[zaloguj się]

ŁATWIUCHNO (4) av

-a- (3) GórnDworz (2), RybGęśli; -å- (1) Mącz; o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI(XVII) i XVII(XVIII) w. s.v. łacniuchny.

Dem. i intens. odłatwie”; bez najmniejszego trudu, wysiłku (4): Nullo negotio, Latwiuchno/ króm którey prace. Mącz 253a; [kto] nicżego więczey nie prágnie/ iedno tego/ by był dobrym/ łátwiuchno ſie náucży iáko przyść ktemu. GórnDworz G3, Ll2; Pátrz iák w tęcżę w Doedálá ſtárcá przemyslnego. Látwiuchno ták przebędźieſz roznopłynne brody/ Y przedſięwźięćie ſkońcżyſż bez znácżney przygody. RybGęśli Cv.

Cf ŁACNIUCHNO, [ŁACNIUCZKO], [ŁATWIUCZKO]

JZ