[zaloguj się]

[PRZEMIESZAĆ SIĘ vb pf

Fleksja

3 sg f con by sie przemieszała.

stp, Cn, Linde brak.

Mieszając się połączyć się z innymi składnikami: Weźmi gliny cżyſtey lipkiey gárncżárſkiey/ [...] wſypże w nię nápoły popiołu proſtego/ łayen Końſkich/ álbo Oſłowych ſuchych [...]. Pothym ná źiemi cżyſtey poſyṕ/ á [...] potrząſay [= posypuj] Poſtrzygácką bárwicą/ [...] Ażeby ſie też wſzędy przemieſzáła [!] SienHerb 600a.

Synonim: złączyć się.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.]

AL