[zaloguj się]

ROZRUSZENIE (4) sb n

Teksty nie oznaczają ó oraz é lub é oznaczają niekonsekwentnie; o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); końcowe e pochylone.

Fleksja
sg
N rozruszenié
A rozruszeni(e)

sg N rozruszenié (3); -é (1), -(e) (2).A rozruszeni(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Zakłócenie normalnego funkcjonowania; dissolutio, solutio Modrz; turbamentum, turbatio Calep [w tym: czego (3)] (4): rownieby ták było/ iáko gdyby nogi lekce ważyły ocży/ przeto iż niemogą chodźić/ á ocży lekce ważyły ręce/ że niemogą widźieć/ á ták y dáley káżdyby cżłonek lekce ważył drugi/ dla tego/ iżby iego vrzędowi nieſproſtał: zkądby potym vrosło wſzytkiego ćiáłá rozruſzenie/ álbo wżdy zemdlenie ModrzBaz 58; Wielkie ieſt wſzędźie/ á iákoby śmiertelne praw y kárnośći rozruſzenie/ ktore poſpolićie wprzod oznaymia rozruſzenie á zginienie Rzecżypoſpolitey. ModrzBaz 101; Calep 1094a.

Cf ROZRUSZYĆ

ZCh, SBu