[zaloguj się]

PRZYMIESZYWAĆ (2) vb impf

e pochylone, a jasne.

Fleksja
inf przymiészywać
indicativus
praes
sg pl
1 przymiészywåm przymiészywåmy
praet
pl
3 m pers przymiészywali
imperativus
sg
2 przymiészywåj

inf przymiészywać (1).praes 1 sg przymiészywåm (1).[1 pl przymiészywåmy.praet 3 pl m pers przymiészywali.imp 2 sg przymiészywåj.part praes act przymiészywając.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI(XVIII) w. (z KuczbKat zam. przymieszawać) s.v. przymieszać.

Dodawać czegoś do czegoś w celu sporządzenia mieszaniny; admiscere Calep, Cn; intermiscere Cn (2): Admisceo – Przimieſziwiam. Calep 25b.

[przymieszywać czego: W tym mieście piwa białe warzają pszenne, przymieszywając nieco słodu jęczmiennego LustrPom 165; CygMyśl G3v.]

[W przen: a na Nim [Panu naszym] już roztropnie umieli budować i jak na pewnym gruncie zbawienie fundować; słomy, drew, ustaw ludzkich nie przymieszywali, bo to wszytko on Pański Dzień wrychle obali. OtwinPis 171.]
Przen (1):

[przymieszywać czego (po przeczeniu): BudArt H3 cf Szereg.]

przymieszywać co do czego (1): Słuſznieyſza to byłá mieć o tym więtſzą pieczą, Zebyś go do iákiego przywiodł był zlepſzenia, Niźli ſie do tákowey nieſławy przyczyniáć, Albo ſwe złe do iego złego przymieſzywáć. CiekPotr 9.

[Szereg: »nie przyczyniać ani przymieszywać«: Tu oto ſámi ná oko widzićie Bráćia że my nic z śiebie nie wymyślamy/ nic nie przycżyniamy áni przymieſzywámy [!] BudArt H3.]
a. [O sporządzaniu środka leczniczego: ieſli chcemy przymiot wypędźić/ nie złać nań ſálſá kiedyby przy przymiocie przypadki tákié nie były/ których przeyźrzeć á zaniedbáć/ byłoby ſzkodliwé głupſtwo: przeto przymiéſzywamy czáſów tych/ drzewá/ iego kory/ Cynámonu OczkoPrzymiot 121.]

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

Cf PRZYMIESZYWANIE

LW