[zaloguj się]

NIESKROMNOŚĆ (3) sb f

W pisowni rozłącznej (2), w łącznej (1); -om- (2), -ąm- (1).

e oraz oba o jasne.

Fleksja
sg pl
N nieskromność
G nieskromności

sg N nieskromność (2).pl G nieskromności (I).

stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. skromność.

Nieumiarkowanie, nieprzyzwoitość, nieobyczajność; intemperantia Mącz, Calep, Cn; immodestia, importunitas, impunitas, insania, insolentia, intemperia, intemperies, intolerantia, lascivia, licentia, petulantia Cn (3): Te rzecży nabarziey maią być odpądzone od cżłowieka, niemoc od ciała, nieumietnoſć od duſze. Zła żądza cieleſtna od brzucha, odmiaſtá nie ſtwora, od domu ſwarzenie, poſpolſtwo lepak odewſzitkich nie ſkromnoſci ma być powſciągano. BielŻyw 31; Intemperantia, Niemierność/ niepowściągliwość/ nieskromność. Mącz 443b; Calep 548a.

Synonimy: niemierność, nieobyczajność, niepowściągliwość.

Cf SKROMNOŚĆ

TG