[zaloguj się]

NAJECHAĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

3 sg n praet najechało się.

stp, Cn, Linde brak.

Zjechać się w wielkiej ilości (podmiot: kogo, orzeczenie 3 sg n) [skąd do kogo]:
Fraza: »wiele ludu się najechało«: Gdy ſie tedy do Skánderbegá wiele ludu z Epiru álbo Albániey náiecháło/ [...] Vcżynił knim rzecz ſzeroką BielKron 243v.

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

KCh