[zaloguj się]

MAŁPI (8) ai

-å- (3), -a- (3); -å- BielKron, SienLek; -a- Mącz (2); -å- : -a- BierEz (1 : 1) (Cn a pochylone).

Fleksja
sg
mNmałpi fN nNmałpié
G Gmałpi(e)j Gmałpi(e)go
Imałpim I I
L L Lmałpi(e)m

sg m N małpi (1).I małpim (1).f G małpi(e)j (1).n N małpié (2); -é (1), -(e) (1).G małpi(e)go (2).L małpi(e)m (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) i XVIII w.

Przymiotnik odmałpa:
1. Od znacz. ‘zwierzę (6):
a. Będący częścią organizmu małpy; simininus Cn (4):
Wyrażenia: »krew małpia« (1): Szcżepił Noe wino przydawſzy k niemu krwie Lwiey/ Wieprzowey/ Bárániey y Małpiey BielKron 6.

»serce małpie« [używane jako lekarstwo] [szyk 2 : 1] (3): BierEz Qv [2 r.]; Też piſze Raſis o ſerczu Małpiem/ [...] To ſercze vſuſzone/ potym na proch ſtarte [...] day choremu kordijacżnemu/ odchodzi kordijaka FalZioł V 82v.

b. Podobny do takiego, jaki ma małpa; simiae similis Cn (1):
Wyrażenie: »małpi nos« (1): on ſie znich naſmiewał mowiąc, że ſie prze ſzpetnego á nie vrodliwego cżłowieka z małpim noſem [Sokratesa] [...] wadzicie BielŻyw 47.
c. Którego sprawcą jest małpa (1): Vkąſzenié Małpié. SienLek 153.
2. Zniewieściały; effeminatus Mącz, Cn (2): Effoeminata vox, Máłpi głos. Mącz 133a.
Szereg: »małpi a niewieści« (1): Megabizus sive Megalobysus, [...] per Metaph. accipitur, Miáſto niemężnego człowieka/ to yeſt máłpiego á niewieściego przirodzenia. Mącz 213d.

Synonim: 2. niewieści.

MM