[zaloguj się]

NIŻADNY (8) pron

W pisowni rozłącznej (6) [w tym rozdzielony przyimkiem 1 r.], w łącznej (2).

a pochylone.

Fleksja

sg m N niżådny (1).D niżådn(e)mu (1).f G niżådn(e)j (1).D niżådn(e)j (1).A niżådną (2).pl G niżådnych (1).I m niżådnymi (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Żaden, ani jeden [zawsze w wypowiedzeniu zaprzeczonym partykuląnie”] (8): a v.m. nyeraczil pomylowacz nyzadnimj pyenyadzmy LibLeg 10/122v; RejZwierz 118; KwiatKsiąż G3; Gdyż w tym domu nie było ni żadnych wyrodkow MycPrz I A2v; WierKróc Av.
Zwrot: »nie oglądać się ni na żadną stronę« = nie liczyć na niczyją pomoc (1): A kiedy ſtátecżnoſcią vcżyniſz obronę/ Iuż ſie więc nie ogląday niżadną ſtronę. [...] Pánu Bogu ſie porucż/ inemu nikomu. RejWiz 80.
α. W funkcji rzeczownika: nikt (2): Y kto ſie cżego dowinił/ Ni żadnemu [król] nie odpuśćił. BierEz N; a niéktorzy ſ nich chcieli go [Jezusa] vchwacitz a wſſakoż niżádny náń ręki nieſmiál podniéſtz. OpecŻyw 76.

Synonim: α. nikt.

Cf NIŻĄDNY, ŻADEN

KK