[zaloguj się]

OBALAJĄCY (1) part praes act

Fleksja

A sg f obålającą.

stp, Cn, Linde brak.

Niszczący, zmieniający w ruinę; przen:
Wyrażenie: »sam siebie obalający«: Abowiem z oney proſtey iednoſtáyney wiáry Apoſtholſkiey/ iákoby z iednego ięzyká rozumiánego od wſzytkich/ przepaść iákąś pomieſzáną/ vpſtrzoną/ nie wywichłáną/ y ſámę ſiebie obaláiącą [...] ſámi ſobie zbudowáli GrzegRóżn Hv.

Cf OBALAĆ

MC