[zaloguj się]

ROZWAŻAĆ (169) vb impf

o oraz drugie a jasne; w inf -wå- (28), -wa- (9); -wa- MurzHist, BielSpr; -wå- : -wa- Mącz (1:6), RejPos (13:1); w imp -wå- (26), -wa- (1); -wå- : -wa- OpecŻyw (2:1); w pozostałych formach -wå- (w tym 3 r. błędne znakowanie).

Fleksja
inf rozwåżać
indicativus
praes
sg pl
1 rozwåżåm rozwåżåmy
2 rozwåżåsz
3 rozwåżå
praet
sg pl
1 m rozwåżåłem, -m rozwåżåł m pers -smy rozwåżali
2 n subst -ście rozwåżali
3 m rozwåżåł m pers rozwåżali
f rozwåżała m an
fut
sg pl
1 m będę rozwåżåł m pers będziem rozwåżać, będziemy rozwåżać
2 m rozwåżać będziesz, będziesz rozwåżåł m pers
imperativus
sg pl
1 rozwåżåjmy
2 rozwåżåj rozwåżåjcie
conditionalis
sg pl
1 m m pers bychmy rozwåżali, bysmy rozwåżali
2 m byś rozwåżåł m pers byście rozwåżali
3 m by rozwåżåł m pers by rozwåżali
con praet
sg
3 m by był rozwåżåł
impersonalis
praet rozwåżało się
participia
part praes act rozwåżając

inf rozwåżać (39).praes 1 sg rozwåżåm (19).2 sg rozwåżåsz (1).3 sg rozwåżå (6).1 pl rozwåżåmy (1).praet 1 sg m rozwåżåłem, -m rozwåżåł (6).3 sg m rozwåżåł (8). f rozwåżała (1).1 pl m pers -smy rozwåżali (1).2 pl subst [f] -ście rozwåżali (1) PaxLiz.3 pl m pers rozwåżali (4).fut 1 sg m będę rozwåżåł (1).2 sg m rozwåżać będziesz (1) RejPos, będziesz rozwåżåł (1) RejZwierc.1 pl m pers będziem rozwåżać (1), będziemy rozwåżać (1) RejPos (1:1).imp 2 sg rozwåżåj (25) [w tym: rozwåżåj każdy (1) może 3 sg]; -åj (23), -aj (2); -åj : -aj OpecŻyw (1:2).1 pl rozwåżåjmy (3).2 pl rozwåżåjcie (1).con 2 sg m byś rozwåżåł (2).3 sg m by rozwåżåł (2).1 pl m pers bychmy rozwåżali (2) RejPos, RejZwierc, bysmy rozwåżali (1) SarnStat.2 pl m pers byście rozwåżali (1).3 pl m pers by rozwåżali (6).con praet 3 sg m by był rozwåżåł (1).[impers praet rozwåżało się.]part praes act rozwåżając (33).

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w. s.v. rozważyć.

1. [Ważyć; przen [„to”, ze zdaniem dopełnieniowym] :
Zwrot: »jakoby na wadze rozważać«: Wargi ludźi wielomownych mowią nie k rzeczy/ ále to co mądrzy powiedaią iákoby na wadze rozważaią [statera ponderabuntur]. BibRadz Eccli 21/28 (Linde s.v. rozważyć).]
2. Oceniać merytorycznie (1):
Zwrot: »u siebie rozważać [co]« (1): áby v śiebie więcey rozważáli [plus ponderare] wotá niżli ie licżyli. ModrzBaz 26.
3. Myśleć, rozmyślać, zastanawiać się, dociekać; considerare Mącz, Modrz, Calag, Calep, Cn; meditari Vulg, Mącz, Calep, Cn; perpendere (mente) Mącz, Modrz, Calep, Cn; cogitare Vulg, Calag, Calep; reputare Vulg, Mącz, Cn; disputare Mącz, Modrz, Calep; commentari, contemplari (animo), retractare, volvere (animo a. cum animo a. in corde) Mącz, Calep, Cn; discurrere HistAl, Cn; accipere in corde Vulg, PolAnt; dispicere Mącz, Cn; circumspicere (animo a. mentibus), versare (medio animo) Calag, Cn; agitare (cum animo a. mente), commeditari, ratiocinari, volutare (animo a. mentibus) Calep, Cn; contrectare a. ducere animo, deputare, praemeditari, speculari, trutinare Mącz; mente complecti, mentionem facere Calep; revolvere JanStat; aestimare, existimare, exputare, pendere, pensiculare, perlustrare animo, perpensare, ponderare iudicio, putare, recogitare, recolere Cn (156): Meditor, Myſlię/ rozważam/ przigotowuyę ſie. Mącz 212d; Disputo, [...] per translationem, Dyſputuyę/ gadam ſie/ słowy którą rzecz rozbieram/ rozważam/ prawdę od fáłſzu wydźielam. Mącz 333b, 289b, 333c; Kto nie rozważa mądrych ſłow ſłucháiąc/ Iáko woł lutniey ſłucha RejZwierc 215; BielSpr 60v; Calep 222a, 241b, 771b.

rozważać co (91): OpecŻyw 46; A tedy Mądry káże ijm wyſtępićz/ ij pocżnie z ijnymi ławniki tę rzecż rozważaćz ForCnR Ev; FalZioł +2v; y pocżął ſie Allexender nad Philipa oycza ſwego podnoſić, á rzecży ſwych wielgoſć rozważać. BielŻyw 104, 142; WróbŻołt 76/6; RejPs 168v, 179v, 183, 183v, Ff7v; KromRozm III B6v; GliczKsiąż A4; LubPs bb5v; Leop Deut 11/19, Ps 118/59; BibRadz Eccli 51/24; BielKron 195, 245v, 368, 369v; Dispicio [...] per translationem, Vważam/ Rozważam Przepátrzawam á Rozrządzam którą rzecz. Mącz 405d, 213a, [407]a, 467b, 504d; GórnDworz C5v, M8; gdy ią ſobie będzyem rozważáć ku náuce náſzey RejPos 242, 40v, 112v, 117 [2 r.], 125, 131 (21); To gdy tám Burmiſtrz z Rádą pilniey rozważáli/ Po długich ſwych namowach ten dekret wydáli HistLan F2v; KuczbKat 40; Iáko mądry przygody ſobie rozważáć ma. RejZwierc B2v; Rozważayże cżáſy ſwe/ rozważayże pomiárę ſwą w káżdey ſpráwie ſwey RejZwierc 149v; A tego nie máſz áni go ſłycháć ktoby ſie ſtárał o płácż á o vpadek vćiſnionego/ ábo ktoby rozważał rzecży przyſzłe/ ábo vpadki/ ábo doległośći Koronne. RejZwierc [193], B2v, 23v, 81v, 90v, 92 (13); BudBib 4.Esdr 7/16; ModrzBaz 14, 25v, 28; Wſpomionę twoie ſpráwy niewyſłowioné/ Spráwy dawné rozumem nie ogárnioné. Będę rozważał twoie poſtępki święté/ Będę powiádał ſądy twé niepoięte. KochPs 114; Zli mię trapią/ że rozważam twé ſłowá ſtáteczné KochPs 183; Phil G2; GrabowSet A2; Item/ po przerzeczonym poſtánowieniu náſzym/ gdyſmy rozważáli punkty Státutów ná Séymie bliſko przeſzłym [...] SarnStat 931; CiekPotr 53; CzahTr C4, E5; Bárzo ćięſzki fráſunek/ ſobie rozważáiąc/ Z ktorego iuż ſie zdáłá/ ku płácżu ſkłániáiąc. PaxLiz C3, Ev. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

rozważać czym (5): OpecŻyw 9v; RejPs 183; ztąd nam przyſzło: żeſmy wnętrznym vżáłowániem y gorzkośćią ſerdeczną rozważáiąc/ iáko wielkié y wiele roſtérków y złych rzeczy z woien pochodźi: [...] SarnStat 1067. Cf »rozważać nabożnemi myślami«, »rozumem rozważać«.

rozważać o kim, o czym (7): [...] Rozwazayącz [...] o począczyu nayczyſthſzym panny maryey PatKaz I 21; RejPs 168v; RejPos 231, 253v; RejZwierc B2v, 170v; PEwnieśćie ſie bezemnie/ bárzo fráſowáli/ Y o moim żywoćie/ dźiwnie rozważali. PaxLiz C3v; [HistAl 1510 372].

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: to (11), wszytko (1), to wszytko (1), na to (1); zaimek pytajny (20), zaimek względny (4), (e), że (14), (a)by (3), jeśliczy’ (1)] (42): OpecŻyw 13v; BielŻyw 15, 52; SZczeſliwy to człek ktory ſie niekocha w vpádku zeſzłego człowieká owſſem to ſobie rozważa iż mu ſie to czáſem złáſki bożey trefuie RejPs 62, 32v, 168; MurzHist B3v; Diar 30 [2 r.], 53, 60; W przypowieſcyach otworzę vſtá ſwe ku tobye/ Abyſcye od pocżątku rozważáli ſobye/ To coſcye z dawnych cżáſow yuż yáwnye ſłycháli/ Co wam oycowye wáſſy głośno powyedáli. LubPs R5v; Nie z onych liczby/ ktorzy ſnadź zá koffel piwá á zá parę groſzy przyſyęgliby iż Bogá niemáſz ná niebie/ nie rozważáiąc ſobie co ieſt przyſyęgá/ á iáko Pan Bog krzywoprzyſyężce ſrodze záwżdy karał/ y karze. GroicPorz z; Przyſyęż nic to nie ieſt/ iákobyś Paćierz zmowił [...] nie rozważáiąc namniey ieſli ſpráwiedliwie ma przyſyądz álbo nie. GroicPorz z3v; Kiedy co potrzebnego w rozmowach ſłychamy/ Iż to przy ſwey pámięći długo záchowamy. A potym rozważáiąc iż ſie tym ćwicżymy/ Cżás przeſzły y przygody ná pálcoch licżymy. RejWiz 68; Leop Gen 26/7; BielKron 204, 240; Mącz 333c; A rozważay/ iácy też ſtanowie/ á iákie przekázy ná cię wołáią RejPos 69; Rozważay tu moy miły brácie á pilnie rozważay/ co to ieſt zá grzech niedowiárſtwo. RejPos 131; A thu ſobie rozważay káżdy/ co maſz obácżáć s tey roſpráwy ſwięthey Páná ſwego. RejPos [254], 117, 142v, 177v, 228v, 325; Abowiem tenże to Ariſtoteles ták to więc w ſwych rozmowach rozważał/ iż ia wolę mieć rozum á náukę niż bogáctwo bo mię to ſnádnie opuśćić może/ ále to oboie áż mię do grobu doprowádzić muśi RejZwierc 13; Ale gdy piſmá cżytaſz/ rozważay ſobie ſkąd maſz y pociechy w niebeſpiecżeńſtwiech ſwoich bráć RejZwierc 198v, 8v, 20, 88, 91, 113v (10); ModrzBaz 101; GrabowSet B3; Ieſt rzecz pożyteczna dowiedowáć ſie o tym/ y pilnie przeględáć: áby iáko ludźiom dáiemy ćieleſné dobrodźieyſtwá/ téż ábyſmy rozważáli / iákobyſmy im y niebieſkié pokarmy dawáli SarnStat 986, 1067.

Zwroty: »dobrze rozważać« = omni cogitatione pertractare Mącz; pensiculare Calep [szyk zmienny] (3): Rozważay ſobie dobrze czo vſłyſzyſz á ſkoſztuy dobrze cżemu wierzyć maſz. BielŻyw 52; Omni cogitatione pertractans, Dobrze rozważáyąc. Mącz 462a; Calep 772a.

»mądrze rozważać« (1): Futura bene prouide. Przyſzłe rzecży przeźieray y mądrze rozważay/ Byſtrą chćiwość rozumem co nalepi zrażay. CzahTr C4.

»rozważać w myśli, z myślą, myśląc« [szyk zmienny] (3:1:1): a rozwáżáy myſlątz wſſytki iey [Maryi] vcżynki oſobno ijż tak bogata/ tzudná/ znamienitá/ tako iawnie pokutuie. OpecŻyw 46; Co ſzyrzey vſłyſzyſz z Ewányeliey tey ſwiętey/ ktorą nam ku pocieſze náſzey Ian ſwięty nápiſał tymi ſłowy/ iedno ią ſobie rozważay w myſli ſwoiey. RejPos 125; z wierną myſlą á s ſtátecżnym ſercem ſwoim/ rozważał to ſobie á vmnażał w ſobie záwżdy ſtátecżną wiárę o tym Pánie ſwoim. RejPos 289v; gdy ią ſobye będzyem pilnie rozważáć w myſlach náſzych. RejPos [203]v, 307v.

»rozważać nabożnie, nabożnemi myślami« (1:1): Vbacż że ſtego wſſytkiégo/ wielkoſtz ſwięta dziſieyſſego/ a ſercem zupelnym rozwáżay iako nábożniey możeſſ OpecŻyw 9v; RejPos 194v.

»pilnie (a. pilno) rozważać« = considerare, perpendere Modrz; diligenter retractare Mącz; diligenter revolvere JanStat [szyk zmienny] (20): BielŻyw 142; RejPs 183v; Gdyż tedy iam to ſobie rozważał pilnie/ ácż miałem to zápewne/ że ludzie doſić wychowánia dobrego znáią GliczKsiąż A4; Diligenter retractare, Pilnie rozwáżáć. Mącz 462b; Bo pátrzay á pomyſl ſobie ná to pilno/ co to ieſt zá roſkoſz á co to ieſt zá pociechá/ páráć ſie ſłowem Páńſkim/ vcżyć ſie go/ dopythawáć ſie o nim/ á pilnie ie rozważáć á rozmyſláć w ſercu ſwoim. RejPos 167; A ták tę ſwiętą Ewányelią/ ktorą nam nápiſał Lukaſz s. o ſpráwach Páná náſzego/ pilnie rozważaymy. RejPos 173v, 117, 131, [203]v, 263; HistLan F2v; Tu iuż trzebá pilnie rozważáć/ y s kogo przykłády bráć/ y komu dufáć/ y kogo ſobie zá przyiacielá rozumieć y poſthánowić. RejZwierc 20, 8v, 113v, 206; ModrzBaz 14, 28; SarnStat 110, 985; Ale y powtore cię vpominam, ábyś Rozważał wſzyſtko pilnie ſobie. CiekPotr 53.

»poradnie rozważać« (1): ále ſtárzy wſzyſtki rzecży cżynią porádnie rozważáiąc [consilio titubantes]. HistAl B5v.

»przestrono rozważać« (1): Iakoſz tho Florian na kończu ninieyſzych kxiąg przeſtrono rozważa y przypomina. FalZioł +2v.

»roztropnie rozważać« (1): ále ſie przypátruy ludziom y ich kſtałtom á obycżáiom/ [...] á háwtuy ie ſobie moczno iáko wzory ná pámięći y ná vmyſle ſwoim/ ábyś ie długo pámiętáć y roſtropnie rozważáć vmiał RejZwierc 23v.

»rozumem rozważać« (1): A terázeyſze [rzeczy] też iuż ſobie rozumem rozważa co z nimi cżynić RejZwierc 88.

»sobie, (sam) z sobą, u siebie, w sobie, miedzy sobą rozważać« = reputare (secum) Vulg, Mącz, Cn; considerare secum in animo a. cum animis suis Mącz, Modrz, Cn; cogitare, meditari Vulg; animo ducere a. volvere, commentari, praemeditari, speculari Mącz; colligere, computare, ratiocinari, ratiocinatione deprehendere Calep; meditari a. recogitare a. recolere a. retractare secum Cn [szyk zmienny] (57:6:5:3:1): tedy kniemu cżęſto liſti piſał [Seneka do św. Pawła], á zaſię od niego piſanie pilnie ſobie rozważał BielŻyw 142, 52; aby [Bóg] raczył podnieſc ku gorze vpadle myſli ſerca naſſego aby ſobie nic inſſego nie rozwazali: wſſytki yne rzeczy ziemskie opuſciwſſy na ſtronę: iedno o wielmoznoſci a o wyſokoſci ſwiętego ymienia maieſtatu twego. RejPs 168v; Rozważałem ſobie wſſytek ſtan żywotá moiego nic inſſego ſobie potrzebnieyſſego nienayduię iedno obroćić nogi ſwoie ná drogę ſluſſnoſći/ á náuk twoich RejPs 179v; ábowiem ten właſnie bywa vtwierdzon ktory pilnie ſlucha á rozważa ſobie zakon y náuki páná ſwego. RejPs 183v, 62, 168; MurzHist B3v; posłowie żałościwi odeszli, to u siebie rozważaiąc, iż Krol invitis illis na nie winę tę kładł i jeszcze srogimi pogrożkami dotyskował. Diar 60, 53; GliczKsiąż A4; LubPs R5v; GroicPorz z; Bo ſye obawał wyznáć żeby mu byłá oddaná wmałżeńſkie ſthadło: rozważaiąc ſobie by go lepak niezábili dla iey vrody á pięknośći. Leop Gen 26/7, Ps 76/7, 118/59; Myſl moiá rozbieráłá to ſámá w ſobie/ y rozwazałem ſobie ſpráwy moie [diligentiam habui]. BibRadz Eccli 51/24; gdzie ſie ich wiele zgadzáło ná Włádziſłáwá Lokietká/ rozważáiąc miedzy ſobą iego prętkość/ y gotowość/ thakież bliſkość przyrodzoną ku kroleſtwu Polſkiemu BielKron 368, 240, 245v; Commentor, Zmyślam/ Myſlę ſam w ſobie/ Rozważam ſam w ſobie. Mącz 61c; Institit reputare secum ipse quomodo promissi fidem praestaret, Począł s ſobą rozważáć yáko by obiecáney rzeczy dośić vczinił. Mącz 333c, 63d, [95]d, 213a, 382c, [407]a, 504d, 506c; GórnDworz C5v, M8; Co ſobie s tey Ewányeliey krotko rozważáć mamy. RejPos 131; Obacżayże tho thu pilnie/ ocżći tu idzye/ rozważayże ſobie miłoſierdzye Páná ſwego á vpadek ſwoy RejPos 198v; Słuchayże co im thu wnet Pan powiedzyeć racżył/ zoſtáwiwſzy też to ná pámiątkę nam nędznym potomkom ich/ ábychmy nie vnośili ná potim myſli ſwoich/ á dwornie ſobie nie rozważáli o możnośći á o iſtnośći Páná tego. RejPos 231, 117 [2 r.], 125, 142v, 177v, 181v (19); KuczbKat 40; Abowiem ſą iedni co pilnie ſłucháią ludzkich rozmow poććiwych áby ſobie iedno vſzy nápáſli álbo ſie náſmiali/ ále áby to ſobie álbo rozważáć/ álbo do ſtátecżney pámięći przypuśćić mieli/ áby ſie im też to ná potym przygodziło/ [...] nicz o tym nie myſlą. RejZwierc 91; Mądry co ſobie o ſmierći rozważáć ma. RejZwierc 170v, B2v [2 r.], 88, 90v, 92, 155v (14); Záś obywátelom przyſtoi/ áby vrzędu ſwego posłuſzni byli/ to wſzytko com powiedźiał v śiebie rozważáli: á poſtronnemi ſię przykłády karáli. ModrzBaz 101, 14; Calep 896a; GrabowSet A2, B3; CiekPotr 53; PaxLiz C3.

»rozważać (i) na tę i na owę stronę« = disputare a. perpendere in utramque partem Modrz [szyk zmienny] (4): Gdy ſie tedy ziecháli Ellektorowie do Fránfortu [...]/ napierwey wotował Arcybiſkup Mogutińſki/ długą rzecż vcżyniwſzy ná Kárła zdomu Rákuſkiego/ rozważáyąc y na tę y ná owę ſtronę możność/ záchowánie/ przyległość/ y iednego yęzyká ſnimi być. BielKron 195, 204; Gdy ma [król] wſzytek Senat, ábo Pány Rádne zebráć/ áby śię z temi pirwey w káżdey rzecży/ rozważáiąc ią/ ná tę y ná owę ſtronę/ námowił/ niżliby ią przed wſzytkiem Senatorſkiem kołem przełożył. ModrzBaz 25v, 28.

»w umyśle, na umyśle rozważać« = animo revolvere JanStat (2:1): Amurátes przyiechawſzy/ nie co obiecał/ ále coby mu było pożytecżniey tho ſobie ná vmyſle rozważał. BielKron 240; Co my pilniéy w vmyśle náſzym rozważáiąc/ á widząc Króleſtwu náſzému [...] nieprzeſpiecznośći nálégáć: ábyſmy ie tedy tym łátwiéy od nas y poddánych náſzych gardł odpędźić mogli/ obiecuiemy [...] SarnStat 985, 110.

Szeregi: »baczyć (a. obaczać) a rozważać; rozważając obaczyć« (2;1): OpecŻyw 13v; Y rozwáżáiąc obaczyćie iáko ieſt [Pan] ná wſſem hoynie dobrowolny RejPs 49v; A radbych to widźiał/ áby wielcy Pánowie pilnie obacżáli á v ſiebie rozważáli [cum animis suis considerent] ty dwory v ktorych ſię Cicero báwił/ y ich vmysły ModrzBaz 14.

»(albo, i) rozważać albo (i) pamiętać (a. do pamięci przypuścić, a. w pamięć wbić)« [szyk 2:1] (3): A ták poććiwa rádá á rozważna rozmowá tákiego cżłowieká ma być v ciebie y wdzięcżna y ták vważona/ iákobyś to ſobie y rozważał y w pámięć wbił RejZwierc 90v, 23v, 91.

»rozważać a przypatrować się« (1): ROzważáiącz ſobie z dáleká/ á pilnie ſie przypátruiąc [...] rozlicżnośći cżáſow dziſieyſzych/ [...] nicz inſzego pewnieyſzego áni náleść áni rozeznáć v ſiebie nie vmiem/ iedno iż ſądy Páńſkie [...] iáwnie á iáſnie ſie wſzędy zyawiáią á okázuią. RejZwierc 184.

»rozważać a (i) przypominać (a. wspominać)« (2):FalZioł +2v; á onći będzie powiedał przygody á przypadki ludzkie co ſie komu przygodziło/ á ty ſobie iedno będzieſz rozważał á wſpominał/ iż ſie też to wſzytko działo zá cżáſow onych młodſzych lat twoich. RejZwierc 173.

»rozważać a pytać się« (1): To gdy rozważáć będzyeſz/ á pytáć ſie o tym będzyeſz/ wnet on [Pan] nie omieſzka przybliżyć ſie kthobie RejPos 112v.

»rozbirać a rozważać« (1): [rozum człowieczy] przez znáki z podánya ſmyſlow/ álbo z powyeſći czyyey (komu wyárę dawa) przyyęte/ rozbiráyąc á rozważáyąc ye/ ku vznányu rzeczy káżdey [...] przychodźić muśi KromRozm III B6v.

»rozmyślać (a. pomyślać, a. myślić), (a, et) rozważać« = cogitare et in mente habere Vulg [szyk 10:2] (12): [Pitakus] mowił też aby mądrzy pirwey niżli by czo poſtanowili na to pomyſlali á rozważali czoż kto cżynić ma aby ſie z tim nie pyſznił BielŻyw 12; WróbŻołt 76/6; Speculor, [...] metap. myśtlę [!] Rozmyslám á Rozważam nieco ſam s ſobą. Mącz [407]a, 443c, 461c; RejPos 167; Zadna rzecż więcey poruſzyć ſerc y vmyſłow náſzych niemoże/ nád tę ſámę/ kiedy vtrapienia/ boleśći/ y męki iego wſzyſtki ſobie rozmyślamy á rozważamy. KuczbKat 40; Calag 82a; Cogito, [...] Meditor, contemplor, mente complector, mente agito – Miſzlię, rozwaząm. Calep 212a, 221a, 646a, 772a.

»uważać a (i) rozważać« (2): Praemeditor, Námyślam ſie przed tym/ vważam y rozważam ſam s ſobą rzecz. Mącz 213a; A nie cżytay ſobie piſmá ſwiętego iáko fábuł tylko dla roſkoſzy á dla krotofile ſwoiey/ ále ſobie pilnie vważay á rozważay/ iż co ſie kolwiek z wiernemi działo w dziwnych niebeſpiecżeńſtwiech á przeſládowániu ich/ to ſie też iſcie s thobą nieomylnie dziać będzie RejZwierc 206.

W przen (16): Bo nigdy nic ſnadz ſmacznieyſſego nieieſt wuſćiech moich/ iedno gdy ſlowy ſwemi rozważam vſtáwy zakonu twego RejPs 183; SarnStat 1067.
Zwroty: »rozważać w duszy« (1): Bo twoye poſtánowyenye myśl cżłowyecżą wzruſſy/ Co y ſam cżęſto rozważam w ſwoyey nędzney duſſy LubPs bb5v.

»w głowie rozważać; rozważa głowa« (1;1): Tám popłyną piękne ſłowá/ Ktore wprzod rozważa głowá. Phil G2; Te przypowieśći w głowách ſwoich rozważayćie/ Y do innych narodow w rozſądek podayćie. CzahTr E3.

»rozważać w sercu, sercem, z sercem« = in mente habere, meditari cum corde suo Vulg; accipere in corde suo PolAnt [szyk zmienny] (8:2:1): OpecŻyw 9v; WróbŻołt 76/6; I rozważałem ſobie w nocy w ſercu moim/ y ćwicżyłem ſie: y vmiáthałem duchá mego. Leop Ps 76/7; Ieſliż ią [tj. ewangelię] będzyem chcieli rozważáć nabożnemi myſlámi á wiernemi ſercy ſwemi. RejPos 194v, 167, 273v, 289v, 296, 307v; Przecżże w ſercu twoim nie rozważaſz rzecży przyſzłych rádſzey niſz tych ktore ſą teráznieyſze? BudBib 4.Esdr 7/16; Smutna byłá [Zuzanna]/ iednák W trwogách/ ná piecży miáłá By cżyſtość záchowáłá/ Y ták w ſwym ſercu ſobie rozważáłá: Co mam cżynić GrabowSet B3.

a. W funkcji przysłówka: »nie rozważając« = bez zastanowienia; inconsiderate, inconsulte, temere Calep (2): Temerarius – Ten ktori z ſtrzaskiem nie rozwazaia [!] rzecz nie iako poczina, wycher. Calep 1051b, 522b.
4. Przedstawiać do przemyślenia, zastanowienia się, napominać; considerare, expendendum proponere a. suadere, ruminari Cn [komu] (12):

rozważać co (6): Poſlalysmi kniemv pana Lyessnyowſkiego Rothmyſtrza v.k.m napomynayacz go ſtego podrugie abi sye on snamy zyechal roſwazayacz mv thi rzeczi wſzitkj ktoreſmi do niego pyerwej wſkazowaly LibLeg 11/76v; Rozważayże mu zakłády o ktoreć idzie/ boć idzie o żywot wiecżny y o nieſkońcżone rádośći twoie. RejZwierc 130, 130, 151; StryjWjaz C2; [BielKron 1597 328]. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym; [»z pilnością rozważać«].

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); zaimek pytajny (5), aby (2), [że]] (7): Lepey by mu był rozwazal Iaką wnim nadzieie miecz mial. RejKup c2v, X; MurzHist C3; GroicPorz z3v; BielKron 203, 320v; iż bárzo rad pátrzał [Platon] ná ty ſwowolne á wſzetecżne krotofile á ſpráwy ludzkie/ to ſie im vſmiawſzy á nádziwowawſzy záſię to powoli diſcipułum przyſzedſzy rozważał iáko to ſą rzecży zelżywe á ſproſne RejZwierc 17; [Zeznała też, gdy się jej to rozważało, dlaczego to czyniła, iż nie chciała powiedzieć zrazu przed pany na Mikołaja Węgrzyna, aby był winien KsięgaKrymKrak 1580 nr 131; KronMieszcz 77].

[Z przytoczeniem: y ten [Jan Tarnowski] obacżywſzy iż Krol kazał iuż wozom ſie nágotowáć po nie iecháć/ iął mu to rozważáć tymi ſłowy: Y coſz cżyniſz nalepſzego Krolu/ że ſwoie gniázdo mażeſz BielKron 1597 328.

Zwroty: »rozważać namowami«: Naszy też odjachali, nie żegnając Maksymiliana, rozważając mu pirwej wielkiemi namowami szeroce, że to źle czyni Maksymilian; potym nic nie pomogło, aże też i przymówkami. KronMieszcz 77.

»[co] z pilnością rozważać«: A tak wtym przodkiem chwalę Boſzą/ a potym swoy wlaſtny doczeſny y wieczny powod a sbawienie/ ktore w tym ieſt zaloſzone/ s pilnoſcią ym nawiętſzą roſwaſzali UstKościel B4.]

W przen (1):
Zwrot: »w sercu rozważać« (1): począł mu duch panſki w ſercu iego rozważać i wielką go mocą odwodźić/ aby śię zbawiciela ſwego i prawdy iego nie przáł MurzHist C3.

Synonimy: 3. baczyć, obaczać, obserwować, ponderować, przemyślawać, przypatrować się, przypatrzać się, rozbaczać, rozbaczać się, rozbierać, rozejmować, rozmyślać, rozmyślać się, rozprawować się, roztrząsać; 4. napominać, przestrzegać.

Formacje współrdzenne cf WAŻYĆ.

Cf ROZWAŻAJĄCY, ROZWAŻANIE, ROZWAŻANY

RS, ALKa