[zaloguj się]

ODDAWAJĄCY (4) part praes act

o prawdopodobnie jasne (tak w od-); -dåw- (3), -daw- (1); -dåw- Phil, LatHar,; -dåw- : -daw- BudBib (1:1); drugie a jasne.

Fleksja
sg
mNoddåwający
Goddåwając(e)go
Aoddåwając(e)go
Loddåwającym

sg m N oddåwający (1).G oddåwając(e)go (1).A oddåwając(e)go (1).L oddåwającym (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Darowujący dobrowolnie na cele kultowe [co komu] (1): Vcżynili [...] cáłopalenie vſtáwicżne/ [...] zá káżdego z chęći oddawáiącego [spontanee offerenti] (co) Iehowie. BudBib 1.Esdr 3/5.
2. Odpłacający [komu] (1): Wołáć będę [...] do Bogá nagrádzáiącego mi (marg) wł: oddáwáiącego mi. (–). BudBib Ps 56/2[3].
3. Czyniący, wyrządzający [co komu] (2):
Wyrażenia: »oddawający powinność« = spełniający obowiązki wobec kogoś (1): ieſli w káżdym ſynu nieod[dawáiącym c]áłey powinnośći rodzicom ſwym/ go[dno to ieſt ſtr]ofowánia. Phil B.

»prośby oddawający« = proszący w modlitwie (1): Dániel/ zá lud Izráelſki prośby Pánu Bogu oddawáiący LatHar [+10]v.

Cf ODDAJĄCY, ODDAWAĆ

KW, MG