[zaloguj się]

NACIEC (1) vb pf

Fleksja

3 pl fut nacieką.

stp, Cn brak, Linde XIX w. w innym znaczeniu.

Napuchnąć, obrzmieć:
Szereg: »naciec a napuchnąć«: ale z nich [żył] krew nie ciecże/ iedno telko kończe nacieką á napuchną FalZioł V 93.

Synonim: napuchnąć.

Formacje współrdzenne cf CIEC.

Cf NACIEKŁY

KW