[zaloguj się]

NACHYLANIE (4) sb n

Oba a jasne.

Fleksja
sg pl
G nachylaniå
A nachylaniå
I nachylani(e)m
L nachylaniu

sg G nachylaniå (1).I nachylani(e)m (1).L nachylaniu (1).pl A nachylaniå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

I. Rzeczownik odnachylać (3):
1. Przen (2):
a) Zwrot: »głosow nachylanie« = śpiew (1): Bo nam ták wiárę chćieli przodkowie zálecáć: nietylko słowy náucżáiących/ ceremoniami y obrzędami zwierzchnemi/ ále też głoſow náchylániem [sed etiam numeris et vocum flexionibus]/ wktoremby vſzy/ iákoby wielkich rzecży słuchániem ſprácowáne/ odpocżywáły. ModrzBaz 132.
b) Zniekształcanie (o interpretacji tekstu) [czego] (1):

W porównaniu: ſproſne ſłowá Bożego ſzárpánia/y onego iáko woſkowego noſá/ y ná tę y ná owę ſtronę/ to wzgorę to ná doł y ná ſtrony inſze náchylánia/ ktore ſię przez to Wędźidło X. K. dźieie. CzechEp 321.

2. Deklinowanie (o używaniu form gramatycznych) (1): Bo bez tákiego náchyláńia nie może być znáczna (iako ſię iuż rzekło) mowá náſza BudBib Cv.
II. Rzeczownik odnachylać się”: Zmienianie położenia; tu o pochylaniu się w czasie modlitwy; deflexus, inclinatio, (in)flexio Cn (1): bacżyć to káżdy może/ iákim porządkiem/ ſtátkiem/ iáko iednoſtáynie y ſpokoynie ſłużbá Boża bywa odpráwowána/ [...] w modleniu/ w klękániu/ w ſiedzeniu/ w śpiewániu/ náchylániu/ w ſzátách iednoſtáyność wielka záchowáná bywa. ReszList 186.

Synonimy: I.2. deklinowanie.

Cf NACHYLAĆ, NACHYLAĆ SIĘ.

LW