[zaloguj się]

NIEROZTWARZANY (1) part praet pass impf

Fleksja

G sg n nieroztw(a)rz(a)n(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Nie mieszany z płynem, nierozcieńczany:

W przeciwstawieniu: »nieroztwarzany ... rozwodniony«: nie roztwarzanego [wina] mniey może cżłowiek pić niż rozwodnionego, á to dla iego mocznoſci. GlabGad G8v.

Cf ROZTWARZANY

JB