[zaloguj się]

ŁACINA (262) sb f

Oba a jasne (w tym w pierwszym 7 r., w drugim 1 r. blędne znakowanie).

Fleksja
sg pl
N łacina
G łaciny łacin
D łacinie
A łacinę
I łaciną
L łacinie
inne sg D skostn - po łacinie

sg N łacina (16).G łaciny (16).D łacinie (2).A łacinę (14).I łaciną (9).L łacinie (6).pl G łacin (1).sg D skostn po łacinie (198).

stp, Cn notuje, Linde XVI (trzy z niżej notowanych przykładów) ‒ XVIII w.

1. Język łacinski: Latinitas, Latina lingua, Latialis a. Latinus sermo Cn (256): á Chan ieſt Hetman v nich Czar(t)ego niektorzy na łatzinę, Magnus canis, to ieſt, Wielki pies nazwali. MiechGlab 29; Tenże wyſep z ſtara dawna Taurica z łaciny iakoby Wołynſki, dzis przekopem Sarmathowie zową MiechGlab 12, 1; BielKom D8v; Nye wádzić też podcżás dziecyęciá wezbráć/ á do náuki álbo łáćiny onego przygnáć. GliczKsiąż 18, I5v, I8v [2 r.]; KrowObr 68; [mądrzy doktorowie] Co dziwnemi przezwiſki zyołá przezywáią/ [...] Náſzęć owo bukwicżkę z miłym Kopytnikiem /[...] Ták nam drogo przedáią/ gdy ſłoyki płáćimy/ A coż gdy tey łáćiny drudzy nie vmiemy. RejWiz 61; [Polaków] Wándálity zwano/ od Wiſły ktorą łáćiná zowie VANDalus OrzRozm K4; OrzQuin H3v; ktorą chorobę [zamorzenie piątych żył] zową niektorzy Páráliżem łaćinę krzywiąc SienLek 62v; KlonFlis H2v [2 r.], H3, H3v.

W porównaniu (1): Aż mi grzmi we łbie tá Láćiná ſkocżna/ Bo foremnieyſza niż náſzá potocżna. Gdy by ták w polu/ boday mię vbito/ Potłukłby żyto Iáko grad iáki tą Łaciną ſwoią KlonFlis H3v.

W charakterystycznych połączeniach: łacinę umieć; łacina dziwna, prosta, skoczna.

Zwrot: »na łacinę przekładać, tłumaczyć; wyłożon jest z łaciny « [szyk zmienny] (1 : 1; 1): March1Wiet Av; Theologi Sorboniſty y Lozáńſkie cenſory [...] o tym [naturze Jezusa] zmienki żadney nie vcżynili/ ſłowo od ſłowá z Greckiego ná Láćinę tłumácżąc. CzechEp 75, 67.
Wyrażenia: »czysta łacina« (2): Exercitatio et stylus, Stylus exercitatus, Cwiczona á dobrze polerowána rzecz/ cziſta łáciná. Mącz 424b, 308a.

»(nie)dobra łacina« (2): GliczKsiąż I8v; Parum latina vocabula, Nie dobrá łáćiná. Mącz 185b.

»łacina niemiecka« (1): Láćiná Niemiecka/ łatwié ią zrozumieſz iedno cżytay F miáſto V, cżytay B miáſto P, cżytay D miáſto T: et é contrá Z miáſto S, miáſto Teuto, Taito. KlonFlis H2v marg.

iron. »łacina ogromna« (1): Pocz marter/ Rzecże Łáćiną ogromną Wyſmukły Niemiec y mową nie ſkromną. Kfyd folunt? KlonFlis H2v.

»potoczna łacina« (1): y Lan muśiał z Fráncyéy tu do nas przyść áczći ij tą potoczną łáćiną zowiém Laneum Franconicum GrzepGeom L2.

»łacina prawna« (1): Vrżąd piſze pozwy/ ięźykiem właſnem Czeſkiem/ nie táką wáſzą łáćiną práwną Polſką/ która nie w ſobie nie ma łáćińſkiego GórnRozm F3.

Szeregi: »jako w łacinie tak i w polszczyźnie« (1): IAko w lláćinie gdy vocalis podle drugiei ſtoi/ á kázzda ma mieć oſobny ſwoi d̂więk/ tedy kropki nád nięmi nákrapiąmy [...] ták się i w Polſccyznie mnie vccynić widi. JanNKarGórn H.

»łacina a nie (lub) włoszczyzna« (2): GórnDworz B5; Za cżym naſz ięzyk on przed laty tak zacny [...] bárdzo z chodzi/ á Láciná lub Włoſzczyzna z Niemczyzną moc v nas biorą BudBib B4v.

Wyrażenie przyimkowe: »po łacinie« = Latine Mącz (198): FalZioł I 62b, 110b, 136b, 140a, 147a (11); ktory [trunek] po łacinie zową Aqua vitae/ a po polsku Gorzałe wino LudWieś B4; GlabGad B2v, C3v, P5v; MiechGlab 45; KłosAlg Av; WróbŻołtGlab A5; SeklWyzn a4; Yáko też ponyekąt doſyć ozdobnye połáćinye o tym [o jedności Kościoła] nápiſał Stániſlaw Orzechowſki przed kilkyem lat. KromRozm I [P2]v; MurzHist A3, P2v; MurzNT 101 marg; Domá gdy by ſie przy yednem Pedágogu báwił/ mowić po łáćinye náucżyć ſie nye może GliczKsiąż L2, I8v, L2v; GroicPorz bb3v; KrowObr 61v, 72, 239v; IEden láik nie vmiał kęſá po łáćinie RejFig Cc6, Cc; zá dźiádá mego połáćinie vmieć Sláchćicowi ſromota w Polſzce byłá OrzRozm D2v, B2, M4, P4; Hipárchus/ Leucypus powiedáli być duſzę ciepłość przyrodżoną/ po łáćinie ſpiritum feruidum BielKron 127v, 27, 143, 143v, 160v, 216v (15): Commode latine dieere, Dobrze po łáćinie mówić Mącz 61d, 21d, 86b, 185b, 186b, 265b, 373b; SienLek a4v; niektorzy náſzy/ chczą pokázáć iż wiele vmieią/ co trzecie ſłowo/ to po łáćinie mowią GórnDworz F6, Q2; RejZwierc 27v; BudBib B4v, C3; BudNT przedm b5v, c2v; Wkośćio[ł]ách Greckich po Łáćinie [ſ]piewano SkarJedn 216 marg, 74, 216; Oczko A4v; SkarŻyw 195; StryjKron 315; CzechEp 70, 226; tám záraz ty ſłowá/ ktorem po Łáćinie przypomniał/ przydáne ſą NiemObr 156; KlonŻal Dv marg, D2 marg; Calep 585a; Ornat/ ábo po Łáćinie caſſula znákiem ieſt páwłoki LatHar 81, 214 marg, 700 marg; WujNT 8, 125, 445, 452, 477 marg (8); JanNKar E4; JanNKarKoch F2v, G2, G3; KlonFlis H2v [2 r.]; RybWit C2.

~ W charakterystycznych połączeniach: po łacinie czytać (3), mowić (12), (na)pisać (10), powiedzieć, rozumieć (3), rzec, śpiewać (2), uczyć, umieć (8).

Zwroty: »(na)z(y)wać po łacinie; nazwany jest, wezwan po łacinie« [szyk zmienny] (79 : 2 : 1): kwiath thego ziela [nawrotu] za ſłończem idzie roſkwitaiącz ſie/ á ſtąd że połacinie to ziele Solſequium zową FalZioł I 49c, I 12d, 40c, 41c [2 r.], 47c, 64b (41); BielŻyw 122, 143, 168; Cżemu w grzbiecie ieſth wiele ſthawow ktore po łatinie zową Spondilia, polaci pacierzmi zową GlabGad D8v, D8, L8, O4v [2 r.]; Ieſth kraina barzo nędzna pod gwiazdami ktore po łacinie Polus Arcticus á polaci wozem zową. MiechGlab 62, kt, 22, 24, 27; KłosAlg A3v; KromRozm I N3v; MurzNT 86 marg; KromRozm III B3, C6v; GliczKsiąż M8; OrzRozm B3*, S4; BielKron 62, 269v, 317, 422v, 418v; Mącz 97b, 398a; GórnDworz M5v; GrzepGeom D3v, Lv, N [2 r.], KuczbKat 220, 250, 280; RejZwierc 145v; ReszPrz 99; LatHar 80, 131; WujNT 47.

»przekładać (a. wykładać) po łacinie« (2): FalZioł IV 56c; Przetoż y Eráſmus Liturgią S. Chryſoſtomá przekłáda po Łáćinie Mſzą Chryſoſtomową. WujNT 452.

Szeregi: »greckie, po łacinie« (1): Przetoż Greckie dobrze vmiem/ Połáćinie práwie. KlonŻal E4.

»(nie) po grecku, (i, albo, ani) po łacinie« = Graece, (et) Latine Vulg [szyk 16 : 3] (19): FalZioł [36]v [3 r.]; [Jezus Nazareński Król Żydowski] biło nápiſano po Zydowſku/ po Grecku/ y po Láćinie Leop Ioann 19/20; OrzRozm B3; Mącz 93b; GrzepGeom B2v, C3, N2v; Y kazał liſt on po Grecku y po Láćinie cżytáć. SkarJedn 293, 268; SkarŻyw 397; LatHar 734; WujNT 68, 112 marg, Ioann 19/20, s. 382, 692, Apoc 9/11. ~

Przen (16):
a) Wywód, rozprawa (11): Ale iż podobno cżego inſzego głęboka łáćiná Dionizego X. K. vcży CzechEp 68; on [sam Chrystus] thy rzecży zákrył przed mądrymi y rozumnymi: á obiáwił ie málucżkim [...] Z ktory mi ia też proſtak nieumieiąc głębokiey łáćiny wolę przeſtáwáć CzechEp 69; Co to zá cżłowiecżeńſtwo? Co zá Bog? Co zá Chriſtus Pan przez ktorego zaſługę? Głęboka to łáćiná ná mię proſtáká [...] Y prowádźi tę rzecż/ ábo tę głęboką łáćinę/ przez kilká kart CzechEp 148, 66 [4 r.], 69 [2 r.], 145 (11).

W charakterystycznych połączeniach: łacina głęboka (10), węzłowata.

b) Nauka, interpretacja, sąd (4): NiemObr 63; Ná ktorego proſtey łáćinie y Theologiey/ iáko powolna owiecżká ná głośie páſterzá ſwoiego/ ia też przeſtáwáć chcę. CzechEp 66; ReszList 154.

W charakterystycznych połączeniach; łacina prosta, zgodna.

Wyrażenia:»nowa łacina« (1): To też nowa łáciná/ áby pan Chriſtus z żywotá máćierzyńſkiego głos wypuścić miał NiemObr 144.
c) Zagadnienie, problem (1):
Wyrażenia »trudna łacina« (1): Ale záś gdy Przyidźie ku żywotowi Chriſtiáńſkiemu y ku záprzeniu ſie ſámego ſiebie/ to tu dopiero trudna łáćiná/ y ćiáłu z rozſądkiem iego bárzo przećiwna. CzechRozm 247v.
d) Nagana; obelga (3):
[Wyrażenie: »niesmaczna łacina«: Lecz kiedyby tak fukał dzisiejszego czasu, Nie wiem, by nie nawiedził księżego tarasu, Ktorego też skosztował ich własny Platyna, Dla prawdy go potkała niesmaczna łacina. Apolog 56.]
Zwroty: »da(wa)ć [komuś] łacinę« (2): Rzekł młodzyeniec/ ſwiádomciem iuż tego chłopięciá/ Y nie táki tám rozum iáko v dzyecięciá. Boć mi dawał łácinę áż mi ſie łeb kurzył RejWiz 68; wy mię motikami Płoſzacie/ a ia każę o cnocie przed wami. Mało było nie lepiey o ten rząd przeklęti Dać wam taką Lacinę/ aż by wam ſzło wpięti. KochSat C2v.

»zarobić na tęgą łacinę« (1): iuſzci w ſwoiey ſtárości zdzieciniał. Bá y zárobił ſłuſznie na tęgą łácinę CiekPotr A3.

a. Utwór w języku łacińskim (3): Ieſliżeś tedy W. M. [...] łáćinę moię [...] z łáſką odemnie przyimowáć zwykł: pewienem tego/ że y tey wiazáney [!] PoKzcżyzny moiey/ [... ] ocżymá przenieść nie będźieſz racżył RybGęśli A3.
Wyrażenia: »nowa łacina« (1): [polscy poetowie] wam/ nie cudzoźiemcom piſzą ſwoie Rymy/ Y oſtrym piorem walczą z nierządy wáſzymi. Podobniey by tym łáiáć/ bá y káráé winą/ Ktorzy was hydzą światu nową ſwą łáćiną. Prot A3.

»stara łacina« (1): Stára łaćiná oná Szkolna ieſt/ z Platoná wźiętá: Metu poene fidem colunt barbari. A Grȩcis aūt, Virtutis amor fides colit OrzQuin Q2.

α. Łaciński przekład Biblii (4): A to sſtąd/ iż ták Chriſtus wedle łáćiny rzekł Aniequam Abraham fieret ego ſum Ian. 8. Ano y wedle Łáćiny fieret może być ták praeſens, ninieyſzy CzechEp 67; Láćina go też podobno y z iego princypałem záwiodłá/ która ma: Verbum domini manet in aeternum: Słowo Boże trwa ná wieki. CzechEp 155, 68.
2. Wyznawcy kościoła rzymskokatolickiego (4): [małżeństwo kapłanów] było odięto gwałtem w Łáćinie/ iam ſye tego ważył/ ábych to wznowił/ y żył po ſtáremu. OrzList e: Láćinę lépak nie iedno zá Heretyki/ ále práwie zá pogány licżą/ á zwłaſzcża Moſkwicży/ ktorzy y to mieyſce gdzieby śiedział Látinin (ták oni zową) hebluią/ álbo wymywaią/ aby ſię tak od niego nie ſplugáwili. BudNT przedm bv; Tom tu dla tego przypomniał/ aby káżdy wiedział/ że kśięgi święte ledá mędrkowie y ledá zá iáką przyczyną/ y v Grekow/ y v Łáćiny/ y v Słowián fałſzowáli. BudNT przedm b7v; Dáli też znáć niektorzy niezbożni Ceſarzowie Greccy/ iż tylo ná złość Łáćinie y Papieżowi/ Greckiego kościołá ziednocżyć niechćieli SkarJedn 255.
3. n-pers (1): powyedzial yſch weſplawyu v ſcholtiſſa twarogu polkopi vkradl [...] kthori laczinye przedal na Nowey grobly za dwa groſſa LibMal 1544/92v.
4. n-oc Lacjum (1): [Nykostrata] wynálázłá im piſmo náſze Láćińſkie (od Láćiny kráiny ták rzecżone potym) według Greckich liter BielKron 51v.

Cf [ŁACIZNA]

HJ