[zaloguj się]

ŁACNIĆ SIĘ (1) vb impf a, pf

Fleksja

inf łacnić się.

stp, Cn, Linde brak.

Przygotowywać się, przysposabiać się [na co]:
Szeregi »łacnić się i gotować«: Ná żniwá á ná ſprzątánie śiáná/ ták ſie ma łácnić y gotowáć Vrzędnik y káżdy goſpodarz [...] iákoby to w pogodę naprzod/ potym áby ſie nie przeſtało ſprzątnął GostGosp 158.

Synonimy: przygotowywać się, sposobić się.

Formacje współrdzenne cf ŁACNIĆ.

JZ