[zaloguj się]

278. Uwagi ogólne.

Pod hasłami czasownikowymi (ale nie pod imiesłowami i rzeczownikami odczasownikowymi) sporządzamy również na kolejnym miejscu artykułu listę formacji współrdzennych, tj. wszystkich wariantowych postaci słowotwórczych danego czasownika bez względu na ich znaczenie. Znajdują się tam więc obok siebie postaci przedrostkowe i przyrostkowe (w tym również z przedrostkiem łacińskim), postaci zwrotne i niezwrotne, a także homonimy różniące się typem fleksji. Czasownik różniący się tylko zwrotnością również znajdzie się na tej liście, nawet gdyby miał stanowić jedyną pozycję, np. s.v. KONFIRMOWAĆ:

Formacja współrdzenna: konfirmować się.
Za współrdzenność nie uznajemy jednak związków etymologicznych zatartych i dziś nieodczuwalnych, jak np. słuchać : słynąć itp.