[zaloguj się]

[NIELEKKI ai

nielekki, nieleki.

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w nie- oraz lekki).

Fleksja
sg
m Anieleki
Inielekkim

sg m A nieleki.I nielekkim.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. lekki.

1. Dość dużo ważący, w przen: [o carze moskiewskim] zábrałeś ná ſię ćiężar iśćie nie leki/ to ieſt: Lakomſtwo/ pychę/ y ſzkáradną nádętość NeothAcros Av.
2. Znaczny, dość duży (o kosztach i wydatkach):
Wyrażenie: »koszt nielekki«: álboż ſię do ſpołecżnośći ſąśiedzkiey przyłącżywſzy/ koſztem nie lekkim/ y gárdłowániem niebeſpiecżnym/ zárdzewiáłą náſzę ármatę [...] o Turcżyná ochotnie á nie mieſzkánie otrzeć. GrabZdanie Q4v.

Synonim: 1., 2. niemały.

Cf LEKKI]

FP