[zaloguj się]

PRZEMIESZAWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes przemieszåwåm.

stp, Cn, Linde brak.

Mieszając łączyć składniki: Permisceo, I tám y ſám ze wſząd przemieſzawam. Mącz 224b.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

AL