[zaloguj się]

OBCIĘŻOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes obciężuje.

stp: obciążować a. obciężować, Cn, Linde brak.

Nakładać ciężar; przen [co]: zakon zły grzechow/ [...] Gdy w ćiele naſſym boiuie/ duſſe barzo obcięzuie SeklPieś 31v.

Formacje współrdzenne cf CIĘŻYĆ.

LW