[zaloguj się]

RZEMIEŚNIK (293) sb m

rzemieśnik (141 + errata), rzemięśnik (66), rzemiesłnik (43 + errata), rzemieślnik (36), rzemięślnik (6), rzemięsłnik (1), [rzemiestnik]; rzemieśnik Mymer1 (3), LibLeg, SeklKat (2), RejKup, Diar, LubPs, RejWiz (7), Leop (4), OrzRozm (2), GórnDworz, BielSat (4), BielSpr (8), ModrzBaz (19), BielRozm (6), GórnRozm (4), Calep (9), GrabowSet, GrabPospR (5), RybWit; rzemięśnik BielKom, GliczKsiąż (22), SarnUzn, RejAp (2), RejZwierc (8), StryjKron (4), CzechEp (3), SkarKazSej, KlonFlis, KlonWor; rzemiesłnik Oczko, KochPs, BielSjem (4), JanNKar, PowodPr; rzemieślnik Murm (2), BielŻyw, RejRozpr, KromRozm III, KrowObr (4), UstPraw (2), WujJudConf, Strum, ReszPrz (2), ReszHoz, WyprPl; rzemieśnik : rzemięśnik : rzemiesłnik : rzemieślnik : rzemięślnik : rzemięsłnik GroicPorz (–:–:2:5), BibRadz (7:1), BielKron (17:13), Mącz (16:1:–:1), BudBib (6:3:–:3:6), SkarŻyw (9:1), GostGosp (–:–:4:9), WujNT (4:1), SarnStat (–:–:29:1), SkarKaz (2:2), CiekPotr (errata:–:errata cytuje:–:–:1).

Oba e jasne.

Fleksja
sg pl
N rzemieśnik rzemieśnicy
G rzemieśnika rzemieśników
D rzemieśnikowi rzemieśnikóm
A rzemieśnika rzemieśniki, rzemieśnik(o)w
I rzemieśnikiem rzemieśniki, rzemieśnikami
L rzemieśnikoch, rzemieśnikach
V rzemieśniku

sg N rzemieśnik (64).G rzemieśnika (18).D rzemieśnikowi (8).A rzemieśnika (17).I rzemieśnikiem (8); -em (2), -(e)m (6).V rzemieśniku (1).pl N rzemieśnicy (77 + errata).G rzemieśników (43); -ów (5), -(o)w (38).D rzemieśnikóm (18); -óm (5), -om (1), -(o)m (12); -óm : -om SarnStat (5:1).A rzemieśniki (19), rzemieśnik(o)w (3); -(o)w LibLeg; -i : -(o)w BielKron (2:1), StryjKron (1:1).I rzemieśniki (8) OrzRozm, BielKron (3), ModrzBaz, SkarŻyw (2), rzemieśnikami (2) StryjKron, ReszPrz.L rzemieśnikoch (4), rzemieśnikach (2), skrót (1); -och GroicPorz (2), BielSpr; -ach BielSat; -och : -ach ModrzBaz (1:1).

stp, Cn notuje, Linde XVII XVIII w.

1. Człowiek zajmujący się rzemiosłem (także artystycznym), rękodzielnik, wytwórca przedmiotów użytkowych; artifex Murm, Mymer1, Vulg, PolAnt, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; faber PolAnt, Mącz, Calep, Cn; opifex PolAnt, Mącz, Modrz, Cn; mechanicus Calep, JanStat, Cn; fabricator, operarius (homo) Mącz; demiurgus Calep (293): Murm 179, 180; Artifex. handwerckſman. Rzemieſznik. Mymer1 13v, 13, [45]; BielŻyw 158; Czeſſarz Thur. poſlal dwv Baschv kv Bvdzinyv asnimy roſlicznich rzemieſnykow Budownykow dla budowania koſtownego Zamkv budzinskyego LibLeg 11/13; Wſſák wiesz że rzemieſlnik káżdy Potrzebuie płacey záwżdy RejRozpr A3v; przekletyto [!] człowiek ktori chwali za boga vczinek rzemieſnika SeklKat Ev, A4; RejKup l4v; Diar 80; BielKom F6; yákoby ludzye żywi byli przez rzemyęsnikow? GliczKsiąż G5v; Y owſſem ſam pan Kriſtus będąc bogyem nye mogł ſie obydź bez rzemyęsnikow GliczKsiąż G6, G5v [2 r.], G6 [5 r.], G6v [2 r.], G7 [2 r.], G8, H3v, H4v [2 r.] (21); LubPs A5v; RZemieſłnicy/ y wſzyſcy w poſpolitoſći Mieſzczánie/ powinni poſłuſzni być zwierzchnoſći Rádźieckiey GroicPorz f4, f4, k4, mm2v, mm3, nn2; wſzyſcy ſię ku martwym/ niemym/ głuchym/ y ſlepym Obrazom nákłonili/ ktorych rzemieſlnicy nadziáłáli KrowObr 117, 110, 111; Bowiem káżdy Rzemieśnik iednym kſtałtem kuie/ [...] á Sloſarz piłuie. RejWiz A8v, 147 marg, 162v marg, Dd2; Leop Ex 36/4, 3.Reg 7/14, Ier 29/2; Bráctwá wſzelákich rzemieſlnikow/ ktore ſą ku ſzkodzye poſpolitey/ zkłádamy ninieyſzym Seymem. UstPraw F4, A2; Oddáli potym pieniądze murárzom y rzęmięśnikom BibRadz 1.Esdr 3/7, 4.Reg 22/5, 1.Par 4/14, Bar 6/7, Act 19/24, 37; rzadko tho dźiś naydźieſz/ áby kthory Kśiądz vbogą dźieweczkę zá mąż wydał/ áby Rzemieśniká záłożył OrzRozm H2, P4v; Wezwał tedy Moiżeſz Beſelehel y Ooliábá/ rzemięśniki od Bogá vſtáwione BielKron 35v; Są też tam [w Laponii] rzemieſnicy miedzy imi/ ktorzy igiełkámi wyſzywáią ſzáty złotem. BielKron 294v, 34v marg, 35v, 64v [2 r.], 69v, 76 (23); Artificiosus, Dobry rzemieslnik/ álbo foremny/ Miſterski Mącz 17a; Lanarius, Knap/ rzemięśnik który welną robi. Mącz 183c; Operae pluraliter, Rzemieśnicy. Mącz 264d, 16d, 113a [2 r.], 264c [2 r.], d [2 r.], 265a (16); SarnUzn B; RejAp 177; GórnDworz Ii7v; Zmowią ſie Rzemieśnicy zſzedwſzy ſie do cechu/ Máło pieniędzy w ſkrzynce/ máło mamy w miechu. BielSat C3, C, C2v, C3; Bo fortuny trzebá żeglarzowi/ oracżowi formánowi/ tákże y káżdemu rzemięſnikowi RejZwierc 22, 103v, 111v, 146, 156v; RZemieśnicy y Drabi ku ſpráwie woienney ktorzy ſą potrzebni á kthorzy niepotrzebni mamy bácżyć BielSpr 2v; bo miewáli [Rzymianie] ná ten cżás w woyſcże rozmáite Rzemieśniki/ Cieſle/ Kowale/ Málárze/ Sloſárze/ Płátnerze/ Bárwierze/ Lekárze y innych wiele/ ktorzy cżynili te rzecży ktorych było potrzebá BielSpr 9, 2, 2v [2 r.], 66v; WujJudConf 51v; y poſtánowił [Dawid] rzemięſlniki co rzeżą kámienie gránowite ná budowánie domu Bożego. BudBib 1.Par 22/2; Ale to co w ręku vrobią [tj. posągi bożków]/ ieſt przeklęte ták ſámo iáko y rzemieśnik iego [qui fecit illud] BudBib Sap 14/8; Báłwáná leie rzemięſlnik/ á złotnik złotem powłocży iy/ y (kuie nań) śrebrne łáncuchy rzemięſlnik. BudBib Is 40/19; Złotnicyć y rzemięśnicy vrobili ie [bałwany] BudBib Bar 6/44, 1.Reg 5/18, 2.Esdr 2/16, Sap 14/1, 10, Is 3/3 (14); Strum D4v; Poſpolićie śie to zachowuie/ iż ktoryby rzemieśnik zábił pſá/ ten rzemiosłá muśi przeſtáć robić ModrzBaz 6v; Ták tedy krew śláchecka przodkow twych/ cżyni ćię śláchćicem/ iáko krew rzemieśniká cżyni ſyny iego rzemieśniki ModrzBaz [41]v, 6v marg, 34, 35v, [41]v [2 r.], 45v (12); Oczko 8v; Kámięń od rzemieſłników niedbáłych wzgardzony Ná kąt czelny ieſt włożony. KochPs 178; Z Cżytánia żywotow swiętych Bożych/ to ná cżym ieſt zbáwienie náſze narychley mieć/ to ieſt poznáć Paná Bogá y rozmiłowáć ſie go rychley możem. bo iż go tylo potym co cżyni/ iáko rzemieśniká po roboćie/ [...] poznáwamy SkarŻyw A3, 74, 305, 490, 589 [2 r.]; Posłał potym po Rzemięſniki do Greciey/ y zmurował Cerkieẃ Bohorodzicy StryjKron 165, 140, 155; Bo mię rodźicy z młodu niechćieli mieć rzemięśnikiem: á zwłaſzcżá mátká: ále rácżey kśiędzem CzechEp 64, 87 [2 r.]; BielSjem 24; YVż záśię Rzemieśnicy máią też ſwe ſpráwy/ Gdy ſie zeydą do cechu ſtrzegą ſwey vſtáwy. BielRozm 16, 10, 19 [3 r.]; GórnRozm L3v [3 r.]; Artifex – Miſtrz. rzemieſznik. Calep 98b; Banausus – Rzemieſznik, wſzeliaky ktori robote mą od ognia. Calep 123a; Mechanicus – Rzemieſnik. Calep [644]b, 94b, 304a, 415b, 964a; Káżdemu rzemieſłnikowi cżynu [tj. materiału] przycżynić: kędy Będnarz/ tám drzewá ſuchego GostGosp 32; Przy leśiech drzewem robiące rzemieślniki gromadź każdy. GostGosp 154, 14 [2 r.], 32, 96, 128, 140; Wprzód koniá ćwiczonégo: rzeczy drobné potem Spráwim v rzemieſlników/ iuż z mnieyſzym kłopotem. WyprPl A3v; WujNT 56 marg, Act 19/38; zdáło mi ſie [...]/ máiąc ieſcze potemu rzemieſłniki/ wydáć przynamniéy tę Polſczyznę nową/ Kárákter dwóy Polſki JanNKar A3v; A ieſli kto niezwyczáynym obyczáiem y formą zechce od rzemieſłniká co mieć/ ono niech ták płáći/ iáko z rzemieſłnikiem będźie mógł zmówić. SarnStat 287, 40, 270 [3 r.], 272 [2 r.], 285 [2 r.], 285 żp, 286 (21); mogłby Krol Iego M. roſkazáć/ poſtáráć ſię o rzemieśniká dobrego/ ktory [...] będźie vſtáwicżnie robił ármáturę GrabPospR L, L3v [2 r.]; Kto ná vbogą mátkę/ [...] ná Iozephá rzemięśniká pátrzy: niech drugie oko ná oycowſki iego [tj. Chrystusa] rodzay obroći SkarKaz 484a, 483b; SkarKazSej 660b; KlonFlis E4v; KlonWor 27; RybWit B3v; [á iáko dobry rzemieśnik gdy widźi iáki kámień porzucony [...] bierze y oćieſzywa y głádźi SkarŻyw 1585 670; SzczerbIus 129; Rzemiestnicy – w tym mieście rzemieślników jest 236 LustrMaz II 190 ].

rzemieśnik czego (6): Tegoż cżáſu wſzcżął ſię rozruch niemáły w oney ſekćie. Abowiem niektory imieniem Demetryus złotnik/ ktory robił kośćioły ſrebrne Dyanie/ cżynił niemáły pożytek rzemieśnikom. Ktore zebrawſzy/ y ine ktorzy byli tákowychże rzecży rzemieśnicy/ rzekł: [...] BibRadz Act 19/25; wſpomina Moiſes Tubalkaina być pierwſzym kowalem y rzemięſnikiem kruſzcu zeláżnego. StryjKron 16; Cerdo – Wſzeliaki rzemieſznik plugaweiroboti, garbąrżi. Calep 182b. Cf »rzemieśnik rzemiosła«.

rzemieśnik koło czego (1): Faber – Rzemiesnik wſſeliaky koło twardei roboty, iaki ieſt kowąl, sloſsarz, czieslia, muliarz. Calep 402a.

W porównaniu (1): tyś [Chryste] vrobił niebo y ziemię y co ná nich ieſt/ á ták ſię ná náſz przykład pokornie iáko ieden rzemieśnik vbogi/ poniżaſz. SkarŻyw 245.

W połączeniach szeregowych (17): W myeſcye też mąż/ nyewyáſtá/ ſtáry/ młodj/ kupyec/ rzemyeſlnik/ robotnik/ oracz/ rozne myeyſcá/ doſtoyeńſtwá/ y powinowátſtwá máyą KromRozm III F7v; RejWiz Cc6v; Leop 2.Reg 5/11; Chodzi v nich [Turków] kiedy trzebá poſpolity cżłowiek ku potrzebie woienney/ ták oracż/ niewolnik/ iáko y rzemieſnik BielKron 260; O kupcoch/ Rzemieśnikoch/ y ſzynkarzách/ ktorzi żadney źiemie niemáią/ ále dowćipem ſwym żywnośći ſzukáią/ trudno co pewnego może być ſtánowiono. ModrzBaz 122v, 123; w ktore [bractwa rzymskie] ſię dáwáią wpiſywáć Kárdynałowie/ Kſiążętá/ Gráffowie/ Pánowie/ Sláchtá/ Kupcy/ Rzemieſlnicy/ roboćiąże/ y gmin choć napodleyſzy ReszHoz 118; BielSjem 19, 20; BielRozm 11; Bá zgołá Rzeczpoſpolita z tego pięćiorgá złożona ieſt z Oraczá/ z Zołnierżá/ z Sędźiego/ z Kupcá/ z Rzemieśniká. GórnRozm L3v; GostGosp 102, 158; SarnStat 285; GrabPospR L3v [2 r.]; PowodPr 48.

Wyrażenia: »rzemieśnik ręczny« (1): Cerdo, Gárbas/ Białoskornik/ á przitym też każdy rzemieśnik ręczny bywa rzeczón. Mącz 48c.

»rzemieśnik [jakiego] rzemiosła« = artifex artis Vulg (3): á żadny rzemięſnik iákiegożkolwiek rzemioſłá nie będzie w tobie [Babilonie] iuż nigdy nálezion RejAp 153v; BielSpr 53v; WujNT Apoc 18/22.

Zestawienie w funkcji n-loc: bibl. »Dolina Rzemieśnikow« = Dolina Cieśli (1): Máonáthemu národźił ſię Ofrá/ á Sáráiaſzowi vrodźił ſię Ioáb oćiec Doliny rzemieſnikow BibRadz 1.Par 4/14.
Szeregi: »rzemiesłnik albo chłop« (1): Vrzędnik ma to opátrzyć/ kiedy Páńſki właſny rzemieſłnik álbo chłop robi w ktorym inſzym imieniu GostGosp 12.

»(tak) kupcy (a. przekupniowie), (i, jak) rzemieśnicy« = mercatores et opifices Modrz; mercatores, (et) artifices a. mechanici JanStat [szyk 10:1] (11): Widźiałem że ſię ták w niektorych Rzecżáchpoſpolitych záchowuie/ iż kupcy y rzemieśnicy/ [...] pod przyśięgą zeznáwáć muſzą/ wiele ktory zyſkał. [...] Aleć kupcow y rzemieśnikow towar/ ábo ſummá ná towar náłożoná/ niemoże być okrom ſzkody máiętnośći ich vmnieyſzoná. ModrzBaz 122v; BielSjem 24; KVpcy/ rzemieſłnicy/ y inni tákowi niech kupczą rzeczámi potrzebnémi ku potrzebam ludzkim. SarnStat 276; Przekupniowie y rzemieſłnicy ſzlácheccy targowé niech dáią. SarnStat 277, 276, 278 [3 r.], 279, 286. [Ponadto w połączeniach szeregowych 11 r.]

[»rzemieśnik i warkmistrz«: Ták káżdy rzemieſnik y warkmiſtrz (marg) (alias miſtrz) (–) [faber et architectus Vulg Eccli 38/28] ktory noc iáko y dźień ſtrawi: ktory ryie obrázy ryte á vſtáwicznoſć iego przemienia málowánie. KsięgiEklez M3v.]

Jako ostatni człon we współrzędnym połączeniu dwu- lub wieloczłonowym: »i in(n)i (a. inszy) rzemieśnicy« (9): CIeſle/ Murárze/ y inni Rzemieſlnicy/ álbo ich pomocnicy/ ieſliby kogo zrzucenim ná doł iákiey máteryey obráźili álbo zábili/ nie winni ſą mężoboyſtwá áni obráżenia GroicPorz mm2v; Mącz 113a; Tákże y cieſlá y wſzyſcy ini rzemięſnicy y ſobie dobrze cżynią y ludziom. RejZwierc 94v, 60; [Gdzie wojska staną] tám też ſą rzemieśnicy wſzelkiego rzemioſłá/ Kráwcy/ Piekárze/ Rzeźnicy/ Kuchárze/ Sloſarze/ Kowale/ Płátnerze/ y inni rzemieśnicy BielSpr 53v; BudBib 1.Esdr 3/7; ModrzBaz 45v; Kowale/ Kołodźieie/ Kácżmarze/ ći też máią nie dármo ná imieniu śiedźieć/ y inſzy wſzelácy rzemieſłnicy GostGosp 32; CiekPotr 32.

W przen (3): Przeklęty tzłowiek ktory tzyni ryty álbo lity Obras obrzydzenie Pańſkie/ robothę rąk rzemieſlnikow KrowObr 111; BudBib Deut 27/15; ModrzBaz [41]v.
Przen (13): RejWiz 115; A ieſliſz mądrość wſzytki rzecży ſpráwuie izáſz nád nię ieſt gdzie lepſzy rzemięśnik w tjch rzecżach ktore ſą? BudBib Sap 8/6; SkarŻyw A3; GrabowSet K; Teraz ná ſpráwy Boże pátrzym iáko ná rozebrány zegarek/ [...] y rzemieśnikowi przygániamy. Ale gdy ſię złoży ten żegar/ poznamy wielkiego rzemieśniká SkarKaz 4a.
Szereg: »rzemieśnik i budowniczy« (1): Abowiem oczekawał [Abraham] miáſtá onego fundámenty máiącego: ktorego rzemieśnik y budowniczy [artifex et conditor] ieſt Bog. WujNT Hebr 11/10.
a) Twórca, sprawca, wykonawca (3): Bo y tu káżdą ſpráwę ktożkolwiek ſpráwuie/ Záwżdy iey rzemieśniká napirwey gotuie. RejWiz 114.

rzemięśnik czego (2): Tę goſpodę zápiſano/ By w niey błaznow probowano. Tu ſą dziwni w tey piwnicy/ Szalonych łbow rzemięſnicy. RejZwierc [238]; [Mówi Bóg do Izraela:] y podam ćię do rąk mężow zuchwáłych/ rzemieślnikow trácenia. BudBib Ez 21/36.

b) Iron. O tłumaczach Pisma św. dokonujących przekładu w sposób nieumiejętny (3): vpomina ie [król angielski książęta] theż/ áby nowego Teſtámentu Niemieckym ięzykiem nie dáli Drukowáć/ bo iuż znamy tego rzemieſniká [tj. Lutra]/ ktory dobre piſmo złym wykłádem przewroći á ſkáźi. BielKron 199v; zá ktorą ſtroną iść woli/ ieſli zá powſzechnym Kośćiołem/ [...] álbo zá głupimi rzemieſlnikámi ReszPrz 53, 102.
c) Ktokolwiek biegły w swojej specjalności (1): tedyć niewiem komuby lepiey miáłá być porucżoná ſpráwá około praw/ iedno onym/ o ktorychem mowił/ ludźiom we wſelákich náukách cwicżonym [!] [...]. Bo ieſt też to tych rzemieśnikow tá właśćiwa zabáwá/ w ktorey rozum ſwoj ćwicżyć y náuki ſwey vżywáć będą mogli. ModrzBaz 97v.
a. Z uwydatnieniem przynależności do niższego stanu (10): GliczKsiąż G5v; Nie lituiąc gárgłá [!] ſwego dla Rzecżypoſpolitey/ áby ſwoie poddáne wyzwolił od oblężenia/ vbrał ſie [król Kodrus] iáko rzemięśnik w proſte ſzáty/ [...] ſzedł miedzy woyſko ich [Attenian] BielKron 75; [Podczas oblężenia Konstantynopola przez Turków] Lud poſpolity/ iako rzemieſnicy/ niewiáſty/ wlazſzy ná mury mieyſkie bronili kámieńmi do kilká dni. BielKron 251v, 204v, 255; Ani ſię z rodzáiu wielkiego chłubić áni vbogiemi rzemieśniki gárdzić mamy. SkarŻyw 241 marg; GostGosp 158; WujNT 47.
Szereg: »rzemieśnik a(l)bo kmieć« (2): BielKron 119v; Ten co dziś ieſt kowalem ábo ſzewcem/ á kto wie ieſli z krolewſkiego ábo woiewodziego plemienia nie idzie? A ten co teraz woiewodą y ſláchćicem/ być może/ iſz z rodzaiu teſz/ tákiego rzemieśnika ábo kmiećiá pochodzi. SkarŻyw 241.
2. [zool. Aegithalus pendulinus Vig. (Rost); remiz, ptak z rodziny sikorowatych (Paridae), nazywany rzemieślnikiem ze względu na budowane przezeń niezwykle kunsztowne gniazdo: Rzemieśniká doſtánieſz potrzaſkiem CygMyśl E2, E2.]

ECB