[zaloguj się]

NIEWYCZERPANY (9) part praet pass pf

Zawsze w pisowni łącznej.

Teksty nie oznaczają é; pierwsze e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
mNniewyczerpany fN nN
Gniewyczerpan(e)go G Gniewyczerpan(o)go
Aniewyczerpany Aniewyczerpaną Aniewyczerpan(e)
pl
G niewyczerpanych
A subst niewyczerpan(e)

sg m [N niewyczerpany.]G niewyczerpan(e)go (1).A niewyczerpany (1).f A niewyczerpaną (1).n G niewyczerpan(o)go (2).A niewyczerpan(e) (2).pl G niewyczerpanych (1).A subst niewyczerpan(e) (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

W funkcji przymiotnika (9):
1. Nie dający się wyczerpać (7): [Inexhaustus, vnerſchepfflich/ vnendlich. Pol. niewyczerpány/ nieſkonczony. Volck S4, Nnn2.]
Przen (7): SkarŻyw 258; Náuczyłem ſię y tego/ z niewycżerpánych zdroiow Boſkiey mądrośći twoiey LatHar 638.
Wyrażenia: »niewyczerpane miłosierdzie« (4): ále iáko ſię vkarzem y vkorzem Panu náſzemu/ naydziem niewycżerpáne miłośierdzie v niego SkarŻyw 560, 25; LatHar 236, 298.

»niewyczerpany skarb« (1): Duchowne rozumienie piſmá/ ieſt záwżdy rozmáite á dziwne/ y niewycżerpány ſkarb máiące. SkarJedn 300.

2. Niezgłębiony, niepojęty (2): Pożyteczna mi to ieſt rzecż/ iż zelżywość przykryłá oblicże moie/ ábym ćiebie więcey ku poćieſzeniu ſzukał niżli ludźi. Náucżyłem ſię ſtąd twego niewycżerpánego [może błędnie zam. niewycierpianego] ſądu ſię lękáć/ ktory karzeſz ſpráwiedliwego z złośliwym/ namniey ſpráwiedliwośći nie náruſzáiąc. LatHar 592; [Prorok] nápiſał Obiáwienie/ ktore ma w ſobie niewyczerpáne táięmnice przyſzłych rzeczy. WujNT 300.

Synonimy: 1. nieogarniony, nieprzebrany; 2. nieogarniony.

Cf WYCZERPANY

MF