[zaloguj się]

NIEBYCIE (3) sb n

Pierwsze e jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg
G niebyciå
A niebycié

sg G niebyciå (1).A niebycié (2).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Nieobecność; absentia JanStat [czyje] (3): A Káſztelanowie mnieyſzy będą płáćić zá niebyćié ſwé dźieśięć grzywien SarnStat 29.
Wyrażenie: »czasem [= podczas] niebycia« (1): Dobry wiecżor bráćiſzkowie [...] Słycháliśćie co nowego? Tym cżáſem niebyćia mego? MWilkHist L2.
Wyrażenie przyimkowe: »prze niebycie« = z powodu nieobecności (1): gdyż przy Lubelſkiéy Conſtituciiéy prze nie byćié Poſłów onych źiem [sejmik] ieſt opuſczon propter legalia impedimenta. SarnStat 33.

Cf BYCIE