[zaloguj się]

NAPOMINAĆ (516) vb impf

napominać (515) napomienać (1); napominać : napomienać LibLeg (12:1).

Oba a jasne (w tym w pierwszym 11 r. błędne znakowanie); -o- (26), -ó- (1); -o- : -ó- BiałKat (9:1).

Fleksja
inf napominać
indicativus
praes
sg pl
1 napominåm napominåmy
2 napominåsz napominåcie
3 napominå napominają
praet
sg pl
1 m napominåł(e)m, -em napominåł m pers -esmy, -smy napominali
f -m napominała m an
2 m -ś napominåł, napominåłeś m pers
3 m napominåł m pers napominali
f napominała m an
fut
sg
1 m będę napominåł
3 m będzie napominåł
imperativus
sg pl
2 napominåj napominåjcie
conditionalis
sg pl
1 m bych napominåł m pers byśmy napominali, bychmy napominali, by my napominali
3 m by napominåł m pers by napominali
n subst by napominały
impersonalis
praet napominało się, napominåno
participia
part praes act napominając
part praet act napominåwszy

inf napominać (52).praes 1 sg napominåm (48).2 sg napominåsz (1).3 sg napominå (194).1 pl napominåmy (12).2 pl napominåcie (2); -åcie : -acie MurzHist (1:1).3 pl napominają (14).praet 1 sg m napominåł(e)m, -em napominåł (2). f -m napominała (1).2 sg m -ś napominåł, napominåłeś (8).3 sg m napominåł (69). f napominała (2).1 pl m pers -esmy, -smy napominali (3).3 pl m pers napominali (17).fut 1 sg m będę napominåł (2).3 sg m będzie napominåł (2).imp 2 sg napominåj (13).2 pl napominåjcie (2).con 1 sg m bych napominåł (1) KwiatKsiąż.3 sg m by napominåł (3).1 pl m pers byśmy napominali (1) Diar, bychmy napominali (1) BibRadz, by my napominali (1) RejPosRozpr.3 pl m pers by napominali (6). subst by napominały (2).impers praet napominało się (1), napominåno (1).part praes act napominając (54).part praet act napominåwszy (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Mówić, jak należy lub jak nie należy postępować ze względu na skutki dobre lub złe, pouczać, przestrzegać; admonere, monere Mącz, Calep, Vulg, Cn; commonere, exhortari Calep, Vulg, Cn; adhortari, commonefacere, hortari Modrz, Calep, Cn; submonere Mącz, Calep; castigare Mącz; emmonere, praemonere Calep; contestari PolAni; increpare Vulg; cohortari Cn [w tymi kogo, co (386)] (510): Śmierć mu rzekłá/ cożeś dziáłał/ Ześ śię dawno nie gotował? Cżęſtom ćię nápomináłá/ Y doſyćiem znáć dawáłá. BierEz S2v, R; MurzHist L3v, L4; Leop 2.Reg 11/25; Prożno ie nápominać/ gdyż ſą w vſtáwiczney nievmieiętnoſći. BibRadz I 313d marg, 2.Esdr 9/29; BielKron 208v marg; Mącz 117d, 230d, 231a, 378c, 430c; RejPos 65; BiałKat 131; BudBib 2.Esdr 9/29, 4.Esdr 14/18; CzechEp 18, 29; Praemoneo ‒ wprzód napominam. Calep 836a, 23b, 25b, 224a, 388b, 489a, 489b, [1019]a; WujNT Act 20/1, s. 514, 1.Thess 5/12, 1.Tim 5 arg, Apoc 2 arg.

napominać od czego [= przed czym] (3): KromRozm II e4v; Dopuśćił nam był Bog błądzić/ [...] ále nas iuż teraz od błędu nápomina CzechRozm 38v, 31.

napominać od kogo [= to czyim imieniu] (1): Tenze Cieklinski Pana Hetmanow sługa napominał od Pana Hetmana Marszałka. ActReg 59.

napominać z czego [= przed czym] (1): Vkázuie przecż Pan nápominał Zydy z tego co ná nie przydź miáło od dawnego cżáſu/ niż przyſzło. BibRadz Is 48 arg.

napominać z czego [= za co] (10): [Paweł św.] Z nyeczyſtoſci y proznowánya ich [Tesalończyków] nápomina KromRozm II e3; BibRadz II 90c marg; Y powieda tu Pan/ iż napirwey Duch Boży ſwiát będzie karał/ to ieſt/ nápominał w táiemnicach Boſtwá ſwoiego/ w ſercach ludzkich/ z grzechu. RejPos 129v, 29; WujJud 128; RejPosWstaw [413]v; ModrzBaz 21; CzechEp 46; NiemObr 20; ActReg 82.

napominać przez kogo, przez co (10): TarDuch B8; Leop 2.Hor 5/20; 40b; RejPos 30v; WujJudConf 87v; NiemObr 88; Słowo Chriſtuſowe niechay mieſzka w was obficie/ z wſzeláką mądrośćią/ náuczáiąc y ſámi śiebie nápomináiąc/ przez Pſálmy/ y pieśni/ y śpiewánia duchowne/ w łáſce śpiewáiąc w ſercáeh wáſzych Bogu WujNT Col 3/16, 2.Cor 5/19; Heliaſzu Zydźie/ ia ćiebie nápominam przez te trzy litery/ y przez ten zakon/ ktory dał pan Bog Moyzeſzowi SarnStat 264. Cf »napominać przez naukę«.

napominać na co (1): Suasor, Rádnik/ rádę dáwáyący/ ten zwłaſzczá który komu ná co rádzi/ wiedzie/ y nápominá. Mącz 424c.

napominać o co (1): one ktorzy błądzą po cżęśći karzeſz: á oto w cżym grzeſſą/ nápominaſz y námawiaż/ áby opuśćiwſſy złość/ wierzyli w ćię Panie. Leop Sap 12/2.

napominać czym (18): Tedy chodząc po onych ſtronách [Macedonijej]/ nápominał ie [św. Paweł] długiemi powieśćiámi BibRadz Act 20/2; WujNT 666. Cf »językiem napominać«, »mową napominać«, »napominaniem napominać«, »przykładem napominać«, »słowy napominać«.

napominać w czym (5): A zaiſte nietrzeba otem [ wybranych na wieczną radość idą] wątpić/ iako teſz i tenże to Biſkup tedy tam [w przykładzie św. Pawła] napominał MurzHist S4v; KromRozm II e3v, e4v; CzechEp 197; NiemObr 51.

napominać w czym [= co dotyczy czego] (9): KrowObr C3v; BibRadz *4; Quos ego omnium mearum actionum habui monitores, Którzy mie we wſzelákich moyich ſpráwách nápomináli. Mącz 230d, 230d, 256a, 355d; oni nie rádzi poſpolićie/ známi o tym ſtátecżnie y porządnie rozmawiáią/ áni nas/ gdy ich w cżym nápominamy ćierpliwie ſłucháią CzechRozm 102v; NiemObr 87; GórnTroas 5.

cum inf (1): Iezu ktorys przez przekład [!] oycza cżeladnego kthory ſtrzeze domu ſwego od złodzieia/ cżuć nas napominał. ſ. ſie. TarDuch B8.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z odpowiednikiem: z tego (2); aby (8), (4)] (13): Ekklezyaſtikus álbo Sálomon barzo cżyſcye náucża y nápomina rodzice/ áby dzyecyom ſwym zá dzyećińſtwá ſwey woley nie dopuſſcżáli GliczKsiąż E6v, Gv, L5; Nec erret moneo, Niechay ſie nie omyła nápominam go. Mącz 230d; Acż ie [niewiernych] s tego Prorocy wielekroć nápomináli á ſrodze przeſtrzegáli/ iż ſie Pan Bog w tákich ſłużbach nie kocha/ iedno pátrzy cżyſtego á ſkruſzonego ſercá RejPos 29; CzechRozm 31; CzechEp 46, 404; NiemObr 12, 20, 86, 87; WujNT 666.

Z przytoczeniem [w tym z zαpowiednikαmi: jako (2), tak (o) (3), (jako) tymi słowy (3), (tak) mowiąc (tymi słowy a. wielą słow) (7)] (17): BierEz N4; Ciebye też nápominam corko Konſtáncia/ Pomni coſmy mowili ſtárość mądrość y ia. BielKom C6; Yáko thedy Sálomon nápomina y powyáda tymi ſlowy: ktory ocyec nye biye rozgą ſyná ſwego/ nye łáſkaw yeſt nań GliczKsiąż F8, Pv; Leop Act 2/40; BibRadz Deut 2/2; A przeto tak nas Horatius Flaccus napomina. Moczne dziecię oſtrą woiną niechay ſie naucży ſcisłego vboſtwa ſkromnie ſcierpiać KwiatKsiąż O3; BiałKat 3v; KuczbKat 420; BiałKaz B3v; PaprUp D3; CzechEp 19, 197; Pawłá ś. pilno ſłuchayćie/ ktory ſwego Tymotheuſzá nápomina mowiąc: Profanas vocum nouitates deuita, ReszPrz 109; WujNT Act 2/40, s. 502 marg, 608.

W połączeniach szeregowych (20): KromRozm II e; KromRozm III L3; KrowObr C3v; Leop Sap 12/2; aby nas w dobrych cnotách záprawowáły/ ćieſzyły/ nápominały/ y w káżdey dobrey ſpráwie doſkonáłymi vcżyniły: A toć ieſt prawdźwe piſm ſwiętych vżywánie. BibRadz *4; Ezáiaſz między inemi Proroki był biegleyſzy y pilnieyſzy/ ſzczyrze vcżąc prawdy Bożey/ nápomináiąc/ gániąc/ grożąc/ y ćieſząc. BibRadz I 353v, Gen 16 arg; Et Romae fuit Magistratus magnae reverentiae et potestatis, Pánowie rádni którzi mieli moc káżdego żywot/ záchowanie/ y ymienie ſzacować/ nápomináć/ karáć y polepſzáć. Mącz 47a; Castigator, Który słowy karze nápominá/ á wiedzie ku dobremu. Mącz 415c, 40b, 424c; RejPosWiecz3 98v; BiałKat 339; WujJudConf 49v, 86; Ty rzecży moẃ/ y nápominay/ á karz/ ze wſzeláką zwirzchnoſcią RejPosWstaw 21v [idem] 22; NiemObr 51, 86; ReszPrz 4; WujNT Tit 2/15.

W przeciwstawieniach: »napominać ... prześladować, winować, zawstydzić« (3): W ſercu twem nie będzieſz noſił nienawiſći przećiw bráthu twemu/ nápominay bliźniego twego/ ále go fáłſzywie nie winuy. BibRadz Lev 19/17; NiemObr 17; Nie piſzęć wam tego żebym was záwſtydźił; ále nápominam iáko dźiatki moię miłe [Non ut confundam vos haec scribo, sed ut filios meos ... moneo]. WujNT 1.Cor 4/14.

W porównaniu (1): Franciſzek [...] to powiedźiáł/ Iá aczem ſám ieſt potępiony/ iednak wás będę napomináł/ iako on bogacz/ ktory w piekle goraiąc prośi Abrahama MurzHist Sv.

W charakterystycznych połączeniach: napominać biskupa (2), bliźniego swego (bliźnie) (3), bracią (3), chłopy proste, każdego (człowieka) (2), książęta, lud (boży, pospolity) (ludzie) (4), luteryjany, marszałka, męże, młode [= młodych], niewiasty, pany, przełożone, rodzice, sam siebie (2), wszytki stany, stare (starsze) (3), strony, urzędy miast, wszystkich; napominać od hetmana; napominać od błędu, od [jakiego] przykładu; napominać z grzechu, z mordow, z nieczystości, z prożnowania, z prześladowania, z jednej (niektorych, wiela) rzeczy (3); napominać z strony [czyjej] wiary; napominać z powinowactwa [= tytułem pokrewieństwa z kim}; napominać przez list, przez pieśni, przez psalmy, przez proroki, przez przykład [czyj], przez śpiewania duchowne, przez zakon [= przykazania boże]; napominać o to w czym [kto] grzeszy; napominać listem, dlugiemi powieściami; napominać w dobrych cnotach, we wszelkiej skromności i nauce, we wszelkich sprawach, w [jakiej] rzeczy, w powinnościach [czyich]; napominać w nauczaniu zdrowym; napominać w sercu [czyim] (2); napominać w liście; napominać z chuci, w cichości ducha, cudnie, często, czyście, na każdy dźień, we dnie i w nocy, prożno [= daremnie], przyjacielsko, wielekroć, nie ze zlej wolej, wprzod, zawżdy, życzliwie; napominać [kogo] czuć [= aby był czujnym], kazać [komu], nie przestawać (2); napominać dopuścić się.

Fraza: »jako [kto, co] napomina« (7): [ojciec tego się dzierżeć ma] Ták yáko Plutárchus nápomina: Syná yeſliby tákowego myał/ ktoryby bárzo wyetrzył płeć nyewieſcią/ [..,] żeby go w ſthadło małżeńlkve wpráwił GliczKsiąż Pv, F8; WujJud 207; Chrześcijanie dziatkom ſwoim máią dáwáć imioná nie pogáńſkie/ ále świętych ludzi: [...] Iáko święte Concilium Tridentſkie nápomina. WujNT 196, 608. Cf »czynić jako [kto] napomina«.
Zwroty: »napominać jako brata (a. bracią)« = obsecrare ut fratres Vulg [szyk zmienny] (2): A nie pocżytayćie go/ [...] zá nieprzyiaćielá/ ále nápominayćie iáko brátá. CzechEp 30; WujNT 1.Tim 5/1.

»cicho napominać« (1): Admonere in aurem, W vcho poſzeptáć/ ćicho nápominać. Mącz 231a.

»czynić jako [kto] napomina« (2): ſkrycie to czyń Iákom ćię nápominał CiekPotr 61; KlonWor ded **2v.

»długą mową napominać« (1): Iudás też y Sylás/ będąc y ſámi proroki/ długą mową nápomináli bráćią/ y vtwierdzáli [verbo plurimo consolati sunt fratres et confirmaverunt]. WujNT Act 15/32.

»dobrze napominać« (2): Wtory argument/ to yeſt/ dowod [wolnego umysłu u dzieci]/ gdy kto dobrowolnie poſłuſzny bywa ſtarſzym/ ani tym kto go dobrze napomina wzgardzą. KwiatKsiąż Bv; Mącz 18c.

»jeden drugiego napominać« [szyk zmienny] (3): BudNT Rom 15/14; Lecz pewienem tego bráćia moi/ [...] iż y wy ieſteśćie pełni miłośći nápełnieni wſzelákiey vmieiętnośći/ ták iż też możećie iedni drugich nápomináć [ita ut possitis alterutrum monere]. WujNT Rom 15/14, Hebr 3/13.

»napominać jako (by) (ociec) dziatki, ojcowskim obyczajem« = monere ut filios Vulg [szyk zmienny] (3:1): BibRadz 1.Thess 2/11; Patrie, ut patrie monere, Oycowskim obyczáyem nápomináć. Mącz 283d; bez wſzelákiego pokryctwá/ przepowiedał im [Paweł św.] Ewánielią/ każdego z nich (nota) káżdego z nich/ iáko Oćiec dźiatki nápomináiąc/ vcżąc y ćieſząc/ áby poſtępowáli przyſtoynie Bogu NiemObr 86; WujNT 1.Cor 4/14.

»przyrodzonym językiem napominać« (1): Bo káżdego z nich [synów] przyrodzonym ięzykiem nápomináłá [hortabatur patria voce]/ będąc pełná ducha ſtátecżnego BudBib 2.Mach 7/21.

»napominać ze łzami« (1): Dla tegoż czuyćie: pomniąc/ żećiem przez trzy látá wnocy y we dnie nie przeſtawał nápomináć z was káżdego ze łzámi [per triennium nocte et die non cessavi cum lacrimis monens unumquemque vestrum]. WujNT Act 20/31.

»napominać w napominaniu, napominaniem« [szyk zmienny] (1:1): kto nápomina w nápominániu [qui exhortatur in exhortando] WujNT Rom 12/8; [Bóg] nas ćieſzy we wſzelákim vtrapieniu náſzym: ábyſmy y my mogli ćieſzyć te/ ktorzy ſą w káżdym vćiſku/ przez nápominánie/ ktorym nas ſáme Bog nápomina [per exhortationem, qua exhortamur et ipsi a Deo]. WujNT 2.Cor 1/4.

»napominać przez zdrową naukę« (1): Abowiem Biſkup ma być bez przygány/ [,..] ktoryby ſię trzymał wiernych ſłow ktore ſą wedle náuki/ iżby mogł nápomináć przez zdrową náukę/ y przekonáć tych ktorzy ſię przećiwiáią. WujNT Tit 1/9.

»napominając opowiedać« = exhortans evangelizare Vulg, PolAnt (2): BudNT Luc 3/18; Wiele tedy y innych rzeczy nápomináiąc opowiedał ludowi. WujNT Luc 3/18.

»pisać napominając« (2): Piſałem wam ná krothce przez Sylwaná wiernego brátá/ nápomináiąc was y ſwiádſząc/ iż tá ieſt prawdziwa łáſká Boża w ktorey ſtoicie. RejPosWstaw [1432]; WujNT Act 18/27.

»potajemnie napominać« (1): Submoneo, Potáyemnie kogo nápominam/ nádycham komu. Mącz 231a.

»napominać z powagą« (1): To mow/ y nápominay/ Y ſtroſuy/ z wſzeláką powagą [Haec loquere et exhortare et argue cum omni imperio]. WujNT Tit 2/15.

»przykładem napominać« (1): [Paweł św.] Przykłádem ſwoim nápomina ſtárſze Efeſkie. BibRadz Act 20 arg.

»słowy (a. słowki), słowem (a. wielą słow) napomić« = verbis exhortari Vulg; dicere dieendo, per sermonem exhortari PolAnt [szyk zmienny] (9:3): GliczKsiąż F8; RejWiz 59; Leop Act 2/40; BibRadz Deut 2/2, Act 15/32; Castigo/ Karzę/ słowy nápominam. Mącz 415c, 415c; RejPos 30v; RejPosWstaw [413]v; Potym też ieſzcże/ [...] [w. Paweł] nápomina wſzytkich tymi ſłowy: Nie ſądzćie nic przed cżáſem CzechEp 19; NiemObr 179; Y wielą innych ſłow świádczył [św. Piotr]/ y nápominał ich mowiąc: Wyzwolćie ſię od tego narodu przewrotnego. WujNT Act 2/40.

Szeregi: »napominać ab o (i) cieszyć« (3): Iáko wiećie ktorymeſmy ſpoſobem káżdego z was (iákoby ociec dźiatki ſwoie) napomináli y ćieſzyli [hortantes vos et consolantes]. BibRadz 1.Thess 2/11; WujNT 2.Cor 1/4, Hebr 10/25.[Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»napominać i grozić« (1): [Eli] ſyny ſwoie z ich złości á z zbytkow ſrogiemi ſłowy nápominał y groźił im ſrogim ſądem gniewu miłego Bogá RejPosWstaw [413]v. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»napominać i (abo) karać« [szyk 3:2] (5): A przeto ná ſtrofárze należy/ doglądáć żyćia y obycżáiow máłżonków/ [...] á gdźieby wtem która ſtroná słábiáłá/ áby nápomináli ModrzBaz 33; KwiatKsiąż D4; Mącz 40b; Przetoż y tu ſie tego rodzicy náucżyć máią/ że to práwo máią do dzyatek ſwoich/ że im wolno nie tylko ie cudnie nápomináć/ ále też y ſrodze káráć podług zaſługi ich. RejPosWstaw [413]v; NiemObr 179. [Ponadto w połączeniach szeregowych 7 r.].

»mowić i napominać« (1): otych wszytkich rzeczach chce mowic zKrolem y zniektorych go rzeczy napominac ActReg 82. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»nauczać (a. uczyć) i napominać« = docere et commonere Vulg (8): GliczKsiąż E6v; RejAp 145v; rowno káżdemu ten vrząd náucżánia zlecon ieſt/ to ieſt/ áby rodzicy dzyatki ſwoie vcżyli/ y káżdy áby bliźniego ſwego nápominał RejPosRozpr cv, c2; Páweł [...] vcżył y nápominał/ káżdego cżłowieká/ we wſzelkiey mądrośći NiemObr 87, 17, 88; WujNT Col 3/16. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»prosić i napominać« = rogare et obsecrare PolAnt (1): IEſzcże nád to bráćia prośiemy was/ y nápominamy w Pánu Ieſuśie/ iákosćie poięli od nas iáko maćie chodzić/ y podobać ſię Bogu/ ták byśćie y chodzili/ ábyćie obftowáli więcey. BudNT 1.Thess 4/1.

»napominać, (a, i) przestrzegać (a. wystrzegać)« [szyk 7:2] (9): GliczKsiąż L5, Gv; KromRozm II e4v; Ieronimowi/ [...] y inſzym ludziom/ dotąd mamy wierzyć/ dokąd ſie s ſlowem Bożym zgadzáią/ iako teſz nas ſami napomináią y wyſtrzegáią. KrowObr 216v; RejPos 29, 30v; ModrzBaz 1v; NiemObr 12; Commonefacio ‒ Napominąm, przeſtrzegąm. Calep 224a, 361a, 671b. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»napominać i utwi(e)rdzać (a. potwierdzić)« = consolare et confirmare Vulg (3): Iudás y Sylás gdyż y ſámi byli Proroki/ długiemi ſłowy nápominali bráćią/ y vtwirdzali ie [per sermonem multum exhortati sunt fratres, et confirmaverunt]. BibRadz Act 15/32; poſłálifmy Tymotheuſzá brátá náſzego/ y ſługę Bożego w Ewángeliey Chriftuſowey/ áby was potwierdźił y nápominał z ſtrony wiáry wáſzey [ad confirmandos vos et exhortandos pro fide vestra] WujNT 1.Thess 3/2, Act 15/32. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»radzić i napominać« (2): Mącz 18c; rádzę y nápominam/ áby káżdy/ [...] cżytał ſobie ták liſty inſze Petri de vineis iáko y ktorych inſzych piſmá CzechEp 404. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»napominać i strofować« = exhortari et arguere PolAnt [szyk 2:1] (3): Páweł ś. Piotra ś. nápominał y ſtrofował z iedney rzecży WujJud 128; BudNT Tit 1/9; NiemObr 20. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»napominać i wieść (a. przywodzić)« (1): [poeci] nie podléy iśćie/ niż Philoſophowie/ o przyſtoynym ná świećie żyćiu rozprawiáią/ w powinnośćiách náſzych nas nápomináią/ y do miłośći/ cnoty wiodą GórnTroas 5. [Ponadto w połączeniach szeregowych 3 r.]

a. Wzywać, zachęcać do czego; prosić o co; radzić co; admonere Modrz, Vulg, JanStat, Cn; hortari Modrz, Vulg, Cn; exhortari Vulg, Cn; suadere Mącz, Calep; cohortari Calep, Cn; commonere, corrigere, excitare, incitare, movere, stimulare, suscitare, urgere Mącz; vocare Calag; deprecari, increpare, obsecrαre, rogare Vulg; permonere Jan Stal [w tym: kogo, co (269)] (352): Currentem incitare, Nápomináć tego/ który yednák doſyć z ſiebie czini. Mącz 73d; Stimulo, Poduſzczam/ pobudzam/ nápominam. Mącz 415d, 53b, 214c, 424b, 508c, 510b; Kniáź Roman zgoła ſzáblą ogromnymi słowy/ Pośila ſwych triumph im ſlubuiąc gotowy/ Toż Hetman Polſki czyni ſwych nápomináiąc/ Obietnicámi/ sławą/ ććią w nich chęć wzbudzáiąc StryjKron 240, 702; Cohortor ‒ Napominąm. Calep 213a; Suadeo ‒ Radzę, napominam. Calep 1013b.

napominać czego [= o co] (1): Kthorich [krzywd i ubliżenia] nagrodzenya przeſz poſli y przeſz lyſthi ſſwoye yego K, mczi na pomynacz raczi y barzo yego Kro. mczi czyeſkye. LibLeg 11/152v.

napominać czego [= o czym] (1): A ktorzy [słudzy] máią pány wierne/ niech ich nie wzgardzáią iż ſą bráćia: ále tym więcey niech ſłużą/ [...] Tego náuczay/ y nápominay [Haec doce et exhortare]. WujNT 1.Tim 6/2.

napominać do czego (36): BibRadz *2v; RejPos 99v; BiałKat 131, 231; WujJud 229v; WujJudConf 90v; BiałKaz B2v; CzechRozm 105v, 108v; Widźiałem ia ſam Ieronimá Laſkiego/ Woiewodę Sirádzkiego/ [...] gdy huffy ſwe inż ſpráwione obieżdżał: do mężnego ie potykania napominał ModrzBaz 115v, 67v; Zu der Arbeit vermahnen. Do roboty nápomináć. Vocare ad laborem. Calag 588a; StryjKron 732; CzechEp 44, 49, 118, 271; NiemObr 32, 88, 89, 179; ReszPrz 38; [w mieście rzymskim] kapłani v chorych przy łożu ſiedząc one ćieſzą/ confortuią/ do ćierpliwośći y vſánia w Pánu Bogu nápominaią ReszHoz 118, 117, 120; ReszList 145, 167; Phil M; Chriſtus [...] nápomina lud do pokuty. WujNT Luc 13 arg, 1.Cor 7 arg, 9 arg, Eph 4 arg, Philipp 2 arg, 1.Thess 5 arg, s. 837, Aaaaaav.

napominać od czego (1): Páweł od rzecży inż vſtáwáiących y ginących/ ku pewnym y trwáiącym ná wieki/ nápominał. CzechRozm 71.

napominać około czego (1): Tám oni [książęta] iednacże ſpiſek Ceſárſkiego dekretu vkazáli Luteryanom/ [...] proſząc y nápomináiąc zwłaſzcżá około wiáry/ áby nic nowego niewymyſláli BielKron 210v.

napominać z czego [ = do czego] (2): LibMal 1554/193 cf »napominać przykazując«. Cf Ze zdaniem dopełnieniowym.

napominać ku czemu (72); ForCnR B4v; TarDuch B6, B8v, C; KromRozm II e2, e3v, e4, q2v; LubPs V5; KrowObr 63v, 207v; Piotr vzdrowiwſſy chromego ku pokutowaniu/ wſſyſtki nápomina Leop Act 3 arg; Przełożeni máią inſſe ludzie nápomináć ku modlitwie y ku dziękowániu Bogu Leop 1.Tim 2 arg, Tob 13 arg, Ps 98 arg, Prov 6 arg, Philipp 4 arg; BibRadz Ios 23 arg, 1.Reg 12 arg, 2.Par 19 arg, 29 arg, Ps 76 arg (20); Suscitare aliquem ad suum officium Nápomináć kogo ku swey powinnośći. Mącz 53c; Vinum corrigere, Nápomináć ku dobrym obyczáyóm. Mącz 350b, 436d, 444b; Iáko też y w drugim Pſalmie nápiſał [prorok Dawid]/ nápomináiącz nas ku chwale iego/ powieda nam o nim: Iż ten Bog náſz wielki Bog/ á kroi wielki nád wſzytkimi krolmi. A ták podźmy chwalmy/ płácżmy/ á vpadńmy przed nogámi iego RejPos 53v, 32v; BiałKat 131; Zupełna náuká napirwey vcży/ potym też nápomina/ y przypędza. Ku tym cnotam ktore Pan po nas mieć chce RejPos [212]v marg, [1102]; náucżyćiele wierni/ ſzcżyrze náucżáią: y łáſkę Bożą w Meſyaſzu okázáną/ przed ocży przekłádáią: y ku wierzeniu tym wſzyſtkim rzecżam ludzi nápomináią CzechRozm 111v, 71, 76, 107v, 108v, 248; CzechEp 44, 49, 153, 154, 199; CzechEpPOrz **2v; NiemObr 31, 45; WujNT 12, 520, l.Cor 1 arg, s. 681, Philipp 3 arg (12).

napominać przez kogo, przez co (11): A thak przes czyę napomyna Krol yego M. pana woyewode abi ſye zachował wſprawyedlywoſczy LibLeg 10/122v, 11/152v; TarDuch B8v; BibRadz *2v; Ceſarz/ nápominał kſiążę Sáſkie/ przez Woiewodę Ryńſkiego/ [...] Tákież Ierzyká Brandeburſkiego/ przez Biſkupá Mogutyńſkiego/ y przez inſze/ áby odſtąpili od ſekty Luterſkiey BielKron 208; RejAp 102; RejPos 288v; CzechRozm A7v; Węgierſcy Pánowie [...] wnet Stephaná Woiewodę przez liſty y poſły ſwoie nápominali/ áby ſię oſtrzegał StryjKron 672; NiemObr 179; WujNT 1.Thess 4/1.

napominać na co (1): gdyś ty wzgárdził oną ſwiętą wiecżerzą iego/ ná kthorą cie prośił/ námawiał/ nápominał przez rozmáite poſły ſwoie/ [...] pewnie on wzgárdzi tobą RejPos 288v.

napominać o co (6): zda ſſye yego Kro. mczi za rzecz potrzebnam abi Syem [...] bil dzyerzan [...] y wdzyeczen yeſth thego yego Kro. mcz yſch pan Voyewoda oni napominacz yego Kro. mcz raczi. LibLeg 11/164; KwiatKsiąż A4 [2 r.]; OrzQuin X3v; NiemObr 59; Nie będźieſzli mię ſłuchał, y czynił o co cię Napominam: przyidzieć ſię vmknąć kędy z wielką Nieſławą CiekPotr 53.

napominać czym (28): I offſzem ſpowynnoſczy naſſzey yakoſzmy y przethym czynyely t.m. tym lyſtem napomynamy LibLeg 8/132v; BibRadz II 9c marg; Mącz 436d; Tymże też podobieńſtwem nápomina nas duch Boży/ ábyſmy żywot ſwoy/ ná świećie ſkromny/ y pokorny wiedli NiemObr 13. Cf »przykładem napominać«, »słowy napominać«.

napominać o czym (1): y othim poſlalyſzmi zadały y napomynaly abi ych mcz. tho opatrzily y roſkazaly [...] abi tbi ſkodi wroczone bili. LibLeg 11/165.

napominać w czym (11): A wpodobieńſtwie wielkey vczty nápomina ábychmy go ſzczyrze náſládowáli/ gdy nas wźywa[!]. BibRadz Luc 14 ary; RejPos 53v; y nápiſał [Luter] dwoie kśiążki przećiw niebieſkim Prorokom/ gdźie w iednych nápomina; áby Káznodźieie tákowe/ ktorzy obrázy wyrzucáć poſpolſtwu każą/ z miaſt wyświecáli WujJud 52v; CzechRozm 225; w ktorym liśćie [cesarz] nápomina kśiężą/ żeby Papieżá ſwego od nieſłuſznych y nieprzyſtoynych obycżáiow y poſtępkow odwodźili. CzechEp 401; NiemObr 88, 89; WujNT 733, 815, 837. Cf »w napominaniu napominać«.

napominać w czym [= co dotyczy czego] (2): Izráelá nápomináią w wezwániu iego/ áby ſię nie mázał łącząc ſię z pogány. BibRadz Is 41 arg; CzechRozm 2.

cum inf (7): TarDuch C5; HistAl K2; BiałKat 206; Boć Pan Bog rzecży niepodobnych nieroſkázuie: ále przykázuiąc nápomina nas y cżynić co możemy/ y prośić o to cżego niemożemy/ y pomaga ábychmy mogli. WujJud 76v; Dawid ná wielu mieyſcach nápomina w Páná Boga vfáć BiałKaz F3v; BudNT Act 14/22[21]; CzechRozm 225.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: z tego; aby (180), żeby (7), (e)by (3), ażeby, że (2), , zaimek względny (2)] (199): A przeto y podrugye t.m. napomynamy aby t.m. dobrodzyeyſtwem bożym nyegardzyela LibLeg 8/133, 8/132v, 10/114v, 122v, 11/70, 76v (9); OpecŻyw 159; BielŻyw 63, 71, 103, 158; LibMal 1544/193 [2 r.], 193v; HistAl B7v, N3; KromRozm I O4; MurzHist C, E4, I2, K4, Ov, S, T4; KromRozm II e2v; KromRozm III G3, H4, I2v, I3v, O2v, P7v; Diar 24; GliczKsiąż M8; I dla tego [lampy] záwieſzone były y gorzáły/ áby lud Iſráhelſki nápominały/ iż ieſztze lud pod Zakonem był wćiemnośćiáchKrowObr 90v, 62v, 202, 214v, 216, 223; Nápomina Zydy by Páná náſláduiąc/ opuśćili złośći przodkow ſwoich Leop Zach 1 arg, Is 36 arg, 2.Cor 6/1, Apoc 4 arg; Nápomina złośniki iżby ſię hárdźie nie ſtáwili. BibRadz Ps 75 arg, *2v, *4, Gen 19 arg, Deut 1/42, 2.Par 28 arg (34); BielKron 45v, 105, 118, 207v, 208 (9); KwiatKsiąż A4; Commonere aliquem officii sui, Nápomináć kogo áby ſtrzégł ſwoyey powinnośći. Mącz 231a, 313a; RejAp 102; RejPos 65; vkłon ćieleſny ieſt péwnym poſłem ſercá/ [...] boć to cżyni y mówi człowiek/ co w ſercu ma. Wnętrzné nápominaiąc/ iáko ſkruſzyć ſerce ma człowiek przed pánem Bogiem dla grzechów BiałKat 36, 196; WujJud 52v, 194, 229; WujJudConf 222v; RejPosWstaw [212]v; BudBib 2.Mach 2/3; BudNT przedm b7v, Act 27/33, Iudae 3; StryjWjaz B4; CzechRozm 2, 225, 233; ModrzBaz 9, 18v, [38]v, 46, 59, 86; StryjKron 51, 170, 220, 672; A zoſobná Piotr nápomina towárzyſze ſwe/ [...] żeby páśli to ktore przy nich było ſtadko Boże CzechEp 385, 40, 110, 170, 265, 271, 357, 401; NiemObr 4, 13, 18, 19, 59, 131, 132; ReszPrz 4; Ieſt też oſobne Bráctwo/ ktorego Bráćia tych ktorzy ſą oſądzeni ná śmierć/ prowádzą/ ćieſzą/ á żeby nie roſpacżáli dla grzechow/ nápomináią ReszHoz 122; ActReg 56, 126, 136; [Cycero brata Quinta] nápomina/ że ieſliby ſie tego vchronić nie mógł/ áby iego vmyſł gniewem nie miał być wzruſzony/ żeby ſie rácżey ná to przygotował [...] iákoby ſie miał gniewowi ſprzećiwić. Phil I, D3, M, O3; WujNT przedm 36, s. 104, 171, 358, Act 14/21 (51); SarnStat 310, 437; PowodPr 6; Tákowych obyczáiow, ia cię nápominam, Abyś ſię nie imował, y nie nápiiał ſię CiekPotr 20, 13.

Z przytoczeniem [w tym z zapowiednikami: mowiąc (6), tak (mówić) (2), (tymi a. temi) słowy (mowiąc a. mowić) (7)] (21): A przeto was y powtore nápominam iákiem możećie nalepſſem pieniem wyſláwiayćie tego krolá náſſego RejPs 70v; GliczKsiąż M8; BibRadz Act 27/33; Scypio Affrykanus gdy w bitwie przećiwko Annibálowi ſwe woyſko [...] pobudzał/ ták ich nápominał: czego pámiątką Ennius Poeta tym wierſzykiem zoſtáwił: Mihi Romanus erit, quicunquae Romanum feriet hoſtem. OrzRozm P3; RejPos 32v; WujJud 229v; WujJudConf 90v; BudBib 1.Mach 5/32, 13/3; Apoſtoł Piotr do krſtu napomináiąc ták mowył pokutę cżyńćie BiałKaz B2v; CzechRozm A7v, 204v, 222; PaprUp D, L4; ModrzBaz 67v; CzechEp 60; NiemObr 88; Iuż was nie ſwymi [...] ále Apoſtołá Páná Chryſtuſowego onego nacżynia Bożego wybránego/ ś. Páwłá/ ſłowy proſzę y nápominam: Ieſli ieſt ktore poćieſzenie [...] napełnćie rádość moię. ReszPrz 92; prawdźiwey miłośći/ do ktorey nas ś. Ian nápomina/ mowiąc: Synacżkowie nie miłuymy ſłowem álbo ięzykiem/ ále rzeczą y ſkutkiem/ żaden inácżey y pewniey poznáć nie może iáko z vcżynkow ReszHoz 117; WujNT Act 27/33.

W połączeniach szregowych (14): KromRozm II e2v; BibRadz *2v; RejPos 288v; ſzcżyry náucżyciel nie doſyć ma ná thym żeć pokazał czobyś cżynić álbo opuśćić miał/ ieſliby cie theż nie przypądzał/ nie nápominał/ á według możnośći ſwey nie przyciągał/ abyś cżynił ábo opuśćił/ tho coś wyrozumiał żebyś cżynić ábo opuśćić miał. RejPosWstaw [212]v; CzechEp 388; náuká kośćiołá Bożego/ [...] ieſt dawna/ [...] powſzechna/ [...] zgodliwa/ bo wſzyſcy [doktorowie św.] iednáko świętych wzywáć kazáli/ [...] iednáko do dobrych vcżynkow nápomináli/ y o ich zaſłudze y ważnośći vcżyli. ReszPrz 38; ReszHoz 118, 120, 122; WujNT 681, 837, 1.Thess 2/12, 2.Tim 4/2; Karałem go oycowſkie, gromiłem ſurowie. Nápominałem áby poprzeſtał nałogu: Niepomogło CiekPotr 13.

W przeciwstawieniach: »fukać (2), odstraszać, odwoć (2) ... napominać« (5): CzechEp 388; Tu Ian ś. ſwym przykłádem vczy káznodzieie/ áby ludzie odſtráſzáli od złego/ boiáznią piekłá y ſądu Bożego: á nápomináli ku dobremu/ nádzieią zapłáty kroleſtwá niebieſkiego. WujNT 12; [św. Jakub w swoim liście] odwodzi od wſzego grzechu: [...] A nápomina ku modlitwom/ iáłmużnom/ ku pokorze WujNT 784, 1.Tim 5/1, Tit 3 arg.

W charakterystycznych połączeniach: napominać biskupa (5), czytelnika, katoliki, każdego, kościoły, Jego (Waszą) Krolewską Mość (krola) (9), lud (chrześcijański, rycerski) (ludzi(e)) (21), marszałka, męczenniki, mieszczany, młodsze, młodzieńce, nieumiejętne, śmiercią Chrystusową odkupionych, papieża (2), przełożone duchowne, przyjacioły, sługę kościelnego, starsze(go) (starszych) (3), wszytko stworzenie, swoich (swoje, swych) (4), syna (syny) (2), ucznie (2), (wszytki) wierne (wiernych) (9), pana wojewodę (2), wykupione od Pana, (inszych) wszy(s)tkich (wszystkie) (11), zięcia, złośniki, Żydy (2); napominać nagrodzenia [czego]; napominać do bezżeństwa, do bitwy, do cierpienia, do cierpliwości, do dostąpienia korony niebieskiej, do jedności ducha, do krstu, do miłości (społecznej prawdziwej) (3), do modlitwy, do pokory, do pokuty (2), do pokajania, do polepszenia, do pomierności, do posłuszeństwa, do mężnego potykania, do powinności chrześcijańskich, do roboty, do spospolitowania, do spowiedzi, do dobrych uczynków, do ufania w Panu Bogu, do Boga prawdziwego uznania, do zgody (2), do nowego żywota; napominać około wiary; napominać ku bojaźni Pańskiej, ku chwale (Bożej, Pańskiej) (4), ku ci(e)rpliwości (4), ku [jakim] cnotam (3), ku czujności, ku dzięk czynieniu, ku dziękowaniu, ku jałmużnom, ku jedności, ku krzyżowi, ku miłości (spolnej, społecznej) (5), ku modlitwie (3), ku dobrym obyczajom, ku pokajaniu (3), ku pokorze (serdecznej) (5), ku pokucie (pokutowaniu) (6), ku ponurzaniu, ku posłuszeństwu, ku potykaniu (podce) (2), ku powinności [czyjej], ku rozlaniu krwie, ku skromności, ku pilnemu słuchaniu, ku stałości (w wierze) (2), ku stateczności (2), ku świątobliwości, ku trwaniu w dobrym, ku trwałości [= wytrwałości], ku uczynkom dobrym, ku uniżeniu, ku upamiętaniu, ku wierze (3 ), ku weselu, ku wyznaniu dobrodziejstw Pańskich (wiary) (2), ku zachowaniu prawdy (pokoju, zakonu) (3), ku zgodzie (5), ku znoszeniu krzyżow, ku czystemu (dobremu, przystojnemu) żywotowi (3); napominać przez apostoły, przez biskupa, przez ewanijelisty, przez listy, przez posły (2), przez proroki, przez syna [= Chrystusa], przez pana wojewodę; napominać listem, pieniem, podobieństwem [= przypowieścią] (2); napominać w książkach, w liście (5), w nauce, w podobieństwie [= przypowieści], w psalmie, w [którym] rozdziale; napominać często(kroć) (3), jawnie, kilkokroć, mile, nie bez przyczyny, pilnie (6), społu [z kim], srodze, z osobna, (2), z wielką żądzą; napominać nie przestawać.

Zwroty: »ciesząc napominać, cieszyć napominając« (3:1): Pyotr wpirwſſym liśćye też żydy po nyektorich źyemyach roſproſſone ćyeſſąc y pośiláyąc nápomina ku pokućye y śwyętobliwemu/ [...] żywotowi/ pobudzáyąc ye nádźyeyą zapłáty. KromRozm II e4; LubPs F4v; Prorok ćieſzy wierne nápomináiąc ie ku ćirpliwośći. BibRadz Is 26 arg; WujNT Hebr 6 arg.

»napominać z wszelaką cierpliwością i nauką« (1): przepowieday ſłowo, nálegay w czás/ nie w czás: karz/ fukay/ nápominay z wſzeláką ćierpliwośćią y náuką [argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina]. WujNT 2.Tim 4/2.

»jako ociec dziatki swoje napominać« = monere ut filios Vulg (1): káżdego z was (iáko oćiec dźiatki ſwoie) nápomináli y ćieſzyli [sicut pater filios suos, deprecantes vos et consolantes]/ y oświadczáli ſię ábyśćie poſtępowáli przyſtoynie w Bogu WujNT 1.Thess 2/12.

»jeden drugiego napominać« (1): A ktorzy [ludzie] ſpołu w łáſce iego cieſzą ieden drugyego nápomináiąc/ á záwżdy ſie k wiernym modlitwam á proźbám ſwym náwrácáiąc. LubPs F4v.

»fukać napominając« (1): Opowieda śmierć ſwą/ y fuká Piotrá nápomináiąc go ku krzyżowi. BibRadz Mar 8 arg.

»napominać [czyim] imieniem [= w czyim imieniu]«. (1): Tamze będzie proſſyl y napomynal yey M. ymieniem wschitkich ych M. abi yey M. smetkv zadnego do ſercza nieprzipvſczala LibLeg 10/114v.

»łagodnie napominać« (1): [papież pisał do króla] Nie łágodnie go iáko nápomináiąc/ ábo proſząc/ [...] ále gorzey niż ná iákie fotárlę fukáiąc CzechEp 388.

»w napominaniu napominać« (1): á bierz ſie ták iáko cie w pirſzym nápominániu tám piſmo nápomina/ co napilniey do tego/ ábyś co rychley doprowádzil tego ták wdzięcżnego gośćiá/ do przybytku ſercá ſwoiego RejPos 99v.

»jako ojca napominać« (1): STárſzego nie fukay: ále iáko oycá nápominay: młodſze/ iáko bráćią [Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem; iuvenes ut fratres] WujNT 1.Tim im 5/1.

»(na)pisać napominając, pisząc napominać« = scribere deprecantem PolAnt; scribere obseerantem Vulg [szyk zmienny] (6:2): KromRozm I 04; KromRozm III H4; CYcero w ſięgách [!] yednych kthore po łáćinye zowyą Officia [...] piſſąc do ſyná ſwego Márkuſá ktory w Atenách ſtudował/ nápomina go temi ſlowy GliczKsiąż M8; RejPos 53v; BudNT Iudae 3; CzechRozm 233; Páweł piſze do nich [Filipowian]/ ćieſząc ie/ y wiárę ich chwaląc/ á przytym ku ſpołeczney miłośći nápomináiąc/ y náprzećiw fałſzywym Apoſtołom ie vtwierdzáiąc. WujNT 681, 1.Petr 5/12.

»napominać przykazując« (1): yeſth gi kilko krocz slovi napominał przikazuyącz mv aby czudzey zenye pokoy dali. LibMal 1554/193.

»przykładem [czyim] napominać« [szyk zmienny] (4): Nápomina ie przykłádem Zydow/ żeby ćieleſnie dobrodźieyſtwam Bożym nie vſáli á iżby ſię báłwochwálſtwa wyſtrzegáli. BibRadz 1.Cor 10 arg; CzechEp 199; WujNT Ioann 13 arg, 1.Cor 9 arg.

»napominać z prośbą« (1): Páweł do Tymotheuſzá spilnośćią piſze: Nápominam zprośbą: áby nádewſzyſtko piérwéy/ dźiáły ſye miedzy wámi/ Prośby/ Modlitwy/ przyczyny/ dźięki/ zá wſzyſtki ludźie BiałKat 196.

»(tymi) słowy (i przykłady) (a. słowem, a. słowki, a. wielą słow) napominać« [szyk zmienny] (16): LibMal 1554/193; GliczKsiąż M8; WujJudConf 90v; BudBib 1.Mach 13/3; [króla] ſtrożem ludu ábo Páſtyrzem názywano: ktoremi słowy nápominano go [quibus verbis admonetur, ut ...] áby pámiętał kármić tych ktorych rządźić ábo im pánowáć chce. ModrzBaz 18v, 67v; NiemObr 88; ReszPrz 92; Do modlitwy nápomina nas P. Chriſtus/ nádzieią vproſzenia/ ſłowy y przykłády. WujNT Aaaaaav; wſzákże przez dwie lećie milczał/ y nigdy go nie nápominał namnieyſzym ſłowem płotu do rozgrodzenia [nec unquam admonuit ipsum Egidium unico verbo pro saepibus praenotatis amovendis. JanStat 1113]. SarnStat 678.

»usilnie napominać« (1): Ná ktore [odszczepieńce] też cżęſto Apoſtołowie nárzekali/ y ſwoich/ áby ſię ich pilnie ſtrzegli/ vśilnie nápomináli. CzechEp 357.

»napominać wzywając, napominając wzywać« (1:1): BibRadz Ioann 7 arg; żebyſmy podeptawſzy ſtáry obycżay życia/ ięli ſie nowego. Ku cżemu nápomináiąc káżdego z nas z oſobná wzywa Apoſtoł s. RejPosWstaw [1102].

Szeregi: »cieszyć, (i) napominać« (1): Ián ſwięty [...] cieſſyl ią/ ij napominał aby tzo iadla/ ij poſilenié malé cialu wzięła. OpecŻyw 159. [Ponadto w połączeniach szeregowych 5 r.].

»napominać, grozić« (1): á tákiey dumy [Chrystus] zákázował/ ku pokorze/ y vniżeniu ich nápomináiąc/ grożąc poháńbienim tákowym wſzytkim/ ktorzyby ſię nád inne/ wynosić chćieli NiemObr 31.

»napominać i karać« [szyk 1:1] (2): BibRadz 1.Reg 12 arg; ieſliże ty [królu] ſpráwiedliwośći téy [w królestwiewie] zániechaſz/ Kápłan Koronator twóy/ nápomináć ćię o to [ma] OrzQuin X3v. [Powadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»kazać i napominać« (2): CzechRozm 225; niektorym proſtym Paćierz y Zdrowáś Márya mowić każą/ y do innych powinnośći chrześćijáńſkich nápomináią ReszList 167.

»nauczać, uczyć i napominać« [szyk 2:1] (3): BibRadz 2.Par 19 arg; A Iozuemu nie inſzego nie roſkázowano/ iedno kſiąg Moyżeſzowych pilnowáć. Iozu.1.8. do cżego też y wſzyſcy inſzy prorocy lud nápomináli y nic innego nád on zakon nie vcżyli CzechRozm 105v; WujNT 1.Tim 6/2. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»napominać i ob(o)więzować« (2): [X.K. w swoim liście] Iego Krolewſką Mość nápomina/ y práwie vśilnymi namowámi obowięzuie/ áby miecżá ſobie zwierzonego przećiwko nam dobył NiemObr 19, 4.

»pobudzać i napominać« (2): Otoſz maſz iuſz vtzynki dobre/ ku ktorym ludzi pobudzamy/ y tzęſtokroć napominamy KrowObr 63v; CzechEp 271.

»prosić i (a) napominać« = rogare et obsecrare Vulg [szyk 14:3] (17): LibLeg 10/114v, 11/76; KromRozm I O4; DiarDop 107; BibRadz *2v; BielKron 207v, 210v; Tylko ćię proſzę y nápominam boy ſie Páná Bogá/ á żyw wedle woley iego CzechRozm 204v, A7v, 222; PaprUp D, L4; Zołnierz podniowſzy Bolesławá [Krzywoustego] z ziemie/ ná koniá go ſwego wſádźił/ Nápomináiąc y proſząc/ áby więcey Oyczyżnę/ y Kroleſtwo Polſkie/ á niſz sławę y chwałę ſwego zwycięſtwá vważał StryjKron 220; ReszPrz 4, 92; WujNT 1.Thess 4/1; PowodPr 6. [Ponadto w połączeniach szeregowych 2 r.].

»napominać i prowadzić« (1): [Pismo św.] nie do cżego inſzego nas wſzędy nápomina y prowádzi/ iedno do znáiomośći Bogá y Chriſtuſá/ á potym do náſzey powinnośći. CzechEp 118.

»przestrzegać i napominać« (1): Iednák w tym ćię przeſtrzegam/ y nápominam: ábyś ná to pámiętał CzechRozm 2.

»napominać i przymuszać« (2): BibRadz Gen 19 arg; Heliaſz/ [...] rozerwánych w wierze y w miłośći/ pogonić y porownáć miał/ ku iedney wierze/ zgodzie/ y miłośći ſpolney/ onych nápomináiąc y práwie przymuſzáiąc. CzechRozm 108v.

»strofować i napominać« (2): odpiſawſzy Papieżowi/ onego o to ſtrofowáli y nápominali/ áby ſię tego nie dopierał/ co iemu nie należy. NiemObr 59; WujNT przedm 36. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»ukazywać i napominać« (1): pan Bog/ przez wierne ſługi ſwoie/ ſłowem ſwoim ś. báłwochwálſtwo/ zabobony rozmáite/ y ſproſne obyczáie ich [papieżników] vkázuie y odkrywa/ y do polepſzenia y vznánia nápomina NiemObr 179.

»utwierdzać (a. potwierdzać) i napominać« = consolare et confirmare Vulg (3): Leop Philipp 4 arg; BudNT Act 14/22[21]; wroćili ſię do [...] Antyochiey: vtwierdzáiąc ſercá vczniow: y nápomináiąc áby trwáli w wierze WujNT Act 14/21 [przekład tego samego tekstu BudNT ]. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»wieść i napominać (a. przywodzić)« (2): ieſliby ſie co miedzy bráćią [...] tráfiło/ tedy to miedzy nimi bráćia ichże drudzy ná to obrani/ miedzy nimi/ w miłośći/ roſtrzygnąć máią. Ku zgodźie y miłośći obie ſtronie/ á nie ku pomśćie przywodząc/ y nápomináiąc. CzechRozm 248; Phil M. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»wołać a napominać« (1): iuż o złych Pan mnieyſzą piecżą mieć racży/ iedno iż ná nie przez piſmá á przez dekretá ſwoie wołáć á nápomináć ich racży/ áby ſie vználi w złoſciach ſwoich RejAp 102.

»napominąć, zalecać« (1): [św. Jan] wſzyſtkim vbłądzenie pokázował: do pokáiánia y nowego żywotá napominał CzechRozm 108y. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.].

»żądać i napominać« (1): LibLeg 11/165 cf napominać o czym.

W przen [ze zdaniem dopełnieniowym] (1): Chćiałem ſię tu vkłonić: Lecz mię nápomina/ Y práwie gwałtem dźierży potrzebna przyczyná. Abym tych ludźi przeſtrzegł co nam gánią Poſły Prot C4v.
2. Przypominać, przywodzić na pamięć; commoneſacere, praehendere Mącz (5): Praehenso, Vſtáwicznie chwytam/ nápominam/ chwytam/ zábiegam/ á mam ſie ku czemu. Mącz 318a.

napominać czego (1): Commonefacere alicuius rei, Nápominácz [lege: napominać] niektorey rzeczy. Mącz 231a.

napominać z czego [= o czym] (1): Monimentum, Pámiątká/ znák pámiątki cziyey/ wſzeláka rzecz która nas nápomina z czego przeſzłego/ yáko yeſt grób kámieniem położony/ napis/ tituł/ słup/ xięgi/ etć. Mącz 230d.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Ma go tedy to pómázánie nápomináć/ iż wnętrznym pomázániem ieft od Duchá święthego pomázan ná vrząd wielkich táiemnic Bożych BiałKat 366.

Zwrot: »upominki napominać« = dawać dary (1): [z listu cara Sahibkiereja] yeſly ti brath nasz wyelyky Krol Sigmvnth y ſin v. M. wyelky Crol Sigmvnth Avgvſth do ſyebye ponas prawdzywą braczką przyaſn obacziczie, maczie nas bratha ſwoyego kozdego rokv thimy vpominky napomynacz. Za trzinaſczie thiſſiacz ſlothich ſuknamy LibLeg 10/97.
3. Zrobić o czym wzmiankę (1): Ieſliżem iá tedy vmył nogi waſze pán i miſtrz/ i wyście winni iéden drugiemu vmywać nogi [...] tak włáſnie rozumiéć mámy ich ku ſtołu śiadanie/ iako śię to wielé kroć napominało MurzNT 238v marg.

Synonimy: 1. fukać, ganić, gromić, karać, łajać, ostrzegać, przestrzegać, przymawiać, strofować, trestać; a. nakłaniać, namawiać, radzić, skłaniać, wzywać, zabiegać.

Formacje współrdzenne cf POMNIEĆ.

Cf NAPOMINAJĄCY, NAPOMINANIE, NAPOMINANY

DJ