[zaloguj się]

NADZIEJA (2897) sb f

Oba a jasne (w tym w pierwszyrn 63 razy błędne znakowanie); -e- (508), -é- (6); -e-: -é- MurzHist (37:2), MurzNT (5:1), KochPs (66:1), GórnTroas (6:1), RejKup (80:1).

Fleksja
sg pl
N nadzieja nadzieje
G nadzieje, nadziej(e)j, nadziei nadziei
D nadziei, nadzieje, nadziej(e)j nadziejåm
A nadzieję, nadzieją, nadziejo nadzieje
I nadzieją nadziejami
L nadziei, nadziej(e)j, nadzieje nadziejåch
V nadziejo nadzieje

sg N nadzieja (523).G nadzieje (605) [w tym zapis: nadzieję (6), nadzieją (1)], nadziej(e)j (12), nadziei (1); -e :-(e)j SkarŻyw (10:3), GrabowSet (7:1), LatHar (2:6), WujNT (29:1), SkarKaz (13:1); -e : -i RejKup (26:1).D nadziei (26), nadzieje (1) GrabowSet, nadziej(e)j (1) LatHar.A nadzieję (1122) [w tym zapis: nadzieje (34)], nadzieją (5), nadziejo (21); -ę : -ą SeklWyzn (4:1), RejKup (12:1), KuczbKat (6:1), WujNT (39:1), CzahTr (8:1).I nadzieją (246).L nadziei (163), nadziej(e)j (9), nadzieje (1); -(e)j BielŻyw, ReszPrz, LatHar, PowodPr (2); -e ZapMaz VII Z 4/85; -i: -(e)j Mącz (7:1), BielSpr (1:1), GrabowSet (2:1), CzahTr (1:1).V nadziejo (37).pl N nadzieje (24).G nadziei (5).D nadziejåm (2).A nadzieje (75).I nadziejami (7).L nadziejåch (9); -åch (6), -ach (3); -åch RejAp, KochPs; -ach RejPs; -åch : -ach RejPos (4:2).V nadzieje (2).

W połączeniu z przydawką dzierżawczą wyrażoną przez pron (564), sb (17), ai (18).

stp, Cn notuje, Linde XVIXIX w.

1. Oczekiwanie rzeczy pożądanych, upragnionych (rzadko przeciwnie) i według mniemania mogących być otrzymanymi, spodziewanie się, ufność, że się coś spełni; jedna z cnót Boskich zapewniających zbawienie duszy; spes Murm, Mymer1, Mącz, Calag, Modrz, Calep, Cn, Vulg; fiducia Cn, Vulg; expectatio, opinio, potestas, praesidium, specula Mącz (2894): LibLeg 11/41; OpecŻyw 187; Murm 206; Mymer1 34; Czo ieſt nadzieia mowił [Aristoteles] ſłodki ſen. BielŻyw 89, 137; WróbŻołt B7; á radſſey áby ſie wczás położyli przed nogámi iego/ ktorzy ſie tu ſwą ſſaloną nádzieią/ zá ziemſkie bogi przekłádáli. RejPs 143, 35v [2 r.], 61v, 84v, 101v, 137v; Nieſzcęſliwy ſą y międzi vmarlemy nadzieia ych/ ktorzi ſobie maią za bogy vczinięnie rąk ſwoich [Infelices autem sunt, et inter mortuos spes illorum est, qui appellaverunt deos opera manuum hominum Vulg Sap 13/10] SeklKat Ev; Paweł pithá Kupcza kċzemu ſwą Nadzieje chýlij. RejKup r5, i7, p3, p4, q2, dd8; MurzHist Q3; Ci z nádzyeyámi ſwemi márnye poginęli/ Co w mocnych zbroyách ſwoich vfánye ſwe myeli LubPs E4; Ten w vpádłey nádzyei mey/ był mnie pocieſſenim LubPs V4, Fv, H2 marg [2 r.], H3 marg, Sv, aa3v marg; O nędzna obłudnośći/ o nádzyeio łżywa/ Iákaſz tu ieſt twa ſpráwá omylna fáłſzywa. RejWiz 83, 102v marg, 183v, Dd2; Leop Iob 19/27, Is 28/15, Hebr 3/6; Toć ieſth pocieſzna nádzyeiá/ będzyeli od nas wdzięcżnie przyięta/ á nie będzieli zániedbaná. LeszczRzecz A5; Pyſzny w cudzą nádzyeię RejZwierz bb2v; Bo tu nędzę ćirpicie/ potym z mąk do pyekłá/ Y coż to zá nádzyeiá/ wierzę żeć ſie wſciekłá. RejZwierz 124v, 115v, 132; Mężowie bráćia/ iaćiem ieſt Fáryzeuſz/ ſyn Fáryzeuſzow/ iaćiem oſkárżon o nádźieię y powſtánie vmárłych. BibRadz Act 23/6, *7 marg, Iudith 13/24 [25], Sap 3 arg, Is 30/15, Rom 8/24 [2 r.] (8); Neutro inclinata spe, Nádżieyá ani ná tę/ áni ná owę ſtronę nákłoniona. Mącz 246b; Posteaquam mea ratio mutata est, Gdyż ſie moyá nádzieyá/ álbo przed ſię wzięcie odmieniło. Mącz 347b; Nihil est spei, Wſziſtká nádzieyá precz. Niemaſz ſie czego nádziewáć. Mącz 407d, 363c, 380c, 407b [2 r.], 477d; RejAp BB4 marg, 61v, 118v [2 r.], 170v; Ale wiecie w.m. co niewſtydliwe cżyni białegłowy? [...] nuż dáry: vboſtwo: nádzieiá GórnDworz L17v; HistRzym 65; ábowiem zgotowaná ieſt zapłátá ſpráwy twoiey/ á zgotowána ieſth nádzyeiá oſtáthecżnym dniom twoim RejPos 27; A zwłaſzcżá ten káżdy ktory odſtąpi Páná ſwoiego/ odſtąpi nádzyeią ſwą od niego. RejPos 52v, 16v marg, 26v, 33v, 37v marg, 45v (31); O ſroga pomſto á ſtráſzliwa nádzieio/ á wżdy to v nas nic/ á proſto to zá iákiś poſmieſzek á nápoły zá iákąś krotofilę mamy. RejZwierc 259v, Bbb2, 127v, 128 [3 r.], 128v marg, 129, 153 (10); WujJud 99 [2 r.], 105; RejPosWstaw [213] [2 r.], [213]v, 42; Bo nigdy nie wyidzie z pámięći nádzieiá twa/ w tych ktorzy ſobie przypomináią możność Páńſką. BudBib Iudith 13/24 [25], Eccli 49/12, Thren 3/29, Rom 15/13; CzechRozm 263v, 264v; Bo to ieſt rzecż iáſna/ iáko wiele y wielkiego złego z tąd rośćie/ ieſliby śię tákie popędliwe chęći ábo námiętnośći puśćiły zá ſwą byſtrośćią/ iákoby z nádzieie płochey/ gdy zniey rzecży płonne nikcżemne/ y błażeńſkie roſtą [si impetu suo ferantur, ut ex spe consectationes rerum levium, inanium et ludicrarum] ModrzBaz 7v, 7v; KochPs 14; Wtora cżęsć [!] żywota Iádámá y Iáwy/ o vtráćie/ pokućie/ y nadziei y dokonániu pierwſzych rodzicow náſzych SkarŻyw 261, 207, 261, 358 [2 r.], 453, 470; CzechEp kt, [1], 12, 169; nádźieiá Chriſtyáńſka/ tylko z ſámego piſma świętego/ poćiechy dośiąć/ y ſtwierdźić ſię może. NiemObr 79, 69, 79, 84; NIe bądź gosćiem v śiebie: wiédz co ſię w ćię wleie/ Wedle tegóż ſwé ſpráwy miárkuy/ y nádźieie. KochFr 120; KochPam 84; ArtKanc F19v, 14; Calep 997b; [Panie] ia tylko życżę Z pokorą proſząc/ być nádźieie więcey Szalić mną nie dał/ lecżąc bol co prędcey. GrabowSet F4, E4, Lv; Y z tąmeſmy nádźieią do téy źiemie pochowáni: tu ołtarze/ tu groby/ tuſmy nawet Herby dźiélnośći náſzych y rzeczy od nas dobrze poſłużonych wyſtáwioné mieć chćieli/ áby ſie chowáły pod opieką y obroną mieczá twégo. OrzJan 98, 36; LatHar 570; Władza ſercá w kim mgleie Mniey w nim co dźień nádźieie RybGęśli C4; A nádźieiá widźiána nie ieſtći nádźieiá [Spes autem quae videtur non est spes]. WujNT Rom 8/24; W nádziei weſelić ſię mamy. WujNT Aaaaaa2, s. 222, Act 23/6, 26/7, Rom 5 arg, 5/4 (24); Gdyż kto orze/ ma w nádźieiey oráć PowodPr 22, 22; Z tákiey záś nádźieie rośćie nieiáka miłość/ ácz ieſzcze niedoſkonáła/ ku Bogu SkarKaz 348a, 348a [2 r.], 349b, 420b; Bo v Polaká więźień drugi grzbiet odźieie/ A v Węgrzyná w ſłużbie nic więcy nádźieie. CzahTr Iv; GosłCast 69; KlonFlis A4v, H4; Domá śiedźi/ nie orze: lichwą lichwę śieie: Iednák pewien domowey y gnuśney nádźieie. KlonWor 78; PudłDydo B2.

nadzieja czego (229): FalZioł V 14, 18d; Cięſzka pracza ieſt gdzie żadnego ziſku niemaſz á lżey robić gdzie ieſt nadzieia zapłaty. BielŻyw 52; GlabGad F5; MiechGlab 40; nikczemna nádzieiá żywotá naſſego RejPs 135, 29, 45v, 117, 130v, 197; SeklWyzn a2v; RejKupSekl a7; HistAl Gv; MurzHist F3v, L2v, O2v, O4v, R (8); MurzNT 199; KromRozm II e3, e4; KromRozm III B3v; GroicPorz kk2; Offiáruiemy twoiemu Máieſtatowi Panie offiárę tzyſtą/ ofiárę ſwiętą/ ofiárę niepomázáną/ ſámi záſię? y zá wykupienie duſz/ zá nádzieię zbáwienia. KrowObr 188v, 67, 86, 87v, 141, 158 (9); RejWiz Cc8, 84 marg; Leop Act 27/20; RejZwierz 109v; BibRadz I 178c marg, 276b marg, Gal 5/5; BielKron 3, 59v, 203, 209, 307v (9); Także też młodziencżyki ktorzi dobrze napominayących słuchayą/ y chwalebnie ku dobremu bywayą pobudzeni/ nadzieia okwitego pożytku miſternie naſladuye. KwiatKsiąż B2; Si aliqua spes nostrae salutis subesset, By yedno yáka nádzieyá náſzego prziwrocenia w tym byłá. Mącz 431c; Spes rapiendi atque praedandi coecat animos eorum, Nádzieyá drapieſtwá/ záſliepia vmysł ich. Mącz 317c; Spe praedae adduci, Nádzieyą łupu być prziwiedzión. Mącz 317b, 30a, 407c, 469c; Ale w niemocnych/ ieſli [w moczu] mgłá ieſt iákoby rozdárta/ známionuie początek tráwienia niemocy: á ieſli będźie cáła/ známionuie doſtáteczne ſtrawienie/ á nádźieiá zdrowia. SienLek 26, 55v, 125v; Pánnie/ wdowie/ dozwalam miłośći/ y to ták/ iżby nádzieiá małżeńſtwá byłá. GórnDworz Cc; HistRzym 126; A ácżći ſie máło kęs odwlecże nádzyeiá pociechy twoiey RejPos 138v, 6, 48 marg, 125, 222, 304v (10); BiałKat 176; KuczbKat 85; Iż ktho kolwiek chodzi w nádziei wſpomożenia iego ſwiętego/ w obronie á w opiece iego záwżdy przemieſzkawáć będzie. RejZwierc 206, 37; WujJud 58v; RejPosWstaw [1103]; BudBib I 279b marg; BiałKaz D3; CzechRozm 65 [2 r.], 65v, 76, 78, 92 (11); KarnNap E3v; Bo to cżáſem bywa/ iż niektorzi ieſliby ábo pożytkow iákich niemieli/ ábo ſię też nádźieiá [!] nagrody ábo doſtoynośći iákiey niećieſzyli [vel spe honorum ac praemiorum alantur]]/ rzadko do cżego zacnego bywáią pobudzeni. ModrzBaz 134, 79v, 99, 119; Oczko 1v; Y vwierzył lud wſzyćiek/ y dziękował Pánu Bogu zá pewną nádzieię odkupienia ſwego SkarŻyw 479, 143, 227, 271, 362, 440; Ták z obudwu ſtron długo ná dźień z rowną nádzieią zwyćięſtwá bitwá trwałá StryjKron 390, 492, 712; CzechEp 79; Aby Bog [...] dał wam [...] oświecone ocży vmyſłu wáſzego/ ábyśćie wiedźieli która ieſt nádźieiá wezwánia iego NiemObr 86; KochFr 58; ReszHoz 120; Zácżym pámiątká Oycowſkiey ſkromnośći ták wiele v nich ważyłá/ y nádzieiá przyſzłey ludzkośći w potomku Phil M2; Chćiwośćią zięty/ ácż w pracey vmiera/ Niedba: nádźieią zyſku/ pot/ cukruie. GrabowSet V3, Hv; Ale człowiekowi dobrému mężnému/ nádźieią czego dobrégo/ godźi ſie mieczem ſczęśćia ſzukáć OrzJan 43, 30, 66, 109; W ćiele świętym/ nádźieię wſkrzeſzenia wznowiono. LatHar 313, 151; Boiáznią męki y nádzieią zapłáty máią być ludzie odwodzeni od złego/ á przywodzeni do dobrego. WujNT Xxxxx3v, I2 [2 r.], 84, 129, 331, 499 (19); SarnStat 1280; PowodPr 2; GosłCast 57; SkarKazSej 671b, 686b; Gdy zwieźie w brogi/ á z nowu záś wśieie/ Drugiego żniwá vcżćiwe nádźieie. KlonFlis D3; On [Stefan Batory] nádźieią ſámą Z niebá pomocy/ śmiał być nawáłnośćiam támą Pánnońſkim SzarzRyt C2v. Cf Wyrażenia przyimkowe.

nadzieja do czego (5): Rozumiał Krol iſz tym wołaniem Chrześćiánie przeſtráſzeni być y od Bogá ſwego rychley odſtępowáć mieli: gdy im nádzieiá ná ták wielkym ſtarem á záſłużonym przyiaćielu y wychowalnykiem Krolewſkim/ do miłośierdzia ginęła. SkarŻyw 305, 596 [2 r.]; SkarKaz 351a; SkarKazSej 659a.

nadzieja od kogo, od czego (6): HistAl Gv; RejPos 167v marg, 253; A cnotliwy lepak á rozumem zápomożony/ y w dobrey nádziei/ y w pocieſze od Bogá/ [...] z weſelſzą myſlą vżywa tégo tho co mu z dopuſzcżenia Páńſkiego od nieſzcżęſcia przypada. RejZwierc 152; WujNT Aaaaaa2; Byli [rycerze] też y wiernymi ſtrożmi mieyſcá tego/ Máiąc nádzieię ſpolá od Páná ſwoiego. CzahTr H.

nadzieja z czego (1): á my prágniem ábyśćie z dobrych vczynkow nádźieię mieli. SkarKaz 350b.

nadzieja k(u) komu, ku czemu (5): żadny żonáthy/ ku Pánu Bogu nádzieie dobrey mieć niemoże KrowObr 231; RejPos 149; ArtKanc K2v; WujNT 625, 1.Petr 1/21.

nadzieja na co (1): Mamy nádźieię ná twoie cżekánie/ Byś nas obronił wielowładny Pánie. KmitaPsal A2.

nadzieja o kim, o czym (124): BierEz O4; FalZioł V 6v; ábowiem má dobra nádzieiá o tobie ſtogi mi zá namocnieyſſą zbroię ná káżdego ſprzeciwniká mego. RejPs 208, 43v, 77, 101v, 160v, 168, 171, 175 (9); Máṡ że wżdy oſwém zbawieniu Czo nadzieją RejKup r5, v5; MurzHist R3; GroicPorz kkv; KrowObr 77v; To mnie s tego Solinus nadobnie wypráwił/ Y lepſzą mi nádzyeię o tym wſzytkim ſpráwił. RejWiz 109v, 143; BibRadz Prov 26/12; KwiatKsiąż Q2; Spem nuptiarum omnem eripis, Zadney mi nádźieye nie zoſtáwuyeſz o weſelu. Mącz 263c; Spes est de argento, yeſt nádzieyá o pieniądzách. Mącz 407c, 138b, 306b, 407c, 497b; RejAp 113v, 186v; Iákaż tám ſpołecżna rádość vmnoży ſie rodzicom onym/ iáka ſpołecżna wiárá y nádzieiá o Pánu ſwoim RejPos 42v, 45v marg, 46v, 47v, 48, 53 (59); Tu też pátrz cżego ſie náucżyć maſz/ á iáko niemaſz nádzieie mienić w nawiętſzym ſtráchu á niebeſpiecżeńſthwie o Pánu ſwoim RejZwierc 200v, 130v, 173v [2 r.], 200v, 206, 263 (8); Widziałeś(li) mężá mądrego wedle iego zdánia/ (więtſza) nadzieiá o głupim niż o nim BudBib Prov 26/12; CzechRozm 29, 111v, 265v, A6; ModrzBaz 20, 74, 108v, 116; Dziękował Pánu Bogu Ceſarz/ á iuſz ſię ná wielką nádzieię o zdrowiu zdobył. SkarŻyw 593, 151; NiemObr 92; KochFr 99; ActReg 95; Calep 312a; Phil D; Przetoż cżęſte vżywánie niechay będzie nádzieie twoiey o chwale wiecżney LatHar 202, 262, 675, 676; WujNT 623 [2 r.]; SarnStat 879, 1051; O móy namilſzy Pánie/ vczyńże [...] ábym vmiéráłá z táką wiárą y nádźieią o miłośierdźiu twoim świętym/ iżby ſie niwczym czárt/ móy główny nieprzyiaćiél/ nie ćieſzył zemnie. SiebRozmyśl D4v, Kv; SkarKaz 349b, 350a; KlonWor 4.

nadzieja w kim, w czym (20): Abowiem byś ty był niezwyćiężył ſprzećiwnikow náſſych ſlábáby byłá nádzieiá wmieczu y w káżdey obronie náſſey RejPs 66, 29, 88v [2 r.]; LubPs A3, O5v [2 r.], R5 marg; BibRadz 1.Thess 1/3; RejPos 71, 138v; BielSat G; nádźieiá w człowiecze Prózna: bóg tylko ziśći/ co rzecze. KochPs 176; A Iákob przełożywfzy ręce ná krzyſz/ dawał błogoſłáwieńſtwo dwiemá ſynom iego/ młodſzego nád ſtárſzego przekładáiąc/ á w krzyżu nádzieie ich vkázuiąc. SkarŻyw 349, 103; BielSen 14; Nádźieiá zdrádna/ w pomocy cżłowiecżey/ Sam ten beſpiecżny/ kogo maſz ná piecżey. GrabowSet I4, D2; OrzJan 14; WujNT 704 marg.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: (by) (a. że(by)) (166), aby (34)] (200): LibMal 1548/147v; RejKup Aa; Iuż tám żadna nádzyeiá by dobrze być miáło RejWiz 49v; Mącz 407d; ModrzBaz 74; [św. Julian] z rády y znádchnienia Duchá S. obiecał im [rodzicom] ożenić ſię/ tą nádzieią/ iſz mu Pan Bog táką miáł dáć małżonkę/ zktorąby cżyſtośći nie ſtráćił/ á ſwemu ſlubu dośić vcżynił. SkarŻyw 178. Cf »byc tej (a. takiej) nadzieje«, »być przy nadziei«, »nadzieją cieszyć się«, »(jest) nadzieja«, »jest [o kim] nadzieja«, »mieć nadzieję«, »(po)da(wa)ć nadzieję«, »w nadzieję«, »z nadzieją«.

W połączeniach szeregowych (83): PatKaz III 111; Grzech czo wċziało czicho wchodzy Gorzką pokutą wychodzy Ktora jdżie ſprawey wiary Spokory znadzieje zmiary A zdobrowolney żaloſczi RejKup q6v, q8; KromRozm III Q3; KrowObr 72, 166; Napominánie ku cierpliwośći/ ſtátecznośći/ wierze/ nádźiei/ boiáźni/ miłośći/ y ku wyznániu Páná Bogá. BibRadz Eccli 2 arg; GrzegRóżn G4v; Abowiem przez białość koniá tego známionuie ſie poſelſtwo weſela/ nádzieie dobrey/ y pokoiu. RejAp 56v, 57v, 71v, 72v, 85, 91 (8); ſkądże pociechá/ ſkądże nádzyeiá/ ſkądże pewnieyſzy rátunk tobie przypaść może/ iedno s ſłowá á z obietnic Páńſkich. RejPos 167, 4, 13, 30v, 54, 110v (24); BiałKat 193v; Abowiem lubo co będźie powiedano/ coby ku Wierze/ lubo coby ku Nádźiei/ lubo coby śię ku iákiemu vcżynkowi śćiągáło/ záwżdy w tym miłość náſzego Páná zálecona być ma KuczbKat 5; Tákże y nieſzczęſcie záwierći ſie trochę iáko wicher/ y możeć cżego kęs porwáć iáko ſmieći/ ále cżego potrzebnieyſzego tegoć porwáć nie może/ to ieſt/ cnoty/ rozumu/ á dobrey nádzieie. RejZwierc 146, 87, 167, 184v, 263; BielSpr 39v; Widźiſz że nie ſámey wiáry/ ále wiele inſzych cnot do vſpráwiedliwienia potrzebá: Wiáry/ Boiáźni/ Nádźieie/ Miłośći/ Pokuty/ álbo żáłoſci zá grzechy/ Krztu. WujJud 99, 58v, 106, 136v; CzechRozm 84v, 198v, 240v; Piſzą o niektorych prawnikách ábo vſtawcách praw ſtárodawnych/ ktorzi vſtáwili práwá Krolom pożytecżne/ ále poddánym niepożytecżne: niektorzi boiáźnią/ drudzy nádźieią/ drudzy miłośćią/ drudzy też inſzemi namiętnośćiámi przypędzeni ModrzBaz 97v, 118v; SkarJedn 14; SkarŻyw 269 [2 r.], 283, 478, 596; ReszList 147; Ma tedy dobry Sędzia być wolen przy odpráwowániu ſpraw vrzędowi ſwemu należących/ od wſzelákich áffektow cieleſnych/ nie ma nic ſądzić z boiáźni/ z miłośći/ s chćiwośći/ z gniewu/ z nienawiśći/ z nádzieie/ bądź też z obłądzenia/ álbo s poruſzenia iákiegożkolwiek vmyſłu ſwego Phil L; Dobrodźieyſtwo/ nádźieiá/ miłość/ náuká/ powolność/ pochlébſtwo/ wſzytko to nam miłość vludźi iedna. KochCn B4v; LatHar 14, 211, 490, 662; WujNT 293, 692, 1.Thess 1/3, 2/19, s. 770, Cccccc3; WysKaz 2, 44; SkarKaz Oooo2v; Choćia Pan z przyrodzenia cnotliwy y ćichy. Przeformuie ná ſwoy kſztałt paniątká niewinne/ Iuż w nim będą nádźieie/ dumy/ wiátry inne. KlonWor 57; leżę tu/ przedśię ſzczęśliwy/ Zem nie poznał nádźieie/ rádośći/ kłopotá/ Podan niebáczney śmierći ná progu żywotá. SzarzRyt C4v. Cf »bez nadzieje«.

W przedwstawieniach: »nadzieja ... bojaźń (12), wątpliwość (a. wątpienie) (4), frasunk (2), (prze)strach (2), przypadek (2), skutek (2), udręczenie, winszowanie« (24): Strách á boiaźń zewſząd iuż w nim á nádzieie bárzo máło LubPs T5v; BielKron 59v; ty ſąm ſſiebie tym więcey ſię około znamięnitych rzecży obieray/ iżebyś nietylko nadzieyę ale też y weunſzowania wſzyſtkich ludzi nad pomysł przewyſzſzyć mógł KwiatKsiąż A4; Plus habent spei haec quam timoris, Bliſzſzą tá rzecz yeſt dobrey nádzieye niźli wątpienia. Mącz 407c; RejAp 55v; RejPos 133v; Przypadek przygodny z Nádzieią. RejZwierc 229v, B3v [2 r.], 173v, 231, Aaa4; BielSpr 60; ModrzBaz 7, 97v, 99; KochTarn 78; Mądrzy co ná fałſz/ tę probę vmieią Słowom nie wierzyć/ ni wdźięcżney poſtáwie/ Skutkiem przyiaćioł pátrząc nie nádźieią. GrabowSet Y2, M4, S2v; KochFrag 51; WujNT 12 [2 r.], Xxxxx3v.

W porównaniach (9): Popſowal mię zewſſąd/ y ginę/ á iákoby wytárgnionemu drzewu/ odiął nádzieię moię [et quasi evulsae arbori abstulit spem meam]. Leop Iob 19/10; BibRadz Sap 16/29; HistRzym 98; Gdyż nádzyeiá niewdzięcżnym práwie iák lod ginie HistLan F4; Nádzieiá ieſt práwie iáko on Máyowy deſzcż/ kthory ſzcżep on nadobnie pokrapia/ áby ony wdzięcżne kwiathki ná nim nie vſchły RejZwierc 129, 129; Cieſzy ſie też nie ieden iák ná wiátr nádzieią. MycPrz I B; SkarŻyw 173; Z ráná zła nádźieiá byłá/ iák Lew we mnie kośći krſzyłá ArtKanc P18v.

W charakterystycznych połączeniach: nadzieję (z)mienić (5), odmienić, zmylić, chylić ku czemu; nadzieja odmienia się; mienią się nadzieje; nadzieja wiernych (ludzi) (5), dobrych a złych (2), odkupionych, człowieka, wiernego i niewiernego; znak nadzieje (3); niewiele nadzieje; nadzieja bezpieczna (4), błogosławiona (5), cała (5), chrystyjanska, cielesna, cierpliwa (2), cudza (2), domowa, doskonała (2), dostateczna, dufliwa, dziwna, główna, gnuśna, jedna (5), jednostajna (3), krzyżacka, łżywa, mdła, nie chwiejąca się, niepobożna, niepochybna, nie struchlała, nie widoma, nikczemna, obiecana, pierwsza, piękna, pilna, płocha, pocieszna (pocieszliwa) (2), pogańska, prędka, prawa (4), prawdziwa, przeszła, przystojna, przyszła, rowna, rozliczna (2), rozmaita (3), skażona, smętna, społeczna (2), stała, stateczna (2), straszliwa, szalona, szczera, świecka (3), święta (3), uczciwa, upadła, uprzejma (6), wdzięczna (2), widziana, wieczna (2), wierna (6), własna, wszeteczna, wyborna (2), wystawiona, zbawienna (2), zgodliwa, zwykła, żywa (6); nadzieja moja (ma) (55), twoja (twa) (30), jego (16), jej, swoja (swa) (305), tego, nasza (95), wasza (8), ich (22), tych; nadzieja bezpieczeństwa, chwały (3), cnoty, czego dobrego, dobr, dobroci, dobycia łatwiejszego, dostojności (2), dostąpienia, dosyć czynienia, drapiestwa, Ewanjelijej, dobrego końca, krolestwa, przyszłej ludzkości, łaski (2), łona Abraamowego, łupu, małżeństwa, Mesjasza, wzajemnej miłości, miłosierdzia Bożego, nagrody (nagrod) (3), nieśmiertelności, obietnic(e) (bożych, przyszłych) (5), obrzezania, odkupienia, odpoczynienia (2), odporu, odpuszczenia (grzechow, sum pieniężnych) (7), opanowania, pociechy, pojednania, pokoju, polepszenia (3), pomocy (5), pomsty, potomstwa, szczęsnego powodu rzeczy, powołania, przepuszczenia grzechow (2), pożytku (2), przyszłego przywiedzienia do Boga, przyjścia, przywrocenia, nieskończonych radości, Gotskiego rozmnożenia, lepszych rzeczy, sprawiedliwości (2), stałości, sumienia, świata tego, ucieczki, uchodzenia inszego karania, uczynkow, upamiętania, uproszenia, uzdrowienia, wesela, wezwania (3), wolności, wrocenia (4), wskrzeszenia, wspomożenia (7), wstępowania na urząd, wybawienia, wypędzenia choroby, wysług u Boga, zachowaniα żywota, zapłaty (8), zbawienia (23), (długiego, krotkiego, wiecznego) żywota (15), zdrowia (6), zmartwychwstania (4), zysku (2), zwłoki, zwycięstwa (3), drugiego żniwa.

Przysłowia: Kto wnadzieie ziw bedzie li bogath bedzie dziw. ZapMaz VII Z 4/85.

Ten ſie ſam zdradza y zniſſczeie/ ktory źle czyniąc ma dobrą nadźieię. March1 A4v.

Szcżęſcie nie winnego ſnadnie opuſci, ale dobra nadzieia nigdy. BielŻyw 38; BielKron 102.

Acż nie iednego prożna nádzieiá cieſzyłá. HistLan E3.

Krótki wiek długiéy nádźieie nie lubi. KochPieś 16.

Nie porzucay nadźieie/ Iákoć ſye kolwiek dźieie KochPieś 41.

Nádźieia grunt tey ſię dźierz w zdrowiu y w chorobie RybGęśli Bv.

KochPieś 40; Ieſli zá żyto odnieśieſz nádźieie/ Wiátrem nádźiane/ wiátrći ie rozwieie KlonFlis H2.

á nádźieiá niepoháńbia [spes autem non confundit] WujNT Rom 5/5, Aaaaaa2.

Frazy: »bawią nadzieje; nadzieją bawić« (1;1): Cżás długi ku napráwie nas podobno pſuie. Spimy? cżyli obłudne báwią nas nádzieie? WisznTr 22; OrzJan 14.

»nadzieja chybia, (o)mija; minąć się z nadzieją« = spes fallit Mącz [szyk zmienny] (2:2;2) (6): RejZwierz 33; BielKron 195; Elapsa est ea spes, Iuſz tá nádzieyá ominęła. Mącz 180c, 116d; RejZwierc 233v; Przećiw tobie ſzaleni buntowáć ſye śmieią/ Rozczęli rádę/ ále miną ſye z nádźieią. KochPs 29.

»nadzieja cukruje, słodzi« (1:1): Z ochoty im ręce drżą ſerce ſie ráduie/ Dobrą im myſl nie pewna nádzieiá cukruie. HistLan Fv; KochPieś 10.

»nadzieja ginie (a. niszczeje), o ziemię, gaśnie, umniejsza się, znika; gasić, niszczyć nadzieję« = spes abscinditur a. evanescit a. evadit a. fallit a. extenuatur Mącz; spes perit Vulg [szyk zmienny] (13:6:1:1:1;2:1): A wſzetecżna nádzyeiá káżda prętko zginie. RejWiz 166; á nádzieiá pokrytego cżłeká záginie [et spes hypocritae peribit] Leop Iob 8/13, Ez 37/11; BielKron 96, 258; Debilitat spem meam tua profectio, Moyá nádzieyá o ziemię dla twego odyechánia. Mącz 78d, 116d, 347d, 372a, 407c [2 r.], 449b [2 r.] (11); HistRzym 83; RejPos 139; CzechRozm 65; SkarŻyw 305; A ty/ ieſli nádźieię chceſz o łáſce ſwoiéy Zgáśić wemnie/ iuż dawno prágnieſz śmierci moiéy. KochFr 99; GrabowSet E4; OrzJan 36; LatHar 136; WujNT Act 16/19.

»jest nadzieja, nadzieje niemało; nie było (żadnej) nadzieje« [w tym: w kim (32), w czym (16); o kim (3), o czym (1); komu (1); że (a. )(by) (12), aby (3); z elipsąbyć” (26)] = spes residet a. est Mącz [szyk zmienny] (66:1;2): OpecŻyw 17v; Ieſt nádzieie owſzeyky niemało/ Ze też ſzcżęſtzie będzie przinim trwało KlerPow 9; Ale w ktorey żadnego tego znamienia niemaſz, Ieſth dobra nadzieia że ona zbywſzy płodu/ czała á zdrowa zoſtanie. FalZioł V 32v; MiechGlab 40; et ſpes mea in deo eſt. [...] á nadzieia moia ieſt w panie bodze moim. WróbŻołt 61/8, T4, oo2v, vv; RejPs 17v, 88v, 89, 102v, 168, 197v; RejKup Qv, Ccv; MurzHist M4v; Tedy iuż w pewnym zwycyęſtwie ma nádzyeyá byłá. LubPs G2v, O6v; A iáko w właſnym ſtryiu nádzyeiá w gránacie RejWiz 4v; Leop Ps 145/5, Prov 14/26, Eccli 34/15, Hebr 11/1; OrzRozm A3, Lv; W rzecżách wątpliwych nádzieiá/ w vdręcżeniu rádá/ w vtrátách pomoc/ bo mniey ſzkodzi wſzytkim niż iednemu/ w chorobách lekárſtwo/ doſtátek wſzytkiego. BielKron 334v, 463; KochZg B; Mącz 380c, 407c; Myſliłem we dnie w nocy iáko wynidź z długu/ Aż mi mowił ktoś we ſnie/ twa nádźieiá w Pługu. Prot Bv; RejAp 144v; [białogłowa] ſtáráłá ſie wſzelákim ſpoſobem o to/ áby odcięłá tę chćiwość/ kthorey wypełnić nie było iuż żadney nádzieie. GórnDworz Aa5v, Y8; RejPos 7, 11v, 115, 121v, 258, 302v, 303v; BiałKat 176; á iżby záwżdy byłá nádzieiá/ żeby z onego ſzcżepu y z onych kwiatkow cżłowiekowi poććiwemu [...] wdzięcżne owoce y pożytki s cżáſem ſwym wżdy też vrość mogły. RejZwierc 129, 96v; BiałKaz Kv; KochPs 57, 87, 128, 208; SkarŻyw 358, 383; StryjKron 390; A ták moiá nádźieiá y moię kochánie/ Niwkim niechay nie będźie iedno w moim Pánie ArtKanc Q11v, L12; Toś iuż powiedźiał/ y wywiódł/ żeſmy Polacy we złéy toni: powiedzże mi/ iużli mamy do kóńcá o ſobie zwątpić/ czy ieſt ieſcze iáka nádźieiá? KochWr 40, 35; PaprUp D3; ActReg 61; GrabowSet G2v; LatHar 152; Nádzieiá w Chriſtuśie. WujNT Aaaaaa2, 798; SarnStat 1226; W procach ieſzcże nádźieiá/ y w pánnách zákrytych/ Y w Sokołách dálekich/ y w kobcách obfitych. KmitaSpit C4v; PowodPr 3; SkarKaz 457a; GosłCast 20; SzarzRyt A2.

»jest [o kim] nadzieja« [w tym: że (3)] = można spodziewać się po kim czegoś dobrego; de quo spes est Modrz [szyk zmienny] (6): O tych zaprawdę nadzieiá ieſt/ iż oni lata ſwe cnotą chcą vprżedzać. KwiatKsiąż D3v, C4v; GórnDworz Aa6v; ModrzBaz 15v; O ktorym ieſt nádzieiá, że moiey ſtárości Za czáſem y podporą y ochłodą będzie CiekPotr 11, 87.

»jest [w kim] nadzieja« = ktoś ma nadzieję (3): CzechRozm A6; Chryſtuſá poświącayćie w ſercách wáſzych. Gotowymi będąc záwżdy ku doſyc vcżynieniu każdemu żądáiącemu ſpráwy/ o tey która w was ieſt nádźieiey ReszPrz kt; WujNT 1.Petr 3/15.

»nadzieja krzepi (a. krzeźwi); pokrzepczyć nadzieje« = erigere ad spem Mącz [szyk zmienny] (2;1): Mącz 407c; NIerazby cżłek chcąc zdyſzał/ lecż duffliwa krzepi. Nádźieiá/ ſzepcąc w vcho iutro będźie lepiey RybGęśli B, B.

»nie masz (żadnej) nadzieje« [w tym: o kim (1), o czym (4), w kim (2); aby (2), żeby (1)] = desperatur Modrz [szyk zmienny] (21): GlabGad F5; Widząc rádá miáſtá Illium iż żadney nádzyeie odporu nie máſz/ vrádzili áby byłá Helená wydaná Grekom. BielKron 59v; Deploratus, Opłákány/ To yeſt záginęły w niwecz obrócony/ O którym yuż żadney nádźieye niemaſz áby ſie miał polepſzić. Mącz 306b; OrzQuin M4v; Prot D; GórnDworz R7v; RejPos 124; RejZwierc 167, 198; WujJudConf 72; CzechRozm 258v; KarnNap C3; ModrzBaz 87v; NIeſzczęſné ochędoſtwo/ żáłoſné vbiory/ Moiéy namilſzey cory: [...] Iuż oná członeczków ſwych wámi nie o dźieie: Niemáſz/ niemáſz nádźieie. KochTr 8; A nádźieie záś niemáſz wzaiemnéy miłoſći KochFr 57; ReszHoz 120; KochPieś 37; ArtKanc K2v; tu nádźieie nie máſz żeby iáki nadźiwnieyſzy prżypadek tę Rzeczpoſpolitą rátowáć mogł. GórnRozm K3v; ZawJeft 46; OrzJan 121.

»nadzieja mocni (a. umacnia) się, wspiera się; nadzieję wspierać, zmocnić« (3:2;1:1): KuczbKat 400; Synu/ ſpłodzony z naycżyſtſzey dźiewice/ Przychodzącemu/ przed twe Boſkie lice/ Nádźieię zmocni GrabowSet P; LatHar 187, 676; Nádzieiá mocni ſię dobrymi vczynkámi. WujNT Aaaaaa2, 540 [2 r.].

»nadchodzi [kogo] nadzieja« (1): In spem venio appropinquare tuum adventum, Náchodźi mie nádzieyá że ſie przibliża czás twego k nam nawrocenia. Mącz 407d.

»należy (a. zależy) [w tym: w kim, w czym (4)] nadzieja« (5): PAnie boże moy iż niwkiem inem nienálezy nádzieiá ma/ dniem y nocą nieprzeſtánę wołáć ktobie RejPs 129v, 186v; RejPos 71v, 301v [2 r.].

»ani nadzieje, nadzieje nie [w kim, czym]« (1:1): Ach ċzieżkyċ mé opatrzęnie Gdyż już niwkyem nadzieje nie RejKup n7; RejZwierc 85v.

»nadzieja w niwecz się obraca« (2): Ale nádzieiá y pożądliwość iego záwżdy ſie w niwecż obroći. RejPos 44; NiemObr 73.

»nadzieje w skutek się obrociły [= spełniły się]« (1): Iużeś w licżbie nieśmiertelnych duchow/ iuż nádźieie W ſkutek ſię tám obroćiły/ wiátr ich nie rozwieie. KlonŻal D4.

»nadzieje przybyło« (1): Pyta ſie wnet młodzyeniec coby to tám było/ A iuż mu y nádzyeie y myſli przybyło. RejWiz 23.

»nadzieja (u)roście, umnoży się; (roz-, u)mnożyć (a. pomnażać) nadzieję« [szyk zmienny] (4:2;6): RejKup k7, r4; Rzecże mu wnet on cżłowiek/ widzę że ſie trwożyſz/ A iákąś złą nádzyeię/ o mnie ſobie mnożyſz. RejWiz 143; RejPos 42v, 54, 257v; Z tey wiáry rośćie w nas nádźieiá pewna/ o onych dobrách niebieſkich/ ktorych oko nie widźiáło/ y vcho nie ſłyſzáło NiemObr 92; KochFrag 29; LatHar 262; WujNT Aaaaaa2; SkarKaz 245a; KlonWor 4.

»ustaje, stanęła nadzieja; w nadziei ustać« [szyk zmienny] (4:2;1): RejPs 119v; RejPos 229; CzechRozm 29, 61; Serce czekáiąc vſtawa/ nádźieiá nie ſtánie KochPs 182; NiemObr 75; tylko ſię zmiłuy proſzę o moy Pánie/ W ktorym nádźieiá moiá nigdy nie vſtanie. CzahTr C2v.

»nadzieja stoi [w czym]; nadzieję stawiać [w kim]« (1;1): RejPs 138; Izráhel w pánu niech nádźieię ſtáwi/ A on go wſzelkich trudnośći pozbáwi. KochPs 174.

»nadzieja osłabiała, słabieje; osłabieć w nadziei« (1:1;1): NiemObr 69; Cżekáiąc twey pomocy/ w mey teſkliwey ſpráwie/ Oſłábiałem w nádźiei/ y ſna zwątpił práwie. GrabowSet F, K4v.

»nadzieja trwa, zostaje (a. zostawa)« [szyk zmienny] (2:2): GórnDworz Dd3; RejPos 214; CzechRozm 29; ták iż téż po Bodze nie w inſzym ieno w ſáméy oſobie wáſzéy kró: M. nádźieiá nam zoſtáie. OrzJan 91.

»nadzieja unosi« [szyk zmienny] (3): A ſnadz go tak iuż nadzieia Y dobra myſl vnioſla. RejKup B; RejAp 149v; RejPos 198.

»nadzieja upadła« = spes conciderunt Mącz (2): Mącz 407c; A ieſli Chriſtus tu ieſt cále [...] tedy wáſzá nádźieiá vpádłá CzechRozm 265v.

»wszystka nadzieja wisi [na kim, na czym, w kim, w czym]« = spes consistit a. haeret a. residet in aliquo (aliqua re) Mącz (4): Praesidium meum in te uno situm est, Wſzyſtka moyá nádźieyá w tobie yednym wiśy. Mącz 380c, 152a, 396d, 407d.

»nadzieja [w kim] wstała« (1): A/ nieſkońcżona twoiá Dobroć/ o nię [duszę] niedbáłá/ Stąd/ mych vpadkow/ nádźieiá w nich [niechętnych] wſtáłá. GrabowSet Hv.

Zwroty: »dobrej nadzieje być ist« (1): Wierzmi kyedy maṡ taky liſt Dobrey nádzieje już bącz jſt RejKup t8.

»być, stać się nadzieją (a. za nadzieję) [w tym: czyją (11), czego (1)]; na nadziei być [u kogo]« = est spes Vulg (14:2;1): WróbŻołt T8; STań ſie nam miły pánie zá wſpomożenie y za nádzieię náſſę RejPs 69, 45v; LubPs O6, Q2v marg; KrowObr 155v, 165, 193v; Leop Eccli 34/14; BibRadz Ier 50/7, 1.Tim 1/1; Desiderio magno esse alicui, Nawielkiey nadzieyi á oczekawániu być v kogo. Mącz 83a; SkarŻyw 172; GrabowSet Hv; Tenże będźie nádźieią drugiego potomká KlonWor 60; SzarzRyt A4v [2 r.].

»być [jakiej] nadzieje [w tym: dobrej (33), złej (7); o kim (9), o czym (3); że (1); z elipsąbyć” (8)]; być tej (a. takiej) nadzieje ... iż (by) (a. że, a. aby) [w tym: okim (3); z elipsąbyć” (1)]« = esse (in) spe Mącz [szyk zmienny] (52:24): LibLeg 7/34, 10/154v; MetrKor 38/502; ListRzeź w. 47; y teiem ieſt nádzieie iż ty ſpiſſeſz wſercu moiem ták iż ſnádnie będę rozumiał wſſytki ſpráwy twoie. RejPs 107v, 43v, 170v; RejRozpr Gv; Boć gdyć ſie ſnadz ſwiat nawięczey ſmieie Nigdy nie bądz beſpiecżney nadzieie RejJóz Q4, G2, I7v, L8; Bo wiecz każdy złey nadzieye Widzacz czo ſię zdrugyem dzieye RejKup cc7v, c3v, f3v, i8v, Q, ſ6; MurzHist E4, Mv; MurzNT Mar 10/49, Ioann 16/33; Diar 20; DiarDop 107; Yákoby ono przydáło ſie było Solonowi/ iż gdy yechał do Krezuſa/ kogokolwyek ſpodkał á vyrzał/ tey był nadzyeye żeby káżdy myał być Krezuſem. GliczKsiąż F4; RejWiz 3, 12, 14, 41, 46 (11); Bądź dobrey nádzieie ſynacżku odpuſzcżone grzechy twoie [Confide, fili, remittuntur tibi peccata tua]. Leop Matth 9/2; RejFig Dd; RejZwierz 42v, 105, 123; BibRadz I 13 marg, Is 54 arg; Turcy byli dobrey nádzieie ráduiąc ſie łupowi BielKron 249v, 125v, 199v, 201, 201v, 203 (12); KwiatKsiąż C2; Ingrediin spem, Począć dobrey nádzieye być. Mącz 407d, 407c, 428d; RejAp 150v; RejPos 135, 234, 234v, 309v marg; KuczbKat 205; RejPosWstaw [213]v; ModrzBaz 121v; Mieyſcá w mym domu nie zágrzeie/ Kto fałſzem robi/ téy nádźieie Kłamcá niech będźie/ że z méy ſtrony Niéma być nigdy poważony. KochPs 150, 28, 36; ZawJeft 11; ActReg 88, 122; WujNT 36 marg; VotSzl Dv; GosłCast 49.

»być w, przy, na nadziei« = in firmiore spe esse Mącz [w tym: że (2)] (7:3:1): BierEz L2v; BielKron 233; Mącz 128c; RejPos 126v, 128, 138, 181v; Miáſto iákie będzie w oblężeniu y we złey nádziei/ obierze ſie ktho zacny iż go rátuie álbo nieprzyiacielá odgromi/ álbo rátunku miáſtu doda RejZwierc 94v; PaprPan Bb4v; Przy nádźiei oracz śćiſły/ Ze będźie miał z czym do Wiſły. KochPieś 34; SarnStat 198.

»być wezwanym w nadziei« (2): WujNT Eph 4/4; Iednośćie ciáło/ y duch ieden/ iákośćie wezwáni w iedney nádźiei powołánia wáſzego. SkarKazSej 671b.

»chwycić się nadzieje« (1): [Mytnik] Przelękł ſię ſądow Bożych y ſrogośći. Nie roſpáczył/ ále ſię chwyćił nádźieie o nieprzebránym miłośierdźiu Bożym. SkarKaz 349b.

»nadzieją, w nadziei cieszyć (a. pocieszyć) (się); cieszyć się (a. radować się) z nadzieje(j); cieszyć nadzieję; pocieszony nadzieją; nadzieja cieszy« [w tym: że (3)] = foveri spe Mącz [szyk zmienny] (29:4;2;2;1;4): RejPs 39v; Nádzieią ſie przedſię ćieſſy Iż ſie wyſſey wſtąpić ſpieſſy Bo záwżdy ći więcey iedzą Ktorzy bliżey miſy ſiedzą RejRozpr C3v, Ev; MurzNT 199; Táć mye záwżdy nádzyeyá twa łáſkáwye cyeſſyłá/ Práwye obumárłą duſſę we mnye ożywiłá LubPs bb; BibRadz I 128v marg; BielKron 216; Expectationem alicuius erigere, Pocieſzić kogo w yego nádźieyi. Mącz 350e, 135b; RejPos 7v, 127v, 138, 138v [2 r.], 139 (8); BiałKat 103v; Y ználaſzſzy [rodzice] obycżay ná dzyeći niewdzięcżne Záchowáią w pokoiu látá ſwe ſtátecżne. Vmieiąc dzieći cieſzyć niepewną nádzyeią/ Choć im mieſzki y ſkrzynki bárzo wywietrzeią. HistLan D4v; Nádźieiá záwżdy ſmutne ſerce cieſzy/ A kto iey dufa káżdego rozſmieſzy. RejZwierc 230, 37, 98v, 129, 130v, 150v (11); BudBib 4.Esdr 4/34 [35]; CzechRozm 33v, 72v; ModrzBaz 134; SkarJedn 403; Szedł męcżeńnik z weſołą twarzą iako do łázniey ráduiąc ſię znádzieiey ſwey y odpłáty/ ktorą wnetże wziąć miał. SkarŻyw 403; CzechEp 24; NiemObr 115; KochSz A3v; ArtKanc L5v; OrzJan 14; Nádźieiá więźniá ćieſzy choć iuż ledwe źiewa/ Láncuchy brzmią koło nog/ wżdy dźwigáiąc ſpiewa. RybGęśli B.

»(dobrej) nadzieje doda(wa)ć (a. przyda(wa)ć), przyczynić; nadzieja dodaje« [w tym: komu (7), że (1)] = spem alere, in spem vocare Mącz, Cn; armari spe, arrigere aliquem seu alicuius animum, erigere ad spem vel in spe, reintegrare spem, vertere ad vel in spem Mącz; spem dare Vulg; spem alicuius afferre a. augere a. confirmare, in spem adducere a. inducere a. impellere Cn [szyk zmienny] (15:2;1): Tákżeć ludzyom nędzny ſwiát rozlicżney nádzyeie Dodawa RejWiz 34v; Leop Eccli 13/7; Mącz 16b, 287b, 350a, 350c, 407c (9); BiałKaz Kv; Kogo wzruſza rzecż iáka lubiezna y dodawa mu tey nádźieie że iey doſtąpi [Qui re iucunda commovetur ad spem illius potiundae] ModrzBaz 7, 52; WerKaz 289; LatHar 88, 636; Ziárno gdy kto wśieie/ Sámo rośćie bez prace/ dodawa nádźieie. KlonWor 77.

»nadzieje dostać« = powziąć nadzieję (1): Nancisci spem, Nádzieye doſtáć. Mącz 407d.

»nadziei dosyć uczynić, dosyć sprostać« = existimationi satisfacere Mącz (2:1): Mącz 116b; [Król] Ofiáruiąc ſie doſyć ich nádziei ſproſtáć/ Páńſtwá Sármáckie mnożyć/ cudzych kniemu doſtáć StryjWjaz A4, B4.

»dufać (a. uwierzyć) w nadzieję; dufać nadziei« = in spem credere Vulg [szyk zmienny] (3;2): RejPs 42v; RejPos 133; Iuż thrudno mamy dufáć iákim nádzieiam álbo iákim godnoſciam ſwoim do ználezienia łáſki v Páná tego RejZwierc 189v; SkarŻyw 285; WujNT Rom 4/18.

»jednać sobie dobrą nadzieję« [szyk zmienny] (3): W káżdym niebeſpiecżeńſtwie iáko ſobie dobrą nádzieię iednáć mamy RejAp Ff3, 71, Dd4v.

»kłaść na nadzieję« = spodziewać się (1): Tego [ognia] ſmyſły zátępiáłe Niebaczą? bo zárdzewiáłe Ná więtſzą kłádą nádźieię/ Co owo ſwé dobrodźieie W tumulćie dworſkim prowádzą/ A nioczym dobrym radzą. GosłCast 53.

»w nadziei kłaść, położyć; sadzić na nadziei« = ponere in spe Mącz [szyk 2:2] (2:1;1): Zdrowie ſwe w dobrey nadzieiey położ boſmy naſmierć wſziſci powinni. BielŻyw 43; Mącz 407d; RejPos 127v; Lecż w nádźiei zwycięſtwo ſwe kládli [!] KmitaSpit B4.

»mieć, mający [jaką] nadzieję; nadzieja miana« [w tym: w kim (147), w czym (128), z kogo (1), o kim (45), o czym (15); (by) (71), że(by) (62), aby (17), cum inf (10); w Panu (Bogu) (100), ku Panu Bogu (1)] = sperare Mącz, Modrz, Calag, Vulg; spem habere Mącz, Vulg, Cn; in spem adduci, fovere spem, inest spes, spe inniti Mącz; supersperare Vulg; spem in aliquo vel in aliqua re collocare a. ponere, spes (omnis) in aliquo est Cn [szyk zmienny] (515:2;1): LibLeg 7/37v, 8/26, 132v, 133v, 10/124v, 11/10 (13); BierRaj 23v; y dufam (albo mam nadzyeyą wmylym bodze) yze przeſz thy modliſtwy [!] bądzyeſch poczyeſchon PowUrb +, +3; March1 A4v; Tá myſz iż ták bárzo śmiáła: A ták ći by nie ſkakáłá/ By w cżym nádzieie nie miáłá. BierEz P4v, D4v, M4, O, O3v, Q2v; Mily bog ktory wſmutku nieopuſſcżá nadzieię wnim maiące OpecŻyw 14, 54v, 102v, 165; ForCnR C; PatKaz III 103v; maſz pewną nadzieię dobrego kończa á pocieſznego w cżęſliwem [!] porodzeniu. FalZioł V I8d; BielŻyw 152; GlabGad M5v; Vſtała w zbawicielu twoim duſza moia miły panie á w ſlowie twym miałem nádzieię [in verbum tuum supersperavi]. WróbŻołt 118/81, B7, 55/9, 61/10, 70/1, 14 (12); á ktorzy dobrze proſſący nádzieię máią poſiędą ziemię [Quia benedicentes ei hereditabunt terram Vulg Ps 36/22] RejPs 55v, 30, 36, 38v, 43, 47 [2 r.] (22); W ſſczeſćiu máło miey nádzieie RejRozpr Kv; ConPiotr 34v; SeklWyzn b3, f4v, g3; RejJóz F2v, I6v; Trzebaċ tes y nato pomnieċ Nadzieie ſwei wzłoczie niemieċ. RejKup e6, b4, c2v, c4, Dv, h7 (35); Dárius [...] wezwał wielką wielkoſć ieznych y pieſzych/ á wſtąpiwſzy ná gorę Silicie/ máiąc nádzieię z zaſtępem ſwym przewyciężyć możnoſć Alexandrá. HistAl E5, C2v, D3v, D8v, Gv; KromRozm I N; MurzHist E2v, F2v, F3, Gv, G4 (15); A nadźyeyę mam/ iż mi nic omylnego á obłędliwego nyepowyeſz. KromRozm II a4, i4; Diar 33, 51, 68, 70, 76 [2 r.]; DiarDop 105, 112, 119; Mam nádzyeię iż we wſzytko łucżę/ Gdy ſie Pánu ſwoiemu porucżę BielKom G, D, D4, G5, G5v; Gdyż ya y w łuku ſwoim nádzieye nic nie mam [Non enim in arcu meo sperabo Vulg Ps 43/7] LubPs Mv, B2v, G3v, K, K3, Ov (12); SeklPieś 19; KrowObr 111, 166, 231; My przedſię nie dufáiąc cżłowieká ſzukamy/ A ſnadź więtſzą niż w Pánu w nim nádzyeię mamy. RejWiz 55, 52, 58v, 180v, 183v, 185 (8); A ſynowie cudzołożnikow/ [...] nie będą nádzieie mieć/ áni w dźień vznawánia/ rozmowy. Leop Sap 3/18, 2.Par 13/18, 4.Esdr 11/40, Ps 37/16, 118/43, Prov 28/25 (15); RejZwierz 4v; BibRadz *2, *4v [2 r.], *5, *6, Ruth 1/12 (17); [Turki] będą ſie bić do gardł ſwych/ niwcżym nádzieie niemáiąc iedno w ſwych ręku BielKron 257, 3,14, 16v, 52v [2 r.], 58v [2 r.] (45); Ani też mnieyſza ku wſzelkiey dobroći o tych ma być nadzieya miana/ ktorzi ſą s przyrodzenia łagodni y łatwi ku vbłaganiu. KwiatKsiąż B2v; Fretus fuga, Mayąc nádzieyę yżby mógł vciec. Mącz 138a, 96b, 128b, 133d, 135b, 151a (26); OrzQuin R2; RejAp 40, 48, 54, 77v, 124v, 150v; álem wdi miał nádzieię/ żeś mię w.m. zá mężá vprośić ſobie miáłá. GórnDworz R5v, T7v, V3, X5; HistRzym 45v, 100v, 119v, 130, 132; A onći każe mieć nádzieię w kádzidle/ w kropidle/ w zyołku/ w głowience/ w gromnicce/ w błáżeyku. RejPos 124, 7, 13v, 14, 15v, 16 (56); BiałKat 91; GrzegŚm 10; HistLan A3, Cv; KuczbKat 85, 90, 230, 235, 260; widzę ten ſwiát ták márną obłudą/ Ze w nim dobrzy nádzieię máią bárzo chudą RejZwierc 270, 128, 128v, 130v, 138, 138v (13); WujJud B, 69v, 98v, 99; WujJudConf 24, 68; Ale oná [Zuzanna] płácząc poglądáła w niebo/ máiąc dobrą nádzieię w Pánu [quia erat cor eius confidens in Domino] BudBib Dan 13/34, Iob 6/19, 20, 7/3, 2.Mach 9/22, 27; BiałKaz D3, F2, G2v; BudNT 1.Ioann 3/3; CzechRozm 70v, 78, 90, 144v; KarnNap E2v, E3v, E4v, Fv; ModrzBaz 4v, 15v, 69, 127v, 140; SkarJedn A5v, 378; KochOdpr B4; Calag 284a; A król/ nádzieię máiąc w ſwoim pánie/ Rádość odnieśie [Rex vero laetabitur in Deo Vulg Ps 62/12] KochPs 90, 20, 46, 52 [2 r.], 61, 81 (10); SkarŻyw 134, 161, 227, 263, 355 (10); MWilkHist G3, Lv; Mam iśćie/ moy łáſkáwy Pánie Podcżáſzy/ tę w Bogu nádźieię/ iż prawdá zátłumiona/ kiedyżkolwiek/ á iuż rychło/ ná iáſnią wynidźie CzechEp *4, 101, 126, 336, 342; CzechEpPOrz **v, *; KochJez B2; NiemObr 79, 92, 119; MIałem nádźieię że mi zyśćić miano/ Ták iáko było z chućią obiecano KochFr 11; KochMuza 25; KochSob 60; ZEglarz/ choć nań zły w pół morzá wiátr wſtánie/ Wżdy ma nádźieię/ że ná brzegu ſtánie PudłFr 21, 32; ArtKanc E6, F4v, I4v, K13v, P8v (9); Miey nádźieię Polſko w Bodze/ Coś ćierpiáłá od Tyraná/ Ato iuż Bog dałći Páná. KmitaPsal A3v, A2; KochProp 15; ActReg 14, 64, 122, 158, 162; Teraz niech rácżey duſzę ſwą wyleię Teraz/ poki mam cáłą ſwą nádźieię. GrochKal 7; Phil H3; KochPij C; GrabowSet Dv, E, E2, E4, Lv (7); Ale wiérſzem ozdobnym/ y rymy głádkiémi/ Mam nádźieię/ że z miſtrzmi porównam dobrémi. KochFrag 21, 53; OrzJan 34, 106, 135; LatHar 71, 206, 622, 700; WujNT Matth 12/21, Act 24/15, Rom 8/38, 15/4, 14 (22); SarnStat 424, 848; náucza mię tego Dawid/ ábym niemiáłá nádźieie w człowieku/ tylko w Bogu SiebRozmyśl E4; PowodPr 47; SkarKaz 207b, 348b, 350b [2 r.], 351a, 548a (7); CiekPotr 89; Viktorią nád nimi pewną otrzymamy/ W cżym tu pewną nádźieię y zupełną mamy. CzahTr Ev, C2v [2 r.], [Dv], G3v, H; GosłCast 14, 16; SkarKazSej 706a.

»nie mieć, nie mający żadnej nadzieje« [w tym: o kim (2), o czym (4); w kim (6), w czym (4); aby (2), cum inf (1)] = non habere spem PolAnt; spem auferre, spe carere Mącz; nulla spe esse Modrz [szyk zmienny] (41 : 1): SeklKat C; HistAl Gv; zadnyi nadzieie i łaſki Bożyi niemám MurzHist D3v, O4v; LubPs Kv; KrowObr 77v [2 r.]; BibRadz I 178c marg, Sap 3/18; á w tych Seymowych náſzych dźiśieyſzych Sądźiech żadney nádźieie niemam/ áby kto kiedy mogł przez nie ku ſwemu przyść OrzRozm T4; Krol Ferdynánd [...] niemiał żadney nádźieie w Nawárſkiey Krolewnie/ ktorą mu obiecał krol Fráncuſki BielKron 226v, 58, 102, 257, 315; GrzegRóżn G4v; Mącz 407c, 416a; HistRzym 129; Nie mieycie bráćiſzkowie namileyſzy żadney nádzieie/ kthora Pánu Kriſtuſowi należy/ w brákowániu oſobach ſwiátá thego [nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Iesu Christi gloriae Vulg Iac 2/1]. RejPos 243v, 13, 13v, 32v, 162v, 163 (13); KuczbKat 270; RejZwierc 167v; ModrzBaz 108v; SkarJedn 14, 367; ArtKanc P6; Káleteńcżykowie/ [...] głodem przyćiſnieni/ y nie máięcy żadney nádźieie o pomocy vmyſlili Miáſto poddáć nieprzyiacielowi. Phil D, E; SiebRozmyśl [A2]v; SkarKaz 609a.

»mieć (a. jest) nieco, mało, kropkę nadzieje« [w tym: o kim (1), o czym (1); w czym (1); aby (1)] (3:2:1): LibLeg 7/32v; RejJóz K2; maluczką tropkę [!] nádźieie o lepſzem ſtanie miéć MurzHist R3, P3; BielKron 304v; W wielkiéy boiáźni/ gdy ieſt nieco wdy nádźieie GórnTroas 38.

»nadzieje nabywać; brać, otrzymać nadzieję« [szyk zmienny] (4;2;1): A ſnadz lepiej nadziej nabędżieṡ Yż możeṡ bycż powyſſoném wſtanie RejKup ov; RejAp 71v; RejPos B2, 120v, 130; Błogoſłáwion kto bierze nádźieię od niego. GrabowSet E3v, Hv.

»nadzieje na wiatr (a. opak) obrocić« = zniweczyć; spem exturbare Mącz [szyk zmienny] (2): Y ſnadz [Bog] opák obráca nádźieie ludzkie RejPs 97v; Mącz 496c.

»oczekawać (a. czekać) (błogosławionej) nadzieje; oczekawanie nadzieje« = spem expectare PolAnt; sustinentia spei Vulg [szyk zmienny] (7;1): Leop 1.Thess 1/3; Abowiem my duchem z wiáry nádźieie ſpráwiedliwośći ocżekáwamy [Nos enim spiritu ex fide spem iustitiae expectamus]. BibRadz Gal 5/5; RejPosWiecz3 98v; RejPosWstaw 21v, [213]; Pátrzył [Mojżesz]/ [...] ná rzecży niewidome/ iáko ná ty ktore okiem widział/ y zwiętſzą ich pewnośćią nádzieie cżekał. SkarŻyw 478; WujNT Gal 5/5, Tit 2/13.

»(o)czek(aw)ać (z) nadzieją, w nadziei« [szyk zmienny] (10:8): RejPs 192v, 198; RejPos 7, 11v, [136]v, 261v, 297v, 345v; oni ſwięći oycowie w odchłániach piekielnych/ [...] z zupełną nádzieią czekáli zbáwicielá ſwego RejZwierc 129, 144; RejPosWstaw [213] [2 r.], 22v [2 r.]; CzechRozm 32, 224; SkarŻyw 440; CZekałem w nádźiei/ cżłek nędzny/ troſkliwy/ Owa Pan weyźrzy: á iák dobrotliwy Głos moy vſłyſzy GrabowSet Q3.

»oddalić nadzieję, oddalić się od nadzieje; oddalona nadzieja»« (2:1;1): RejPs l30v; Płácżćie zemną wſzyſcy ludzie bo iuſz oddaloná odemnie wſzytká nádzieiá weſela/ á połowicá duſze mey iuſz vmárłá. HistRzym 126; ODpuść wyſtępki/ łzy me oſufz/ Pánie/ Oddal odemnie nádźieie fałſzywe GrabowSet N3; SkarKaz 350b.

»odjąć, odciąć (a. ucinać), umniejszyc nadzieję (a. nadzieje (G sg)); nadzieja odjęta, odcięta« = debilitare a. incidere a. praecidere spem Mącz; negare spem Calag; spem auferre; ablata spes Vulg [szyk zmienny] (6:2:2;2:1): A gdy iuż áni ſlońcá áni gwiazd było widáć przez wiele dni/ á burza nie máła nádchodziłá/ iuż odięthá byłá nádzieiá wſzyſtká zdrowia náſſego. Leop Act 27/20; Mącz 30a, 407c, 407d; Calag 284b; SkarŻyw 362, 596; PudłFr 63; GrabowSet D4; O dźiwna miłośći przećiwko nádźiei/ ktoreyś ty nie odiął/ choćiaś nas w nędze dał/ Kryſte Krolu náſz. ArtKanc A15; [Wenus] Która głádkością ẃſzytki piérwſzé ták minęłá/ Aż y przyſzłym nádźieię ná wieki odięłá. KochFrag 26; OrzJan 14; WujNT Act 27/20.

»odnawiać nadzieję; ku nadziei, do nadzieje, w nadzieję odrodzić« = reintegrare spem Mącz; regenerare in spem Vulg [szyk zmienny] (2;2:1:1): BibRadz 1.Petr 1/3; Mącz 407d; VEnus/ nieodnawiay mi iuż przeſzłéy nádźieie/ Niech ſię móy nieprzijaćiél (wſzak wiéſz kto) nie śmieie. KochFr 71; On nas z śmierći wyſwobodźił/ w nádźieię żywą odrodźił ArtKanc F18v; LatHar 565; WujNT 1.Petr 1/3.

»od nadzieje odpaść; z nadzieje wypaść; nadzieja odeszła (a. odpadła, a. odstąpiła)« = de spe decidere Mącz; excidere a spe Vulg [szyk zmienny] (2;2;3): RejKup p5v; Leop Eccli 14/2; Praecisa opitulandi potestas, wſziſtka nádzieyá pomocy odpádłá/ á odeſzłá. Mącz 30a, 338a, 407c; Alećiem bárzo nagle wypadł z téy nádźieie/ A moiéy ſye przygodźie nieprzyiaćiél śmieie. KochPieś 14.

»odpoczywać, spać w nadziei« = requiescere in spe Vulg [szyk zmienny] (4:1): w nádzyei odpocżywáć będzye moye cyáło. LubPs D3; Leop Act 2/26; Pan powiedáć racży o oney dzyewecce/ iż nie vmárłá/ ále ſpi w nádzyei ſwoiey. RejPos 257v; WujNT Act 2/26; KlonWor 82.

»od nadzieje odsądzać« = pozbawiać nadziei (1): Iákoż go też od zbáwienia y nádźieie odſądzáć/ á do piekłá poſyłáć SkarKaz 383a.

»odstąpić (a. odbieżeć) nadzieje, od nadzieje« [szyk zmienny] (3:3): iżeś ſzedł zá Pánem ſwoim/ odrzućiwſzy ony pożądliwośći od ſiebie/ á odbieżawſzy oney wſzythkiey omylney rády á nádzyeie ſwiátá tego. RejPos 326, 46, 72, 85v, 331; SkarŻyw 76.

»odwieść (a. odwodzić) [kogo] od nadzieje; uwodzić nadzieję [od kogo]; uwodzić [czym] nadzieje; [kogo] odwieść do nadzieje« (3;1;1;1): A ták gdy vſłyſzyſz duchá iákiego/ ktoryby cie chciał odwodzić do inſzych wymyſłow á do inſzey nádźieie oprocż Páná twoiego RejPos 190, 52v, 71, 117, 177v; CzechRozm 76.

»(o)mylic (się) w, na nadziei, nadzieją; nadzieję omylić; w nadziei omylony; nadzieja omyla; omylona nadzieja« = fallere spem, frustrari expectationem, spe frustratus est, spes fallit Mącz [szyk zmienny] (7:3:1;4;4;12;1): Ale kokoſz gdy vtyłá/ Ták niepłodna potym byłá: Nieznośiłá żadnego iáiá/ Omyliłá ią nádzieiá. BierEz I4; RejPs 220v; RejKup h2v; MurzHist D3; Nic myę iścye nádzyeyá ma w tym nye omyliłá/ Ktora záwżdy ták zupełna w twoyey láſce byłá. LubPs H3, Tv, hh; BibRadz I 291a marg; OrzRozm A4; BielKron 203v; Opinio de te multum me fefellit, Nádźieyá ktorą miałem o tobie omyliłá mnie. Mącz 265c, 117a, 138a, b, 407c [2 r.]; KwiatKsiąż B3v; RejPos 26, 213v, 257, 282; CzechRozm 65, 145; tobie zwierzóné Nádźieie nigdy nie omyláią KochPs 21, 195; StryjKron 195, 617; CzechEp 106; KochFr 120; Dzieie ſie to bowiem wielekroć/ iż kto ſie ná przyiacielá dobrze iego ſpraw y chęći ku ſobie nie ſprobowawſzy ſpuſzcża/ że w nádziei ſwey omylon bywa. Phil H3; SiebRozmyśl L2; KlonWor 21.

»opuścić, (od-, po)rzucić nadzieję; puścić się, zbyć nadzieje; od nadzieje opuszczony, rzucony« [szyk zmienny] (11:8;1:1;3:1): RejPs 61v, 66, 129v, 177v; Ieſtem potępion iako Kain i Iudáſz ktorzy wſzelką nadźieię i vfanié miłośierdźia Bożego odrzuciwſzy/ roſpáczyli MurzHist F3v; KrowObr 193v; RejPos 26, 30v, 71, 81v, 147v, 325, 325v, 326; BudBib 2.Mach 7/14; CzechRozm 209v; O iáko dáleko słuſznieyſza rzecż/ ábychmy [...] dáwáli rátunek tym/ [...] ktorzi miedzy námi/ ſtárośćią/ niemocą/ álbo iákim inſzym vpadkiem znędzeni/ á od wſzelákiey nádźieie opuſzcżeni ſą [a omni spe destituti sunt]? ModrzBaz 39; [Piotr] ná on głos opuśćił wſzytko/ żonę/ śieći/ rzemieſło/ y máiętność/ pożywienie/ y nádzieię do wſzytkiego co iedno świat ten obiecowáć może SkarŻyw 596, 383, 470; KochFr 85; KochPam 87; KochPieś 41; PudłFr 21; Niechay porzucą chćiwi ſwé nádźieie GórnTroas 31.

»nadzieję o sobie, w sobie (po)czuć« (2:2): Mądrze cżyniſz Iozephie iż ſie nie fraſuieſz A iż dobrą nadzieię tę o ſobie cżuieſz RejJóz I4v; RejWiz 159v; KuczbKat 400; A ćiebie ſámego/ ná ten kres przywiodę. Gdźie wiecżne rádośći/ máią ſwą pogodę. Táką ia nádzieię/ cźuię Pánie w ſobie GrabowSet D2v.

»(po)da(wa)ć nadzieję; udzielić nadzieje« [w tym: komu (18); aby (2), ze (2)] = spem facere a. nuntiare Mącz; spem dare Vulg [szyk zmienny] (22;1): Pamiętay na ſlowo ſludze twemu miły panie w ktorim dałes mi nadzieię. WróbŻołt 118/49; RejPs 77; KromRozm III B3v; KrowObr 72v; Leop Ps 118/49; BibRadz *7; Quam in spem me vocas, Co mi zá nádzieyę dáyeſz. Mącz 407d, 326c, 407c, d; RejPos 6, 85; ták/ iż mu nie ieſt przykro vżyć rzeczy gorzkich/ do pićia niewdźięcznych/ do ſtrawienia niepodobnych/ bylo tylko choroby wypędzenia nádźieie kto podał. Oczko 1v; SkarŻyw 262 [2 r.]; GrabowSet D4v, Q2; LatHar 23, 490; WujNT 2.Thess 2/16; day nádźieię/ ábyſmy niewątpili y nie roſpáczáli o tym/ coś wierzącym w ćię obiecał SiebRozmyśl E3v, I2; SkarKaz 350a.

»nadzieją się podpi(e)rać (a. wspierać); podpirać (a. podeprzeć), poprawować nadzieje; podparcie nadzieje; nadzieja podpiera« = spe niti Mącz [szyk zmienny] (4;3:1;3;1): Mącz 407d; A ku lepſzemu ieſzcże podpárciu tey nádzieie ich o tey ſwiętey hoynośći iego/ zoſtáwił im [...] ciáło ſwe ſwięte á kreẃ ſwą ſwiętą RejPos 82, 74, 121, 131v, 147v, 167v; KuczbKat 270; RejZwierc 150v; SkarŻyw 348; Inſzy/ kiedy truchleią/ Wſpieráią ſię nádźieią/ Y wdźięcżną myślą/ ſerce zábawiáią GrabowSet H2v; Nádźieiá dobrá ſercá niech podpiéra KochFrag 18.

»(mocną a. wielką, a. wszy(s)tkę, a. (z)upełną) nadzieję [w (a. na) kim, w czym] pokładać (a. kłaść), położyć, (po-, za)sadzić (a. fundować, a. poruczyć itp.), pokładający; nadzieję podłożyć; nadzieja (jest) położona, pokładana, zasadzona [w kim, w czym], leży [na kim]; pokładanie nadzieje« = spem in aliquo reponere Mącz, Modrz; spem in aliquo constituere a. collocare Mącz; confidere, ponere spem in aliquo, sperare, supersperare in aliquo Vulg [w tym: w Panie (Bodze a. Bogu) (192)] [szyk zmienny] (289:96:16:9;2;8:2:3:1;1): LibLeg 10/114v, 11/42; Ci ktorzy ſą nam nierowni/ Pomocnicy ſą niepewni: Nádźieie w nich niepokłáday BierEz O4, N3; OpecŻyw 1v; Non enim in arcu meo ſperabo: et gladius meus non ſalvabit me. Bom ia nie w ſtrzałkach moich nadzieię moię pokładał/ ani miecż moy mnie wybawi. WróbŻołt 43/7; bomci ia w ſądziech twoich nadzieię pokładał [quia in iudiciis tuis supersperavi]. WróbŻołt 118/43, B6v [2 r.], C3v, E7, G2, Nv (14); Pokłádáli nádzieię wielką wtobie oycowie náſſy/ á nigdy byli nieomyleni ná wyzwoleniu ſwoiem [In te speraverunt patres nostri speraverunt et liberasti eos. Vulg Ps 21/5]. RejPs 31; Prorok gdy przed Saulem był vćiekł do iáſkiniey tu wielką nádzieiękładł [!] wpánu ſwoiem RejPs 84; Ay oni rozmyſláiąc dziwne ſprawy páńſkie vczyli ſie wſſey nádźieie wniem pokłádáć [ut ponant in Deo spem suam Vulg Ps 77/7] RejPs 114v, 16, 23, 23v, 29, 30 (55); Synowſką miłoſcią/ iako oicza niebieſkego/ miłowali/ a wnim ſamym (a niewżadnym inijm ſtworzeniu iego) wſzyſtko vfanie y zupełną nadzieię naſzę/ pokładali SeklWyzn 2, a2v; RejJóz I4v; Ten ieſt kazdego bog iego wczim ſwą nadzieię kto poklada/ wnym dufha SeklKat D3, A2v, D2v, D4, D4v, Ey [2 r.] (11); Obaczaycię nedzny Ludzie Czo kladzieczie wrady czudze. Nadzieie ſwe y vfanie To wemnie iuż wnet vſtanie. RejKup G, d2v, h3v, r8v, X, x8v, cc8v; RejKupSekl a7, a7v; MurzHist C2, K3v; MurzNT 82v; Przeklęty yeſt/ kto w człowyecze duffa/ á nádźyeyę ſwoyę w ćyele álbo myeſye pokłáda. KromRozm II q3v, i2; KromRozm III B4; GliczKsiąż C4v; Bo ten ktory nádzyeię fwą w Pánu Bogu ſwym kłádzye/ Ten iuż iście nie omylnie wygrał ná tym zakłádzye LubPs ff2, D2, E3v, E4, H3, H4v (15); SeklPieś 6v; Pan Bog ieſt obroná/ wſzyſtkim wnim nádzieię pokłádáiącym. KrowObr 89v, 14v [2 r.], 67, 69, 86, 87v (15); Acż więc drudzy bez ſlubu ty pánie miewáią/ W ktorych też ſwey nádzyeie wiele pokłádáią. RejWiz 59, 55v, 83; KochZuz A4; BibRadz I 196b marg, Eccli 2/6; Iozáphát nie dufał modłom cżártowſkim áni w nich nádzyeie pokładał BielKron 84, 30v, 63, 209, 220, 338v; In quo nostra spes sita est, W którim náſzá nádzieyá położona yeſt/ to yeſt/ w którym my dufánie mamy. Mącz 397c, 265d, 311d, 407c, 412d [2 r.]; RejAp AA6, 6v, 90, 123v, 159v; Tárſia corká twa ná kthorey wſzyſtká náſzá nádzieiá leżáłá: vmárłá ieſt. HistRzym 21v; á w ſámym Pánu a w odkupieniu iego położ wſzytkę nádzieię ſwoię RejPos I4; á iż nie kładzieſz w wſpomożeniu ſwiátá tego/ ktory widziſz thák buyny á ták rozweſelony/ nádźieie twoiey RejPos 126v; A iż opuſzcżał Páná Bogá ſwego/ á położył nádzyeię w lekárzoch ſwoich/ nie pomagáło mu nic lekárſtwo iego. RejPos 257, ktv, 4, 10 [2 r.], 11v marg, 12 (137); BiałKat 33v, 93v, 383v; KuczbKat 65, 270; Słábą ći nádzieię pokłádáli w vfiech ſwoich/ w zbroiach y w ſtrzelbach ſwoich RejZwierc 265, 85v, 195v, 198v, 265; BielSpr 65v; WujJud 58v, 104v; RejPosWstaw [1102v], [1103]; BudBib 2.Mach 7/20, 9/20; MycPrz I A4; CzechRozm 65v, 66 [4 r.], 98v, 207, 227, 265v; Ná tym tedy miłośćiwym y wſzechmogącym Pánie/ maſz teras wſzytkę nádzieię twoię záſádzić/ maſz vgruntowáć ſerce twoie KarnNap E2v, F; ModrzBaz 85v; my w páńſkiéy kłádźmy nádźieię obronie. KochPs 28; Szaleni ludźie/ którzy w twym władániu Nádźieię kłádą/ álbo y w zebrániu. KochPs 72, 4, 9, 29, 35, 42 (17); SkarŻyw 20, 103 [2 r.], 397, 460; MWilkHist F2v; CzechEp 74, 79, 106, 144, 169, 289; ktorzy w żywiołách świátá tego (co Páweł ś. gánił) zbáwienia ſzukáią/ y nádźieię w zwierzchnich rzecżách pokłádáią. NiemObr 92, 33, 89, 120, 179 [2 r.]; [Car Moskiewski] W zamcéch nádźieię pokłádał/ Ale y tych prętko ſtrádał KochPieś 45, 1; ArtKanc G14v, H14v, H15v, M19, N2; Takci ſliſze ze iuſz wobronie Tureckiei nadzieie niektorzi zwas pokladaya PaprUp E2v; GrochKal 6; W twey łáſce/ záſádzona Moiá nádźieiá/ wielce pożądána GrabowSet I3, Dv [2 r.], D2v, E3v, F2v, F3v (11); OrzJan 66, 96, 109; WSzechmogący wiecżny BOże/ [...] rácż weyźrzeć ná porátowánie ludu Chrześćijáńſkiego/ áby narody pogáńſkie/ ktore w ſwym morderſtwie nádźieię pokłádáią/ mocą práwice twey były ſtárte y pokruſzone. LatHar 622, 52, 68, 101, 163, 171 (24); Bogaczom tego świátá roſkázuy áby o ſobie wyſoce nie rozumieli/ áni pokłádáli nádźieie w bogáctwie niepewnym/ ále w Bogu żywym WujNT 1.Tim 6/17, s. 116, Rom 15/12, Eph 1/12, 1.Tim 4/10, 727 marg; SarnStat 1280; SiebRozmyśl E4v; Kto ták oſzálał/ áby w Anyołá/ ábo w świętego/ ábo w iákie ſtworzenie wierzyć: to ieſt w nim wſzytko ſerce y nádźieię ſwoię poſádźić miał? SkarKaz 548a, 273b, 351a [2 r.]; W Tobiem Pánie położył ſwe wſzyſtkie nádźieie CzahTr C2v, F4, F4v, G3v, L4v; nádźieięm/ mówi/ ſwą podáłá Zdrowiá mégo w nim ſámym/ w iego opátrznośći GosłCast 57; KlonFlis Gv.

»w nogach nadzieję położyć« = ratować się ucieczką (1): Téyże nocy żonę ſwą/ y Kniáźiá Fiedorá Z żoną iego/ y z brácką z Stáryckiego dworá [kniaź] Do Moſkwy wyſłał: y ſam bárzo ſobą trworzył[!]/ Y iuż był tylko w nogách nádźieię położył KochJez B2v.

»(po-, u)twi(e)rdzić (a. umocnić, a. ugruntować itp.) nadzieję; w nadziei utwi(e)rdzić (a. postanowić, a. upewnić); umocniony (a. postanowiony, a. utwierdzony) nadzieją; utwi(e)rdzenie nadzieje; umocniona (a. utwierdzona) nadzieja« = spem confirmare Mącz; in spe constituere Vulg [szyk zmienny] (30;6;5;8;2): Bowiem ty ſam miły panie/ poſtanowiłes mię w nadziei. WróbŻołt 4/10, B7v; RejPs 167v; KromRozm II e3, e4v, k; Ano ya moy Pánye gdym záwołał k thobye/ Vmocniwſſy ná wſſem tę nádzyeyę w ſobye LubPs ee4; Mącz 407c [2 r.]; Otho w nim pośili wiárę żywą/ oto w nim vmocni nádzieię żywą RejAp 195, AAv, 113v [2 r.]; Tu iuż nic wętpić nie będzyecie/ iuż będzie vmocniona nádzieiá wáſzá RejPos 134; vgruntuieſz mocno ná tey opoce á ná thym fundámencie/ ták iáko tu ſłyſzyſz/ wſzytkę wiárę y nádzyeię ſwoię. RejPos 302, 46v, 48, 76, 80, 89v (27); RejZwierc 138v, 144, 206; Tymże obycżáiem łáſká Páńſka oświeca rozum ludzki/ rozgrzewa myśli oźiębłe/ [...] vtwierdza w cżłowieku dobrą nádzieię KarnNap E4; SkarŻyw 358; Iákom im więc obiecował. Stáwić ſię im w Gálilei Y vpewnić ie w nádźiei. MWilkHist G3; NiemObr 69; nádźieie ich pilne/ Mocno w ich ſercách zákorzęnione/ Twierdząc GrabowSet V2, E2; LatHar 278, 469.

»przesiąc, zwyciężyć, przejść nadzieję; przechodzić nadzieją« = okazać się lepszym niż się spodziewano; expectationem a. opinionem a. spem superare a. vincere Mącz [szyk zmienny] (3:2:1;1): Mącz 265c [2 r.], 265d, 434b, 497b, 497c; Sam tedy Hetman/ ktorego rzecż ieſt o to wſzytko ſię ſtáráć/ ma inſze przechodźić/ dobrą o ſobie nádźieią/ kárnośćią [antestare caeteris necesse est indole bona, disciplina] ModrzBaz 116.

»ku nadziei, do nadziei przywieść« (2:1): O ſymeonye zaſzlepyenye twoye przyuyodlo czyą ku pewney nadzyey PatKaz II 62; KromRozm II f; SarnStat 1051.

»nadzieje rozniecić« (1): Tákeś ty mnie Orſzulo droga vczyniłá/ Wielkieś nádźieie w moim ſercu rozniéciłá KochTr 13.

»nadzieje rozwiać« (1): Skoro duch wynidźie z ćiáłá/ Ziemiá źiemię będźie bráłá: A náſzé płoné nádźieie Po powietrzu dmá rozwieie [in illa die peribunt omnes cogitationes eorum. Vulg Ps 145/4]. KochPs 211.

»schodzić (a. zejść) na nadziei; schodżi mi nadzieje« = pozbawić się nadziei; deserit me spes, orbari spe Mącz (2;1): Infringi spes et languescere dicitur, Schodźić ná nádzieyey. Mącz 407d, 407c, 407d.

»spuścić się na nadzieję; nadzieje spuszczać [na co]« (1;1): RejZwierc 194v; Wdzięcżnieyſza ieſt rzecż odrzućić nádzieię ludzką/ á ſpuśćić ſię ná Boſką [Eligibile est commutantem quae ab hominibus, quae sunt a Deo expectare spes] BudBib 2.Mach 7/14.

»stać się [komu] według nadzieje« (1): wſzytko ſie im sſtáło według oney nádźieie ich. RejZwierc 129.

»(wszy(s)tkę) nadzieję (s-, u)tracić, podziać« = abicere spem aliquid faciendi vel alicuius rei vel de aliquo, desperare de aliquare, perdere spem, orbari spe, extenuatur a. evanescit a. deserit me spes Cn [szyk zmienny] (14:1): RejPs 133v; RejRozpr K2v; Iuſz nic nie wierzę/ nienadźiewám śię niezego/ wſzyſtkem nádźieie vtraćił MurzHist F3v, T2y; OrzQuin Y4v; RejPos 6; KochTr 18; Dźiś inné wiátry przećiwko mnie wieią/ Stráćiłem wſzyſtko záraz y z nádźieią KochPieś 17; Expes ‒ Bez nadzeię, ten ktori nadzeię vtraczieł. Calep 393a, 312a, b; CiekPotr 65; NA ten cżás gdym ſzcżęſzliwy ia w ſzcżeśćiu nie vfam/ A w nieſzcżeśćiu nádźieię nie trácżąc záś vfam. CzahTr B, B; Otrząśni ſie o corko/ á nietrac nádźieie/ Niech zdrowſzy wiátr z połodniá ná ćię zlekká wieie. GosłCast 24.

»nadzieje szukać« [szyk zmienny] (23): Iż oney twoyey [Bożej] dobroczy Niebaczemy/ anj dbamy Szynąth nádzieye ſzukanij [lege: szukamy] RejKup p5v; RejAp 71v, 141, 149v; Pátrzayże záſię coś ieſt/ y v kogo ſzukaſz they obłędliwey nádzyeie ſwoiey. RejPos 317, 48v, 86, 130v, 131, 146v (17); RejZwierc 173v; Ktoż tedy ták ſercá niedbáłego/ [...] zápomniawſzy ſwoiey powinnośći/ ſzuka ſobie z kąd inąd nádźieie/ á práwie ſię z Páná ſwego śmieie. ArtKanc P3.

»uczyć nadzieje« (1): Ma też wielkie nieprzyyacioły fáłeſzne náucżyciele/ ktorzy zakonu vcżą á nádzyeie w właſnych vcżynkach. LubPs ee4v.

»nadzieję o sobie (u)czynić, dający, po sobie okazować« = in optima spe repositus Mącz [szyk zmienny] (2:1:1): á vczyniłeśmi oſobie dobrą nádzieię ieſſcze przy pierſiach leżącemu. RejPs 31v; KwiatKsiąż B3v; Mącz 311d; VCieſzna moiá śpiéwaczko/ Sappho Słowieńſka/ Ná którą [...] lutnia dźiedźicznym práwem ſpáść miáłá: Tęś nádźieię iuż po tobie okázowáłá: Nowe pioſnki ſobie tworząc KochTr 7.

»nadzieję (u)czynić, sprawić (a. sprawować)« = spem alicui facere Calag, Cn; spem dare a. inicere Cn [w tymi komu (10), w kim (2)] [szyk zmienny] (22 : 2): RejPs 82; Choć my drugy nieprzewynył Wielym wgych nadzieie czynył. A nigdim ſię nieomylył RejKup i4v; GroicPorz Bv; RejWiz 109v; Abowięm ieſliże ſię ſam od ſiebie nie odſtrzeliſz/ wyborną o wſzyſtkich dobrych rzecżach twoie ninieyſze poſtępki nádzieię cżynią. KwiatKsiąż Q2; RejPos 48, 121, 212; BielSpr 39v [2 r.]; CzechRozm 111v; Calag 284b; Wołał ná nię Stároſtá: vpámiętay ſię Iuliáno/ ieſzcże mu oná miłość ktorą miał ku niey/ nádzieię cżyniłá/ o iey ſercu odmiánie SkarŻyw 151; cżyni mi wielką nádźieię/ ſroga męka/ y święta śmierć twoiá. LatHar 147, 675; WujNT 129, 711 marg, 733; Vczynki dobre zaſługę máią/ otuchę y nádzieię czynią SkarKaz Oooo2d, 350a, 350b, 351a [2 r.]; KlonFlis B3.

»ufać z nadzieją« (1): Ale Máchabeuſz vſtháwicżnie vfał ze wſzythką nádźieią [semper confidens, cum omni spe] iż miał mieć ráthunek od Bogá. BibRadz 2.Mach 15/7.

bibl. »przeciw nadziei w nadzieję uwierzyć« (2): CzechRozm 155v; Abráhám przećiw nádźiei w nádźieię vwierzył [qui contra spem in spem credidit] WujNT Rom 4/18.

»nadzieje używać« (3): Y Coż ieſt weſelſzego/ gdy dobrey nádzyeie/ Kto w ſwych ſmutkoch vżywa RejZwierz 132; RejPos 120v; RejZwierc 184v.

»wątlić nadzieję« (1): ták im to mniemánie ieſt przycżyną ſzkodliwego báłwochwálſtwá/ wątląc nádźieię ich o przycżynie Chriſtuſowey CzechRozm 265v.

»widzieć nadzieję« (1): Plus spei video quam volo, Więcey nádzieye widzę niźli bym chciał. Mącz 494a.

»nadzieją, w nadziei być (wy-, z)bawionym (a. zachowanym); nadzieja wybawia« (6:1;2): LubPs Fv; Abowiem nádźieią ieſteſmy záchowáni [spe enim salvi farti sumus] BibRadz Rom 8/24; RejPos [154]; Ale iáko żydow nádźieiá/ ktorą w kośćiele onym Sálámonowym pokłádáli/ nie wybáwiłá NiemObr 179; WujNT Rom 8/24, s. 549 marg, 551, 551 marg, Aaaaaa2.

»nadzieję wypełnić (a. napełnić); wypełnienie nadzieje« = spem implere Mącz; expletio spei Vulg [szyk zmienny] (2;2): Mącz 304d; á iuż nicżego więcey nie cżekamy/ iedno wypełnienia oney ſwiętey nádzyeie náſzey/ ktorey pewnie ocżekawamy przy ſwiętym przyśćiu iego RejPos 220, [136]; WujNT Hebr 6/11.

»zawieść (się) nadzieją, na nadziejach; zawieść nadzieję; nadzieja uwodzi« [szyk zmienny] (1:1;1;1): RejWiz 32; nie báránem/ ani wołem go błagayćie/ Ale przedeń ſumnienié czyſté przynaſzayćie: [...] iuż pewni tegobyć możećie/ Ze ſye ná ſwych nádźieiach nic nie záwiedźiecie. KochPs 6; CzechEp 106; Bo káżdégo ſwa właſna nádźieiá vwodźi/ A ledwie ſie z człowiekiem záraz nieurodźi. KochFrag 15.

»w nadziei zawisnąć; na nadziei zawieszać; zawieszać nadzieję; nadzieje wiszą [z kogo]; nadzieja [na czym] zawisa« (1;1;1;1;1): ábowiem wtwey nádziei záwiſnęłá wſſytká myſl moiá [quoniam in te confidit anima mea VulgPs 56/2] RejPs 84v; RejPos 248; Po tobie/ pánie/ ſerce mé truchleie/ Bo z ćiebie wiſzą wſzytki mé nádźieie. KochPs 109; Y bywa tákowych wiele/ ktorzy wſzytko ſzcżęſcie ſwe/ wſzytko dobre mienie ná nádziei drugich záwieſzáią Phil H3; WujNT 84.

»zepchnąć kogo z nadzieje« = pozbawić kogo nadziei (1): Deturbare spe vel ex spe, Zepchnąc kogo z nádzieye Mącz 407c.

»nadzieję zepsować« = spem adimere Mącz; auffere a. debilitare a. eripere a. praecidere spem, avertere a spe Cn (3): Diem eximere vel tollere, Odyąć komu dobrą myśl/ Nádzieyę zepſowáć. Mącz 88b, 346c, 407c.

»nadzieję znaleźć« (1): A my wiedząc to/ iż inſzey żadney ſpráwiedliwośći/ áni nádźieie ználeść nie możemy o zbáwieniu ſwoim/ przedſię temu nie dufamy RejPos 131v.

»w nadziei (zo)stać, trwać; przy nadziei (zo)stać« [szyk zmienny] (7:5;5): A gdy ná inſſe przypádnie nieſſczeſćie ći przedſię będą trwáć wnadziegi ſwoiey/ á záwżdy będą náſyceni choćia ynſſy będą wielkiem głodem prácowáć [non confundentur in tempore malo et in diebus famis saturabuntur Vulg Ps 36/19]. RejPs 55v, 29, 160v; MurzHist Mv; LubPs B3v marg; Trudno temu zrozumieć/ trudno temu ſproſtáć/ Muśimy ták z rozumem przy nádzyei zoſtáć. RejWiz 147v; W boiázni Páńſkiey ieſt mocne vfánie/ á ſynowie iego zoſtáną wnádźiei [In timore Domini fiducia fortitudinis, et filiis eius erit spes.]. BibRadz Prov 14/26; RejAp 87; RejPos 6v, 163v, 266; RejZwierc 150v; BielSpr 60; SkarŻyw 262; ArtKanc F19; CzahTr [D2]; GosłCast 50.

»zostawać bez nadzieje« (2): Srzednią drogą kośćioł ś. idźie/ nie dufa vczynkom ſwoim bez Bożey łáſki: nie zoſtáie też w nich bez nádźieie. SkarKaz 351b, 351a marg.

»zostawić nadzieję; nadzieja zostawiona« [szyk zmienny] (10;1): MurzHist L2v, R4; Mącz 263c; on zoſtáwił pociechę á nádzyeię ſwoim wiernym/ iż ich on nigdy nie opuśći z Boſkiey opátrznośći ſwoiey. RejAp 117; RejPos 53, 138, 245; CzechRozm 79v; Mąż moy innego mi opátrzenia z ſynacżkámi mymi niezoſtáwił/ iedno Páná Bogá y nádzieię w nim SkarŻyw 103, 143; cóż zá nádźieię ſynowi ſwému/ nam/ y ſobie zoſtáwiſz? OrzJan 101.

»zostawić w nadziei, przy [jakiej] nadziei, wiele nadziei; zostawiony w nadziei« [szyk zmienny] (5:3:1;1): RejJóz F5; LubPs B3v; Zniknęłá tą Bogini/ gdyż ten wiek ták nieſie/ Niewiem by ſię nie kryła przed tą woyną w leſie. Bo iesli ſię do Niebá pięknego wroćiłá/ Polſkę przy złey nádźiei iśćie zoſtáwiłá. Prot B3v; RejPos 6v, 112v, [136], [137]; MWilkHist Lv; A on w nádźiei lepſzey zoſtáwiony/ Iuż máło pomni dźiś ná troſki ony. GrochKal 17; Ten bowiem to kwiećie młodośći ſwoiey/ zoſtáwiwſzy ták/ wiele nádźiei głownych/ pierwey ſię z tym świátem rozſtał/ niż ſię był z nim iákmiarz doſkonále obeznał WysKaz 2.

»żyć w nadziei, w nadzieję« [szyk zmienny] (2:1): CzechRozm 224; SkarŻyw 269; W którą nádźieię żywieſz? czego czekaſz więcéy? KochTr 15.

Wyrażenia: »Bog nadzieje« = Deus spei PolAnt, Vulg (3): á okaże ſie to iż on ieſt Bog á pan wſſelkiey nádzieye moiey. RejPs 64; BudNT Rom 15/13; WujNT Rom 15/13.

»czas zapłaty i nadzieje« (1): O ſynowie namilſzy/ przyſzedł cżás zapłáty y nádzieie náſzey SkarŻyw 519.

»dobra nadzieja« = spes maior Modrz; spes bona PolAnt, Vulg [szyk 131 : 23] (154): March1 A4v; Tego podobno wdzięcżen był/ Iżem gośćiá dobrze vcżćił. Abowiem zá dobre dzieie/ Pewien cżłowiek dobrey nádźieie. BierEz A3v, D4v, L2v; ForCnR C; FalZioł V 32v; Drudzi go pytali, cżym ſie dzieli vcżony od nieucżonych rzekł, dobrą nadzieią. BielŻyw 10, 38, 43; pamietałem na ſądy twoie [...]/ á ieſtem z tego pocieſzon. [...] (koment) ieſtem pocieſzon) (Ps 118/25) czuſz bo mam dobrą nadzieię iż mi też odpłaciſz. WróbŻołt oo2v; I przedſie nieprzeſtánę wdobrey nádziegi przywodzić ſobie nápámięć łáſkáwych ſpraw iego RejPs 113, 31v, 47 [2 r.], 47v, 77 (9); ConPiotr 34v; Bo ieſzcże ten każdy ieſt wzdy dobrey nadzieie Kto nad inſze vbiory cżnotą ſie odżieie RejJóz G2, I4v, I7v; A pieknie ſie przi odzieie Gdy naſſe dobra nadzeye Wezme wiárę/ o Panu ſwem Zwás kazdy RejKup Xv, c3v, i8v, ſ6, t8; ieſt dobra nadźieiá/ że im ſą ich błędy odpuſzczony MurzHist M4v, E4, Mv, Pv; MurzNT Mar 10/49, Ioann 16/33; KromRozm II f; Diar 99, 125; Przycżyná przymuſzáiączá ku dobrey nádziei LubPs F3 marg; KrowObr 231; Radby mowił nie ma ſkim/ lecż wżdy iuż nádzyeie Lepſzey/ niż mu tuſzyli oni dobrodzyeie RejWiz 46, 14, 109v, 128v; Miey dobrą nádzieię corko/ wiárá twoiá ćiebie zdrową vcżyniłá [Confide, filia, fides tua te salvam fecit]. Leop Matth 9/22, Matth 9/2; LeszczRzecz A5; Y iákiey maſz być dobrey/ w ſwych prośbach nádzieie. RejZwierz 105, 31v [2 r.], 46, 123, 132; BibRadz Is 54 arg, II 90c marg; BielKron 102v, 125v, 200, 204 [2 r.], 249v (7); KwiatKsiąż C2, C4v; Id quidem mihi in optima spe pono, To ya przimuyę á poczytam zá naylepſzą nádzieyę. Mącz 407d, 16b, 128c, 151a, 287b, 311d (24); á żebyſmy ćię [.,,] vpádli POLánie/ iednégo/ prawdźiwégo/ y wiernégo Bogá/ iednym ſercem/ y zgodliwym głoſem/ ku lepſzey nádźiei łáſką twoią przywróceni/ w Polſzce wiecznie chwalili OrzQuin Y; SienLek 125v; RejAp Dd4v, Ff3, 56v, 71 marg, 131v; HistRzym 130; iuż byli lepſzych myſli á lepſzey nádzyeie/ o błogoſłáwionych obietnicach iego. RejPos 135, 6, [136]v, 138v marg, 141v (9); BiałKat 91, 383v; KuczbKat 235; Tákże záchorzáłemu á lekkiemu ſercu/ y otuchá/ y dobra myſl/ y nádzieiá dobrá/ wſzytko to v niego pod wątpieniem/ á wſzitko mu ſie gorzko widzi. RejZwierc 87, 144, 146, 152; Káżdy Rycyrſki cżłowiek więcey ſie ma bać y ſtrzec domowego kłopotu/ ze złey przygody winy/ niż ná walce bedąc/ záwzdy w dobrey nádzieiey z zwyćięſtwá/ dobrey ſławy y zapłáty. BielSpr 36v, 39v [2 r.], 60; WujJud 69v, 105; WujJudConf 68; RejPosWstaw [213]; BudBib Dan 13/34; Bo nicżego niewykonał zakon/ lecż wprowádzenie lepſzey nádźieie/ przez ktorą przybliżamy ſię ku Bogu. BudNT Hebr 7/9[19]; CzechRozm 111v; KarnNap E4, Fv; Wino záiſte tákie ma przyrodzenie/ iż ludźi naprzod cżyni weſołe/ potym gdy ſię go więcey nápije/ dodawa dobrey nádźieie/ y więtſzego o ſobie rozumienia [Vini quidem natura est illa, ut homines primum alacriores reddat, deinde, plus potum, spei maioris ac praeclarius de se sentientis] ModrzBaz 52, 116, 118v; KochPs 28; MWilkHist Lv [2 r.]; KochSz A3v; WerKaz 289; ActReg 88; GrochKal 17; Tám ćię oględáć mam dobrą nádźieię/ Szláchetny duchu/ dla którégo mdleię. KochFrag 53, 18; OrzJan 135; LatHar 675; WujNT 36 marg, 2.Thess 2/16, Hebr 7/19; SarnStat 1051, 1226; SiebRozmyśl Kv; SkarKaz 350a; ognie owe Sżcęśliwe[!] fliſom: Bo dobrą nádźieię Cżynią/ gdy párą pádną im ná Reię. KlonFlis B3, F. Cf »przez dobrej nadzieje«, »z dobrą nadzieją«.

»długa nadzieja« (1): Długa nádźieiá/ rádość krotka/ żal płáczliwy/ Rodźicow moich SzarzRyt C4v.

»głupia nadzieja« (1): Leżałem: máiąc zá wodze/ y pány/ Sproſną chęć/ zwycżay zły/ głupią nádźieię. GrabowSet I3v.

»kęs, cząstka nadzieje« (3:1): ále z drugiey ſtrony zoſtawa cżąſtká nádzieie dobrey. LeszczRzecz A5; RejZwierz 109v; wor niemáły ná wirzchu vyrzeli/ Ieſzcże wżdy w nim nieiákiey kęs nádzieie mieli. HistLan Fv; KochSob 61.

»[kto, co] wielkiej (a. znamienitej) nadzieje« = można spodziewać się po kim, po czym wiele dobrego; in optima spe repositus, summa spe praeditus Mącz [szyk 5:1] (6): Eximia spe adolescens, Známienitey nádzieye młodzieniec. Mącz 102d, 311d, 407d; [Biskup Aleksander] widząc w Athánázym oſobne dary Boże/ zalećił go rodzicom/ áby go pilnie iáko ſzcżep iáki młody á wielkiey w owocach nádzieie/ wychowywáli SkarŻyw 388; KochFr 121; GrochKal 21.

»nadzieja ludzka« [szyk 8:3] (11); niewiećie co śię dzieie/ Mieniąć śię ludzkie nádzieie BierEz I3; RejPs 97v; Mącz 116b; BudBib 2.Mach 7/14; NiemObr 73; O iáko/ ludzkie nádźieie/ odmienne GrabowSet T4v. Cf »nad nadzieję ludzką«, »w nadzieję ludzką«.

»mała, chuda, umniejszona nadzieja« = exigua a. tenuis spes, specula Mącz [szyk 12 : 2] (11:2:1): iuż máła nádźieiá o nim áby ſye miał polepſzyć. GroicPorz kkv, kk2; iuż tám nádzyeiá bywa bárzo chuda. RejWiz 135v; KwiatKsiąż B2v; minuta spes, Vmnieyſzona nádźieyá. Mącz 223a, 110d, 407d, 449a; RejPos 44v, 71v; RejZwierc 96v, 270; PowodPr 2. Cf »z małą nadzieją«.

»mocna nadzieja« [szyk 32:5] (37): Moczno prżi ſwem Panu ſtali Iégo moznoċ wyznawayacz Nadzieye wnym moczną máyacz RejKup ſ5; MurzHist O2v; LubPs A3, R5; Trzebá ſtátecżney wiáry/ á mocney nádzyeie/ Bo więc z inych przypadkow/ ſnádnie ſie cżárt śmieie. RejWiz 171; BibRadz I 13 marg; RejAp AA4v, 113v; A gdy w nim położymy mocną wiárę á nádźieię náſzę/ pewnieć nam poda miłośćiwą rękę ſwoię RejPos 173, 33v, 54, 80, 116v, 134 (17); y iákobyś w nim záwżdy mocną wiárę y nádźieię ſwoię pokłádáć miał RejZwierc 198v, 130v, 198; MycPrz I A4; wſzákże ia o to nic nie dbam/ w Bodze mocną nádźięię mam. ArtKanc Q10; á nádźieiá náſzá o was mocna ieſt (marg) áby nádzieiá náſzá o was mocna byłá. N.L. (–) [ut spes nostra firma sit pro vobis] WujNT 2.Cor 1/7; SkarKaz 422b. Cf »z mocną nadzieją«.

»nadzieja nad nadzieję« (1): [Abraham] vwierzył w nádzieię nád nádzieię/ iſz ſię ſtáć miał oycem wiela národow/ wedle tego iáko mu rzecżono SkarŻyw 285.

»nędzna, marna nadzieja« (4:1): O nedznas moia nadzieia Gdzies teras wzyąc dobrodzieia. RejKup f5; O nędzny cżłowiecże márnaſzby to byłá nádzyeiá twoiá/ gdyż niewieſz iáko w ocemgnieniu Pan może cie roſkázáć poſtháwić przed ſobą RejPos 248v, 40, 300v. Cf »w nędzną nadzieję«.

»nie daremna nadzieja« (3): Tu iuż możeſz rozumieć iż ieſth nie dáremna nádźieiá modlitwy twoiey RejAp 72; RejPos 26v, 222.

»niedobra nadzieja« (1): Szumi mu [drugiemu] wiátr y przez ſen á morze ſie chwieie/ Bárzo y ráno wſtawſzy nie dobrey nádzyeie. RejWiz 12.

»nadzieja nieomylna« [szyk 4:4] (8): Iáko ieſt nieomylna nádzieia dufáć wpánie bodze RejPs 225v, 193; Sthoły białe znák nádzieie nieomylney. RejAp 68, 61v; RejPos 128v, 194; RejZwierc 138v; RejPosWstaw [213].

»(o)błędna, obłędliwa nadzieja« (7:2): Ale ci kthorzy ſie tułáią po tey puſzcży ſwiátá omylnego/ w obłędliwych nádzieiách ſwoich/ [...] bárzo ſie mylą RejPos 2v; iuż tám omylny cżás á obłędna nádzieiá będzie RejPos 181v, 6v, 17, 223 [2 r.], 240, 248v (9).

»obłudna nadzieja« (2): WisznTr 22; O obłudna śmiertelnych nádźieio/ [...] iáko rychło od fałſzywego weſela/ do prawdźiwego ſmutku wielom wrotá otwieraſz. WysKaz 2.

»omylna nadzieja« = fallax spes Mącz [szyk 30:6] (36): o zły márny ſwiecie/ Iákoż tá twa omyłká ty nędzniki gniecie. Ktorzy [...] omylną nádzyeię w tobie pokłádáli. RejWiz 83, 84 marg, Cc8; Mącz 117a; RejAp 61v, 150v, Ee3; Pátrzayże tu omylney nádzyeie tego cżłowiecżeńſtwá náſzego RejPos 248, 8v, 31, 133, 138v marg, 152 (23); RejZwierc 246; NiemObr 179; wy [Muzy] mię wyłączacie Z liczby nieznácznéy/ y nád obłoki wſadźaćie: [...] Zkąd omylną nádźieię/ y błąd widźiéć mogę. KochMuza 26; GrabowSet D4v, R; Wzgárdźił/ porzućił/ zgromił/ y ták mi to ſpráwił/ Iż nędzną zoſtáć muſzę w nádźiei omylnéy. GosłCast 50.

»ostateczn(i)a (a. ostatnia) nadzieja; ostatek nadzieje« (6;1): proſſę co ná rániey vſpieſz ſie ku mnie zmiłoſierdziem ſwoiem/ ábowiem iuż tu ſtánął wſſytek oſtátek nádzieie moiey. RejPs 211v, 102v, 197v; OrzRozm A3; Asylum, Vciecżká á oſtáteczna nádzieya. Mącz 18c; do wód tákich ludźie vczęśćiać ſye ięli [...] iáko do oſtátniéy nádźieie Oczko 12; OrzJan 109.

»pełen nadzieje« [szyk 7:1] (8): RejWiz 159; Aminadab kſiążę z narodu Iuda pełen wiáry y nádzyeie Bożey BielKron 31; RejAp 58; RejPos 181v; zbożem obfituią Niſkie doliny: á pełen nádźieie Oracz ſye śmieie. KochPs 93; SkarŻyw 500; ReszList 147; Ták też kiedy w tył Pomorſzcżyzná wieie/ Iuż Polak pełen ieſt dobrey nádźieie. KlonFlis F.

»pewna, niepewna nadzieja; pewność nadzieje« [szyk 45:7] (46 :5;1): PatKaz II 62; FalZioł V 18d; SeklKat A2v; KromRozm III B3v; LubPs B3v [2 r.], H4v, X3; RejWiz 3; Tákżeć kto ma s chytremi pániámi roſpráwy/ Acż nie Ieleń ále Woł/ pewnie z niego práwy. Bo ſie też z niego káżdy/ vſzcżypuiąc śmieie/ A on przedſię iż chytry/ ieſt pewney nádzieie. RejZwierz 42v; BibRadz *4v; BielKron 402v; GrzegRóżn G4v; Spes quae in manibus habetur, Ták pewna nádzieyá yákoby yą kto w ręku miał. Mącz 407c; wiemći ia moy miły Pánie iżem ia ieſzcże w żywocie mátki ſwoiey vtwirdzon nádzyeią pewną o tobye RejPos 279v, 11v, 115, 136v, 204v, 227v (8); HistLan A3, D4v, Fv; KuczbKat 85; RejZwierc 98v; BielSpr 39v; RejPosWstaw 22v [2 r.], [1102]v; BiałKaz G2v; CzechRozm 224; KarnNap E2v, E3v, E4v; KochOdpr B4; KochPs 81; Ocknąwſzy ſię/ tedy [Anastazy] był wielce w Duchu vweſelon: iſz mu Pan Bog w ták pewney nádziei docżekáć dał tego/ cżego wielce prágnął. SkarŻyw 74, 479, 535; Iuż baczę/ że niepewną ći nádźieię máią/ Którzy wiáry po miłych ſwych pewnéy czekáią. PudłFr 32; ArtKanc F19; WujNT 97, 552, 711 marg; SarnStat 848; Tąś mię ćieſzył záwſze Boże/ Po tobie iuż być nie może. Nádźieiá nigdy pewnieyſza Doſkonálſza y możnieyſza. CzahTr [Dv], C2v, [D2], Ev. Cf »dla pewnej nadzieje«.

»nadzieje płone« [szyk 3:3] (6): Gośćiá/ wdowę/ śiroty nędzné morduią: Y mówią/ Nie widźi bóg: płoné nádźieie/ By miał rozumiéć/ co ſye ná świećie dźieie. KochPs 141, 52, 211; Náſz Polſki Homerus vmárł/ frymárcżył ná one Nieśmiertelne wcżáſy duſzne/ zá nádźieie płone. KlonŻal B3v; KochPam 88; ZawJeft 38.

»podpora nadzieje« (3): SkarŻyw A2; bo zaż co niſzcżeie Stráſzniey/ iák w kim złość podporą nádźieie? GrabowSet Q2; SkarKaz 350b.

»prożna, daremna nadzieja« = spes inanis Mącz; vacua spes Vulg, PolAnt [szyk 21:4] (24:1); WróbŻołt nn8; LubPs O5v [2 r.]; Bo ktho mądrość y vmienie odrzuca/ nieſſcżęſny tho ieſt: y dáremna ieſth ich nádźieiá Leop Sap 3/11; BibRadz Os 12/arg, Sap 3/11, Ez 21/23; BielKron 52v; RejPos 142, 167v marg, 211v; Ieſlic ten [o Bogu] nie pomoże/ prozna w kim nádźieiá/ Trudno ſie domowego/ maſz vſtrzedz złodźieiá. BielSat G [idem BielSen]; HistLan E3; BudBib Sap 3/11; CzechRozm 72v, 76; Y prozna ieſt o tem nádźieiá [Neque sperandum est]/ áby ći Rzecżypoſpolitey w wielkich niebezpiecżnośćiách ſpolnie bronili ModrzBaz 20; KochPs 176; SkarŻyw 69; NiemObr 115; Tyá mię [o miłości] práwie do źimnéy wody iuż dognáłá. Widzę ſwóy błąd ná oko/ y próżné nádźieie KochFr 109; BielSen 14; o prózné nádźieie Mé/ z których nie łáſkáwy bóg teraz ſie śmieie. GórnTroas 53; OrzJan 97, 130.

»sakrament nadzieje« [o bierzmowaniu] (1): Bo to ieſt Sákráment miłości/ iáko Krzeſt ieſt Sákrámentem wiáry/ á Birzmowánie/ nádźieie. WujJud 222v.

»skierka nadzieje« (1): O gdźieſz by to mnie Bóg dał/ żebych iá aby maluczeńką ſkierkę nádźieie i wiary przepuſzczeniá grzéchow mógł mieć MurzHist O4v.

»słaba nadzieja« = fracta spes Mącz [szyk 24:1] (25): RejPs 66, 88v; LubPs G2v marg; A ták rozum y duſzá ieſt ták vćiśnioná/ Ze iey ſłába nádzyeiá/ y ſłába obroná. RejWiz 171v, 173; BielKron 201v; Mącz 135d; RejAp 176v; RejPos 13v [2 r.], 72, 130 [2 r.], 142, 143 (11); RejZwierc 265; CzechRozm 95v; Kto tych cnot w ſobie niema/ słába nádźieiá o niem áby mogł dobrze roſkázowáć [Qui his virtutibus destituitur non est spes, ut bene imperare possit]. ModrzBaz 74; Słába nádźieiá woyſko nawiętſzé krolowi/ Słába nádźieiá moc obrzymowi. KochPs 46; ActReg 95.

»wątpliwa nadzieja« (2): RejPos 173; [Witold] długo ſię w wątpliwey nádziei doſtąpienia zá pomocą Krzyżakow Xięſtwá wielkiego Litewſkiego wieſzáiąc/ [...] wyſłał z Prus żonę naprzod z ſkárbámi StryjKron 492.

»wielka nadzieja« [szyk 41:3] (44): OpecŻyw 54v, 187; WróbŻołt 118/114, 147; pádáli ták iákoby ſmiertelnem ſnem byli zmorzeni á niemogli ſobie nie pomoc rękámi ſwemi choćia o ich mocy wielką nadzieię pokłádáli [et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis Vulg Ps 75/6]. RejPs 111v, 31, 84, 117, 196v; Potym mu ſię ſyn wrodzył. Ktorego był zyſkiem przezwał A wniem wiełgą nadzieię miał. RejKup b4, aa3v; BibRadz Prov 26/12; gdy ią [żonę Jana Fryderycha] miano chowáć/ powiedziało Kſiążę: áby máło pocżekano áż też będzie gotow/ vmárł po niey iedennaſtego dniá/ oboie w wielkiey nádziei Páńſkiey/ z żáłośćią poſpolitego ludu BielKron 237v; Mącz 83a, 311d, 338a, 407c, d, 448b; GórnDworz Aa6v; A vyrzawſzy dzyeciątko/ iuż mieli wielką nádzyeię/ iż ználeźli cżego ſzukáli. RejPos [36]v, 20, 45v marg, 212, 222, 242v (8); WujJud B; BudBib Prov 26/12; BiałKaz Kv; SkarJedn A5v; KAzimierz ſyn Bolesłáwá krzywouſtego/ [...] wielką nádzieię máiąc w miłoſierdziu Bożym/ [...] wypráwił do Rzymu do Papieżá Lucyuſzá trzećiego/ posły ſwoie SkarŻyw 403, 588, 593; KochTr 13; KochFr 121; GrochKal 21; Przydźie podobno prágnąć to/ co z nas bydź może: Niewolników ták wielka nádźieiá nie wzmoże GórnTroas 36; LatHar 147; SkarKaz 245a; GosłCast 53. Cf »z wielką nadzieją«.

»nadzieje zdradne, fałszywe« [szyk 4:2] (5:1): RejWiz 159; Idź Iędzo/ gdźieś ſię zwykłá/ śidły báwić/ Srzod zdrádnych nádźiey GrabowSet G3v, I4v, N3, P4, V3.

»zła nadzieja« [szyk 29:1] (30): dziatki źle rádzićie/ A ſwey ſzkody nie widzićie. Stráćićieli dobrodzieiá/ Pewnoċ o was zła nádźieiá BierEz O4; A zwłaſzcża gdy naprzodku niemoczy będzie vrina cżyrwona/ á potym vkaże ſie Kijanos/ albo Inopos. Iuż nadzieia zła o takim chorim. FalZioł V 6v; RejPs 82, 171; Ale gdy ſiodłowy mdleie Y woznicá złey nádzieie RejRozpr Gv; RejJóz F5, L8; RejKup cc7v, f3v, f8v; LubPs B5v marg; Tu nielza w złey nádzyei iedno deſzcżkę chwytáć/ Bo ſie tám do przyjacioł bárzo trudno pytáć. RejWiz 3, 32, 69, 102v, 143, 159v; wiele ſie doſtoieńſtwá vmnieyſzeło duchownym/ iż máłey powadze ſą/ w Niemieckich kráiow/ y dochody ich wezłey nádzyei BielKron 198, 203, 233; Prot B3v; tákże też y złą nádzyeię o Pánu ſwoim/ miáſto mocney wiáry á wiernego náſládowánia náuki iego RejPos 54, 33v marg, 141v, 165, 309v marg, [323v]; RejZwierc 94v, 206; ArtKanc P18v.

»(z)upełna nadzieja« = mera spes Mącz [szyk 51:13] (64): LibLeg 7/34; OBronca mozny naſz: w ktorem vpełną wewſſech ſprawach ſwych nadzieię pokładamy RejPs 37, 38v [2 r.], 45, 45v, 64v, 82v (9); SeklWyzn 2, b3, f4v; A to wszytko dlatego, aby ludzie nie mając nadzieje zupełnej w usprawiedliwieniu przez samę wiarę, ktore zjednał Pan Chrystus śmiercią swą, usprawiedliwiali się też sami swemi uczynki ku ich pożytku. Diar 70, 76 [2 r.]; BielKom G5v; LubPs H3, H4v; RejWiz 185; nád to mam nádzyeię zupełną w boſkich dárzech/ znáiąc niewinność moię/ iż mię nieśmiertelnoſcią obdárzą. BielKron 60, 62v; Mącz 218d; RejAp 117v; A wzbudźmy go wiernemi proźbámi ſwemi/ zupełną nádzieią wołáiąc do niego: Pánie rátuy nas RejPos 51, 4, 7 [2 r.], 13v, 42v, 46 (26); RejZwierc 128, 128v, 129 [2 r.], 138v, 206 (9); KochProp 15; OrzJan 106; Przeto ſię rácz do iego naświętſzéy miłośći przyczynić zá mną/ áby mi dał ſtałą wiárę y zupełną nádźieię SiebRozmyśl I2; CzahTr Ev; GosłCast 14.

Szeregi: »nadzieja (i) (d)ufanie (a. ufność)« [szyk 5:5] (10): SeklWyzn 2; RejKup G; MurzHist F3v, O2; RejPos 130, 200; w ſámym [Bogu] vfánie y nádźieiá moiá: ón/ co ráczy/ wſzyſtko czyni ſemną BiałKat 73v; BiałKaz G2v; ArtKanc Q9v; SkarKaz 609a.

»nadzieja i łaska« [szyk 3:1] (4): MurzHist D3v; Ale Ray ieſt káżdego/ kto tu s ſwiátá tego/ Zeydzye w wierney nádzyei/ w łáſce Páná ſwego. RejWiz 194; OrzQuin M4v; RejZwierc Bbb2. [Ponadto w połączeniach szeregowych 4 r.].

»miłość (a. kochanie) i nadzieja« [szyk 4:3] (7): SeklKat A2v; LubPs O6v; RejPos 42v; Nádzieiá y miłość męcżeńnikow. SkarŻyw 532 marg; ArtKanc Q11; Dwie bowiém ſą rzeczy/ któré ochotnégo ná woynie żołniérzá czynią: miłość wolnośći/ á nádźieiá/ że mu żaden w domu iego roſkázowáć nie będźie. OrzJan 45; SkarKaz 348a. [Ponadto w połączeniach szeregowych 20 r.].

»mniemanie i nadzieja« [szyk 4:1] (5): Opinionem hominum superare, Nádzieyę a mniemánie ludzkie zwiciężáć. Mącz 434b, 265c; GórnDworz Aa6v. Cf »nad mniemanie i nadzieję«.

»myśl i (a) nadzieja« [szyk 3:2] (5): RejKup B; y myeli to záwżdy gdy w pánye á ſtworzycyelu ſwym myſl á nadzyeyę ſwą pokłádáli GliczKsiąż C4v; RejWiz 23; RejPos 119, 135. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»nadzieja i (a) oczekawanie (a. czekanie)« [szyk 5:3] (8): Ktorym [młodzieńcom] yakoby to ſzkaradna rzecż była/ nadzieye a oczekiwania ludczkie omylić KwiatKsiąż B3v; Mącz 83a,116b, 407c; SkarŻyw 74, 334; SkarKaz 457a. Cf »według oczekawania i nadzieje«.

»nadzieja i otucha« [szyk 4:4] (8): KromRozm III B3v; ták wiele krześćiáńſkich ludźi/ których iż liczbá ieſt bárzo wielka/ łácno/ iáko ſkoro ieno otuchę iáką y nádźieię o rátunku wáſzym mieć będą OrzJan 34; LatHar 152; Inna rzecz ieſt dobrym vczynkom dufáć: [...] A inna rzecz ieſt z nich ſobie v P. Bogá nádźieię czynić/ y otuchę dobrą ſumnienia mieć. SkarKaz 350b, 350a [2 r.], 351a, Oooo2d.

»pociecha (a. pocieszenie) i (a) nadzieja« = spes, solatium PolAnt; consolatio et spes Vulg [szyk 10:8] (18): BierRaj 20v; Rozlicżne znáki okázuie Ezdráſſowi o przyſzłych rzecżach/ Angioł Boży/ ku pocieſſe y nádziei iętcom. Leop 4.Esdr 5 arg; BibRadz Sap 3/18; Prot D; RejAp 77v, 117; á dałći przykład wielkiey pociechy á nádzyeie twoiey w vpadkoch twoich/ ábyś ſie nic nie trwożył RejPos 20, 48v, 163v, 212, 222, 245, 256; RejZwierc 152; Polecam ći nádźieie y poćiechy moie Eneaſzu Pállántá ná te ſtráſzne boie ModrzBaz 14; SkarŻyw 383; WujNT 2.Thess 2/16. Cf »bez pociechy i nadzieje«.

»radość (a. wesele, a. rozweselenie) i (albo) nadzieja; z nadzieią wesele« (9;1): RejPs 80; białe odzienie poſpolicie bywa znák weſela iákiego álbo dobrey nádzieie iákiey. RejAp 131v; RejPos 126v, 140, 181v, 303v; Albo z onego Noego tákże mężá ſwiętego/ y o onym dziwnym pływániu iego/ możeſz odnieść wiele rádośći y nádzieie w káżdym niebeſpiecżeńſtwie ſwoim RejZwierc 205v; SkarŻyw 127; SkarKaz 45a; Ták moię witkę ſkwápliwie przećięłá Skąpa Lácheſis/ y záraz odięłá Rodźicom moim z nádzieią weſele SzarzRyt C4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.].

»nadzieja i (albo) ratunek (a. wspomożenie, a. pomoc)« [szyk 5:3] (8): [kto] od kogo inego nádźieie ſwey álbo iákiego inego rátunku ſobie ſzuka álbo nábywa/ iuż Pánu ſwoiemu zgwałćił wiárę/ iuż ſie ſcudzołożył od niego. RejAp 141, 71v; Ieſliże ſie też chceſz cieſzyć nádzyeią ábo wſpomożeniem iákiego zyemſkiego cżłowieká/ obacż iáko go piſmo zowie/ zyemią/ błotem/ omylnikem [!]/ łgarzem. RejPos 138v, 131, 222v, 260v, 287, 301v.

»serce i nadzieja« (4): RejPos 349; co [to, w co wierzy] potym (vchoway pánie Boże) ſerce iego y nádźieię nie tylko záwiedźie y omyli/ ále też y áż do oney wiecżney biedy (nie vznali ſię w cżás) wpráwi. CzechEp 106; SkarKaz 548a. Cf »z dobrym sercem i nadzieją«.

»szczęście z nadzieją« (1): W Ten czás Pan Bóg narychléy człeku rátunk dáie/ Kiedy mu namniéy ſczęśćia znádźieią doſtáie. PudłFr 17.

»(ani) wiara, (i (też), a, ni) nadzieja; wiara z nadzieją« = fides et spes Vulg [szyk 105:13] (114:4): OpecŻyw 54v; RejPs 23, 171; SeklKat D4v, R3v; RejKup k6, r5v, ſ2v, v5; MurzHist D4, O4v; KromRozm II k; Wiárá á nádzyeyá zwyciężáią rozgniewánye zá pożądliwą proźbą cżłowieká wiernye pokutuiączego. LubPs K4v marg; KrowObr 72v; Iże nas tám nie puſzcżą/ tám gdzye ty puſzcżáią/ Co w nim zupełną wiárę/ á z nádzyeią máią. RejWiz 186, 171; BielKron 31; RejAp 83, 117v, 176v, 186v; podobnoby był ználazł w nim táką wiárę y táką nádźieię/ iżby ią był trudno miał y ſzyrſzymi ſłowy wymowić. RejPos 45v; Ale my przedſię chwytáiąc ſie ſwiátá y obycżáiow iego/ nie pátrzamy wiáry áni nádźieie w ſercu ſwoim RejPos 133v, 4, 42v, 46v, 48, 52v (50); RejPosWiecz2 94 [3 r.]; BiałKat 93v; KuczbKat 270; A z wiárą ſwoią y s káżdą nádzieią ſwoią ábyś nigdziey nie odſtępował od niego/ á wſzyſtko w moc á w opiekę ſwiętą porucżał iemu. RejZwierc 196, 130v, 138v, 195v, 198, 198v (9); Pátrzćie ieſli tá náuká wáſzá nie ieſt náuce Páwłowey przećiwna/ ktory iáwnie Miłość y nád Wiárę y nád Nádźieię przekładá. WujJud 110v; WujJudConf 140v; CzechRozm 92, 210v; [Ewa] ktora tákie naśienie puśćiłá/ ktorym ſtárty ſzátan duſze oycow ś. w tey wierze y nádziei vmieráiącjch/ z otchłáni puśćić muſiał. SkarŻyw 262, 358, 500 [2 r.]; CzechEp 24; NiemObr 73, 84, 89, 91, 100, 119 [3 r.]; Chce y wiáry z nádźieią złącżoney/ iáko fundámentu LatHar [+9]v, 262 marg; Boiazń y ſtáránie nie ieſt przećiwne wierze y nádziei. WujNT Xxxxx3v, 551, 1.Cor 13 arg, 1.Petr 1/21, Aaaaaa, Aaaaaa2; SiebRozmyśl D4v, I2, Kv; Ná on czás życzyłbych ſobie práwey ſkruchy zá grzechy/ w mocney wierze y nádźiei/ y gorącego rozmyślánia męki Chryſtuſowey y gorzkiey śmierći iego SkarKaz 422b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 49 r.]. Cf »przez dobrej nadzieje«, »z wiarą a z nadzieją«.

»wiara, nadzieja i miłość (a. łaska)« = fides, spes, charitas Vulg [szyk zmienny] (39): [N]A ſlyachetnyeyſſa korono wſſitkych ſwyatich Ieſu kriſte raczmy nynye ij ząwzdi dac ſwoye przezegnanye przeſktorebi wemnye bila potwyerdzona twa ſwyata wyara pewna nadzyeya ij myloſc doſkonala BierRaj 22; OpecŻyw 90v, 187 [2 r.]; Czuſz z tego z cżego potrzebowali, to ieſt nie mieli wiary ani nadzieie ani łaski ale iuż maią gdy ſie ſtali krzeſciany. WróbŻołt kk5; BibRadz 1.Thess 1/3; RejPos 42v [3 r.]; RejPosWiecz2 94v; Bo ſámá wiárá (ieſli kniey nádźieiá y miłość nieprzyſtąpi) áni nas doſtátecżnie iednocży z Pánem Chriſtuſem/ áni cżyni żywym cżłonkiem ćiáłá iego. WujJud 101, 99, 111, 221, 222v, 223v; RejPosWstaw [1432]v; NiemObr 78, 79; Trzy cnoty Boſkie. Wiárá/ Nádźieiá/ Miłość LatHar ++8v, 88, 187, 348, 422, 457 (14); iż nie ſámá wiárá vſpráwiedliwia y zbawia/ ále wiárá z nádzieią y z miłośćią złączona WujNT 551, 222 marg, 1.Cor 13/13, Col 1 arg, Cccccc3, Zzzzz4v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 46 r.].

Wyrażenia przyimkowe: »bez nadzieje, przez nadzieje(j)« = obsque spe PolAnt; sine spe JanPrzyw (14:6): RejRozpr K3v; BibRadz Iob 7/6; Bo ow w roſpácży/ w złey ſławie/ á bez żadney nádźieie/ przygod ſwych vżywáć muśi. RejZwierc 151v, 205; BudBib Iob 7/6; A odrugie dovstney rozmowy nie bez nadzieie odłozył ActReg 129; Expes ‒ Bez nadzeię, ten ktori nadzeię vtraczieł. Calep 393a; KołakSzczęśl C3v; Gdy chorego odbieży Doktor bez nádźieie/ On ſam w zdrowiu niewątpi poki puls dech leie. RybGęśli B.

~ bez nadzieje(j) czego (7): OrzQuin, Z; Poborcá náſz dwá woły tákimże ſpoſobem przez nádźieie wrócenia niech weźmie. SarnStat 354 [idem 893], 350, 892, 893, 1237; Niemierne płákánie ábo bez nádźieiey nieśmiertelnośći y zmartwychwſtánia/ y doſtąpienia łáſki Bożey po śmierći/ gáni Apoſtoł SkarKaz 385b.

bez nadzieje o czym (1): CzechEp 153 cf »bez pociechy i nadzieje«.

W połączeniach szeregowych (2): [Pan Bóg przez swoich posłańców] oznaymił nam Syná ſwego [...] y nas bez Bogá/ bez Chryſtuſa/ bez nádzieie/ do obietnic Bożych będące/ do vcżeſtnictwá ſynow ſwoich/ powołał SkarŻyw 26; WujNT 534.

Wyrażenie: »przez dobrej nadzieje« (1): cożkolwiek vcżyniſz álbo ſpráwiſz przez wiáry á dobrey nádzieie/ wſzytko ieſt pod grzechem zámkniono. RejPos 130.
Szereg: »bez pociechy i nadzieje« (1): áby ich [Jerozolimczyków] ták iáko ryb w odmęćie bez poćiechy y nádźieie o wybáwieniu przyſzłym z oney niewoley opowiedźiáney nie zoſtáwił CzechEp 153. ~

»dla nadzieje« = propter spem PolAnt, Vulg (12): Wierni chwálą imię Páńſkie dla nádźieie ktorą máią o Pánu BibRadz Ps 75 arg, I 471b marg; BudBib 2.Mach 7/20; Abowiem dla nádzieie Izráelſkiey tym łáńcuchem ieſtem obłożony WujNT Act 28/20, Col 1/5.

~ dla nadzieje czego (4): SkarŻyw 208; [król Zygmunt I Stary] w małżeńſki ſtan wſtąpił dla nádzieie potomſtwá StryjKron 717; WujNT 2.Cor 5 arg; Seneká gáni Brutuſá/ ktory dla nádźieie wolnośći Iuliuſzá Ceſárzá pirwſzego Rzymſkiego zábił SkarKazSej 690b.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Práwo ábo Edikt Koronny/ był też wydány z Seymu Lubelſkiego y potym Parcowſkiego/ [...] Ktorego Dekretu exekucia/ ná prośbę nowych Ewangelików/ byłá do cżáſu záwieſzona: podobno dla nádźieie/ áby ſie znimi byli ziednocżyli. PowodPr 37.

Przysłowie: Dla nádzieie nie puſzcżáy/ iuż ſzcżęſciá pewnego. PudłDydo B4.
Wyrażenia: »dla hojnej nadzieje« (1): Bo y oracż łákomy dla hoyney nádźieie/ Naśienia nie lituie/ lecż ie hoynie śieie. KlonWor 16.

»dla pewnej nadzieje« (1): Dla pewney nádzieie przyſzłey chwały prágną Apoſtołowie rozwięzáć ſię z ciáłem WujNT 2.Cor 5 arg. ~

»nad nadzieję« = praeter opinionem PolAnt; contra a. praeter a. supra spem Mącz; insperate Vulg; inopinate JanStat (49): RejPs 54v; Posłowie, [...] opowiedziawszy się, iż na tak pilne sprawy, ktore ich nad nadzieję potkały, rozmowić się muszą a nic nie mieszkając odpowiedzieć na nie. Diar 57; BielKom A; LubPs hh6; Leop Sap 11/8; LeszczRzecz A6v; y dałeś im wodę obfitą nád nádźieię. BibRadz Sap 11/8, I 12a marg; Skánderbeg w then cżás z táiemnych mieyſc nád nádźieię Turecką/ przyćiągnął zgotową ſpráwą BielKron 248; Wiem że mi ná żadnym doſthátku/ áni ſpráwie/ áni ludu niezeſzło/ pánie moy niezwyćiężony/ á wżdym ſie ták nád nádzieię/ ná ſwey forthunie omylił/ żem hániebnie od máłego ludu porażon BielKron 256v, 13, 59v, 61, 136v, 223 (17); Resurgunt res humanae contra spem, Záś z nowu powſtáye rzecz poſpolita Rzimska nád nádzieyę. Mącz 435c, 319b, 440b; Hnet to oſtátnie rzecżenie/ iż nád nádzieię wyſzło/ wielki ſmiech pobudziło GórnDworz R3v, S3v; BielSpr 39v; BudBib 2.Mach 9/24; ze pniá przedſię Nowa rozgá wyroſłá/ y nád nádźieię Prętko ku gorze idzie. KochOdpr D2; KochPs 103; [Piotr] wnet nád nádźieię/ wziął nádzieię/ y poimał zaraz wielkośc ryb/ ták iſz ſię śieći tárgáły/ znośić ich niemogąc. SkarŻyw 596, 285, 440; Phil G3; OrzJan 16, 66; SarnStat 144; KmitaSpit B3; Zwłaſzcżám ſie był zápuśćił/ do Pánienki oney/ Dźiś w drodze nád nádźieię/ ku WM. ſkłonney. PaxLiz E2v.

~ W charakterystycznych połączeniach: nad nadzieję cesarską, nieprzyjaciclską, turecką; nad nadzieję ludzi, obegnańcow; nad nadzieję ich (6), jego (2), naszych (3), swoją, twoją, waszą (2), wszystkich.

Wyrażenie: »nad nadzieję ludzką« = supra spem humanam Mącz (3): Mącz 434d; KochProp 7; Gdy W.K.M. z wielkich niebeśpieczeńſtw ná oboygu páńſtwie wyrywa/ y dziwnie nád nádźieię ludzką od nieſpokoynych broni SkarKaz )(4.
Szeregi: »nad mniemanie i nad nadzieję« = praeter sententiam et spem Mącz (2): Mącz 482b; [Jan Tarnowski] nád mniémánié i nád nádźieię wáſzę/ częſto wiele dokázował. OrzJan 66.

»niewiadomie i nad nadzieję« (1): chcąc ſię do Hiſzpániey wroćić/ niewiádomie y nád nádźieię/ do Sycyliey ziemie Włoſkiey wiátry go przygnáły. SkarŻyw 543. ~

»(o)krom nadzieje« (3): abyś krom wſzelkiéi nádźieie nievmarł MurzHist G3.

~ okrom nadzieje czego (2): ále nie káżdy odſzcżepienieć/ ieſt Heretyk. Bo wiárę dobrą Katolicką/ ácż okrom nádzieie zbáwienia (poniewaſz okrom iednośći kośćielney zbáwienia niemáż) mieć, może. SkarJedn 158; KochWiz 139. ~

»pod nadzieją« = in spe PolAnt, Vulg (3): Bo próżnośći poddane ieſt stworzenie nie dobrowolnie ále dla tego ktory ie poddánemi vcżynił pod nadźieią. BibRadz Rom 8/20; WujNT Rom 8/20.

~ Szereg: »pod obietnicą i nadzieją« (1) posłowie mowili [...] Teraz o tymże też ten czas się stracił. Pod tą obietnicą jednak i nadzieją, że temu wszyćkiemu koniec się już na przyszłem sejmie stać ma Diar 75. ~

»prze(z) nadzieję« (3): dar miłośći [...] ktorego ſię przez nádźieię zá twoią ſpráwą ſpodźiewamy LatHar 617.

~ prze nadzieję czego (1): gdyż y s powinnośći náſzey Krześćiáńſkiey/ złym dla przeſtráchu pomſty/ ktorey ſie pewnie zá złośćiwe żywoty ſwe á nieomylnie nádzyewamy: á dobrym/ prze nádzyeię onych nieſkońcżonych rádośći [...] przyſthoi ſie káżdemu pobożnie/ wiernie á cnotliwie záchowywáć. RejPos 250.

przez nadzieję w czym (1): kápłáni Boży [...] o tym Iubileuſzu/ y o tych Indulgencyách lud chrześćijáńſki náucżáli/ drogę też do tego záraz pokázuiąc/ iákoby cżłowiek mogł być tych ſkárbow duchownych vcżeſtnikiem/ przez poſty/ przez modlitwy/ przez iáłmużny/ [...] á náde wſzyſtko przez nádźieię zupełną w śmierći y w męce Páná Chryſtuſá zbáwićielá náſzego ReszList 152.

Wyrażenie: »przez zupełną nadzieję« (1): ReszList 152 cf przez nadzieję w czym. ~

»w nadzieję« = spe Modrz; in spe Vulg (102): BierEz A2v; Abowiem wſſelyáki ſie pokoy mnoży tem ktorzy náſláduią náuki twoiey á żadna obrázá nigdy ſie omię nieſmie pokuſić/ á ták y ia wtę nádzieię oczekáwam od ćiebie moy pánie wſpomożenia ſwego RejPs 187v, 205; RejKup n6; KromRozm III I8; że nie w swą samę nadzieję, ale snadź za ponętą czyją Iflanci tego się ważyć mieli. Diar 22; RejWiz 2, 71v; W nádzyeię thedy Benádábá Azá pocżął opráwiáć miáſtá/ zamki Gabáá/ Máſphá. BielKron 83v, 128, 254v; W tę nádźieię czym mogę tu ſię popiſuię/ Y tobie zá Kolędę Odmieńcá dáruię. Prot A; pánie oycże/ pytháć mnie było pirwey o tho/ ieſlić miał w nádźieię moię duellum przyiąć/ bo ią/ to wiedz pewnie/ bić ſie nie będę. GórnDworz O6v; RejPos 14v, 72, 312, 342; RejZwierc 154v; CzechRozm 10v; Złé ięzyki go nie trwożą. Beſpieczen w nádźieię bożą [Paratum cor eius sperare in Domino Vulg Ps 112/7] KochPs 172, 45; CzechEp 15, 59; W nádźieię ludźie orzą/ y w nádźieię śieią. KochPieś 9; ZawJeft 13; GrabowSet D2v; CzahTr 12.

~ w nadzieję kogo, czego (68): LibLeg 7/34v, 8/26; Położyli niektorzy nádźieię zwyćięſtwá ſwego wrozmáitych przypráwach możnoſći ſwoich/ á my tylko wnádzieię ſpomożenia páńſkiego [nos autem in nomine Domini Dei nostri invocabimus Vulg Ps 19/8] RejPs 29; ComCrac 19; Item powyedzial yſch do thego lyemvza ſzyą dobil wnadzyeyą doſtanya ſkrzynky braczky LibMal 1544/91; RejKup P, dd7; MurzHist L2; Trzeci wnadzieię obietnic pańſkych źle cżyniąc/ obiétnic odpádaią. MurzNT 11, 11; Nie leź pod ſieć w nádzyeię nábycia więtſzego/ Rádſzey vżyẃ w wolnośći coć Pan Bog dał ſwego. RejWiz 106; BibRadz *4v, II 98b marg; tákiez ine duchowieńſtwo w nádźieię wolnośći ktore máią/ vrzędowi ſwemu niecżynią doſyć w zbytkách leżą/ kárnośći nád ſobą niemáiąc BielKron 204v; bo Cetus albo Baleny ryby wielkie morſkie tego cżáſu z ſobą gráią w nádzieię płodu. BielKron 293v, 191, 200v, 418v; Ci nie w nádźieię Stároſtw/ y márnego Złotá Krew ſwoię rozlewáli/ ſamá ſzczyra cnotá. Prot D2; RejPos 170v, 171v, 243v [2 r.], 330v; RejPosWiecz2 94; Krzycżąc ná ich niecnotę á ná ich ſproſnośći/ Ze nie ſłużyli oycu iák ſłuſzſza z miłośći/ Iedno w nádzieię zyſku y márnych pieniędzy HistLan F3, C, C3v; Są też dobrodzieyſtwá w nádźieię ſowitego zyſku. RejZwierc Bv, 36v, 65v, 98 [2 r.], 258v; CzechRozm 22, 91v, 220 [2 r.]; ModrzBaz 85; Ia w nádźieię łáſki twéy będę ſpał beſpiecznie/ Bo mię ty ſam/ pánie móy/ opátruieſz wiecznie [quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituisti me Vulg Ps 4/9] KochPs 6, 22, 88 [2 r.], 195; SkarŻyw 151, 336; CzechEp 16, 29, 328, 420; oná [Kamma] klęknąwſzy przed ołtarzem/ té ſłowá głoſem rzekłá: Tobą świadczę nazacnieyſza bogini/ żem tylko w nádźieię dźiśieyſzégo dniá po mężu ſwym dotychmiaſt żywá zoſtáłá. KochWz 139, 141; GórnRozm B3v, H3, I2; ActReg 7; W nádźieię źiół zchwalonych/ ſpólnie go [króla] zábiły KochFrag 21, 49; LatHar 113; á ktory młoći w nádźieię wźięćia pożytku młoći (marg) vczeſtnikiem ma być nádźieie w nádziei twoiey. G. (‒) WujNT 1.Cor 9/10, Tit 3 arg, Yyyyy; JanNKar A2v, B2; CzahTr [D2], [D2v]; Drugi ſię da pozywáć w nádźieię wykrętow/ Abo Prokuratorow/ y ſędźiow nátrętow KlonWor 73, 72.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym: aby(ś) (3), (2)] (5): BielKron 193v; RejPos 171v; Pożyra ſztuki mięſá tho w nádźieię tego/ Aby mu ich tym więcey do gęby miotano HistLan E4, E4v; y kazał go [Symeona] do więzienia prowádzić/ w tę nádzieię iſz ſię vpámiętáć miał SkarŻyw 304.

W charakterystycznych połączeniach: w nadzieję chwały (2), chytrości, dzisiejszego dnia, dobr, dostania, dowodu, kłosia, łaski (3), miłosierdzia, modlitew, nabycia, obietnic Pańskich (2), obrony, oddania (2), odpłaty (2), odpuszczenia, opieki, otuchy, pieniędzy (2), płodu, pożytku (3), prawa, przyjaźni (2), przypodobania, rozgrzeszenia, senatu, słowa (2), spomożenia, spowiedzi, starostw, statutu, stolice, świata, dosyć uczynienia, uczynkow, ugody, umnożenia, urzędnika, wezwania, wolności (2), wykrętow, wzięcia, uzmożenia, zasłony (3), zgody, zioł, złota, zmartwychwstania, zysku (3), życzliwości, żywota; w nadzieję bogatszych, krola Antigona, Pana (Jezusa, Chrystusa) (2); w nadzieję bożą (2), Pańską (3); w nadzieję jego, moją, owych, twoją (2), tych.

Przysłowie: W nádźieię wiela máłá nie opuſzcżay. BierEz H3.
Wyrażenia: »w nadzieję ludzką« (2): Nikt beſpieczen w nádźieię ludzką być niemoże KochPs 87, 167.

»w nędzną nadzieję« (1): A on lew rycżący do ktorego przyſtał prze nędzną á mizerną omyłkę ſwoię/ á w nędzną nádzyeię ſwiáthá tego o wſpomożeniu ſwoim RejPos 330v. ~

»według (a. wedle) nadzieje« = secundurn spem Vulg (7): SeklWyzn b4; KrowObr 157v; Haudquaquam ad spem eventus respondit, Nie wedle nádzieye ſie rzecz tráfiłá. Mącz 410b; KochPs 96; Wybawiałeś ie Bo że/ według ich nadźieie GrabowSet F2v; WujNT Tit 3/7.

~ Szereg: »według oczekawania i nadzieje« (1): Bo wiem iż mi to wynidźie ku zbáwieniu/ [...] według oczekawánia y nádźieie moiey [secundum expectationem et spem meam] WujNT Philipp 1/20. ~

»z nadzieją« (42): RejPs 29; RejRozpr C3v; RejRozm 398; Poſwiathuz ſznadzieią lathał I thu ſam rady ochwatał RejKup p4, o2; MurzHist E2v, I3; LubPs B2v marg, D2; KochZuz A3v; RejAp 59v; RejPos 115v, 230v, 316v, 325v; Z nádzieią myſląc bywamy weſeli/ Iż będziemy mieć cżegochmy nie mieli. RejZwierc 230, 230v; CzechEp *4; iedná z białey płći pogánká/ niemoc krwáwą ćierpiąca/ kráiow ſzáty twoiey z nádźieią vprzeymą ſię dotknęłá LatHar 218.

~ z nadzieją czego (2): Zygmunt Ceſarz [...] wroćił ſie [...] do Konſtántynopolim z nadzieią dobyćia łatwieyſzego BielKron 240v; SkarŻyw 353.

z nadzieją o czym (1): Pytał doktor gdzye mieſzkaſz álbo iákoć dzyeią/ A o zdrowiu nieboże bądź z lepſzą nádzyeią. RejWiz 61.

Ze zdaniem dopełnieniowym [ (3), aby (1)] (4): LibLeg 7/9v; Każdy vſnie ſtą nadzieia. Iż ma pewnie ſto Lat zyw być Iuż o ſmierczy niemyſly niċ. RejKup c8v; á ia ledwe nie przyrzekę zayść troſzkę głębiey w miłość s thą nádzieią/ abym ia theż thę ſłodkość nálazł tám/ gdzie drudzy gorzkość náyduią. GórnDworz C5, M7v.

W połączeniu szeregowym (1): a my [...] z lepſſą nadzieią z weſelſſą myſlą z zupelnieyſſą wiarą będziemy wolac a vciekac ſie ktobie z prozbamy ſwemy RejPs 220v.

W charakterystycznych połączeniach: z nadzieją doskonałą, uprzejmą, wierną (2).

Wyrażenia: »z dobrą nadzieją« (6):Bo ſtey beſpiecznoſći będę mogł zdobrą nádzieią chodzić bez wſſey obrázy y ná mieſcá ſzkodliwe RejPs 178v, 43v, 220v; RejWiz 61; KarnNap D4v; ActReg 55.

»z małą nadzieją« (1): zmáłą nadzieią zbáwienia vmárł SkarŻyw 353.

»z mocną nadzieją« (3): Niech márni Wielorybowie tobą iák chcą chwieią/ Iedno ty przy Kryſtu Pánie ſtoy z mocną nádzyeią. LubPs ktv; RejPos 37v, 127.

»z wielką nadzieją« (2): rácż nas dżdżem przyſtoynym opátrzyć/ ábyſmy z więtſzą nádźieią ſzukáli rzecży wiekuiſtych/ gdy nam nie będźie ſchodźiło ná potrzebách docżeśnych. LatHar 623, 411.

»z zupełną nadzieją« (2): Diar 21; Pan hoynie káżdego opátrzyć racży/ kto ſie iedno z zupełną nádzyeią ſwoią vciecże do miłoſierdzya iego. RejPos 325v.

Szeregi: »z dobrym sercem i nadzieją« (1): [król] z dobrym ſercem y nádzyeią ćiągnął zá ludem ſwym/ kthorego miał wſzythkiego około trzydzyeśći tyſiąc pieſzego y konnego. BielKron 411.

»z wiarą a z nadzieją« (3): Tu iuż rozumieſz ieſlić co pomogą bogáctwa twoie/ ábo zacnośći twoie/ w ktorych teraz pływaſz/ buiaſz/ á kochaſz márne ciáło ſwoie/ ieſli ſie tám nie okażeſz s kwitnącą wiárą á s ſtałą nádzieią RejPos 6v, 37v, 147. ~

»za nadzieją« (2): A ták gdyś iuż moy pánie zá nádzieją moią raczył z vpádku wywieſć nędzną duſſę moię á od płáczu oczy moie RejPs 171.

~ Wyrażenie: »za przyszłą nadzieją« (1): Niezasczęsciem, [...] niezadobrodzieystwem [...] Nie zaprzyszłą nadzieią, bo tą wrzeczach ysprawach ludzkich barzo niepewna. Nie szedłem zatym wszystkim. ActReg 139. ~

W przen (96): RejPs 63v; Leop Ps 107/10, Hebr 10/23; obacżaymy/ w iákiey roſkoſzy á w iákiey nádziei thu vſtáwicżnie pływa myſl y duſzá wiernego Krześćiáńſkiego cżłowieká. RejPos 128v, 180v; Nádzieią Noe oſchnął z okrętem ná wyſokich gorach RejZwierc 129, 129, 172; KochFr 75; KochDz 107; ArtKanc M15v; Teraz mię ſrogie ſczęśćié nawáłnośćią ſwoią/ Zrzućiło práwie z gory y z nádźieią moią. ZawJeft 38; GrabowSet G3v, H4v; WujNT Aaaaaa2; SzarzRyt D.

nadzieją czego (8): BibRadz Gen 3/16; GórnDworz Dv; Bo ácż ſię o grzech ſmęćić wielce potrzebá/ ále nádzieią odpuſzcżenia ſmutek ſię ćieſzyć ma. SkarŻyw 168; Z ćiáłá mátki pobutwiáłey młodź wynika nowa/ Nádźieiá drzewá gotowa. KlonŻal C2v; WujNT 710; SkarKazSej 686b. Cf w nadzieję czego.

nadzieja o kim, o czym (7): aby ſie roskochawały duſſe naſſe wdobrey nadziegi o tobie RejPs 135v; Złą nadzieię o przyſzłey ſzkodzie ſercze cżuie RejJóz G7; RejKup h8, ſ7v; RejPos 65, 342; SkarKaz 552b.

W połączeniach szeregowych (5): Tá zbroiá s cnoty kowána/ Ma być wiárą hártowáná/ Stałoſcią wyhecowána/ Nádzieią polerowána. RejZwierc 254, [207]; WujJud 136v; BudBib Eccli 24/20 [24]; Trzymá mię w kośćiele Bożym wyznánie wſzytkich narodow/ y powazność cudy zácżęta/ nádzieią vchowána/ miłośćią rozmnożona/ ſtárożytnośćią vćwierdzona SkarJedn 33.

W przeciwstàwieniu: »bojáźń ... nadzieja« (1): gdyż ſláchectwo ieſt/ iáko roſpalona pochodnia/ która [...] pobudza/ zápala ku cnocie/ ták boiáźnią nieſławy/ iáko też nádzieią cżći/ á chwały. GórnDworz Dv.

W charakterystycznych połączeniach: nadzieja nieomylna, pewna, prożna, przyszła, rozmaita, święta.

Przysłowie: á my czekáiąc tych ziázdów/ prózną ſie nádźieią karmimy OrzJan 130.
Fraza: bibl. »nadzieja pełna jest nieámiertelności« (5): A ieſli przed ludzmi męki ćierpieli/ nádzieiá ich pełná ieſt nieſmiertelności [spes illorum immortatitate plena est]. Leop Sap 3/4; BibRadz Sap 3/4; RejPos 321v; GrzegŚm 22; BudBib Sap 3/4.
Zwroty: »być [o kim] tej nadzieje« (1): Lecz Duſſa mjła trzezwieye Iż yeſt onym tey nadzieye RejKup ſ7v.

»nadzieją cieszyć (się); cieszyć się w nadziei« [szyk zmienny] (6;1): áby y po ſmierći duſzycżki náſze tym ſie cieſzyły w nádziei ſwoiey/ iż cie [Boga] po máłym cżáſie máią w wielkich rádoſciach oględáć RejPos 128v; RejZwierc 109v, 171; SkarŻyw 75, 168; Serce záraz vpádło/ źle ſobie tuſzyło/ Stráchem zięte/ nádzieią prożno ſie ćieſzyło. WisznTr 10; KochPieś 4.

»w nadziei czekać« (1): A iákaſz rádosć? á iákaſz więtſza pociechá ma być tey ſwiętey duſzy/ ták iáko ſłyſzyſz/ cżłowieká cnotliwego? gdyż oná w pewney nádziei á w wielkiey rádośći cżeka tych pociech ſwoich RejPos 128.

»grzebać [= tracić na zawsze] nadzieję; pogrzebiona nadzieja« (1;1): RejPos 176; Ale poſpołu z tobą [o Orszulce] grzebę y nádźieię. KochTr 12.

»karmić nadzieją; nadzieje karmią« = zwodzić, łudzić; detinere inani spe Mącz [szyk zmienny] (2;1): Mącz 447c; Nie karmże mię iuż tą nádźieią dáléy KochFrag 24; JanNKar D3.

»w nadziei się kołysać« = dodawać sobie otuchy, pocieszać się (1): Abowiem tho niepewna w niebie ná tram piſáć/ Lepiey wydrzeć niżli ſie w nádzyei kołyſáć. RejWiz 123v.

»mieć nadzieję« [w tym: w Panu Bogu (2)] = habere spem Vulg [szyk 6:2] (8): BibRadz I 2d marg; gdyż oná [dusza] żadnego inego lekárzá/ áni żadney iney nadzyeie mieć nie może/ ieſliże nie będzie nád nią miłoſierdzia twego ſwiętego RejPos 75; BudBib Iob 14/7; Owa nierozumne rzecży/ máią ſwe nadźieie/ Ze ich zgołá nie rozwieie Wiátr po śmierći/ lecż zoſtáną/ w cżęśći álbo w cále KlonŻal C3; Nanędznieyſza to boiaźn/ co nie ma nádźieie GórnTroas 32; GrabowSet Q3v; Cżemu ſię ſmućiſz duſzo moiá/ y cżemu mi ſerce pſuieſz? miey w Pánu BOgu nádźieię. LatHar 53, 615 marg.

»nadzieje w niwecz obracać« (1): [nieszczęście] nádzieie wſzytki náſze/ y pilne ſtháránia w niwecż obráca. GórnDworz Dd7v.

»w nadzieję odziać« (1): Gotuyćie Pánu o wierni poddáni Okázáć rádość/ cośćie mu w moc dáni. Przyidźie niedawno/ że w dobrą nádźieię Polſkę odźieie. KmitaPsal A2.

»opasać się nadzieją« (1): Ale gdy weźmieſz ſtałą á ſthátecżną myſl przed ſię á opaſzeſz ſie nádzyeią nieomylną/ w káżdey przygodzye ſwey RejZwierc 153.

»nadzieje (a. nadzieję) (po)da(wa)ć« [szyk 2:1] (3): Erigitur animus expectatione rerum bonarum, Podawa mi ſerce yákiś dobrey nádźieye. Mącz 350c; SkarŻyw 371; Lecż tyle mam ſwych bogow Ile nádźieiey/ żądze podawáły. GrabowSet G.

»podpierać nadzieją« (1): Mnie podobno iuż prózno ſzukáć inſzéy rády Ieno ſmutnégo ſercá podpiéráć nádźieią KochPieś 9.

»pokładać, położyć nadzieję; położona nadzieja« [w kim, w czym] (2:1;1): ábowiem oczy naſſe vſtáwicznie na ćię pátrząc położiły wſſytkę nádźieię wtobie. RejPs 209; LubPs R5, ddv; Cżekáłá (ćierpliwie) duſzá moiá/ dla ſłowá iego: duſzá moiá nádźieię w Pánu pokłádáłá. LatHar 169.

»upić się nadzieją« (1): Iuz widziemy iako wszytkie lekko sobie wazy, niząc roskazanie Panskie niząc Conclusiones Senatus, y vpieł się tą nadzieią [...] ze y Pan y my wszyscy się go boiemy ActReg 117.

»nadzieją się zapalać« (1): nádźieią ſię po śmierći zapłáty zápaláiąc/ y zá nic wſzytkie śmierći ty docześne máiąc. SkarKazSej 686b.

»nadzieją się zdradzić; w nadziei zdradzać; nadzieja zdradziła« (1;1;1): ále teraz nadzieiá wáſzá owſzeki wás zdradziła [nunc autem spes vestra penitus vos fefellit] HistAl D8v; Potym o Bábę dał ſzách Rycerz w bieli/ Tuſząc/ że mu iey obronié nie mieli. Ale ſie bárzo tą nádzieią zdrádził/ Bo ſie nań z łukiem cżarny Pop wyſádził. KochSz B3; GrabowSet K2v.

»żywić nadzieję« = podsycać, wzmacniać nadzieję (1): A iż to świádectwo około ſkłonney ku grzechow przepuſzcżeniu woley Bożey/ y wiárę náſzę pomnaża/ y żywi nádźieię/ y miłość zápala KuczbKat 415.

Wyrażenia: »długa nadzieja« = oczekiwanie (1): Godnym daway Vrzędy záras gdy wákuią/ Bo ty długie nadźieie ſercá ludźiem pſuią. Prot D3v.

»dobra nadzieja« = expectatio rerum bonarum Mącz [szyk 5:1] (6): RejPs 135v, 171; Serce w dobrey nádzyei/ śmierć lekce ważyło. RejZwierz 113v; Mącz 350c; KmitaPsal A2; Iáko od dobrego oleyku woniey odegnáć nie możeſz: ták dobre vczynki bez poćiechy y woniey nádźieie dobrey nie ſą SkarKaz 350b.

»korona nadzieje« (1): Wtorą koronę mądroſći y nádzieie powinieneś dáć ſynowi/ bo ſyn ieſt mądry/ y zá nas ćierpiał HistRzym 100v.

»matka (a. towarzyszka, a. podniesicielka) nadzieje« = mater dilectionis PolAnt (4): Tyś ieſt páni/ mátká nádzieie náſzey. KrowObr 164v, 177; Y thy Azya towárzyſſko nádzieie Bábilonſkiey [Et tu concors in spem Babylonis]/ y ſlawo oſoby iey: Biádá tobie nędznico Leop 4.Esdr 15/46; BudBib Eccli 24/20[24].

»niewątpliwa nadzieja« (1): áby duſzá z wiáry żyłá/ máiąc niewątpliwą nádzieię odpuſzczenia. BibRadz I 2d marg.

»omylna nadzieja« (1): y do inſzych omylnych nádziey ſwiátá tego/ ták długo ſie będzye kołátáło zboláłe á troſkliwe ſumnienie ono/ iż nieprzy dzie ku żadnemu vznániu ſwemu RejPos 342v.

»owoce nadzieje i miłości« (1): Y owſzem co ſie Wierze przypiſuie/ to ſie nie cżyni względem ſámey gołey wiáry/ ktora v Bogá żadney odpłáty nie ma/ ále względem tych owocow Nadźieie y Miłośći/ ktore z niey pochodzą. WujJud 110v.

»płocha nadzieja« (1): Przetoſz wſtąpił [św. Piotr] w zakon S. Dominiká/ świátu zoſtáwuiąc wſzytko/ co oń [!] obiecuie y do cżego płochą nádzieię dáie SkarŻyw 371.

»nadzieje płone« (1): JanNKar D3 cf »obietnice i nadzieje«.

»prżyłbica nadzieje« = galea spem Vulg (2): Ieſſcze y páncerz ſpráwiedliwośći/ y przyłbicę nádzieie gdy weźmiemy/ á gdy ták przypáſawſzj biodrá ſwe gotowo ſtać będziemy: koniecznie żadny ſie nieprzyiáćiel o nas nie pokuśi Leop A3v; WujNT 1.Thess 5/8.

»sponki nadzieje« (2): Przes trzećiego ſyná mamy rozumieć dobrego Krześćiániná od Bogá wyzwolonego/ ktoremu dał trzy dáry drogie/ pierśćień wiáry/ ſponki nádzieie/ á ſukno łaſki HistRzym 65, 65.

»nadzieja uprzejma« (1): Day mi wiárę gorącą y żywą ku tákim obietnicom twoim/ ktoraby mię w nádźiei vprzeymey trzymáłá SkarKaz 552b.

»wielka nadzieja« (1): Bo ácż y theraz káżda wierna duſzá w wielkiey roſkoſzy pływa/ á w wielkiey nádziei twoiey cżeka oney przyſzłey pociechy ſwoiey RejPos 128.

»zła nadzieja« (2): RejJóz G7; A ſumnienie glową chwiéie Też ſnac omnie zley nádzieie. RejKup h8.

»zupełna nadzieja« (1): áby miał zápaloną lámpę ſwoię/ to ieſt/ obiáśnioną duſzycżkę ſwoię zupełną wiárą á nádzyeią o Pánu ſwoim RejPos 342.

Szeregi: »obietnice i nadzieje« (1): by mię były obietnice y nádźieie płoné prózno nie karmiły JanNKar D3.

»pociecha i nadzieja« (1): wielkie y pożyteczne drzewo rośćie/ niewymowney poćiechy ná duſzy/ y nádźieie w niebie SkarKaz 83a.

»nadzieja i radość« (1): RejPos 128 cf »w nadziei czekać«.

»wiara i nadzieja« (4): Brodząc w ſwieckich tych burzkach/ wiárą ſie podpiráć/ Nádzyeią ſobie świecić/ á do portu ſie bráć. RejZwierz 113; RejPos 65, 342; Noe [...] thedy iż chociay wiárą pływał/ iednák przedſię nádzieią oſuſzon. RejZwierc 129.

»wiara, nadzieja i miłość« (2): á záwżdy być vbránym ſtałoſcią wiáry/ nieodmiennoſcią nádzieie/ wierną rniłoſcią przeciw Pánu y bliźniemu ſwemu RejAp 138; KuczbKat 415. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

Wyrażenia przyimkowe: »w nadzieję« (3): A on ie wybáwi od wſſytkiego niebeſpieczeńſtwá ſmiertelnego [...] Y wtę nádzieię duſſe náſſe oczekawáią páná vſtáwicznie rozumieiąc temu iż on y wſpomożenie y obroná náſſá ieſt. RejPs 48v.

~ w nadzieję czego (2): Roſpuśćiły ſkrzydłá/ náſze niepráwośći/ Złość brzegi wylałá/ w nádźieię lutośći Twoiey z miłośierdźiem GrabowSet C4; A ia drzewo iák Oliwy W ogrodźie Páńſkim wſżczepiony Kwitnąć będę/ nielękliwy W nádźieię z niebá obrony. SzarzRyt A4v. ~

Personifikacja (34): NAdzieię málowáli/ pod drzewem Dębowym/ Z dobrą myſlą/ y w ſzácie/ y w wieńcu zyelonym/ Koſę dzyerży złamáną RejZwierz 113v, 113, bb; GórnDworz Y6v; KuczbKat 360; Wiárá/ nádzieiá/ łáſká/ máią też ſwe pánny ſłużebne. RejZwierc B2; Cożći záſię Nádzieiá przynieſie? RejZwierc 128, 127v [4 r.], 128v, 230, Bbb3; Bo od pocżątku gdy poginęli pyſzni obrzymowie/ nádzieiá świátá nálasſzy vćiecżkę do okrętu [spes mundi ad ratem confugiens]/ y będąc prowádzoná ręką twoią/ zoſtáwiłá naſienie ku rodzeniu. BudBib Sap14/6; Kiedyż ſwégo dobrodźieiá/ Oko vyźrzy nie nádźieiá? KochMRot B4, C2; kędy łzy puſzcżone/ Ktore ſucha źiemiá/ z ocżu náſzych/ żárłá/ Gdy ſię k tobie Pánie/ nádźieiá/ z nas dárłá? GrabowSet C2v; Ni ćię ſtrách/ w niebo ni nádźieiá wzywa GrabowSet G; A iák ná morze/ ták ná mię wpadáią/ To boiáźń/ to wnet nádźieie zdrádliwe. GrabowSet M4; Moc twoiey władzey/ dałeś znák nádemną/ Choćia nádźieiá iuż teſkniłá zemną GrabowSet R4, G4 [2 r.], I2v, N4v; LatHar 643; nádźieie znikłe/ Vprzędły ſobie zyſki w głowie zwykłe KlonFlis D4; Nádzieiá iż iey [Dydonie] ieſzcże coś obiecowáłá PudłDydo A4v, A4v.

~ Osoba dramatu (5): Persony rozmawáiące. [...] Wierność/ fides. Nádzyeiá/ ſpes. Miłość/ charitas. Rádość/ leticia. BielKom G, nlb [8], G5 [2 r.], G5v. ~

Przen: Obiekt, od którego oczekujemy pomocy, któremu ufamy, w którym mamy oparcie, w którym pokładamy spełnienie naszych pragnień, od którego uzależniamy swoje dobro [w N (65), w V (33), w I (16), w G (3), w A (1)] (118): Drewno nádzieiá v papieżnikow. KrowObr Rr2v, 162 marg; ArtKanc N18.

nadzieja czego (7): KrowObr 162, 164, 192v; OrzRozm V; SkarŻyw 460; ieſt Chriſtus między wámi/ nádźieiá chwały NiemObr 87; WujNT Col 1/27.

nadzieja czyja (36): OpecŻyw 159, 193v; PatKaz III 87v; WróbŻołt 13/6; KrowObr 93v [2 r.], 153v, 154v, 165 [2 r.], 166v; á Pan przedſię nádzieiá ludu ſwego Leop Ioel 3/5, 1.Tim 1/2; BielKron 307v; Ieſlim pokłádał vfność ná złoto moie/ á bryle (złotá) rzekłem/ nádzieiáś moiá [fiducia mea]. BudBib Iob 31/24; KochPs 98; HistRzym 33; SkarŻyw 120, 245, 399; źiemiá ſpalona [...] Modli ſię ddżá/ y ſmętné źiołá pochyloné/ Y nádźieiá oraczów/ zbożá vprágnioné. KochFr 125; Wołay śmiele do Páná/ onći twa nádźieiá ArtKanc Q8v, Q9; Wiátr Troiánów nádźiéiá GórnTroas 51, 35; LatHar 361, 482; WujNT 48, 397 [2 r.], 692, 707 [2 r.], 1.Tim 1/1, s. 720 marg, Aaaaaa.

W połączeniach szeregowych (21): OpecŻyw 159; [Maryja] yeſt duſſy nabozney myla a roſkoſzna bo onyey ſpyeua koſzczyol yſz ona yeſth zyuoth ſlodkoſcz y nadzyeya naſza PatKaz III 87v; KrowObr 93v, 153v, 154v, 164, 164v (9); onáć [Matka Boża] ieſt zaſtępnicá náſzá/ Matká miłośierdzia/ y nádzieiá w nawiętſzych przygodách duſznych y ćieleſnych/ do Syná ſwego namilſzego. SkarŻyw 174, 120, 399, 460; LatHar 482; WujNT 397 [2 r.], 692, 707, Aaaaaa.

Zwroty: »stracić nadzieję« (1): Nieſzcżęſny tho dzień był kthoregom ſie ia pocżęłá/ y nieſzcżęſny kthoregom ſie národźiłá/ iużem ſtráćiłá iedyną nádzieię mą/ połowice [!] duſze moiey/ brátá mego iedynego. HistRzym 33.

»zwać, nazywać [kogo] nadzieją« [szyk zmienny] (10:3): Syn Boży/ mátkę ſwoię roſkazał krześćijáńſkim ludziom názywáć zbáwićielką/ żywotem/ nádzieią KrowObr 165v, 93v, 164v, 192, 192v; ták też ludzye wyginąć muſzą/ ieſli dzyatki (ktore ſtárzy zwáli nádzieią y oycżyzny y Rzecżypoſpolitey) álbo zániedbániem ábo złym wychowániem pſowáne bywaią. RejPosWstaw [413]v; LatHar 482; WujNT 397 [3 r.], 692, 707 [2 r.].

Wyrażenia: »jedyna nadzieja« [szyk 8:2] (10): O Krzyżu bądz pozdrowion/ nádzieio náſzá iedyna/ dáruy grzeſznym grzechom odpuſztzenie. KrowObr 166v; tę pánnę [...] zowiećie [...] nádzieią iedyną/ grzechy zámázuiącą/ błądzące náwrácáiącą KrowObr 192, 93v [3 r.], 162, Rr2v; HistRzym 33; [Synu] Tyś iedyna nádźieiá Troiánów ſtrapionych Królów ich/ co ród wiodą z bogów dawnych onych. GórnTroas 35; Swięty Ephrem zowie ią [Maryję] iedyną nádzieią roſpaczáiących WujNT 397.

»mocna nadzieja« (1): Błogoſłáwiony/ komu imię Páńſkie/ Mocną nádzieią GrabowSet Q3.

»nieomylna nadzieja« (1): boć ta [św. Maryja] ieſt zbáwienia náſzego pewna pomoc/ y nieomylna nádzieiá SkarŻyw 460.

»ostatecznia nadzieja« (1): Ruſzenie poſpolite/ [...] to ieſt oſtátecznia nádźieiá Polſkiey obrony OrzRozm V.

»słaba nadzieja« (2): Cżyściec ſłába nádzyeiá RejWiz Cc5, 163v marg.

a) W apostrofach do Boga, Chrystusa, Matki Boskiej (59): Do ćiebie ia/ boże żywy/ Vćiekam ſye nieſzczęśliwy: Tys nádzieiá KochPs 207, 103, 184; ArtKanc D3v.

nadzieja czego (4): OpecŻyw 6; iżeś ty nawięczſſa nádzieiá obrony naſſey RejPs 115v, 132v; LatHar 154.

nadzieja komu (1): Nádźieio pokutuiącym/ Iákoś łáſkáwy proſzącym? Iákoś dobry ſzukáiącym? IESV á coż náyduiącym? LatHar 63.

nadzieja czyja (41): Ach nieſtocie mnie ſynu náſlodſſy nadzieio moia iedyná OpecŻyw 137, 33, 111, 137, 164, 184, 190v; PatKaz I 18; Wołałem do ciebie panie/ mowiłem ty ieſthes nadzieia moia TarDuch E, A3, E3v; thys ieſt nadzieia wſzytkich granicż thego ſwiata y na morzu na nadalſzym [spes omnium finium terrae et mari longe]. WróbŻołt 64/6, T8v, 70/5; RejPs 16v, 61v, 70, 83v, 91, 103; Tyś moyá nádzyeyá yeſſcże od młodośći/ Pan moy/ ktorego ya vfam wſſechmocnośći LubPs Q2v, F, V; Tyś Duſz vtrapionych nádzieiá Márya KrowObr 176v, 161v, 162v, 165, 167, 172v, 177; Leop Ps 64/6; KochPs 131, 139; Nádzieio moiá Iezu Chryſte/ wyſłuchay mię/ a day ſtátecżne wyćierpienie SkarŻyw 20, 402; ArtKanc H7; Pánno wielebna/ á tegoż Sędźiego Mátko: Nádźieio cżłeká vpádłego/ Ty/ Syná ſwego gniew/ oney godźiny Błagay GrabowSet X4, Pv; LatHar 401, 482; SiebRozmyśl C2.

W połączeniach szpregowych (13): BierRaj 20; z Drowas krolewno miloſierdziá/ żywocie/ ſlodkoſci/ ij nadzieio naſſa OpecŻyw 190v, 33, 137, 184; PatKaz I 18v; RejPs 65; nádzieio y zbáwienie mdłych wſpomożycielko vćiśnionych wyſłuchay nas o Márya. KrowObr 176v, 161v, 162v, 167; Izráelſki Boże/ Nádźieio/ vciecżko/ podporo/ obrono/ Kiedyś mnie odkupił/ wſpomni co koſztuię. GrabowSet H; LatHar 482.

Wyrażenia: »jedyna nadzieja« (7): O moia iedyna nadzieio gdzie ciebie náydę OpecŻyw 111, 6, 137, 164; przeto o laſkaua pany yedyna nadzyeyo naſza twemu ſynouy nas poſtauywſzy wlaſcze ofyaruy PatKaz I 18; LatHar 154; Iezu Kryſte/ [...] o iedyna nádźieio moiá duſze moiéy SiebRozmyśl C2.

»nadzieja krześcijańska« (1): chlyebye ziwi anyelſky ſbawyenye ij nadzyeyo krzeſcyanſka. BierRaj 20.

»pewna nadzieja« (1): Tyś nádzieiá pewna mizernych/ prawdziwie mátká opuśćiáłych KrowObr 177.

»prawdziwa nadzieja« (2): Bądz pozdrowion krzyżu ſwięty/ bądz pozdrowioná chwało thego ſwiátá/ prawdziwa nádzieio náſzá/ prawdziwe przynoſząc weſele/ známię zbáwienia/ zbáwienie wniebeſpietznośćiách/ ożywiáiące drzewo/ żywot noſzące wſzyſtkich. KrowObr 162v, 167.

»upełna nadzieja« (1): GDyześ ty ieſt vpełna nadzieia naſſa y vcieczka naſſa wewſſech niedoſtatkoch naſſych naſz miły panie RejPs 16v.

»wszytka nadzieja« (5): RejPs 70, 83v, 91, 93v; Tyś wſzythká ma nádzyeyá dobrotliwy Pánie/ K tobye vcyecżkę máyąc/ nic mi ſie nye sſtánye LubPs V.

Szeregi: »moc i nadzieja« (1): A yuż ſmyele rzec może ku Pánu ſwoyemu/ Ześ ty moc y nádzyeyá mnye cżłeku nędznemu LubPs V.

»nadzieja i pomoc« (1): BOże/ moiá nádźieio/ y moiá pomocy KochPs 131. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»nadzieja, tarcza« (1): O zbáwićielu/ w twey wierze doznánych/ Nádźieio/ tarcży/ tych ktorzyć vfáią GrabowSet P.

»nadzieja i ueieczka« [szyk 1:1] (2): PAnie boze naſz ktorys ty ieſt y vcieczka naſſa y wſſytka nadzieia naſſa wewſſech ſprzeciwnoſciach naſſych RejPs 70, 16v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»wspomożyciel a nadzieja« (1): gdy wiem [Boże] żeś ty wſpomożyciel á nádzieiá moiá RejPs 61v.

»nadzieja i zbawienie« [szyk 1:1] (2): RejPs 83v; O pánie/ nádźieio/ y zbáwienié moie. KochPs 188. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»nadzieja i zdrowie« (1): Raz to ieſt nam od bogá dano znáć á wſſákoż częſto kroć ſlychamy iż iedno on ſam ieſt wſſytká nádzieiá náſſá y zdrowie náſſe RejPs 91.

2. Opinia, zdanie, sąd [czyja o kim] (1):
Wyrażenie: »zupełna nadzieja« (1): Ktoś ieſt wierzę z matki złey á oycá złodźieiá/ Ta o tobie ieſt moiá zupełna nádźieiá. CzahTr 2v.
3. Według legendy chrześcijańskiej jedna z trzech córek św. Zofii (2): Tego theż cżáſu Zophia ze trzemi corámi/ Wiárą/ Nádzyeią/ y Láſką/ byłá vmęcżoná pod Adryanem w Rzymie o krześćiáńſką wiárę. BielKron 149v; áby nas Zophiey świętey/ y corek iey/ Wiáry/ Nádźieiey y Miłośći/ męczenniczek y pánienek twoich/ zaſługi w przypadkách y pokuſách náſzych rátowáły LatHar 461.

Synonimy: 1. oczekiwanie, spodziewanie.

JR