[zaloguj się]

ROZDZIELNOŚĆ (6) sb f

roz- (5); zapis: rodzielność Mącz (1).

Oba o oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
N rozdzielność
G rozdzielności
A rozdzielność
L rozdzielności rozdzielnościach

sg N rozdzielność (1).G rozdzielności (1).A rozdzielność (2).L rozdzielności (1).pl L rozdzielnościach (1).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

1. [Podział, czynienie części z całości; concissura, distinctio Cn: ktore te dwie rzeczy [tj. ciepło i para] máią śię ku tákowemu wykſtałtowániu iákoby nacżynie: bowiem ćiepłość wſzelka trawi/ i też rozdźielność cżyni: párá záśię [...] wzgorę podnośi. Cresc 1571 107.]
2. [Część wynikająca z podziału terytorium: (nagł) DOCHODOW Z PUSZCZEJ PRZYLEGŁEJ STAROSTWU, W KTÓREJ BARTNICY NIŻEJ WYPISANI, BARCI SWE WEDLE ROZDZIELNOŚCI STAROSTW MAJĄ POPISANIE (–) [...] Pierwsza część Miemieczka [...] z której dawają pokowów 18. Druga część Landiczka [...] z której przychodzi pokowów 14 ½. Trzecia część [...] LustrPom 74.]
3. Wydzielona cześć tekstu (1):

W połączeniu szeregowym (1): przerzeczoné liſty y Przywileie [...] ponawiamy/ [...] chcąc áby we wſzyſtkich ſwych rozdźielnośćiách [in omnibus suis capitulis JanStat 1018]/ ſentenciách/ punkćiech/ kondyciách/ ártykuléch/ vſtáwiczną záwżdy y nieſporną otrzymáli [lege: otrzymały] moc SarnStat 952.

4. O osobach Trójcy Św.: istnienie jako odrębne byty (3):
Wyrażenie: »rozdzielność osob, person« [w tym: osob abo person (1)] (2:2): A znácży to imię [Bóg Ociec]/ iż w iedney iſtnośći Boſtwá/ nietylko iednę oſobę/ ále y rozdźielność oſob wierzyć mamy. KuczbKat 15; Mamy tedy to wyráźne ſłowo Boże/ [...] o rozdzielnośći trzech oſob ábo perſon Bozkich WujNT 827, 67.
5. Granica, przedział (1): Diaphragma [...] Item accipitur pro uno quoque discrimine, Miaſto wſzelákiey rodzielnośći. Mącz 84d.
6. Różność, różnica [kogo, czego] (1): Z tego [tj. świeckiego] też práwá/ zá potrzebámi ludzkimi vroſły vmowy/ targi/ [...] rozdźielnoſć ludźi/ ſtánowienie Kroleſtwá/ Páńſtwá/ Gránice. etcaet. GroicPorz a2v; [Dla rozdzielnoſći rządow y obycżáiow zwierzchnich/ niemáią być żadne obrażánia/ áni roſtárgnienia. HerbOdpow Nn8].

Cf NIEROZDZIELNOŚĆ, ROZDZIAŁ, 1. ROZDZIELENIE

KW, (LWil)