[zaloguj się]

NIEPOMNY (1) ai

e oraz o jasne.

Fleksja
sg
m Gniepomn(e)go
Iniepomnym

sg m [G niepomn(e)go.]I niepomnym.

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVI w. (ten sam przykład); poza tym XVII (z Cn) – XVIII w. w innych znaczeniach.

Taki, który powoduje zapomnienie:
Wyrażenie:peryfr. »zdroj niepomny« = Leta: czy ćię przez teſkliwé Charon ieźiorá wieźie? y nápawa zdroiem Niepomnym/ że ty niewiéſz nie o płáczu moiem KochTr 10; [Bo/ kto ſie raz dotknie zdroiu niepomnego/ Prozen ieſt wielkich troſk/ y fráſunku złego. KmitaTreny B4 (Linde)].

Synonim: niepamiętny.

JB