[zaloguj się]

OBFITOWAĆ (116) vb impf

obfitować (101), okwitować (10), okfitować (3), obłfitować (1). opłwitować (1); okwitować KwiatKsiąż (5), SkarKazSej; obłfitować BartBydg; opłwitować SienLek; obfitować : okwitować ArtKanc (1:1), WysKaz (1:1); okwitować : okfitować Mącz (2:3).

Oba o oraz a jasne.

Fleksja
inf obfitować
indicativus
praes
sg pl
1 obfituję
2 obfitujecie
3 obfituje obfitują
praet
sg pl
1 m -m obfitował m pers
3 m obfitowåł m pers obfitowali
f obfitowała m an
n obfitowało subst obfitowały
fut
sg pl
1 m m pers będziemy obfitować
3 m obfitować będzie, będzie obfitowåł m pers będą obfitować, obfitować będą
f będzie obfitowała m an
imperativus
sg
2 obfituj
3 niech obfituje
conditionalis
sg pl
2 m m pers byście obfitowali, obfitowalibyście
3 m by obfitowåł m pers
f by obfitowała m an
n by obfitowało subst by obfitowały

inf obfitować (9).praes 1 sg obfituję (7).3 sg obfituje (17).2 pl obfitujecie (2).3 pl obfitują (9).praet 1 sg m -m obfitował (1).3 sg m obfitowåł (3). f obfitowała (9). n obfitowało (2).3 pl m pers obfitowali (2). subst obfitowały (4).fut 3 sg m obfitować będzie (3) BibRadz, WujNT (2), będzie obfitowåł (3) Leop (2), WujNT. f będzie obfitowała (10).1 pl m pers będziemy obfitować (1).3 pl m pers będą obfitować (2) WróbŻołt, ArtKanc, obfitować będą (1) Leop.imp 2 sg obfituj (1).3 sg niech obfituje (2).con 3 sg m by obfitowåł (1). f by obfitowała (5). n by obfitowało (3).2 pl m pers byście obfitowali (8), obfitowalibyście (1).3 pl subst by obfitowały (2).part praes act obfitując (8).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

1. Mieć wiele czego; być pełnym czego, być bogatym w co; superabundare BartBydg, Vulg, Mącz, Modrz, PolAnt, Cn; circumfluere, redundare Mącz, Cn; abundanter habere PolAnt; superfluere Mącz; affluere, undare, esse plenum Cn [przeważnie o abstraktach] (77): BartBydg 153b; iákos po mnię widział/ ktorym thák bárzo w ſzcżęſliwoſći obfitował [qui in tanta fueram multitudine incrassatus]/ iż dla wielkih [!] bogactw kthorem miał/ nie Boże ſtworzenie ále towárzyſzem Bożym mnimałem ſie być HistAl Gv; Ale pokarm nás nie záleca Bogu. Bo chodźbyſmy iedli/ nie będziemy obfitowáć [neque enim, si manducaverimus abundabimus] Leop 1.Cor 8/8, Matth 13/12, Luc 19/26; Złodziey nie idźie iedno żeby kradł/ á mordował y tráćił owoc/ lecz ia przyſzedłem áby żywot miáły y obfitowáły [abundantius habeant]. BibRadz Ioann 10/10, Matth 25/29; Superfluo, Okfituyę/ Mam názbyt Mącz 132b; Abundo, Okfituyę/ mam dosić. Mącz 502d; Redundo, Yeſtem pełny/ wylewam/ okwituyę/ zbywam. Mącz 502c, 131d, 502c; BudNT 1.Thess 4/1; Ktorzy będą obfitować/ w prawdźie áż do końcá trwáć/ doydą poćieſzenia wielkiego ArtKanc A13v; Abowiem ktokolwiek ma/ będźie mu dano/ y obfitowáć będźie [dabitur ei, et abundavit]: á kto nie ma/ y to co ma będźie wzięto od niego. WujNT Matth 13/12; Lecz was prośimy bráćia/ iżbyśćie więcey obfitowáli WujNT 1.Thess 4/10, Matth 25/29, Luc 19/26, 2.Petr 1/8.

obfitować czego (3): vżywamy doſtátkow tych/ ktorych obfituią przybytki twoie RejPs 53v, 72; RejRozpr B3.

obfitować do czego (1): Mocen lepak Bog wſzelką łáſkę obfitą vcżynić ná was/ áby we wſzem záwżdy/ wſzelki doſtátek máiąc/ obfitowálibyśćie do wſzey ſpráwy dobrey [abundetis in omne opus bonum]. BudNT 2.Cor 9/8.

obfitować ku czemu (2): [Bóg] rozmnoży zaśiewki wáſze/ y przyſporzy vrodzáiow ſpráwiedliwośći wáſzey. Abyśćie na wſzytkim vbogáceni obfitowáli ku wſzelkiey proſtośći [abundetis in omnem simplicitatem] WujNT 2.Cor 9/11, 2.Cor 9/8.

obfitować przez co (1): Abowiem vſlugowánie vrzędu tego nie tylko wypełnia czego nie doſtawa świętym/ ále też obfituie przez wiele dźiękowánia [abundat per multas gratiarum actiones] Pánu gdy przez doświádczenie tey poſlugi/ Bogá chwalą WujNT 2.Cor 9/12.

obfitować w co (3): Leop Eccli 21/15; Bo wſzytko prze was/ áby łáſká rozmnożywſzy ſię przez mnogie dziękowánie/ obfitowáłá wſławę Bożą [abundet in gloriam Dei]. BudNT 2.Cor 4/15. Cf Zwrot.

obfitować czym (14): Vſthá twoie obfithowáły złośćią [abundavit malitia]: á ięzyk twoy plotł zdrády. Leop Ps 49/19, Ps 64/14, 2.Cor 7/4; Gdy ieſzcze nie były przepaśći ieſtem narodzona/ y poki ieſzcze źrzodłá nie obfitowały wodámi [loca aggravata aquis]. BibRadz Prov 8/24; BudNT 2.Cor 7/3[4], Luc 15/17; Puſtynie kwitną/ góry ſye ráduią/ W polách ſtad mnoſtwo: zbożem obfituią Niſkie doliny KochPs 93; NiemObr 70 [2 r.]; Ten będźie u mnie w ſczęśliwym ſtrzemieniu Kto obfituie cnotą w dobrym mieniu. ZawJeft 24; mam wielką pochwałę z was: pełenem poćiechy/ náder obfituię weſelem w káżdym vtrapieniu náſzym WujNT 2.Cor 7/4, s. 667 marg; WysKaz 9. Cf obfitować czym z czego.

obfitować czym z czego (1): [pleban do wójta] Iż z iego [Boga] hoynego dobrá Słábo wáſſá ręká ſſczodra/ A nas tym opátrzuiećie Czym z niego obfituiećie RejRozpr A3v.

obfitować w kim, w czym (25): PatKaz II 84v, 86; A niżyny będą w życie obfitować [valles abundabunt frumento] WróbŻołt 64/14; Vſtá twe obfitowáły záwżdi w ſproſney złośći LubPs N3; Leop Sap 11/5; BibRadz Ps 143/13; RejPos 61; GrzegŚm 54; A ták bráćia moi mili/ duży bądzćie/ nie poruſzeni/ obfituiąc w vcżynku páńſkiem záwżdy [abundantes in opere Domini] BudNT 1.Cor 15/58 [przekład tego samego tekstu RejPos 61, WujNT], Rom 15/13; Iákośćie tedy poználi Iezuſá Chriſtuſá/ w nim chodźćie/ [...] iákośćie ſię naucżyli/ obfituiąc w nim z dźiękowánim. NiemObr 79; WerGośc 265; ArtKanc F19v; Ale iáko we wſzytkim obfituiećie w wierze y w mowie/ y w vmieiętnośći/ y wſzelákiey pilnośći/ nád to y w miłośći wáſzey przećiwko nam: ábyśćie y w tey ſzczodrobliwośći obfitowali [in omnibus abundatis fide et sermone et scientia et omni sollicitudine insuper et caritate vestra in nos, ut et in hac gratia abundetis]. WujNT 2.Cor 8/7, Rom 15/13, 1.Cor 14/12, 15/58, s. 639, Col 2/7; SkarKazSej 684a. Cf Zwrot.

W przeciwstawieniach: »obfitować ... niedostatek cierpieć (2), uniżać się, uniżonym być« (4): BibRadz Philipp 4/12 [2 r.]; Vmiem y vniżáć ſię/ vmiem y obfitowáć: (wſzędy/ y we wſzem ieſtem: wyćwiczony) y náſyconym być/ y łáknąć; y obfitowáć y niedoſtátek ćierpieć [et abundare et penuriam pati]. WujNT Philipp 4/12.

W charakterystycznych połączeniach: obfitować dostatkow, sprawiedliwości, wszego; obfitować w sławę, we złości; obfitować chlebami, cnotą, dobrym, łaską (2), mądrością, radością (2), umiejętnością, weselem, wodami, zbożem (2), złością; obfitować w dobrach, w miłości, w mowie, w nadziei (2), w niedostatku, w nieszczęściu, w pilności, w pociesze, w robocie, w sprawach, w szczodrobliwości, w uczynku, w umiejętności, w wierze, w (wy)rozumieniu (2), w zbożach, w złości, w życie; więcej obfitować (2).

Zwrot: »w bogactwach, w bogactwa obfitować« [szyk 4:1] (4:1): W thákowym záprawdę Macedonowie bogáctwie obfithowáli [diviitis Macedones habundabant]/ iż ledwo mogli wielkoſć złotá znoſić HistAl H5, H7v; my tu oto ná ſwiecie/ obfituiąc w doſtátkoch/ w bogáctwiech/ ták ſobie tuſzymy/ iákobychmy to z właſnych śił náſzych mieli RejPos 4v; A ieſli cżemby to [utrzymanie szkół] wykonáć/ to ieſt/ nakłádu ſzukamy/ záprawdę ći to naylepiey vcżynić mogą/ ktorzi w hoynośći y w bogáctwá kośćielne obfituią [qui copiis et opibus ecclesiarum abundant]. ModrzBaz 131, [38]v.
Szereg: »mieć wszytko i obfitować« (1): Y mamći wſzytko/ y obfituię [habeo autem omnia et abundo]: ieſtem nápełnion/ wźiąwſzy od Epáphrodytá [...] ofiarę przyięmną/ Bogu miłą. WujNT Philipp 4/18.
W przen (1): A Oznáymuiemy wam/ bráćia/ łáſkę Bożą [...] iż gdy byli [Macedończycy] doświádczeni wielkim vtrapieniem/ obfitość weſela ich ſię pokazáłá/ y oſtáteczne vboſtwo ich obfitowáło w bogáctwo proſtoty ich [abundavit in divitias simplicitatis eorum]. WujNT 2.Cor 8/2.
a. bibl. Być bardzo płodnym [zawsze przekład tego samego tekstu] (3): Będźie w domu żoná okwitowałá/ iáko korzeń winny owoc dawáłá. ArtKanc N13v.

W porównaniach (2): Zona twoia iako maćicza winna będzie obfitowała [Uxor tua sicut vitis abundans] w bocech domu twego. WróbŻołt 127/3; KochPs 192.

2. Występować w dużej ilości, w dużym stopniu; (super)abundare Vulg, PolAnt, Cn; redundare JanStat, Cn; exhubare, scatere Cn (39): [św. Anna i Joachim] wſylny ſmątek wpadły y obfytoual ſmątek wſerczach ych PatKaz II 86; FalZioł I 27a; Bo tho wam powiádam/ ieſliże nie będzie obfitowálá [!] ſpráwiedliwość wáſzá więcey niżli onych náucżonych w Zakonie/ y Licemiernikow/ nie wnidziećie do Kroleſthwá niebieſkiego. Leop Matth 5/20 [przekład tego samego tekstu Goski, RejPos, WujJud, WujNT, SkarKaz]; BibRadz 1.Tim 1/14; Goski A11; RejPos 178; WujJud 77v; BudBib 3.Esdr 4/38; BudNT Rom 5/20; Lecz gdźie obfitowáło przeſtępſtwo/ tám łáſká tym więcey obfitowáłá [Ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia]. WujNT Rom 5/20, Matth 5/21 [20], Rom 5/20, s. 541, Rom 6/1, 1.Tim 1/14, Philipp 1/26; by niekárność wyſtępków z ćiężkim vpadkiem nie obfitowáłá: dla tego z Boſkiégo zrządzénia ſą dáni Królowie ludźiom SarnStat 953; SkarKaz 309.

obfitować przez kogo, przez co (3): ábowiem iáko w nas obfituią vtrapienia Chriſtuſowe: ták też przez Chriſtuſá obfituie [per Christum abundat] y poćiechá náſzá. WujNT 2.Cor 1/5. Cf obfitować przez co ku czemu.

obfitować przez co ku czemu (2): BibRadz Rom 3/8 [7]; Abowiem ieſli prawdá Boża przez moie kłamſtwo obfitowáłá/ ku chwale iego [in meo mendacio abundavit in gloriam ipsius]: czemuż ia dáley bywam oſądzon iáko grzeſzny? WujNT Rom 3/7.

obfitować w kim, w czym (11) ludzie w ktorych kolera panuie y w ktorych melankolia obphituie maią ſię powſciągać od łuku FalZioł I 101d; Słowo słodkie rozmnaża przyiaćiele/ á vbłaga nieprzyiaćiele: á ięzyk łáſkáwy w dobrym cżłowiecże obfithuie [in bono homine abundat]. Leop Eccli 6/5; Ktemu iż w młodych ludziech ciepło y krew okwituye/ nietylko ku pośileniu ćiáłá/ ále też y ku rozmnożániu KwiatKsiąż Cv; A zwłaſzcza ći w ktorych oquituie cżarna cholera/ ſwobodniey máią być zátrzimawáni KwiatKsiąż F, C2, C3v, Mv; A Bog mocen ieſt vczynić áby obfitowáłá w was wſzytká ſzczodrobliwość [Potens est autem Deus omnem gratiam abundare facere in vobis] WujNT 2.Cor 9/8; I o to proſzę/ áby miłość wáſzá ieſzcze więcey á więcey obfitowáłá w vmieiętnośći y we wſzelákim zrozumieniu WujNT Philipp 1/9, 2.Cor 1/5, Eph 1/8.

W przeciwstawieniach: »obfitować ... (wy-, z)gasnąć« (3): prorok naprzod żąda przyſcia Meſſiaſza na ſwiath/ y prośi pokornie aby Pan bog raczył być obrońcą iego/ [...] gdy zgaſnie łaska a będzie zloſć obfitowała WróbŻołt Y2, Y3; Zbáwićiel náſz o tych cżáśiech náſzych oſtátecżnjch powiedźieć racżył: Ze złość obfitowáć á miłość prawdźiwa z wiela ſerc ludzkich wygáſnąć miáłá. WysKaz )?( 2v.

Zwrot: »nad miarę opłwitować« (1): bo ieſli nád miárę kreẃ oplwituie/ tákiego człowieká/ będźie głowá boláłá SienLek 29v.
Szereg: »pomnażać i obfitować« (1): Bráćia/ powinniſmy Bogu záwſze dźiękowáć zá was/ iáko ſię godźi/ iż ſię bárzo pomnaża wiárá wáſzá/ y obfituie miłość [supercrescit fides vestra et abundat caritas] káżdego z was przećiw drugim. WujNT 2.Thess 1/3.
W przen (1):
Zwrot: »obfitować na liczbie [czyjej]« = wzrastać dla czyjegoś dobra (1): Nie iżbym ſzukał datku: ále ſzukam owocu ktoryby obfitował ná liczbie wáſzey [requiro fructum abundantem in ratione vestra]. WujNT Philipp 4/17.

Cf OBFITŁOWAĆ, OBFITOWANIE, OBFITUJĄCY

AS