[zaloguj się]

NIENACHYLONY (2) part praet pass pf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
mNnienachylony nN
G Gnienachylon(e)go

sg m N nienachylony (1).n G nienachylon(e)go (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Nie zgięty, prosty (2): Indeflexus ‒ Nie nakłonioni, [nie] nachiloni. Calep 525b.
Przen: Niewzruszony, niezachwiany, pewny (1): trzymaymy ſie wezwánia nádzieie náſſey nie náchylonego [niechwieiące ſię WujjNT; indeclinabilem]: boć prawdziwy ieſt on co obiecał Leop Hebr 10/23.

Synonim: nienakłoniony.

Cf NACHYLONY