[zaloguj się]

NOCOWANIE (1) sb n

Fleksja

N pl nocowaniå.

stp. Cn brak, Linde XVII w. s.v. nocować.

Spędzanie nocy:
Wyrażenie: »nocowanie na modlitwach«: Stądći poſzły Wigiliae/ to ieſt/ czuynośći y nocowánia ná modlitwách/ ktore były w pierwſzym kośćiele zwyczáyne wſzytkim Chrześćijánom/ ná káżde vroczyſte święto. WujNT 116.

Cf NOCOWAĆ