[zaloguj się]

ODCINAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes odcinają się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innych znaczeniach.

Odstępować od jedności kościelnej; przen:
Zwrot: »odcinać się od jedności«: ktorzy wychodzą z kośćiołá/ y odćináią ſię od iednośći iego/ ſą Antychriſtámi WujNT 820.

Formacje współrdzenne cf CIĄĆ.

KW