[zaloguj się]

LEKKOMYŚLNY (8) ai

lekkomyślny (5), lekomyślny (3); lekkomyślny WujJud, NiemObr, Phil, LatHar, WujNT; lekomyślny Calep (2), CiekPotr.

-ś- (4), -ſ- (4).

e oraz o prawdopodobnie jasne (tak w lekko).

Fleksja
sg
mNlekkomyślny fNlekkomyślnå
Glekkomyśln(e)go Glekkomyśln(e)j
Dlekkomyśln(e)mu D
V Vlekkomyślnå
pl
D lekkomyślnym

sg m N lekkomyślny (1).G lekkomyśln(e)go (2).D lekkomyśln(e)mu (1).f N lekkomyślnå (1).G lekkomyśln(e)j (1).V lekkomyślnå (1).pl D lekkomyślnym (1).

stp brak, Cn s.v. niestateczny, Linde XVIIXVIIIw.

1. Nierozważny, niepoważny; inconstans, mobilis, volubilis Calep, Cn; instabilis Cn (5): ták wy też wzgárdźiwſzy Kośćioł y Kápłaná/ ſámi tobie y lekkomyślnym rozumom ſwym wſzyſtko przywłaſzcżaćie WujJud 9v; Calep 522b; Ieſt theż y to lekkomyſlnego poſtępek cżłowieká s ſzcżęſliwego powodzenia wynośić ſie Phil M3.
Szeregi: »lekkomyślny i nierządny« (1): Tenże Korneliuſzá Biſkupá Rzymſkiego/ ſtrofowal/ z lekkomyślnego y nierządnego poſtępku/ gdy onych ktorych Cyprian ſłuſznie exkommunikował/ Korneliuſz przyiąwſzy/ rzecż ich forytowáć chćiał NiemObr 57.

»niezbożny a lekkomyśIny« (1): Niezbożna á lekkomyſlna przyśięgá: á ieſzcze niezbożniey wypełniona [o obietnicy Heroda danej córce Herodiady]. WujNT 60.

2. Niestały, zmienny, chwiejny; ambiguus, desultorius, dubius, fluxus, incertus, levis, lubricus, mobilis, vacillans, vanus, ventosus Cn (3): Potym z tey/ że o ſobie ſpráwę dáwáć cżáſem muśiał Pogáninowi [Pan Jezus Piłatowi]/ y ſędźiemu pierzchliwemu/ lekkomyślnemu/ y nieſpráwiedliwemu. LatHar 317; Niechcę o tobie wiedzieć, áni cię przypuścić Do ſercá: [...] Precz Venus lekomyślna, miey ſobie ſwe rzeczy: Nigdy mi do mey śmierci nie bądz przyiaćielem CiekPotr 18.
Wyrażenie: »lekkomyślna wiara« (1): Levifidus, Qui facile fidem violat ‒ Lekomiſlnei wari [!]. Calep 594b.

BZ