[zaloguj się]

NIEROZERWANY (8) part praet pass pf

W pisowni rozłącznej (5), w łącznej (3).

Oba e, o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNnierozerwany fNnierozerwanå nN
G Gnierozerwanéj Gnierozerwan(e)go
Anierozerwanégo A A
I Inierozerwaną I

sg m N nierozerwany (1).A nierozerwanégo (1).f N nierozerwanå (2).G nierozerwanéj (1).I nierozerwaną (2).n G nierozerwan(e)go (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

1. Który nie jest podzielony, który jest całością; inabruptus Calep; illacerabilis, indireptus Cn (4): Inabruptus, Indivulsus, non abruptus, aut qui abrumpi non potest – Nierozerwany. Calep 516a.
Wyrażenie: »jedność nierozerwana« (1): My tę źiemię Podláſką do iednośći nie rozerwánéy/ [...] przywrácamy (marg) Podláſzé do Korony przywróconé. (‒) SarnStat 1037.
Szeregi: »w jedności a nierozerwany« (1): áby záwżdy Koroná Polſka z Litewſkim kſięſtwem byłá w iednośći á nierozerwána BielKron 401.

»nierozerwany ani rozłączony« (1): bacząc wedle Iſtoty Boſtwá być Oycá y Syná/ iednégo nierozerwánégo áni rozłączónégo Bogá BiałKat 6.

2. Który nie jest przerwany w czasie (4): Ale przedſię Kolumny począwſzy od Palemoná idą po mieczu ſwoim torem y genealogią nierozerwáną przez wſzyſtki Xiążętá Litewſkie/ y z nich idące Ruſkie/ [...] y áż do oſtátniego pokolenia Iágełowego StryjKron 270, 385.
Wyrażenie: »następowanie, sukcesyja nierozerwana (-e)« [szyk 1:1] (1:1): WujJud 136v; ieſli ſukceſia v nich [prawosławnych] nie rozerwána trfa. Bo y w tym podomno mogłby kto zá tákim nieporządkiem ich wętpić SkarJedn 339.
Szereg: »porządny a nierozerwany« (1): Widźiſz iáko ten Kośćioł Auguſtyn ś. opiſuie: z iednoſtáynego zezwolenia y zgodney wiáry ták wiele narodow po wſzyſtkiem świećie/ [...] á ná oſtátek z tey ſukceſsiey/ y porządnego á nie rozerwánego Biſkupow w tym Kośćiele náſtępowánia. WujJud 136v.

Synonim: 1., 2. nierozdzielny.

Cf ROZERWANY

JB