[zaloguj się]

OBCIĄGNĄĆ (4) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w ob-).

Fleksja
imperativus
sg
2 obciągni, obcięgni, obciągń

fut 3 pl obciągną (1).imp 2 sg obciągni (1) BielSat, obcięgni (1) BielSpr, obciągń (1) BielSjem.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. Obwiązać, owinąć [co czym] (4): Obſzyy to iako piłę/ mocnymi nićiámi/ Obćiągni mocno ze wſzech ſtron/ s konopi ſtrycżkámi. BielSat N2 [idem BielSjem: obćiągń]; BielSpr 73v, 74; Obſzyi to iáko piłę mocnymi nićiámi/ Obćiągń mocno ze wſzech ſtron z konopi ſtrycżkámi BielSjem 38.
2. [Ciągnąc coś otoczyć jakieś miejsce [co czym]: Potym ono mieyſce włokiem obćięgni/ zágárnieſz ie [ryby] w kupie SienHerb 612a.]

Formacje współrdzenne cf CIĄGNĄĆ.

Cf CIĄGNĄĆ

KW