[zaloguj się]

ROZMYŚLAĆ SIĘ (152) vb impf

sie (130), się (22).

o oraz a jasne.

Fleksja
inf rozmyślać się
indicativus
praes
sg pl
1 rozmyślåm się rozmyślåmy się
2 rozmyślåsz się rozmyślåcie się
3 rozmyślå się rozmyślają się
praet
sg pl
1 m rozmyślåłem się, -m się rozmyślåł m pers
3 m rozmyślåł się m pers rozmyślali się
f rozmyślała się m an
n rozmyślało się subst
fut
sg
2 m rozmyślać się będziesz
imperativus
sg pl
2 rozmyślåj się rozmyślåjcie się
3 niech, niechåj się rozmyślå
conditionalis
sg pl
1 m m pers bysmy się rozmyślali, bychmy się rozmyślali
2 m byś się rozmyślåł m pers
3 m by się rozmyślåł m pers
n subst by się rozmyślały

inf rozmyślać się (40).praes 1 sg rozmyślåm się (8).2 sg rozmyślåsz się (1).3 sg rozmyślå się (21).1 pl rozmyślåmy się (2).2 pl rozmyślåcie się (2).3 pl rozmyślają się (4).praet 1 sg m rozmyślåłem się, -m się rozmyślåł (2).3 sg m rozmyślåł się (10). f rozmyślała się (1). n rozmyślało się (1).3 pl m pers rozmyślali się (3).fut 2 sg m rozmyślać się będziesz (1).imp 2 sg rozmyślåj się (21) [w tym: rozmyślaj się każdy (2) może 3 sg].3 sg niech, niechåj się rozmyślå (2).2 pl rozmyślåjcie się (2).con 2 sg m byś się rozmyślåł (1).3 sg m by się rozmyślåł (3).1 pl m pers bysmy się rozmyślali (1) RejRozm, bychmy się rozmyślali (1) RejPos.3 pl subst by się rozmyślały (1).part praes act rozmyślając się (24).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. rozmyślić oraz w objaśnieniu s.v. rozmyślacz.

Myśleć, medytować, zastanawiać się, rozważać; przypominać sobie; deliberare Mącz, Calep, JanStat, Cn; consultare Mącz, Calep; cogitare Mącz, Cn; aestimare, considerare, meditari, pendere, ponderare, reputare, versare Mącz (152): Cunctanter, Leniwie Rozmyſláyąc ſie. Mącz 72b; Delibero, Rozmyſlam ſie/ rádzę ſie/ też niekiedy wątpię/ niewiem czego ſie yąć mam. Mącz 191b; Reputo, Dobrze poobćinam. Et Metaph. idem quod Deputo, Vważam/ rozważam rozmyślam ſie/ baczę. Mącz 333c, 191c [2 r.], 288b, 309c; PRzetoć dano ty Kſiąſzki ábyś ſie rozmyſlał/ A co ieſt poććiwego ábyś pilno kryſlał. RejZwierc B4; Calep 247a.

rozmyślać się na kogo, na co (28): BierEz Sv; A gdy on [Franciszek Spiera] do Wenecjiéi iácháł/ będąc wdrodze/ iął śię na to dźiwnie rozmyślać [tj. na zamiar zaparcia się wiary]/ począł mu duch panſki w ſercu iego rozważać i wielką go mocą odwodźić/ áby śię zbawiciela ſwego i prawdy iego nie przáł/ ani tam dlá tego iezdźił MurzHist C3; RejWiz 44; A rádzę rozmyſlay ſie/ káżdy ná ſwe ſpráwy/ Chceſzli Bogu y ſobie/ być przyiaciel práwy. RejZwierz 133; Deliberare et consultare de re aliqua, Rozmyſláć ſie ná którą rzecz. Mącz 63d; Haec dum dubitas menses abierunt decem, Gdy ſie ná to rozmyſlaſz/ etć. Mącz [95]c; A cżegoż iuż dáley cżekáć maſz: ná coż ſie iuż dáley rozmyſláć maſz: gdyż widziſz iż cżás twoy záwſze ſtoi przed ocżymá twoimi/ á niewieſz ktorey godziny przypádnie tobie obiecána godziná twoiá. RejPos 6v, 3v, 24v; O cżlowieku poććiwym ná co ſie iuż rozmyſláć ma/ przyſzedſzy ku trzeciemu/ to ieſt/ ſtárſzemu wieku ſwoiemu. RejZwierc Bv; Iáko poććiwy cżłowiek przyſzedſzy k látom ſwoim ma ſtan ſwoy ſpráwowáć/ y iáko ſie ma ná przyſzłą drogę ſwoię rozmyſláć. RejZwierc B2; iż ty dwie rzecży nigdy w niey obumrzeć nie mogą/ iżby ktho rzekł by nawięcey miał iż iuż mam doſyć/ á iżby ſie też kto záſię ná bliſką ſmierć ſwą rozmyſlał/ iedno ták z dáleká ná nię zágląda/ á do ſtá lat ią práwie káżdy vpátruie. RejZwierc 66v; Bo dobrzeć ſie ieſt ná przyſzłe rzecży rozmyſláć/ á o nich ſie z miłemi przyiacioły námawiáć/ iákoby im zábiegáć RejZwierc 87v, 68, 98v, [121] [2 r.], 137; PaprPan X3; SkarŻyw 353; GórnTroas 21.Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym.

rozmyślać się o czym (1): gdy mamy czynić o wſzyſtkim żywocie roſſądek álbo ſie onim rozmyſlać KwiatKsiąż F2.

rozmyślać się w czym (2): Iáko zoſobná y Iozuemu roſkazał Bog/ áby ſię od ſłow iego ná żadną ſtronę nie odchylał: ále w nich ſámych rozmyślał. CzechEp 114, 123.

Ze zdaniem dopełnieniowym [= szukając odpowiedzi] [w tym z zapowiednikiem: na to (4); zaimek pytajny (5), (e), że (4), zaimek względny (1), li (1), aby (1)] (12): MurzHist M; RejWiz 157v; Dubitare utrum sit utilius, Rozmyſláć ſie coby ze dwu rzeczi było vżytecznieyſzego. Mącz [95]c; Deliberant utrum traiiciant legiones ex Africa nec ne, Rozmyſliáyą ſie máyąli záſtępy z Afryky przewieść álbo nie. Mącz 191b; iż Krol twoy á Pan twoy/ wroćił ſie záſię do zátrwożonego kroleſthwá ſwego/ [...] Rozmyſláiąc ſie ná to/ iáką pociechęby miáło thákie kroleſtwo káżde vpádłe á záwiedzyone/ gdyby ználázło krolá ſwego ſtráconego. RejPos 113v, 54v; HistLan F4v; Niechże ſie rozmyſla co ten Pan ieſt/ y co zá obycżáiow. RejZwierc 47v; Rozmyſlay ſie káżdy/ Ná co maſz przyść záwżdj. RejZwierc 239; A ty pánie ſąſiedzie rozmyſlay ſie ná to/ Iż záwżdy źimá prziydzie kiedy ſchodzi láto. RejZwierc 241v, 167, 170v.

Ze zdaniem dopełnieniowym nawiązującym do dopełnienia w zdaniu nadrzędnym [na co] (4): RejPs 179; Rozmyſlayże ſie ná to pilnie/ á pátrz ábyś ſie namniey nie wyłącżał od tákowego Páná ſwoiego/ pamiętay ábyś ni w cżym nie przeſłuchał á roſkazánia iego RejPos 3v; A ták trzebá ſie nam pilno rozmyſláć ná tę drogę/ ábychmy ſie po niey nie ledá iáko tułáli/ á nie tám ſzli gdzie nas nioſą ocży/ iáko bydlę zá thrawą RejZwierc 137v, 81v.

Zwroty: »długo się rozmyślać« = diu cogitare Mącz (2): Byłem oſkarżon o wiarę do Legáta/ Ku ktoręmu/ niżem poiacháł/ iąłęm śię sſobą długo rozmyſlać/ com teſz i iadąc vczynił MurzHist M; Mącz 236b.

»dobrze się rozmyślać« [szyk zmienny] (5): Oſtrzegał ie táko mowiąc: Dziećię dobrze śię rozmyślay/ A nie ládá cżego łápay. BierEz L3v; Dobrze ſie ná to rozmyſlał/ Iżby potym nie żáłował. BierEz Sv; A ieſliż to s pilnoſcią ſobie przecżytáły/ Słuſzna áby ſie ná to dobrze rozmyſláły. Ze chociaż ſie to báśni á plotki im zdádzą/ Wſzákoż młodym cżytáiąc iſcie nie záwádzą. HistLan F4v; PaprPan X3; SkarŻyw 504.

»pilnie (a. pilno) się rozmyślać« [szyk zmienny] (4): pilno ſie rozmyſlay/ iże ieſt grzechem záráżono mdłe á krewkie cżłowiecżeńſtwo twoie/ iż cie záwżdy ciągnie á wiedzye więcey ku złemu á niżli ku dobremu RejPos 54v, 3v; A ták káżdy poććiwy ma ſie pilnie rozmyſláć ná káżdą ſpráwę ſwoię/ áby iey záwżdy z nádobnym rozmyſłem á zá rádą ſławnego rozumu poććiwie vżywał. RejZwierc 81v, 137v.

»z sobą, sam w sobie się rozmyślać« [szyk zmienny] (2:1): MurzHist Mv; Multum et diu cogitare, Długo ſie s ſobą rozmyſliáć. Mącz 236b; Animum cogitationibus volutare, Rozmáyicie ſie ſam w ſobie rozmyśláć. Mącz 506d.

a. Namyślać się przed podjęciem decyzji, zwlekać z podjęciem decyzji (61): Przeto ſie trzebá rozmyſláć/ Máłey ſzkody nie bárzo dbác. BierEz Q3v; RejRozpr G4v; A iuż cie oycże proſim nicz ſie nie rozmyſlay A na łaskę pana ſwego tego ſina nam day RejJóz N7; RejKup k5v, m8v; MurzHist C3v; RejZwierz 28v; BibRadz I 138c marg; Serum est in Thalamo cunctari, Nie wczás yuſz kto ſie w położnicy rozmyſla. Mącz 72a; dobrze kréw puſzcżáć. [...] A zwłaſzczá gdy y inemu lekárſtwu czáſu niemáſz: w nagłey rzeczy/ gdźie niemoc nie da ſye rozmyśláć. SienLek 32v; Bo ſie iuż tám trudno będzie rozmyſláć/ bo iáko piſmo powiáda: Iż w then cżás w ocemgnieniu zápali ſie niebo y ziemia RejPos 7; SarnStat 791 [2 r.].

rozmyślać się na co (16): gdyſz to wſzyſtko na co śię tu rozmyślá w Wenecjéi śmiele vczynił. MurzHist Dv; RejZwierc 157; IM Pan Marszałek gotow to czynic iakoz ledwie dotych czasow (nacosię rozmyslał iescze certis respectibus) iuz nie począł ActReg 148; SarnStat 791 [2 r.], 813 [2 r.]; CzahTr D. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym, Ze zdaniem okolicznikowym czasu.

rozmyślać się w czym (1): Bog ſie w tey rzecży rozmyſlał/ Bo ludzi więcey miłował: Aby obietnicę ſpełnił BierEz Lv.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: na to (3); zaimek pytajny (11), aby (2), jeśliczy’ (2), (1)] (16): Iozeph rozmyſla ſie iuż vciekſzy czo cżynić ma z ſobą RejJóz F5v, H8v; A tak dobrze ſie rozmiſliacz Na kazdą rzecz czo maſs dzialacz Bo kto prętko wczo wſkakuie Rzadko tego niezałuie RejRozm 404, 405; Powiedzyał iey/ rozmyſlam ſie ieſlić mam ſwoie miſterſtwo vkázáć/ ktorem od bogow wzyął w Egipcie. BielKron 122v, 309; Diu multumque haesitavi quid facere deberem, Długom ſie rozmyślał com miał czynić. Mącz 91a, 212d; RejPos A2; A ták thu iuż widziſz iż ſie trzebá rozmyſláć komu dobrodzieyſtwá cżynić RejZwierc 101; Trzebá [ſie rozmyſláć] ná to/ Iż nie iutro będzie láto. Nie záwżdy iágod zbieramy/ Ná iutro ſie rozmyſlamy. RejZwierc 232v, 74, 87, 239; SkarŻyw 583; SkarKaz 3a.

Ze zdaniem okolicznikowym czasu [w tym z zapowiednikiem: dawno (dawniej) (2), potym, na to, gdy (4), niż(li) (3) = zanim] (7): Dawniey fię [!] bylo rozmyſlaċ Niż teras gdy kazą wſſyadaċ. RejKup c6, y7v; A ták gdy co cżynić maſz/ rádzęć ſie rozmyſláć/ Niechceſzli po ogonie/ noſem z gębą kryſláć. RejFig Aa7; RejZwierz 51v; Rozmyſalyże ſie potym gdy co maſz z gniewu vcżynić. RejZwierc 81v, 25v, 214v.

W połączeniu szeregowym (1): A thák nic ſie nie trwoż/ nic ſie nie rozmyſlay/ á puſzcżay żagle beſpiecżnie po wiátru ktory cie ciągnie do portu obiecánego twego/ á nie ogląday ſie nic ná młodość á ſpráwy ludzkie ſwiáthá tego RejZwierc 177.

W przeciwstawieniu: »rozmyślać się ... czynić« (1): Poſeł ym powieda yż yuż Cżaſſu niemaſs rozmyſlaċ ſię yéno cziniċ RejKup y6.

Przysłowie: RejZwierc 214v; COkolwiek cżyniſz rozmyſlay ſie záwżdy/ A końcá pátrzay/ ná czo ma przyść káżdy. RejZwiercTrzec Aaa2v.
Frazy: »nic się nie rozmyślając« = bez namysłu (1): Texty dziwne á wirſze rozmáite ták nic ſie nie rozmyſláiąc cżynił. RejZwierc 274v.

»prozno już się rozmyślać« (2): Iuż ſie prozno rozmyſlać/ boć to o nas idzie Boć nam iednak iuż przedſię/ to na złe wynidzie RejJóz A8v, P2v.

Zwroty: »(nie)długo, (nie)wiele się rozmyślać« = diu multumque haesitare, versare diu Mącz [szyk zmienny] (8:2): RejZwierz 51v; BielKron 309; Paratius dimicare, Prętko ſie podkáć nie wiele ſie rozmyśláyąc. Mącz 279d, 91a, 486b; RejPos 9; Mędrcy ſie długo każą więc rozmyſláć/ A rozmyſliwſzy długo nie odwłacżáć. RejZwierc 228v, 25v; Nie długo ſię rozmyſláli/ ſkoro głos Boży zá vyrzenim oney gwiazdy do ſercá ich przyſzedł SkarŻyw 26; CzahTr D.

»nie w czas się rozmyślać; będzie się nie w czas rozmyślać« (3;1): Nuże/ Nuże/ Poſpieſſeycze Iuż ſie nie w Czas rozmyſlacże Niewczas cżý ſię téraz wraczacz Dawno było tego macżaċ RejKup x3, c5v, y6; Pomniſz też ná to iż ſie iuż tám będzye nie wcżás rozmyſláć RejPos 241.

Szeregi: »nie rozmyślać się ani odkładać« (1): Prędko go [baranka] iedzą nierozmyſláią ſię áni odkładáią dzień zá dzień. KrowObr 186.

»rozmyślać się a rozumu się radzić« (1): Y mądrzi tak navczali Abismi ſie rozmiſliali A rozumu ſie radzily Czo biſmi potim ſprawily RejRozm 405.

W przen (1): Y Tu ſie przyrodzenie długo rozmyſláło/ Gdy tę głowę w ſwych ſpráwach/ poſtánowić miáło. RejZwierz 51v.
b. Mieć zamiar, planować (3):

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): A [Bóg] wielekroć ſie rozmyſlał áby ſie był ſmiłował nád niemi RejPs 158v.

cum inf (1): Rano gdy ſie Lot rozmyſláł ieſzcże z miáſtá wynidź/ wywiedli go Aniołowie y z żoną y z dziewkámi przed miáſto rzekąc BielKron 12.

Zwrot: »na jutro się rozmyślać« (1): Nie záwżdy iágod zbieramy/ Ná iutro ſie rozmyſlamy. RejZwierc 232v.
c. Przewidywać, oczekiwać (4):

rozmyślać się na co (2): A rozmyſlay iáki tho ieſt ſtrách/ y iáka pomſtá/ gdy rozmyſliſz grzech ſwoy w ſumnieniu ſwoim/ á nie rozmyſlay ſie nic ná przedłużenie cżáſu. RejPos [249], 164.

[Ze zdaniem dopełnieniowym: Perswadowałbych krolowej, aby tam [do Poznania] się nie kwapiła, ale rozmyślam sie, by mojej życzliwej rady w co inego nie obracano; wszakoż pro debito meo [zgodnie z moim obowiązkiem] uczynię, a jeśli repulsy wezmę, cessabo [przestanę]. ListyPol II 1549/309. ]

α. Bać się, że się stanie coś złego [na co] (2):

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): tedy on poſtronny krol zábiega temu/ á pilnie ſie ſtára/ iákoby ono potomſtwo krolewſkie á on narod zágubić mogł. Bo ſie ná to pilnie rozmyſla/ iżby ták ſnádnie vpáść muſiáłá zwirzchność iego. RejPos 25.

Zwrot: »pilnie się rozmyślać« (1): RejPos 25 cf Ze zdaniem.
W przen (1): Iż to ſzcżęśliwa Rzecżpoſpolitha co cżáſu pokoiu rozmyſla ſie ná niepokoy á boi ſie trwogi/ bo iuż wſzędy á wſzędy oblany ſą krwią gránice náſze RejZwierc [283]v.
d. Kierować się w swoim działaniu względem na coś, na czyjeś dobro, dbać, troszczyć się (32):

rozmyślać się na kogo, na co (4): Bo ſie ten záwżdy muśi rozmyſláć ná to/ coby áni ſławie/ áni poććiwośći/ áni zdrowiu/ áni wdzięcżney ſwobodzye iego nic nie ſzkodziło. RejZwierc 142; Bych miał twoię młodość tedybych ták vcżynił/ ále ſie muſzę rozmyſláć ná ſtrudzone ludzi/ bo ći dawno ſobie thu leżącz á cżekáiąc nas odpocżywáią. RejZwierc 149v; gdy mu ſie ſyn vrodził/ iuż był pocżął lichwić/ y inemi kſtałty łákomemi nábywáć dobrego mienia ſwego/ rozmyſláiąc ſie ná onego ſyná ſwego. RejZwierc 176, 31v.

α. Z przeczeniem lub przysłówkiem niższego stopnia: nie dbać, nie przejmować się, lekceważyć (28):

rozmyślać się na co (24): RejWiz 175v; RejZwierz 128; Bo y złocżyńcá á rozboynik ſwiátá tego/ chociaż pewnie wie iż ma być wydáne ledá kiedy ná márne męki ciáło iego/ á wżdy ſie máło ná tho á práwie nic nie rozmyſla/ dla onego márnego á mizernego y bárzo krotko trwáiącego pożytku ſwego. RejPos 184v, 4v, 159v, 205v, 230, 260, 275, 280; Nacż ſie máło rozmyſlał ten ſtáruſzek miły/ Ktoremu iſcie więcey dziatki miłe były. HistLan A3; Tákże tez y dziewki gdy kto dawa zá mąż/ theż ſie rzadko rozmyſla ná obycżáie/ ná wychowánie/ kiloby miał połcżwarty wśi RejZwierc 31; A tego nie bacży iż ſobie w onych trudnoſciach á w onych praczach y fráſunkoch wiele cżáſu żywotá ſwego vkracza/ á nic ſie ná przyſzły cżás nie rozmyſla/ iedno nędzney fortunie wſzytki ſwe ſpráwy y ſam ſiebie w niewolą záprzeda. RejZwierc 159v; Lekko idąc támże zaydę/ Y ták prętko wſzytko naydę/ Iáko thy ſkacżąc by Záiąc/ Ni nacż ſie nie rozmyſláiąc. RejZwierc [233], 22, 32, 41 [2 r.], 70v, [782], 134. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: na to (3); zaimek względny (3), że (2), jeśli(by) (2)] (7): gdy podawaſz zyemi ciáło bliźniego ſwego/ ábo iákiego powinowátego ſwego/ w ręce á w opiekę Páná ſwego/ nie płácżże nic/ rozmyſláiąc ſie ná iákie przyſzłe trudnsośći ſwoie/ ábo ná iákie niebeſpiecżnośći ſwiátá tego RejPos oo4, 85, 205v, 280, 352v; RejZwierc 142; KochDz 105.

Szereg: »mało sobie ważyć a mało się rozmyślać« (1): á z dáleká iáko Orzeł z gory wſzytko co ſie k cżemu ſciąga przepáthruie/ iuż on máło ſobie thych drobnych przypadkow od ſwiátá y od fortuny waży/ á máło ſie ná to rozmyſla. RejZwierc 22.

Synonimy: rozbaczać, rozbaczać się, rozbierać, rozejmować, rozeznawać, rozprawować się, roztrząsać.

Formacje współrdzenne cf MYŚLIĆ.

Cf ROZMYŚLAJĄCY SIĘ, ROZMYŚLANIE, ROZMYŚLANIE SIĘ

KW, RS