[zaloguj się]

OBRZEZOWAĆ SIĘ (28) vb impf

obrzezować się (20), obrzazować się (8); obrzezować się KrowObr (2), BudNT, CzechRozm (10), SkarŻyw (2), WujNT (4); obrzazować się MiechGlab, Leop, BielKron (3), BiałKat; obrzezować się : obrzazować się KromRozm II (1:2).

sie (19), się (9).

Oba o jasne; e prawdopodobnie jasne (tak w obrzezować); końcowe a jasne; w obrzazować się pierwsze a jasne (w tym 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf obrzezować się
indicativus
praes
sg pl
2 obrzezujecie się
3 obrzezuje się obrzezują się
praet
sg pl
3 m obrzezowåł się m pers obrzezowali się
n obrzezowało się subst
imperativus
sg pl
2 obrzezujcie się
3 niechajże się obrzezuje niechaj się obrzezują
conditionalis
sg pl
2 m m pers byście się obrzezowali
3 m by się obrzezowåł m pers by się obrzezowali
impersonalis
praet obrzazow(a)no sie

inf obrzezować się (10).praes 3 sg obrzezuje się (1).2 pl obrzezujecie się (1).3 pl obrzezują się (3).praet 3 sg m obrzezowåł się (1). n obrzezowało się (1).3 pl m pers obrzezowali się (1).imp 3 sg niechajże się obrzezuje (1).2 pl obrzezujcie się (1).3 pl niechaj się obrzezują (1).con 3 sg m by się obrzezowåł (3).2 pl m pers byście się obrzezowali (1).3 pl m pers by się obrzezowali (3).[impers praet obrzazow(a)no sie.]

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Poddawać się rytualnemu zabiegowi obcięcia napletka; circumcidere se Miech, Vulg, PolAnt (28): Pięciori Moyżeſzowe kxięgi przijąwſzy obrzazuią ſie [Tatarzy], y ſtarego zakonu obycżaie chowaią MiechGlab 20; A iż kto ſye obrzazuye/ winyen yeſt wſſyſtek zakon wypełnyáć [Vulg Gal 5/3]. KromRozm II v2 [przekład tego samego tekstu CzechRozm 98], v2, x3v; KrowObr 85 [2 r.]; przyſzliſmy pod iednę gorę/ na kthorey cżarni Zydowie mieſzkáli ktorzy [...] obrzázuią ſie tákież/ ále ſie nie znáią być Zydy. BielKron 456, 463v; BiałKat 13v; Ktorzykoiwiek chcą podobáć ſię wćicle/ ći was przymuſzáią obrzezowáć ſię BudNT Gal 6/14[12]; temu mocnie wierzę iż ſie żydom [...] choćiażby chriſtiány zoſtáli/ obrzezowáć trzebá: bo im to Bog roſkazał. CzechRozm 77, 76, 76v [3 r.], 78v [2 r.], 82v, 98; SkarŻyw 285, 537; W nieobrzezce kto wezwány ieſt? niechayże ſię nie obrzezuie. WujNT 1.Cor 7/18, s. 462, Gal 6/12, 13; [Non in circumcisione: sed in prepucio. {(nye tedy kedy ſze/ obrzazovano/ alie przed obrzazovaniem)}. Glosy II 84/28, 28 [2 r.], 145].
Zwroty: »obrzezować się na ciele« (1): Niechay ſie iáko chcą niewierni żydowie/ Turcy y Tátárzy obrzezuią ná ćiele/ á co nam do tego? CzechRozm 76v.

»na żydowską wiarę obrzazować się« (1): byli w wielkiey powadze Zydowie záſię v wſzytkich narodow/ thák iż ſie ich wiele ná Zydowſką wiárę obrzázowáło BielKron 115v.

Przen: Oczyszczać się wewnętrznie, duchowo: pozbywać się zła [komu] (1): Obrzázuyćie ſie Pánu [Circumcidimini Domino]/ á odeymuyćie obrzáſki ſerc waſſych mężowie Iudſcy/ y obywátele Ierozolimſcy Leop Ier 4/4.

Formacje współrdzenne cf RZEZAĆ.

Cf OBRZEZUJĄCY SIĘ, OBRZEZYWAĆ SIĘ

AS