[zaloguj się]

ROZTWARZANY (3) part praet pass impf

Tekst nie oznacza pochyleń; o prawdopodobnie jasne (tak w roz-), pierwsze a prawdopodobnie pochylone (tak w roztwarzać).

Fleksja
sg
nNroztwårzan(e)
Groztwårzan(e)go

sg n N roztwårzan(e) (2).G roztwårzan(e)go (1).

stp, Cn, Linde brak.

O płynach, tu winie: zmieszany z wodą (3):

W przeciwstawieniach: »roztwarzany ... sam« (3): GlabGad G8v [3 r.] cf niżej.

Wyrażenia: »wino roztwarzane« (3): Cżemuż od ſamego wina barziey głowa boli niż od roztwarzanego. (–) Ieſt to dla miąſſzey á mocney materiey ſamego wina, z ktorego też dymy miąſſze w głowę pochodzą á tak żyłki, w mozgu zatikaią, cżego nie cżyni wino roztwarzane gdyż ieſt ſubtilnieyſze. GlabGad G8v, G8.

»roztwarzany wodą« (1): Cżemn [!] wino roztwarzane wodą więcej cięży w żywocie y richley vpoi cżłowieka niż ſamo wino prawe. GlabGad G8.

Cf NIEROZTWARZANY, ROZTWARZAĆ

RS