[zaloguj się]

ODSZCZEPIEŃSTWO (191) sb n

-eństwo (190), -ęństwo (1).

Oba o jasne; -szczep- (3), -szczép- (1); -szczep- Mącz, SarnStat; -szczep- : -szczép- BiałKat (1:1); -eństwo (3) Mącz, BiałKat (2), -éństwo SarnStat.

Fleksja
sg pl
N odszczepieństwo odszczepieństwa
G odszczepieństwa odszczepieństw
D odszczepieństwu odszczepieństw(o)m
A odszczepieństwo odszczepieństwa, odszczepieństwach
I odszczepieństw(e)m odszczepieństwy, odszczepieństwami
L odszczepieństwie

sg N odszczepieństwo (27).G odszczepieństwa (49).D odszczepieństwu (2).A odszczepieństwo (27).I odszczepieństw(e)m (15).L odszczepieństwie (19).pl N odszczepieństwa (23).G odszczepieństw (6).D odszczepieństw(o)m (3).A odszczepieństwa (14).I odszczepieństwy (2) LeovPrzep, WujNT, odszczepieństwami (1) PowodPr.A odszczepieństwach (3).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Wystąpienie z jedności religijnej; schisma Cn (187):
A. W obrębie chrześcijaństwa (181): LubPs D3v; Niechay kxiądz Biſkup/ weyrzy ná ſwoy kośćioł Rzymſki/ do ktorego ſię rozmáite odſztzepieńſtwá potái[e]mnie wprowádziły: Izali máło Reguł álbo zakonow? ieden od drugiego rozny y odſztzepiony KrowObr B.
Szereg: »kacerstwo i odszczepieństwo« (1): Nad to wſgardzam/ wſzelkie kaczerſtwa/ y odſzcżpieńſtwa [!]/ ktore by kolwie były [...] przeciw tym cżłonkom przerzecżonym wiary Chrzeſcijańſkiei SeklWyzn b2.
a. Z pozycji katolików: nieuznawanie władzy papieża [w tym: o Kościele Wschodnim (59)] (174): BiałKat 128v marg; KuczbKat 75; Bo nieſkąd inąd/ iáko Cyprian ś. powiáda/ rodzą ſie odſzcżepieńſtwá/ iedno ſtąd/ że Biſkupá Bożego nie ſłuchaćie WujJud 123v, 20v; A iáko Grekowie znowu odſzcżepieńſtwo ſrożſze niſzli pierwſze y dłużſze zácżęli/ gdy Láćińſkie Kápłany z Bulgáryey mocą wyganiáli. SkarJedn 223; [ruski narodzie] miałeś y bráćią ſwoię wiele zacnych ludzi z Ruſkiego pokolenia/ przez te wſzytkie pięćſet lat/ ktorzy ſię do Kośćiołá S. Rzymſkiego iáko do głowy ſwey od odſzcżepieńſtwá náwracáli SkarJedn 356, A*, A**, 5, 63, 68 (31); Piotrá vcżynił Chryſtus kśiążęćiem wſzytkich Apoſztołow: áby kośćioł miał iednego nacelnieyſzego Chryſtuſowego námieſtniká [...]. Bo gdyby wiele głow było wkośćiele/ przerwałby ſię węzeł iednośći/ wrozmáitym odſzcżepieńſtwie. SkarŻyw 337; Rożność Heretyctwá y odſzcżepieńſtwá tá ieſt/ [...] iſz Heretyctwo ma fáłſzywą náukę: á odſzcżepieńſtwo dla niezgody Biſkupiey/ od kośćiołá ſię dzieli: wſzákże niemáſz żadnego odſzcżepięńſtwá/ ktoreby ſobie Heretyctwá nie vprzędło/ áby słuſzne być ſwoie od kośćiołá odſtąpienie pokazáło. SkarŻyw 337; LatHar 113; WujNT 390, 516, 837, 860; PowodPr 29.

odszczepieństwo od kogo (1): Ták ſię odſzcżepieńſtwo od ſtárſzego/ y wzgárdá Przełożonych karze SkarJedn 364.

odszczepieństwo czyje [w tym: ai poss (7), G pron (5), pron poss (3)] (15): y zátym [carogrodzcy cesarze] inną rozną wiárę vczynić ſobie/ náwymowkę odſzcżepieńſtwá ſwego muśieli SkarJedn 209; Wracáiąc ſię do domu kśięgi im dwoie ten Vmbertus/ o ich odſzcżepieńſtwie nápiſane [...] zoſtáwił. SkarJedn 251, A4v, 154, 253, 361, 368; SkarKazSej 706b. Cf »odszczepieństwo greckie«.

W połączeniach szeregowych (3): SkarJedn 148; niezgody/ rozerwánia/ odſzcżepieńſtwá Chrześćiáńſkie y nieposłuſzeńſtwo ku Chryſtuſowi/ ktory miłość nam ſpełną roſkázuie/ Turkowi śiły dodáią SkarŻyw 560; SkarKazSej 684a.

W przeciwstawieniach: »odszczepieństwo ... heretyctwo (6), jedność (2), kacerstwo« (9): Co ieſt odſzcżepieńſtwo/ á cżym rozne od Heretyctwá. SkarJedn A8, 154 [2 r.], D5v; SkarŻyw 337 [2 r.]; ReszHoz 135; Chryſtus IESVS chcąc nas w iednośći wiáry záchowáć/ iednego dał nawyżſzego wſzytkiemu kośćiołowi [...] kápłaná. Do ktorego poki ſię wſzytkiego świátá Biſkupi [...] ziezdżáli/ [...] iedność ſię zátrzymawáłá á odſzcżepieńſtwá nie było SkarKaz 40a; Odſzcżepieńſtwo cżym rożne od kácerſtwá SkarKaz Oooo2a.

W porównaniu (1): Odſzcżepieńſtwo ták ieſt od Kácerſtwá bliſkie/ iáko kłos od ziárná w ziemię wrzuconego. SkarJedn 340.

W wyjaśnieniu przenośni (1): [Grekowie] do ſwego ſię błotá y Dyabelſkiego dzieła/ to ieſt/ roſterkow y odſzcżepieńſtwá wroćili. SkarJedn 337.

W charakterystycznych połączeniach: karanie odszczepieństwa, nawałność, przyczyna (2), upor; niezgoda w odszczepieństwie; odszczepieństwo rodzi się (narodziło się) (2), wszczęło się; odszczepieństwa bronić (2), nie dopuszczać; wrocić się do odszczepieństwa, przyzwyczaić; z odszczepieństwa wybawiony, wyniść; odszczepieństwo gromić, naśladować (2), pokryć (3), siać (2), wychwycić; odszczepieństwem oderwać się, podkopany, zginąć; udać się za odszczepieństwem, zniewolony; przy odszczepieństwie stać; w odszczepieństwie leżeć, naśladować, zginąć.

Wyrażenia: »odszczepieństwo greckie« [szyk 4:4] (8): Ieſli też ktorzy przodkowie wáſzy o tych odſzcżepieńſtwách Greckich niewiedzieli/ á ieden kośćioł S. iáko máią w Kredzie ſwoim/ wyznawáli: tych potępić/ mym zdánim/ nie możem SkarJedn 354, A5, A5v, 267, 281; Znáć pewnie iſz ná pocżątku v Ruśi Rzymſkie y Láćinſkie kośćioły były: ále gdy zá Greckim ſię odſzcżepieńſtwem po tym vdáli: Láćinſką kśiężą wypędzili Grekowie SkarŻyw 576; PowodPr 32 [2 r.].

»odszczepieństwo od jedności kościelnej (a. kościoła), od kościoła« (2:1): Bo iáko máła ráná ná pocżątku co dzień więcżſza/ gdy iey nie goiſz rośćie: ták odſzcżepieńſtwo od Kośćiołá/ co dzień w nowe y więtſze błędy idzie SkarJedn 341; Tylo bych rad ábyś tego/ Narodzie Ruſki práwie pálcem dotknął/ iż odſzcżepieńſtwo od kośćielney iednośći/ bez wielkich błędow/ y heretyctwá y zbáwieniu ſzkodliwych zabobonow/ być nie może. SkarJedn 342, 231.

»odszczepieństwo ormiańskie« (1): Kátolicy [...] złożyli Concilium Florenckie: chcąc odſzcżepieńſtwo Greckie y Ormiáńſkie od oſtátniego pożárćia tego Tyránná wychwyćić. PowodPr 32.

Szeregi: »heretyctwo i odszczepieństwo« [szyk 2:1] (3): SkarJedn 227, 399; z dopuſzczenia Bożego [...] muſzą być ná świećie haeretyctwá y odſzcżepieńſtwá. WujNT 607. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.; w przeciwstawieniach 6 r.]

»kacerstwo i (a, abo) odszczepieństwo« [szyk 6:4] (10): KromRozm III O6; Nie z inąd powſtáły kácerſtwá y národziło ſię odſzcżepieńſtwá/ iedno ztąd iż kápłaná Bożego nie ſłucháią SkarJedn 62, 81; dawni Doktorowie kośćielni/ kácerſtwá y odſzcżepieńſtwá mimo iednę religią Kátholicką zwáli Báłwanámi. PowodPr 28; Azya przednie cżoło krześćiáńſtwá odſzcżepieńſtwem y kácerſtwj zginęłá. PowodPr 31 marg, 20, 30 [2 r.], 31 marg, 57. [Ponadto w przeciwstawieniu 1 r.; w innych połączeniach strukturalnych 6 r.] [Cf też c.]

»odszczepieństwo i nieposłuszeństwo ku Kościołowi (a. ku stolicy rzymskiej, a. przeciw stolicy apostolskiej)« (3): Ták ſię ſkońcżyło Páńſtwo Greckie/ ták ſię odſzcżepieńſtwá y nie poſłuſzeńſtwá ku kośćiołowi Bożemu zápłáćiły SkarJedn 324, 231, 277.

»odszczepieństwo i rozdwojenie (a. rozdzielenie) Kościoła« (2): (marg) O odſzcżepieńſtwie y rozdzieleniu kośćioła. (—) O odſzcżepieńſtwie y rozdwoieniu Kośćioła (tudzieſz o kácerſtwie) ták rozumiał SkarŻyw 92.

»odszczepieństwo i rozerwanie« (1): [św. Hieronim] tąż ſię ſtolicą [rzymską] od odſzcżepieńſtwá y rozerwánia bronił. SkarJedn D5v. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.]

»odszczepieństwo albo roztargnienie« (1): Ieden bywa obieran/ áby głowę poſtánowiwſzy/ przycżynę odſzcżepieńſtwá álbo roſtárgnienia oddalił. WujJud 154.

»rozterk i odszczepieństwo« (2): Wſzákże nie długo potym zácżęli Grekowie ſrogi bárzo y iádowity y na dłużey trfaiący roſterk y nowe odſzcżepieńſtwo SkarJedn 228, 337.

W przen (8): Bo Piotrá S. potomkowie/ byli záwżdy y będą/ wiáry S. powodem [...] y obronienim [...] przećiw wſzytkim nawáłnośćiam odſzcżepieńſtwá y kácerſtwá. SkarJedn 81; [cesarz Michał z Focjuszem] odwroćić chćiał Bulgáry od kośćiołá Rzymſkiego: [...] a wnowe niewinnych Chrześćian vſzy ſzátańſkie niezgody y odſzcżepieńſtwá śieiąc SkarJedn 219; OD tego cżáſu to ieſt po Leonie 9 Papieżu ieſzcże więcey w vporze ſwym y odſzcżepieńſtwie twárdzieli iáko ſkámieniáli Grekowie SkarJedn 253; Ná ten wielki á nádewſzytki/ ná ktorych ſię odſzcżepieńſtwo Greckie gáśiło/ náznácżnieyſzy Synod/ [...] Grekowie przyiácháli SkarJedn 267; w ktorjm [pokoju]/ by byli trwáli [Grecy] á wpierwſzy ſmrod odſzcżepieńſtwá niewpádli/ nigdyby w táką zgubę y pogáńſkie ręce záprzedáni nie byli. SkarJedn 293; Okrom tego iż ći wiárę twoię ći ſwarliwi Grekowie prętko ſproſnym odſzcżepieńſtwem zákwáśili SkarJedn 356, 255; Kto ſie wilkom drapieżnym záſtáwia/ áby owiec krwią ſyná Bożego oblanych/ kácerſtwámi y odſzcżepieńſtwámi ták dálece nie pożyráli? PowodPr 20.
α. O antypapieżu i jego zwolennikach (4): W odſzcżepieńſtwie onym zá Piotrá Leoná/ ktory ſię fałſzywym Papieżem cżynił y Innocencyuſzowi ſię práwemu ſprzećiwił: ták ſię záchował SkarŻyw 292, 164, 166.

odszczepieństwo czyje (1): Bo od tego cżáſu gdy iuſz ono odſzcżepieńſtwo Piotrá Leoná vſtáło/ [...] SkarŻyw 165.

β. Głoszenie lub wyznawanie zasad wiary niezgodnych z katolicyzmem [w tym: o ówczesnych nurtach reformacyjnych (19)] (69): SeklKat O4; GroicPorz ii4v [2 r.]; Iż będą miedzy wámi vtzyćielowie/ kthorzy potáiemnie wprowádzą odſztzepieńſtwá ſſkodliwe/ teſz páná ktory ie odkupił prząc ſie KrowObr A4v; dla trzech rzecży Koncilium Papież złożył/ iedná/ áby odſzcżepieńſtwá były wykorzeniony/ drugie/ áby kośćiołowi pierwſzá náuka byłá przywrocona/ potym áby był pokoy wewſzem krześćiańſtwie záchowan BielKron 224v, 186, 187 marg, 187v, 224v, 225v; RejZwierc 259v; Tenći ieſt Kośćioł ieden Powſzechny/ mowi Auguſtyn święty/ ktoremu rozne odſzcżepieńſtwá rozmáite imioná dawáią [...] (iáko Luterani/ Kálwiniſtowie [...] etć.) WujJud 116; Ceremonie rozne wiári nie tárgáią: ále rozne wykłády y odſzcżepieſtſtwá [!]. WujJud 140v marg, 16, 17, 221v, L12v, Nn5; BudNT 1.Cor 11/16[18], 2.Petr 2/1; ModrzBaz 79; ReszPrz 93; Początek wſzyſtkich odſzczepienſtw ieſt przyſtawánie do oſobnych miſtrzow. WujNT 578 marg; LEcz byli y fałſzywi prorocy miedzy ludem/ iáko y miedzy wámi będą fałſzywi náuczyćiele/ ktorzy chytrze wprowádzą odſzcżepieńſtwá zátrácenia WujNT 2.Petr 2/1, s. 253, 463, 579, 606 marg, Aaaaaa3; SarnStat 898.

odszczepieństwo czyje (3): WujJud 171, 242v; Ten pokoy haeretykowie gwałcą y tárgáią hániebnymi odſzczepieńſtwy ſwemi. WujNT 366.

W połączeniu z imieniem twórcy herezji (1): Przez trzećią [trąbę rozumie się]/ odſzcżepieńſtwo ieſzcze poślednieyſze Sámoſátená y Ariuſzá. WujNT 857.

W połączeniach szeregowych (7): Na duchowny ſąd prziiſluſayą ſądzicz roznicze viary s. Krzeſcziianſkiei Kaczerſtwa, odſczepieńſtwa, bliuznienia przecziwko Bogu, odſtąpienia zakonu alias apoſtaſia ComCrac 20; KrowObr 36; y ktemu wſzytká Polſká ieſt vſzykowána/ áby oná przećiwko kácerſtwu/ odſczepieńſtwu/ j pogáńſtwu [...] záwſze w ſzyku gotowa ſtałá. OrzRozm M3v, M2; WujJud 76; Lecz prawdziwie nic inſzego nie roſkázuie Pan tymi ſłowy/ iedno áby ſię nikt nie czynił kácermiſtrzem/ to ieſt wodzem y herſtem iákichkolwiek ſekt/ kácerſtw/ y odſzczepieńſtw. WujNT 98; Niſkąd ſię herezye y odſzczepieńſtwá/ y niezgody nie wſzczynáią: iedno ſtąd/ iż kápłaná nawyżſzego nie ſłucháią SkarKazSej 674b.

W charakterystycznych połączeniach: odszczepieństwo haniebne, niezbożne, obłędliwe, okrutne, straszne, szkodliwe, żałosne (2); niezgoda odszczepieństwa, początek (2), przyczyna (3), uspokojenie, wykorzenienie; odszczepieństwo jest wykorzenione; odszczepieństwa mnożą się (2), wszczynają się; czynić odszczepieństwo (3), hamować, odrzucać, potępiać, przeklinać, wprowadzić (3), wygasić; w odszczepieństwo wpaść; rozerwać odszczepieństwem; chrzcić się w odszczepieństwie, doświadczony, unosić się.

Wyrażenie: »odszczepieństwo od wiary starożytnej« (3): piſmo ś. iáwnie oznaymia [...] iż przyśćie Antychriſtá/ ma być oſtátecżnego práwie cżáſu/ przed ſkońcżeniem świátá/ á ktemu ma ie poprzedźić odſtąpienie/ to ieſt odſzcżepieńſtwo od wiáry ſtárożytney CzechEp 349, 349 [2 r.].
Szeregi: »bałwochwalstwo i odszczepieństwo« (1): [Bóg] złemu człowiekowi dla grzechow iego/ á zwłaſzczá dla báłwochwálſtwá y odſzczepieńſtwá/ oſobliwą onę łáſkę odeymuie WujNT 526.

»odszczepieństwo i (albo) błąd (a. wiara obłędliwa)« [szyk 2:2] (4): GliczKsiąż L5v; LeovPrzep C4v; Prawdáć ieſt/ żeć Pan Bog w tym iáwny gniew ſwoy pokázuie/ ále tego przycżyną ſą błędy y odſzcżepieńſtwá okrutne wáſze WujJud 242v, 27. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»odszczepieństwo ani grzech« (1): Ná tey opoce zbuduię/ mowi [Chrystus]/ Kośćioł/ ktorego vlicżki Piekielne/ to ieſt żadne odſzcżepieńſtwá/ áni grzechy nieprzemogą. WujJud 120v.

»kacerstwo i (a(l)bo) odszczepieństwo« (9): Abowim nye z inąd ſye ſſczęły kácyrſtwá/ álbo odſſczepyeńſtwá ſye národźiły/ yedno z tąd/ iż kápłaná bożego ludźye nyepoſluſſni KromRozm III M2, L8; KrowObr A4v; ále iáko y chrzeſt/ máło ważny ieſt ónemu/ który światu ſłowy á nie vczynkiem ſye zárzeka: tákći y ónemu/ który w kácérſtwie álbo w odſzczépieńſtwie ſye chrzći BiałKat 251; Epiphánius wydał kśięgi przećiwko ośḿdźieśiąt Kácerſtwom álbo odſzcżepienſtwom/ w ktorych y Zydowſkie y po Chriſtuśie wſzyſtkie błędy Kácerſkie zbił/ y potępił WujJud 51, 117; SkarJedn 249; WujNT 369, 417. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.]

»niezgoda i odszczepieństwo« (1): Pierwſza część liſtu, o niezgodách y odſzczepieńſtwách dla rożnych káznodzieiow y krzćićielow. WujNT 577 marg. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»odstąpienie abo (to jest) odszczepieństwo« (3): żeby áż práwie oſtátecżnego cżáſu przed ſkońcżeniem świátá/ odſtąpienie to miáło być: ábo odſzcżepieńſtwo od wiáry ſtárożytney. CzechEp 349, 349 [2 r.]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»odszczepieństwo i rozerwanie« [szyk 2:1] (3): namieſtnicy Apoſtolſcy ſtáráć ſię máią/ áby iedność kośćielną od wſzelákiego rozerwánia y odſzczepieńſtwá záchowáli. WujNT 419, 579; SkarKazSej 671.

»odszczepieństwo abo schizma« (1): APoſtoł wielki Páweł S. funduiąc v Grekow wiárę S. [...] pilnie ich prośił [...]/ áby iedno mowili/ iedno rozumieli/ á odſzcżepieńſtwá ábo ſchizmow miedzy ſobą nie cżynili. SkarJedn 155.

»sekta albo odszczepieństwo« (1): Iż będą miedzy wámi fáłſzywi vtzyćielowie/ kthorzy ſkryćie w prowádzą Sekty álbo odſztzepieńſtwá ſſkodliwe KrowObr 137v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

W przen (6): Lepyey iż ſie doſtánye z dobrego náucżycyelá do żywotá wiecżnego/ niżeliby tu ná tem ſwyecye nápiwſſy ſie odſſcżepyeńſtwá álbo błędu zá inſſemi Heretykámi isć myał GliczKsiąż L5v; Miáſto wod iáſnych y przezrocżyſtych prawdy/ nápoiłeś ie krwią odſzcżepieńſtwá y wymysłow ludzkich. BibRadz II 141a marg; Kogoż tedy ná te Duchowne doſtoieńſtwá/ [...] rádſzey obieráć máią/ iedno ludźi vcżone: ktorziby y chćieli y mogli on wſzytek vrząd náucżánia/ [...] á odſzcżepieńſtw wykorzenienia/ ná ſobie przyſtoynie nośić? ModrzBaz 132v; Aby nádzieiá wiernych byłá pewna/ ktora [...] nigdy żadną burzą świętokrádzſkiego odſzczepieńſtwá nie może być wywrocona. WujNT 97; Bo pychá ieſt mátką odſzczepieńſtwá. WujNT 740; iż ná kośćioł [...] miáły powſtáć wielkie prześládowánia/ y ſtráſzne á zárázliwe odſzczepieńſtwá WujNT 837.
b. Z pozycji innowierców o katolikach, głównie jako tych, którzy odstąpili od zasad głoszonych przez Chrystusa (3): [fałszywi bracia] potępyáią prawdę Ewányeliey ſwiętey/ máiąc ią zá odſzcżepyeńſthwo LubPs Gv.

odszczepieństwo czyje (2): nie náſzá wiárá z ich kácerſtwá/ ále ich odſzcżepieńſtwo z náſzey wiáry CzechEp 358, 359.

c. Z pozycji wyznawców Kościoła Wschodniego (1):
Szereg: »odszczepieństwo i kacerstwo« (1): do dniá dźiśieyſzego/ iáko tá [wiara rzymska] ony [wiarę grecką i ormiańską]/ ták też ony tę zá odſzcżepieńſtwo y kácerſtwo máią CzechEp 13.
B. W obrębie judaizmu Starego Testamentu (6): Sálomon/ iął ſie zbytecżnego gámráctwá/ zwłaſzcżá z niewiáſtámi pogáńſkimi przećiw zakonowi Páńſkiemu/ y położył zmázę y odſzcżepieńſtwo w narodzye ſwoim BielKron 78v.
a. O odłamach judaistycznych (4): ktory [Jeroboam] máiąc część kroleſtwá Roboámowego/ ná zátrzymánie rozdźiału onego vmyślił rozdźielić wiárę/ y odſzczepieńſtwo fundowáć miedzy lud Boży. SkarKazSej 684b.

odszczepieństwo czyje (1): PowodPr 8 cf »odwrocenie abo odszczepieństwo«.

Szeregi: »odwrocenie abo odszczepieństwo« (1): Gdyż rozmnożyły ſie w nich [w panach] Bogu wiáry złamánie/ y zmocniły ſię odwrocenia (ábo odſzcżepieńſtwá) ich. PowodPr 8.

»(sekta ani) heretyctwo (a. herezyja) ani (abo) odszczepieństwo« (2): S. Páweł odpowieda/ iż [wiara chrześcijańska] nie ieſt żadną ſektą/ áni haeretyctwem/ áni odſzczepieńſtwem. WujNT 495, 496.

b. O buntowaniu się przeciw władzy kapłanów (1): Nigdzieſz ſrogośći więtſzey nieużył/ iáko nád tymi oycy wſzytkich Heretykow [Datanem, Chore i Abironem] ktorzy ſię kápłanom y vrzędnikom Bożym/ ſprzećiwią [...]. Ták był Moyżeſz ná odſzcżepieńſtwá ſrogi/ gdy tego było potrzebá. SkarŻyw 483.
2. Błędne twierdzenie religijne (z pozycji innowierców) (2): Bo ieſlibyś chciał thák rozumieć o ciele iego iáko o wſzechmocnym Boſtwie iego/ tedy ſie thego ſtrzeſz ábyś ná iákie ſproſne odſzcżepieńſtwo nie wpadł RejPos 88v.
Szereg: »bluźnierstwo i odszczepieństwo« (1): Na oſme bluznierſtwo y odſczepieńſtwo/ [czytaj] do Rzimia. viij. cap. SeklKat O4v.
3. Odłączenie się, utrata kontaktu fizycznego (2): Schisma, Latine scissura, Skáłá/ roſtąpienie/ rozſiędzienie/ odſzczepieństwo. Mącz 371c.

W porównaniu (1): Bo iáko cżłonki w iednym ćiele odſzcżepieńſtwá mieć nie mogą [...]: tak też y w iednośći kośćiołá Chryſtuſowego/ narody Chrześćiáńſkie y wſzyſcy wierni być iáko iedno ćiáło winni ſą. SkarJedn 155.

Synonimy: 1.A. cf ODSZCZEPIENIE.

Cf ODSZCZEPIENIE

LWil