[zaloguj się]

NIEĆWICZENIE (2) sb n

Pierwsze dwa e prawdopodobnie jasne, końcowe praw- dobodobnie pochylone (tak w nie- oraz ćwiczenie).

Fleksja
sg
N niećwiczenié
A niećwiczenié

sg N niećwiczenié (1).A niećwiczenié (1).

stp, Cn, Linde brak.

Brak umiejętności, wprawy (2): nam [...] przekaża [...] gnuſność á niezwycżay/ á ſthąd niećwicżenie prychodzi [!]/ bo káżda rzecż trudna ſie y niepodobna zda/ ktorey cżłowiek zwycżáiá cżęſtego niema BielKron 244.

niećwiczenie w czym (1): iż też widział wielkie ich nie ćwicżenie w ſłowie Bożym/ y nie wyrozumienie ſpoſobu mowy piſmá ś. CzechRozm 34.

Cf 1. ĆWICZENIE