[zaloguj się]

PUSZCZADŁKO (1) sb n

-a-, [-å-].

Fleksja

I sg puszczadłkiem; [-em], -(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odpuszczadło:
Zwroty: »puszczadłkiem posiekać«: Scarificare dolorem, id est, locum dolentem, Puſzczádłkiem pośiekáć bolące mieyſce. Mącz 371a.

[»puszczadłkiem przecinać«: [krwawnice] stárzy medyci [...] láncettą, álbo puszczadłkiem przećináli. OczkoPrzymiot 401.]

[Szereg: »lancetta albo puszczadłko«: OczkoPrzymiot 401 cf »puszczadłkiem przecinać«.]

Synonim: lancetta.

KW