[zaloguj się]

PRZEMYŚLAWAĆ (4) vb impf

e oraz drugie a jasne; w inf -ślå- (1), [-śla-]; w pozostałych formach pierwsze a pochylone.

Fleksja
inf przemyślåwać
indicativus
praes
pl
1 przemyślåwåmy
praet
sg
3 m przemyślåwåł
conditionalis
sg
3 m by przemyślåwåł

inf przemyślåwać (1).praes 1 pl przemyślåwåmy (1).praet 3 sg m przemyślåwåł (1).[con 3 sg m by przemyślåwåł.]part praes act przemyślåwając (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. przemyśleć.

Rozmyślać, troszczyć się o coś, planować; providere Vulg (4):

przemyślawać co przed kim [= wobec kogo] (2): Abowiem przemyślawamy dobrá nie tylko przed Bogiem ále też przed ludźmi. WujNT 2.Cor 8/21, Rom 12/17.

przemyślawać o czym (2): y záśię wróćiłyby ſie do nas Sobole, y inné towáry Moſkiewſkié, któré inędy niewiedźiáły drógi do Fránciiéy Włóch, y Hiſzpániiéy, iedno przez Lublin: zkąd ono bywáły ſławné iármárki Lubelſkié. O czym téż przemyślawał August Król SarnStat 106; CzahTr E3v; [PaprGniazdo 1045; Ey nie ládáć co duſzá/ trzebá o iey y śpiąc Zbáwieniu przemyślawáć ŁaszczPogrom 10].

[Szereg: »mieć na pieczy i przemyślawać«: Obiecał mu [hetman] nagrodę zá tę pracę iego/ Tylko áby do końcá/ iuż to miał ná piecży/ Y przemyſlawał pilnie/ o ták zacney rzecży/ Ktoraby im ſpołecżną ſławę vcżyniłá PaprGniazdo 1045.]

Synonim: rozważać.

Formacje współrdzenne cf MYŚLIĆ.

KO