[zaloguj się]

ŁUPANIE (9) sb n

a jasne, w e wahania.

Fleksja
sg pl
N łupanié łupaniå
A łupanie
I łupanim
L łupaniu

sg N łupanié (3); -é (2), (-e) (1).A łupanie (4); -e (2), -(e) (2).[I łupanim.]L łupaniu (1).pl N łupaniå (1).

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIXVIII w. s.v. łupać.

lek. Rwący, pulsujący ból; fissio Cn (8): rozmąćże on popioł wodą gęſto/ á włóż go w orzechową łuſzczynę/ przyłożże ná ono mieſtce gdźie łupánie maſz SienLek 130, 130, S3.

łupanie w czym (3): SienLek S2v; Ischiacus — Maiaci whudziech łupanie. Calep 565a, 565a.

W połączeniach szeregowych (2): O Francoch/ łamániu/ álbo łupániu: o zádniku y pádániu ćiáłá SienLek 129v; ieſt téż chorób niemáło/ co z głowy pochodzą/ á ćieplicámi hámowáć ſye mogą: iáko łupánia/ puł głowy bolenia/ powietrza ruſzenié/ ſkurczenié/ vſt/ ſzyie/ álbo inſzych członków drzenié Oczko 14.

W charakterystycznych połączeniach: łupanie czuć, mieć; łupanie w stawiech, w udziech (2).

Szeregi: »dna i łupanie« (1): Ten oleiek pomaga [...] gdy nim maże albo gi pije/ na kożdą dnę y łupanie FalZioł II 23.

»łamanie albo łupanie« (1): Lamánié álbo łupánié w ſtáwiéch/ 1. 130. a. SienLek S[ss]2v; [ktore [wilgoci] gdy się w ktorym ſtáwie záſtánawiáią/ cżynią bolenie wielkie/ ktore drudzy łupánim álbo łamánim zową. Cresc 1571 164 (Linde)]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

Synonimy: bolenie, łamanie.

Cf ŁUPAĆ

TK