[zaloguj się]

NADISTOTNY (6) ai

a jasne; tekst nie oznacza ó.

Fleksja
sg
mNnadistotny nN
Gnadistotn(e)go G
I Inadistotnym

sg m N nadistotny (1).G nadistotn(e)go (2).n I nadistotnym (3).

stp, Cn, Linde brak.

Wyższy nad wszelkie istnienie nadprzyrodzony; odpowiednik terminu łacińskiegosupersubstantialis (6): Chlebá náſzego powſzedniego [supersubstantialem] (marg) nádiſtotnego. L. (‒) day nam dźiśia, WujNT Matth 6/11, s. 26.
Wyrażenie: »chleb, pokarm nadistotny« = eucharystia (3:1): Ciáło Páńſkie ieſt práwym chlebem/ to ieſt pokármem nádiſtotnym WujNT 604; Ktory przeto názwan ieſt chlebem Nádiſtotnym/ iż przewyżſza wſzytkie iſtnośći/ y wſzytko ſtworzenie. WujNT 27, 26 [2r.].
Szereg: »(nie tylko) powszedni abo (ale też) nadistotny« (2): A ták prośimy tu nie tylko chlebá powſzedniego/ [...] ále też chlebá nádiſtotnego/ to ieſt wſzelkiego pokármu duchownego WujNT 26, 26 marg.

Synonimy cf NADISTNY.

Cf NADISTNY

KCh