[zaloguj się]

NIEWYCZERPNIONY (1) part praet pass pf

Teksty nie oznaczają é oraz ó; pierivsze e prawdopodobnie jasne (tak w nie-).

Fleksja
sg
mNniewyczerpniony
Gniewyczerpnion(e)go

sg m [N niewyczerpniony.]G niewyczerpnion(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: niewyczerpiony s.v. wyczerpnąć.

W funkcji przymiotnika:
1. Nieogarniony; niezgłębiony: Gdyż ſtraſzliwa rzecż ieſt/ gmeráć ták beſpiecżnie w głębokość máieſtatu Bożego/ nigdy nie wycżerpnionego CzechEp 178.
2. [Nie dający się wyczerpać: Gdy ze wſzey duſze ſwoiey daſz co łáknącemu/ A nápełniſz potrzeby w ſmętku będącemu: [...] A będźieſz iáko ogrod záwſze pokropiony/ Albo więc iáko potok co niewycżerpniony. ProtJałm 5v.]

Synonim: 1. nieogarniony.

Cf WYCZERPNIONY

MF