[zaloguj się]

NIEPRZYSTAŁY (1) part praet act

Fleksja

N pl subst nieprzyståł(e).

stp, Cn brak, Linde XVI (ten sam przykład) i XVIII w. s.v. przystały.

W funkcji teraźniejszej: Który nie przystoi [komu]:
Szereg: »zdrożny a nieprzystały«: á w tych rzecżach/ ktore ſie będą zdáły zdrożne/ á nieprzyſtałe Dworzáninowi/ áby było káżdemu wolno przećiw themu mowić. GórnDworz C7.

Cf NIEPRZYSTOJNY

JB