[zaloguj się]

OKAZOWAĆ (880) vb impf

Oba o oraz drugie a jasne; -ka- (763), -kå- (21); -ka- : -kå- KrowObr (16:2), UstPraw (1:1), BibRadz (98:8), BielKron (17:1), Mącz (42:3), WujJud (17:1), CzechRozm (9:1), ModrzBaz (9:1), NiemObr (20:2), SarnStat (5:1).

Fleksja
inf okazować, okazowaci
indicativus
praes
sg pl
1 okazuję okazujemy
2 okazujesz okazujecie
3 okazuje okazują
praet
sg pl
1 m okazowåłem, -em, -m okazowåł m pers -(s)my okazowali
2 m okazowåłeś, -ś okazowåł m pers okazowaliście, -ście okazowali
f -ś okazowała m an
3 m okazowåł m pers okazowali
f okazowała m an
n okazowało subst okazowały
fut
sg pl
1 m okazować będę m pers będzim okazować
2 m będziesz okazowåł m pers
3 m będzie okazowåł, będzie okazować, okazować będzie m pers będą okazować, okazować będą
n okazować będzie subst
imperativus
sg pl
2 okazuj okazujcie
3 niech okazuje niech okazują
conditionalis
sg pl
1 m m pers bychmy okazowali, bysmy okazowali
2 m by okazowåł m pers byście okazowali
3 m by okazowåł m pers by okazowali
f by okazowała m an
n subst by okazowały
con praet
sg pl
3 m by był okazowåł m pers by byli okazowali
impersonalis
praet okazowåno
participia
part praes act okazując, okazująć

inf okazować (146), okazowaci (1); -ać : -aci LibLeg (3:1).praes 1 sg okazuję (19).2 sg okazujesz (19).3 sg okazuje (275).1 pl okazujemy (8); -emy (1), -(e)my (7).2 pl okazujecie (5).3 pl okazują (73).praet 1 sg m okazowåłem, -em, -m okazowåł (5).2 sg m okazowåłeś, -ś okazowåł (4). f -ś okazowała (2).3 sg m okazowåł (63). f okazowała (7). n okazowało (2).1 pl m pers -(s)my okazowali (1).2 pl m pers okazowaliście, -ście okazowali (3).3 pl m pers okazowali (27). subst okazowały (2).fut 1 sg m okazować będę (1).2 sg m będziesz okazowåł (3).3 sg m będzie okazowåł (4), będzie okazować (1), okazować będzie (1); będzie okazowåł : będzie okazować : okazować będzie RejPos (2:1:1). n okazować będzie (1).1 pl m pers będzim okazować (1) SeklKat.3 pl m pers będą okazować (7), okazować będą (3); będą okazować RejAp; okazować będą RejPos; będą okazować : okazować będą LibLeg (6:2).imp 2 sg okazuj (6).3 sg niech okazuje (1).2 pl okazujcie (2).3 pl niech okazują (1).con 2 sg m by okazowåł (1).3 sg m by okazowåł (9). f by okazowała (2).1 pl m pers bychmy okazowali (5) LubPs (3), RejPos (2), bysmy okazowali (3) BielŻywGlab, DiarDop, RejPosWstaw; bysmy (2), by(s)my (1).2 pl m pers byście okazowali (1).3 pl m pers by okazowali (10). subst by okazowały (1).con praet 3 sg m by był okazowåł (1).3 pl m pers by byli okazowali (1).impers praet okazowåno (3).part praes act okazując (147), okazująć SeklKat (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w. s.v. okazać.

Znaczenia
1. Pokazywać, pozwalać, aby ktoś coś zobaczył; offerre, repraesentare Mącz; commonstrare, demonstrare, exhibere, monstrare, ostendere, ostentare, praetermonstrare Cn [w tym: kogo, co (57)] (66): Offerro, Podáyę/ Okazuyę/ Ofiáruyę. Mącz 123c; WysKaz 5.

okazować komu (3): ácż Pan możnośći Boſtwá ſwoiego rozmáitemi kſtałty Pátriárchom y Prorokom okázowáć racżył/ ále ſie záwżdy kthemu ſciągáło/ iż ie napewniey y nabeſpiecżniey miał okázáć w oſobie á w podobieńſwie cżłowiecżeńſtwá thego ſwoiego ſyná RejPos 294. Cf »twarz okazować«, »znak okazować«.

okazować przed kim (1): Iáko on blády mieſiąc ſwoie odmiennośći/ Okázuie przed námi w ſkrytey zákrytośći. RejAp AA5v.

Zwroty: »kstałt [czego], [jakim] kstałtem okazować« (1:1): ſiedzi ná ſtolcu ſwem ſkąd kſtałt boſtwá ſwego okázuie RejPs 70v; RejPos 294.

»oblicznie okazować« (1): Repraesento, Oblicznie okázuyę/ wyſtáwiam. Mącz 431b.

»ku przedaniu okazować« = wystawiać na sprzedaż (1): ktory fant wierzyćiel zá rękoiemſtwem ma ná iáwnym mieyſtcu trzy kroć przes dwie Niedźieli ku przedániu okázowáć GroicPorz dd2.

»[jaką] twarz [komu] okazować« (1): Sumnienie [= imię żony Kupca] [...] Smętną mj twarz okazuye RejKup t6v.

»[komu] znak [czego] okazować« (1): do nas w then czás Bog zſtępuie/ gdy nam iáki znák oblicznośći ſwey okázuie. BibRadz I 21a marg.

Przen (2):

okazować na czym (1): gdzye ſie ty wilkośći názbyt przylewáią [...]. Rozum ſie zmienić muśi y kreẃ ſie popſuie/ Co ná ſkorze y we wnątrz potym okázuie. RejWiz 118.

Zwrot: »gardło [za co] okazować« = narażać życie (1): pieniądze náwet któré máią/ y gárdło ſwoié zá zdrowie króleſtwá wſzyſtkiégo okázuią OrzJan 112.
a. Dawać do obejrzenia (7): yęłá y wykłádáć y okázowáć ſwoye też ochędożeńſtwá/ ſſáty/ y inſſe vbyory. GliczKsiąż C6v; Przyſzedł potym po bitwie ránę okázuiąc/ Proſząc o opátrzenie RejZwierz 24.

okazować komu (2): A ſzyodma [sztukę srebrnego talerza] kthora [lege: siodmą ktorą] theſz miſtrzewy myeiſkyemu okazowal, vnyego nalyeziono LibMal 1549/149v; RejZwierc 24v.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): możeſz thy ſobie bez wſzetecżnego opilſtwá [...] záchowánie vcżynić: [...] gdy im to będzieſz powiedał o cżym nie ſłycháli/ álbo tho im okázował cżego nie widáli RejZwierc 24v.

α. Przedkładać dokument (3): kyedi Czirograch kthoriſczye okazowaly pyſan bil LibLeg 11/137v; SarnStat 1175.
Zwrot: »dowod [przedkim] okazować« (1): yeſly pan Voyewoda ynſche dowodi nad thi kthore przed namy okazowały poſlowye yego vziwacz bandzye chczyal LibLeg 11/161v.
b. Odsłaniać (1): Gelasini – Zeby przednieiſze, ktore w ſmiechu okazuieſz. Calep 448b.
c. Pokazywać na coś wyciągniętą ręką; zwracać czyjąś uwagę na to, co powinien zobaczyć (6):

okazować komu (5): Iſch go [...] Skinder Namawyal abi przi nich yeſzdziel, a sprawą polſka y polozenye zyemye ym okazowal. LibMal 1548/142; Dármo mi maſz okázowáć/ ony złote krzyże/ álbo ony białłe y tzerwone/ ktore na proporcach przed Papieżem noſzą? KrowObr 238v; RejWiz 168v; BibRadz Apoc 22/8; SarnStat 1161.

okazować czym (1): wźiął Sygnet/ y wetknął ij Krolowi ná przedni pálec ręki práwey/ ktorym zwycżay okázowáć. BielKron 329v.

d. Robić coś na czyichś oczach, demonstrować (5): A tyć to dziwy fáłeſzne tá beſtia cżyniłá [...] rozlicżne ine ognie zwirzchnośći ſwoiey rzkomo pod figurą onego Duchá ſwiętego ſpuſzcżáiąc z niebá ná zyemię á okázuiąc ye. RejAp 114.
α. O przeglądzie gotowości bojowej [komu czym] (1): Tegoż dniá Witołd [...] Przyciągnął/ y z Hordámi dwiemá Zawolſkimi/ [...] Támże ich ſam Krolowi tańcem [= szykiem tatarskim] okázował StryjKron 522.
β. O widowiskach (3): BielŻywGlab nlb 10; Bustarii, Szermierze álbo gońce byli/ którzi v ſtárych ludźi przi paleniu ciáła nieyáką grę/ gońbę álbo ſzermowánie okázowály Mącz 28b.

okazować przed kim (1): tám rozmáite igry przed nim okázowano/ to ieſt tańce/ ſkoki/ przewrácánie BielKron 443.

e. Pokazywać, aby było wiadomo gdzie, jakie itp. coś jest a. ma być; wskazywać, oznaczać, wyznaczać (22): yeſly zebi tego wyecz naschi przewiescz niemogly yzbi przodkiem granycze nasche okazowaly thedi pozwolią Czeſſarza Turgo lyvdziem yzbi ony naprzod okazowaly LibLeg 10/70, 10/70 [4 r.], 11/26 [6 r.], 86; Na ktory [najwyższy dom, tj. niebo] pátrząc miła ieſt rzecz [...] ich [gwiazd] właſne mieyſcá okazuiąc/ ie prziwoitymi [!] imionmi nazywać KwiatKsiąż I3v; KochPhaen 16.

okazować według czego [= na podstawie czego] (2): powiedzą naschi yz yeſtesmi gotowy granycze ktore są dawne a prawdzywe miedzi naschemy a Tureczkymy panstwi okazacz. ktore bedą okazowacz wedlug navky livdzy naschich pogranycznich LibLeg 10/70, 11/25v.

Szereg: »wymierzać a okazować« (1): ániśćie ieſzcże thák vwierzyli Pánu Bogu wáſſemu/ ktory przed wámi ſzedł ná drodze/ y wymierzał á okázował mieſcá [metatuś est locum] ná kthorych mieliśćie rozbijáć namioty ſwoie Leop Deut 1/33.
Przen [w tym: komu (1)] (2):
Zwrot: »drogę okazować« (2): ktore [pisania] [...] ſámemu cżłowiekowi/ iákoby ſie przećiw drugiemu ſwemu rowniemv záchowáć y ſnim ſie obchodzić miał/ drogę ſcielą á okázuią. GliczKsiąż A2v; RejPos 300.
α. O przyrządach pomiarowych (2): Nam sciatheras Ieſt gnomon/ to yeſt pálcat álbo laſzczká która cień ná tákowym zegárze kłádźie álbo okázuye. Mącz 373b.

okazować jak (1): ieſli ſye Wagá będźie tráfiáłá w té kárby iákoś piérwéy ważył: tedy iuż dobra wagá. A ieſli wyżéy álbo niżéy okázuie/ tedy wagá omylna. Strum B3.

f. Zachowywać się jak ktoś; udawać, pozorować; fingere (se) PolAnt, Vulg; praetendere Mącz, Cn; adumbrare, assimulare Mącz; dissimulare, simulare, speciem dare a. praebere Cn (10): Mimus, Latine Effictor vel Imitator, Błazen który wſzech ludźi mowę/ słowá/ poſtáć/ y obyczáye vmie okázowáć. Mącz 221d, 394d, 431a.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); jakoby (2)] (2): przybliżyli śię do zámeczku do ktorégo ſzli/ a on to okazowáł iakoby daléi iść chciáł MurzNT Luc 24/28; WujNT Luc 24/28.

Zwroty: »podobieństwo [kogo] okazować [czym]« = być podobnym (1): Małpá záſye iáko ſye przypodoba ſpráwom ludzkim/ y podobieńſtwo człowieká ſpráwámi ſwymi okázuie/ á człowiekiem nie ieſt GroicPorz 113.

»postawę, postać [jaką, czyją] okazować« (3:1): Praetendere aliquid, [...] poſtáć yáką okázowáć. Mącz 445d; RejPos 309; weſzli do miáſtá Sámárytáńſkiego áby mu nágotowáli goſpodę. Lecz go nie przyięli/ iż poſtáwę okázował idącego do Ieruzalem [facies eius erat euntis in Ierusalem]. WujNT Luc 9/53, s. 233.

g. O Bogu: objawiać w sposób nadprzyrodzony (4): iż okazánie ducha ś. nie należáło oycom ſtárego teſtámentu/ przeto iż pierweymiał być okazány ſyn/ ktory okázuie y widomie poſyła ducha ś. CzechEp 184.

okazować w czym (1): ieſli tho mogł okázáć w ogniu/ w tęcży/ ábo w inych poſtháwach/ tedyć mogł y w ciele/ y w cżym racżył/ záwżdy okázowáć thę błogoſłáwioną á nigdy nierozdzielną wielmożność Boſtwá ſwoiego. RejPos 149.

Zwroty: »okazować Bóstwo (a. wielmożność Bostwa)« (2): A thák y w inych rozmáitych poſtáwach/ á nie w iedney/ Pan okázował Boſtwo ſwoie. RejPos 149, 149.

»w [jakiej] postawie [= pod jaką postacią] okazować« (2): ſam błogoſłáwiony ten Pan/ ktory racżył okazáć Boſtwo ſwe w cżłowiecżeńſtwie ſwoim/ [...] gdiż to pirwey w rozmaitych poſtáwach okázował/ racży ſam vſtj ſwemi ſwiádectwo dawáć o tey trzeciey perſonie Boſtwá fwego RejPos 150v, 149.

2. Robić coś, na podstawie czego ktoś może powziąć określone przekonanie (516):
a. Przekazywać pewną treść; ostendere Mącz, Modrz, Vulg; proponere PolAnt, Modrz; operari, tradere PolAnt; loqui Modrz; suadere JanStat; dedicare, dictare, indicare, traducere Cn (293):
α. W sposób bezpośredni: podawać do wiadomości, zapoznawać z czymś, głosić, zwłaszcza w sposób autorytatywny lub powołując się na autorytety; o Bogu: oznajmiać o swoich sprawach lub woli [w tym: z podmiotem nieosobowym (tekst) (33), bezpodmiotowo w argumentach i marginesach (37)] (195): Odwiodłem go od brzemion/ á ręce iego od robot gámczárſkich. (marg) Tu okázuie iáko by Bog mowił/ iż on ſam lud ſwoy wybáwił z niewolſtwá [...]. (—) BibRadz Ps 80/7.

okazować kogo, co (114): RejPs 34, 137v; SeklWyzn g4; Gdyż nas zakon Boży nie vſprawiedliwia przed bogem [!]/ ale nas do Chriſtuſſa wiedzie grzechy y dobre vczinky okazuie y zanie zaplatę SeklKat N3v; ten [Duch Święty] oſwiecza ſercza naſzę/ y okażuie prawdę SeklKat P3v, A3, P2v [2 r.], P4v [2 r.], V; MurzNT 103v; KromRozm II ev, e2; okázuyąc ſkutek y moc modlitwy kápłáńſkyey/ obyecuye/ iż będźye wyſluchaná KromRozm III K6; LubPs A2, C3v [2 r.], Dv, D3v, F4 (17); KrowObr 51, 234v; Leop 4.Esdr 5 arg, 1.Cor 15 arg; Okázuie przyczynę zgorſzenia/ to ieſt pychę y wzgardę BibRadz II 12b marg, 1.Reg 12 arg, 26 arg, Ps 49 arg, 101 arg, 106 arg (15); BielKron 332; SarnUzn G4v; ktorzy tylko o rzeczy ćieleſne ſye ſtáráią/ porzućiwſzy práwie o tych rzeczách náuki/ ktore wſzechmocność y nieſkończoną mądrość Bożą okázuią LeovPrzep b3; RejAp 142v; RejPos 13, 153, 205, 234; BiałKat 198v; GrzegŚm 48; Ia też widząc potrzebę cżáſu dziſieyſzego/ Przyſzedłem s tym orſzakiem ludu ſpiſánego. Ktoregoć cnotę męſtwo wielkie okázuię PaprPan A4v; Oczko 23v; długo ſię bowiem zdrádá Antychryſtowſka táiłá/ á choćiaż po wſzytek cżás wzbudzał pan Bog niektore/ ktorzy wołáli ná Papieże Rzymſkie/ niezbożność y fałſz ich okázuiąc/ przedśię ludźie pocżuć ſię nie mogli NiemObr 165; ZawJeft 12; WujNT 297. Cf okazować co na kogo; co przez kogo; co w czym; kogo, co, ze zdaniem przydawkowym; cum A cum infbyć”; Ze zdaniem dopełnieniowym, Zwroty, W przen: »drogę okazować«.

okazować co na kogo [= oskarżać o co] (1): gdy ten ſrogi kát á ten Inſtigator złośćiwy narodu ludzkiego przed Pánem thwoim oſkárżáć cie będzye/ á okázowáć będzie ná cię iákie niemiłoſierdzie twoie RejPos [249]v.

okazować co przez kogo (3): okázowałem podobieńſtwá przez proroki. BibRadz Os 12/10; wzbudzał pan Bog niektore ludźi/ przez ktore tę pychę y wynioſłość Bábilońſką/ gánił y okázował. NiemObr 64; KołakSzczęśl A4v.

okazować co w kim [= komu] (2): záiſte nieſie ná ſobie vrząd práwdźiwego Káznodźieie/ okázuiąc w zgromádzeniu Páńſkim/ ſzczyrą y zbáwienną náukę BibRadz I 346. Cf »wolą swą okazować«.

okazować co w czym [= na przykładzie czego] (1): Przekłáda ludowi wiernemu błogosłáwieńſtwá zakonne/ ktore okázuiąc w thych rzecżách docżeśnych/ rozumie o onych duchownych. BibRadz I 381a marg.

okazować co w czym [= w tekście] (1): W Pſalmye tym Dawid ſwyęty okázuye nyewinność przeſládowánia ſwego. LubPs B5v.

okazować kogo, co, ze zdaniem przydawkowym orzekającym (3): Leop Ier 10 arg; Piſmo nam okázuie Melchiſedeká/ iákoby miał z obłokow przyść BibRadz I 8a marg; BiałKat 166.

okazować komu (36): RejPs 137v; SeklKat N2v, P4v, R; RejKup o7v; KromRozm III A2v; DiarDop 107; Co nam ten Pſalm okázuie. LubPs C3v marg, C3v, H marg, N2v marg, N5 marg, Z marg (11); [Antykryst] Będzie teſz vtzył/ iż przes Kryſtuſowo Imię/ bierzą ludzie odpuſztzenie grzechow/ ále ſię tego imieniá będzie ſkutkiem przał/ ábowiem inſze imioná rozmáite/ będzie wymyſlał/ y ludziom okázował. KrowObr 51; Leop 4.Esdr 5 arg; BibRadz I 8a marg, 1.Reg 26 arg, Ps 134 arg, Bar 6 arg, 2.Mach 15/10; RejAp 142v; RejPos 234; BiałKat 198v; GrzegŚm 13; WujJudConf 38v, 43; SkarŻyw 574; WujNT Matth 16/21; SarnStat 96. Cf »jaśnie okazować«, »w sobie okazować«.

okazować czym [w tym: krotkiemi a. swoimi słowy, słowem swoim (3)] (7): Ktori [Bóg] racził ſwoiey laſzki/ Otworzić nam ięzyk polſki. Ktorim kxiąſki wydawaią/ Slowo Boże okazuią. SeklKat A4; Peroratio, Skończenie/ Zámknienie/ y wywiedźienie rzeczy w którey krótkiemi słowy okázuyemy coſmy przed tym mówili Mącz 270b, 231d; BiałKat 166; co y ná inſzych mieyſcách cżęſto cżyni: wywodząc to y okázuiąc: (tylkoż nie ſłowem Bożym prawdźiwym y proſtym y dobrze przywiedźionym) iż ſyn rowny ieſt Bogu oycu CzechEp 178, 404. Cf »znacznie okazować«.

okazować przed kim (4): Narzeka prorok ná nieprzyiaćioły ſwoie okázuiąc przed pánem niewinnoſć ſwoię/ á iż bez przyczyny ſnadz zá dobrodzieyſtwem ſwem vżywa nienawiſći RejPs 50v; SeklWyzn g4; RejPos 285v. Cf »w sobie okazować«.

okazować o czym (1): co ſye okázuie z powieśći tegoż Lékárzá/ który ié piſał: o czym Liſt 34 okázuie. SienLekAndr a3.

okazować w czym [= czym] (2): thy dary wielą ſłow wychwalał/ okázuiąc w tym chuć Ceſárſką BielKron 332; Mącz 270b.

cum A cum infbyć” [w tym: kim, czym (4), jakim (2)] (6): KrowObr 206v; okázuie Zydy y pogány być grzeſznymi z przyrodzenia BibRadz Rom 3 arg; GrzegŚm 30; CzechEp 109, 128, 242.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (18); że, (30), zaimek pytajny (30), jakoże’ (5), zaimek względny (1)] (66): Abowiem on rozmáyćie vroſkoſſował myſli naſſe/ tylko iedno okázuiąc nam dziwne fpráwy ſwe/ á iáko máią być od nas wdzięcznie przyimowáne RejPs 137v, 50v; SeklWyzn e2; Trzecy pożytek ſprikazania Bożego: yż nam okazuie ktore ſą dobre vczinki SeklKat N2v; RejKup o7v; Tę wątpliwoſć [...] tu Mnich Dworzáninowi wybiya/ y okázuye mu/ co á ktory yeſt práwy koſćyoł boży/ á poczem ij poznáć. KromRozm III A2v; Okazują też to nam, iż acz nam to dawno poruczają, abyśmy WKM prosili, aby ty dobra stołu krolewskiego zasię przywrocone były DiarDop 107; GliczKsiąż C3; Ten Pſalm okázuie. I. Iáko Pan krolá wedle woley ſwey chodzącego rzędzić/ ſpráwowáć/ á wyſłuchawáć racży. LubPs E4v marg, B3v, Z2v marg, Z3, Z6v; Leop Iob 19 arg, Rom 10 arg, 2.Cor 7 arg, Hebr 3 arg; BibRadz Iob 20 arg, 21 arg, 34 arg, Ps 7 arg, 18 arg (20); Mącz 270b, 338c, 341a; RejAp Cc4v; RejPos 10, 271v, 285v, 312v; BiałKat 136, 236; GrzegŚm 13; WujJud 154v, 169; WujJudConf 38v, 43; CzechRozm 148v; ModrzBaz 130; SkarŻyw 574; CzechEp 157, 178, 240, 245, 261, 404; WerKaz 297; PaprUp H; WujNT Matth 16/21, 1.Thess 1 arg; gdy nam okázowáli poddáni náſzy/ iż którému dobrá iego właſné dźiedźiczné/ nullo iure były wźięté: [...] onéſmy im przyſądźili. SarnStat 96.

Fraza: »jako okazują« (4): LubPs A2; KrowObr 234v; Gdybyście (iáko okázuiećie) prawdźiwie wierzyli/ że w tym Sákrámenćie ieſt prawdźiwie P. Chriſtus/ tedybyśćie w tym Catholikow nie gánili WujJud 176; CzechEp 256.
Zwroty: »jaśnie, jawnie, jawnie a jaśnie okazować« [w tym: co (5), komu (1)] [szyk zmienny] (7:2:2): SeklWyzn e2; KromRozm II 1v; KromRozm III K4v; LubPs A2, B3v; ácż widzą ſzcżyrą prawdę/ ácż widzą práwą náukę Páńſką/ nie ſmieią iey iáwnie á iáſnie okázowáć RejPos 152, 312v; BiałKat 166; cy yaka nagrodę mieli y maya/ [...] ich to ſamich zaloba zaloſna do Senatu y do poſlow ziemſkich yaſnie okazuije. PaprUp H; Ieslizeby causaretur Electio et Euocatio, zbiiac to okazuiąc iasnie consensum Reip. vniuersae ActReg 149; WujNT 1.Thess 1 arg.

»okazować rzecz« (2): Mendose colligis, Fáłſziwie wywodźiſz á okázuyeſz rzecz. Mącz 215d, 231d.

»okazować sam siebie« [w tym: naprzeciwko komu (1)] = twierdzić coś o sobie [szyk zmienny] (2): vyſcze theſſ do mnye lysth poſlaly oſſobny zaleczayancz ſzwego oycza naprzod y samy szyebye okazowaliſczye naprzeczywko nam. LibLeg 7/68v; kthory [diabeł] w Kośćiele Bożym ſiedzi okázuiąc ſámego ſiebie być Bogiem KrowObr 206v.

»w sobie [co] okazować« [w tym: komu (1), przed kim (1)] [szyk zmienny] (4): Ten Pſalm nadobną nam w ſobie náuke okázuie/ iáko ſie wiáry vcżyć mamy LubPs T6v, dd marg; RejPos 285. Cf »w sobie zamykać i okazować«.

»szerzej okazować [co]« (1): Aby przywiodł ludźi ku Kryſtuſowi/ ſzerzey okázuie wielmożność iego BibRadz Hebr 2 arg.

»[w kim] wolą swą okazować« (1): Pokolenie żydowſkie ktore był Pan Bog na wſzem bárzo vmiłował/ [...] y w tym narodzie wolą ſwą ſwiętą nawięcey okázowáć racżył. RejPos 140v.

»[co] znacznie [czym] okazować« (1): dla odpornych y tego ieſzcże záraz dołożę/ iż nie ſyn żaden zmyślony mowił we krzu z Moiżeſzem/ [...] ále ſam Bog oćiec Páná náſzego Iezuſá Chriſtuſá. Co ácż doſyć znácżnie Stefan ś. ſłowy ſwoimi okázuie. CzechEp 282.

»okazować jako w zwierciedle [co]« (1): Wtory [użytek przykazania Bożego]: okazuie iako wſwierciedle grzechy naſſe SeklKat N2v.

Szeregi: »potwirdzać a okazować« (1): Przepátrzywſzy tego/ iż on powiedzyał/ żem aą nie przyſzedł łamáć zakonu [...]. Tylko tego potwirdzáiąc á to okázuiąc/ iż to wſzytko było nic nie płatno v Bogá Oycá iego/ [...] by był nie przyſzedł ten Pan RejPos 10.

»powiadać i okazować« (1): Ieſli ſobie ieno bedziem pochlebowac á prawdi na ſie niepowiadac y nieokazowac iei/ zle bedzie onas PaprUp L4v.

»okazować a (i) wywodzić (a. dowodzić)« [szyk 2:2] (4): Demonstrativum genus scribendi, Wywodny obyczay piſánia/ którym náuczamy słuchácze/ okázuyemy á wywodźimy rzecz náſzę. Mącz 231d, 215d; CzechEp 178, 261.

»okazować i wyznawać« (1): RejPos 205 cf W przen.

»okazować i zalecać« (1): przeklęty ieſt/ ktorykolwiek okázuie y záleca kośćioł kędy indzie/ á nie w ſpołecznośći wſzytkich narodow. WujNT 297.

»w sobie zamykać a okazować« (1): trzebá ſie pilno przypátrzyć káżdemu ſłowku/ kto chce obacżyć co zá táiemnice á czo zá miſterſtwá w ſobie zámykáią á okázuią. RejPos 225.

W przen (2): Iuż ięzyk iego ták zeſchnął á oniemiał/ ktory też miał okázowáć y wyznáwáć ony owoce ſwoie. RejPos 205.
Zwrot: »drogę okazować« (1): potim idą nawieczne zatracęnie/ y ſtimy ktorzy ym takową drogę okaznią [!] opuſciwſzy pana Chriſtuſſa/ prawdziwą drogę do nieba. SeklKat R.
Przen: Narzucać pewność a. konieczność (12): áby rodzicy thą pomocą y ćwicżeniem płodu ſwego nie zámięſzkawáli/ ále owſzem ile by nawiętſza potrzebá okázowáłá/ żeby opatrzáli y doglądáli GliczKsiąż A3.

okazować co [zawsze: „to”, „co”] (6): BierEz Cv; KromRozm II d3; GliczKsiąż L; á inſzé dobrá ná blizſzé krewné y powinowáté przez żadnéy trudnośći máią ſpáść iáko to ſpráwiedliwość okázuie. SarnStat 653. Cf Ze zdaniem, Zwrot.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); że, (5), aby (po przeczeniu) (1)] (6): Toż tho mądrego płácenie/ Skłádáć ná Boſkie zrządzenie: Co ſam rozum okázuie/ Iż to náturá ſpráwuie. BierEz Cv; KromRozm III O6v; GliczKsiąż F8v; co gorſzego/ żeś był do Turek poiechał bez náſzey woley/ ácż nie dobrze wiemy ocż/ ále to ſam domyſł okázuie że ku náſzey ſzkodzye. BielKron 402; ModrzBaz 105v; Sámo przyrodzenie okázuie/ Iż mąż żenie záwżdy roſkázuie. BielSjem 6.

W charakterystycznych połączeniach: domysł okazuje, potrzeba (3), przyrodzenie, rozum, sprawiedliwość.

Fraza: »(jako) sama rzecz okazuje« = res ipsa loquitur Modrz (4): KromRozm II d3; Sámá rzecz to okázuye/ iż Pyotrá y yego potomki (o pápyeżoch mowi) Kryſtus przełożonym y głową [...] poſtánowił. KromRozm III O6v; ModrzBaz 105v; mieli po ſobie wywody wielkié/ y ważné/ iáko ſie onym zdáło: ále/ iáko ſámá rzecz okázuie/ nie bárzo potężné. KochFrag 47.
Zwrot: »[co] okazować [komu] jawnie« (1): RZekł niemądry w ſercu ſwoim iścieć Bogá nie máſz/ Zaſz tego nie okázuie nam iáwnie rozum náſz LubPs Dv.
αα. Wymieniać, wyliczać, wskazywać, o kogo a. o którą rzecz chodzi (14): gdyż oni Originałow/ y przodkow ſwoich po ſobie porządnie od Apoſtołow áż do nich poſtępuiących okázác niemogą/ iáko my okazuiemy; znák pewny ieſt/ że ich kośćioły Apoſtolſkie nie ſą. WujJud 136.

okazować co (12): Pyſma otim pełno ieſt ſtarego y nowego zakonu/ aleby długo było wſziſtko okazować SeklKat E; KromRozm I H4, P; WujJud 11, B3, 134; WujJudConf 11; CzechRozm 268; CzechEpPOrz *4. Cf okazować co komu; co w czym; Ze zdaniem.

okazować co komu (1): A to ieſt naprzednieyſza powinność Praw/ áby nietylko kaźni okázowáły grzeſzącemu/ ále by też to wludźi wmawiały że ſię niegodźi grzeſzyć. ModrzBaz 70.

okazować co w czym [= w tekście] (1): Báwić ſię też nie będę tymi [błędami] ktore ſą świádomſze y poſpolitſze/ żebym ich dowodźić y ony w pewnych kśięgách okázowáć miał. CzechEp 253.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); zaimek pytajny (1), zaimek względny (1)] (2): A kościoł/ ktore świętá y iáko mamy święćić okázuiąc/ roſkázuie Dni Swięte; od kośćioła vſtáwione święć WujJud 74v; Niechay temu iáko chcą żydowie nie wierzą/ przedſię ty iákoś pocżął okázuy to co ieſzcże maſz więcey z piſmá świetego CzechRozm 168v.

ββ. Publikować, ogłaszać drukiem [co] (1): rozumieiąc to/ iż pod w.W. Imieniem [ta praca] ſczęſliwiey ná świátło może wynidź/ et ab aemulis et obtrectatoribus beſpiecznieyſza być/ Kthorzy tylko cudze prace wedle ſwey głowy zwykli ſzácowáć/ á ſwoich żadnych nie okázowáć GroicPorz Bv.
β. W sposób pośredni: dawać do zrozumienia za pomocą tekstu nie zawierającego wprost danej myśli lub za pomocą działania albo znaku umownego [w tym: z podmiotem nieosobowym (tekst) (8), bezpodmiotowo w argumentach i marginesach (24)] (98):

okazować kogo (1), co (38): KromRozm II k3; BibRadz I 1c marg, 1.Reg 12 arg, I 336b marg; RejAp 127; A thu wnet Pan tę prawdę okázuiąc/ wytocżyć ſie racżył ná plác/ nam ku náuce z ludźmi oto tymi márnie trędem záráżonymi/ ták iáko tu hiſtoria piſze: Iż iáko z dáleká niebożątká ſtali od niego/ á iáko też byli vzdrowieni od niego. RejPos 213, 183v, 212v; Zda mi ſie iż to mowiąc/ o dwoiákiey niewoley ſłowá te rozumieſz/ y dwoiákie też wybáwienie okázuieſz? CzechRozm 118v, 155; NiemObr 163. Cf okazować co na kim; cum A cum inf Ze zdaniem, Zwroty.

okazować co na kim [= na przykładzie kogo] (1): na mnie ſamym bóg ſwoi ſąd okazuie MurzHist D4v.

okazować komu (14): [przykazanie o miłości bliźniego] Oznáymuye nam wolą bożą/ á okázuye krewkoſć y nyedoſtátek náſz KromRozm II k3; LubPs N2 marg; BibRadz I 148v; RejAp 127; RejPos 174v, 183, 183v, 185, 212v (8). Cf »okazować pod figurami«, »jawnie okazować«, »okazować znaki«.

okazować przez co (5): KrowObr 48; Bog przez gromy y dżdże okázuie wyſtępek Izráelitow. [Cf puſći gromy y dżdże/ á dowiećie ſie y obáczyćie iáka ieſth złoſć wáſzá 1.Reg 12/17] BibRadz 1.Reg 12 arg, II 88b marg; CzechRozm 87v; przez wtorą beſtyą/ nie iednego cżłowieká/ ále ſtolicę nierządnice okázuie. NiemObr 163.

okazować czym [w tym: tymi a. ktoremi słowy (5)] (14): MurzHist Pv; LubPs K; záſiadł ſąd á kſięgi otworzone ſą. (marg) Tymi słowy okázuie iż ſumnienie káżdego odkryie ſię [...]. (–) BibRadz Dan 7/10, I 283d marg, II 4d marg, 42a marg, 79c marg; RejPosWiecz2 93v; CzechEp 208; NiemObr 79; PaprUp I; WujNT 529. Cf »okazować przykładem«, »znaki okazować«.

okazować w czym [w tym: w tych a. ktorych słowiech (6)] [= w tekście] (9): Iż pod przypowieſcią á w pieśni przykład káżdemu od ſiebie okázuie. LubPs N2 marg; Iż chłubá niepobożnych prętko ma ſwoy koniec (marg) W tych słowiech ſkryćie okázuie/ iżby Iob był niepobożny y obłudny człowiek przeto iż chwałá iego nie długo trwáłá [...]. (–) BibRadz Iob 20/5, Iob 41 arg, I 288d marg, Ps 132 arg, I 336b marg, II 59c marg; NiemObr 108, 112.

okazować w czym [= coś robiąc] (3): w tym záſię vrząd iego Kápłáńſki okázuie/ gdy im błogogosłáwi [!] y dźieſięćinę bierze. BibRadz I 8a marg, I 148v; RejAp 24.

cum A cum inf (1): ták iż iuż nie inſzego oczekiwáć niemamy/ iedno przyśćia Syná Bożego/ kthore przed ſzoſtym tyśiącem przyść okázuią/ rozmáite świádectwá. LeovPrzep I4v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (20); że, (e) (52), zaimek pytajny (6), jakoże’ (5), iżby (1)] (64): MurzHist Pv; GliczKsiąż G2; LubPs F4 marg, K, O4, Z4; KrowObr 48; Iáko ieſt wdźięczna ſpołeczność y miłość miedzy wiernemi Páńſkiemi thu we dwu podobieńſtwach okázuie. BibRadz Ps 132 arg; Názywa Egiptcyány pánną okázuiąc iż ieſzcze od żadnego nieprzyiaćielá náruſzonemi nic nie byli. BibRadz I 408d marg, I 23d marg, 148v, 281a marg, 283d marg, 288d marg (25); QrzQuin T3; SarnUzn E2v; RejAp 16v, 127; Też im tu [w ewangelii o faryzeuszach] Pan okázowáć rácży/ iáko hárda myſl á nádęte ſerce záwżdy w omierżeniu v niego być muśi RejPos 227v, 41v, 42, 43v, 66, 82 (19); RejPosWiecz2 93v; gdyżeś teſz ty przes morzá drogę/ a przes ſrogie nawáłnośći otworzył beſpiecżną śćieſzkę. Okázuiąc iſz ná káżdym mieyſcu możeſz zdrowo záchować BudBib Sap 14/4; wydawał zapálcżywą chućią ſerce y zdrowie ſwe zá Iudſtwo/ okázuiąc ſtátecżnie co to ieft być Iudem. BudBib 2.Mach 14/38; NiemObr 79, 108, 112; PaprUp I; WujNT 396, 529.

W połączeniu szeregowym (1): tu [w ewangelii o nakarmieniu tłuszczy] ſie przypátruy co tu Pan ſpráwowáć/ y co nam okázowáć/ á cżego nas też vcżyć racży. RejPos 183v.

Zwroty: »okazować pod figurami« [w tym: kogo (1), komu (1)] [szyk zmienny] (2): okázowáć im to Pan racżył iáwnie ieſzcże w ſtárym zakonie/ ácż pod figurámi/ iż nie inácżey miał być vbłagan ten ſwięty gniew iego/ iedno roźlaniem krwie RejPos 102v; CzechEp 273.

»pod imienim [czego co] okazować« = przedstawiać pod postacią czegoś (1): iáko Dániel pod imięnim cżterech beſtiy cżtery Monárchie okázował y opiſował. NiemObr 163.

»jawnie, jaśnie a jawnie okazować« [w tym: co (1), komu (1)] [szyk zmienny] (4:1): LubPs K, Z4; A choćiaż oná byłá niewiáſtá Moábſka [...]/ nie z ludu Bożego/ á wſzákoż iednák Kryſtus Pan nie wſtydał ſie thego áni ſie thym brzydźił iż wyſzedł z narodu iey. W czym nam iáwnie á iáſnie okázuie/ iż przezeń y niewierni ſą poświęceni BibRadz I 148v; RejPos 102v; One ſłowá Zbáwićielowe: [...] Wodzowie ślepi ktorzy przecadzaćie komorá/ á wielbłądá połykaćie. Azaż nie iáwnie rozność grzechow okázuią? WysKaz 18.

»okazować na oko [o czym]« (1): OKázuie thu [w Ps 21] práwye ná oko Prorok ſwyęty á opowiáda o męce Paná Kriſtuſowey LubPs F.

»okazować [co] przykładem; przykład okazuje« (1;1): GliczKsiąż G2; Iż kto ſie zda być miedzy wámi nawyſzſzym/ niechay będzie iáko ſługá wáſz: y okázuiąc to przykłádem ſwoim/ vniżywſzy ſtan Boſtwá ſwego/ zwolennikom ſwoim nogi vmywáć racżył. RejPos 13v.

»okazować znaki [czego; komu nad kim (= na czyim przykładzie)]« (1): tedy też ma y chowa ſobie ludzi tákie/ nád ktoremi okázuie ſrogość ſwą á karánie ſwe/ ácż ſie to potym niektorim ſowito opłáći: á tho dla tego/ áby też wiernym ſwoim nád nimi okázował znáki miłoſierdzia ſwoiego RejPos 74.

»znaki (I) [co] okazować« (1): Niepokłáda zbáwienia náſzego w zasługách vcżynkow náſzych/ ále iáwnemi znáki okázuie żywot ſpráwiedliwy y pobożny/ ktory miánowićie w miłoſci należy BibRadz II 17b marg.

Szeregi: »obiecować i okazować« (1): ktory [Jezus Chrystus] nie był pod ſtárym Teſtámentem/ áni co cżynił/ áni mowił. Gdyż go tám dopiero obiecowano: y pod rozmáitymi figurámi okázowano. CzechEp 273.

»okazować i opisować« (1): NiemObr 163 cf »pod imienim okazować«.

»okazować a opowiadać« (1): LubPs F cf »okazować na oko«.

αα. Stanowić zapowiedź, wróżbę; protendere Mącz [z podmiotem nieosobowym] (9):

okazować co (5): Co więc nam powiedáią owi praktykarze/ Kiedy więc Pan zá grzechy nędzną zyemię karze. Iż ty znáki náſádzi co to okázuią/ A wedle ſwey nátury vpadki winſzuią. RejWiz 152; Mącz 444a, 445d; LeovPrzep D3v; SNie/ który vczyſz vmiéråć człowieká/ Y okázuieſz ſmák przyſzłégo wieká. KochFr 56.

cum D cum inf (3): przerzeczone záćmienie/ okázuie ná ludzie przyść wielkim odmiánam/ nędzam LeovPrzep B3, A2v, A4.

cum A cum inf (1): gdy sie co ſmutnego widzyeć przytrefuie/ Pewnie co nietrefnego przypáść okázuie. RejWiz 120v.

b. Udowadniać, wykazywać, potwierdzać wiarygodnie; significare Modrz, Vulg; complecti Mącz; coarguere, convincere, declarare, evincere, probare Cn [w tym: z podmiotem nieosobowym (6)] (86):

okazować czego (1): abi [...] yego Krolyewſkyey m. y poddanem yego Krolyewſkyey Mczi thak ſzye zachovival. yako bi ſzye thego rzeczam [lege: rzeczą] okazowacz mogło yſzh prziyaſzn y przimyerze S yego K. mczi zachowiwacz chcze LibLeg 11/139v.

okazować co (42): BierRozm 14; SeklWyzn g2v; KromRozm II k2; KrowObr 40v; Co teraz vciekáiąc błąd ſwoy okázuie. RejWiz 29; Confuto, Gánię/ Odrzucam/ Wywrácam ná ręby/ to yeſt okázuyę fáłſz/ Odpor czinię. Mącz 141c; nikt nas iny s tego wybáwić nie mogł/ czo tho y ſámo iego imię ſwięte okázuie IEZVS/ ktore ſie właſnie wykłáda zbáwiciel RejPos 33v, 106v, 116; RejPosWiecz2 94v; BiałKat 366; Tegoſz Kośćiołá Swiątość Pan Bog rozmáitymi cudámi y przed tym okázował y po dźiś dźień okázuie ná rozmáitych świętych mieyſcách WujJud 133; Phil N. Cf okazować co miedzy kim; co na czym; co w kim; cum A cum inf, Ze zdaniem, Zwroty.

okazować co miedzy kim (1): A chcąc to okazáć ieſzcże w dziećińſwie ſwoim/ iákiego tho Oycá był ſyn/ [...] niechciał tego okázowáć miedzy dziećmi/ iáko ine dziecię/ ále ſie wdał miedzy Mędrcze á miedzy Doktory RejPos 37v.

okazować co na czym [= robiąc coś] (2): KrowObr 82v; ktori Pan chce bic rozumian ſprawedliwem/ niena iedney ale nawſzitkich ſprawach ma to okazowac PaprUp G3v.

okazować co w kim [= na przykładzie kogo] (2): ábychmy ſie temu przypátrowáli/ co Pan nád wiernymi ſwemi á nád ſługámi ſwemi cżynić/ ſpráwowáć/ á co w nich przepátrowáć á okázowáć racży. RejPos 296v. Cſ »szyroce okazować«.

okazować z czego [= przez co] (1): I iáwnie to okázuią/ ſtego Mſzału ſwego Dyabelſkiego/ iż temu żadnym obytzáiem niewierzą KrowObr 177v.

okazować komu (3): iuż iadł przed nimi/ okázuiąc im cżłowiecżeńſtwo ſwoie/ á wżdy ſie przedſię waháli RejPos 116, 40v; BiałKat 361.

okazować przez co (3): BibRadz Sap 11/9; RejPos Wiecz2 94v; Ponieważ bowiem Chriſtus pan vcżynki cżynił oycá ſwego: [...] przez co/ okázował Bogá w ſobie mięſzkáiącego NiemObr 104.

okazować czym (11): SeklWyzn g2v; BibRadz II 37a marg; naydźieſz to w ſobie/ iż Pan Bog wſzechmogący moc ſwoię dźiwnie okázuie liczbą tą śiedmioráką: Abowiem człowiek káżdy [...] po národzeniu ſwoim [...] po śiedmi niedźiel/ iuż zá káżdą rzeczą pilno pátrzy. LeovPrzep H4; RejPos 106v; RejPosWiecz2 94v; WujJud 133 [2 r.]. Cf »skutkiem okazować«.

okazować w czym [= czym] (3): Prześpiecznie tamo nie jedzą, Myśląc wszytko o trucinie, [...] Muszą krajczy przekęsować, Swą wiarę w tym okazować. BierRozm 14; KrowObr 188v; BiałKat 361.

cum A dupl (1): okázuiąc też tho nam iáko przyiętym ſynacżkom od niego/ iż nam żadna moc áni żadne poſłuſzeńſthwo groźnieyſze nie ma być/ iedno Bogá RejPos 40v.

cum A cum infbyć” [czym] (1): ták iż Kapłan wſzyſtkim okázuie w ſpráwie ónéy [w przemienieniu]/ kthóra ſpráwuie/ Syná Bożégo ná krzyżu vmęcżóno [!]/ być iedną á prawdźiwą ofiárą Bogu Oycu dla nas vczynioną BiałKat 361.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (17); że, (e) (19), zaimek pytajny (5), jakoże’ (1), aby (po przeczeniu) (1)] (26): LibLeg 11/139v; Ale pothym gdy ſtrzałą zrányony mglał á truchlał/ [...] yął mowić/ tá kreẃ záiſte nye okázuye thego/ ábych ya był bogyem GliczKsiąż F5; KrowObr 8, 19v, 40v, 82v, 177v, 188v; BibRadz Sap 11/9, II 37a marg; Mnięś poſługował ſławiącz á wyznawáiącz imię moie miedzy rozlicżnemi narody/ okázuiąc tho iżeś wiernie miłował mnie RejAp 30; RejPos 1 [2 r.], 27v, 31v, 37v, 40v [2 r.], 87v, 245; WujJud 48v, 229v; Kuſtoſzowie coby zacż byli/ ſámo przezwiſko ich okázuie ModrzBaz 132; CzechEp *2v; WujNT Hebr 11/14.

Zwroty: »jawnie okazować« [w tvm: co (1)] [szyk zmienny] (6): Możeſz ty vſty Papieżá przed ludzmi nie zwáć Bogiem/ ale to iáwnie okázuieſz ſkutkiem/ iż ty Papieża zá Bogá chwaliſz y maſz KrowObr 8, 19v, 177v, 188v; A iż mowimy W Imię á nie w imioná/ to iáwnie náturę iednę y Boſtwo iedno Troyce Swiętey okázuie. KuczbKat 125; CzechEp *2v.

»[co] prawdziwie okazować« (1): w Nowym zakonie óná trwáiąca ofiárá krzyżowa potrzebuie potómſtwá ſług: którzyby iéy trwáłość prawdźiwie okázowáli BiałKat 366.

»skutkiem, rzeczą, uczynki okazować« [w tym: co (1)] [szyk zmienny] (2:1:1): LibLeg 11/139v; KrowObr 8; RejPos 87v; Teć ſą ſłowá nápiſáne/ od ſámego Bogá dáne [tj. dziesięcioro przykazań]/ ieśliby ie pilno chował/ á vcżynki okázował. Będzieć Pan Bog błogoſłáwić ArtKanc M4v.

»okazować w sobie, po sobie« [w tym: co (1)] [szyk zmienny] (3:1): A iż tedy Papież tześć y chwałę właſną Pánu Iezu Kryſtuſowi Synowi Bożemu wydziera/ á ſam ią ſobie przywłaſztza: okázuie to iáwnie po ſobie/ iż ieſt on Antykryſt KrowObr 19v; RejPos 1 [2 r.], 285v.

»[co] szyroce [w kim] okazować« (1): ma też ſwoie inſtrumentá/ przez ktore karze á vpomina ſwiát. A to ieſt przez wierne á ſpráwiedliwe náucżyciele/ [...] iákoż to ſzyroce w Prorocech y w Apoſtolech okázowáć racżył. RejPos 130.

»okazować przed światem« (1): Hieronim Powodowſki [...] iuż też przećiw mnie grubo vkowáne/ bo nie po Chriſtyáńſku/ Wędźidło ſwoie wypuśćił. O kázuiąc [!] to iáwnie [...]/ przed świátem y Anioły Bożymi/ zwierzchu/ iákim ieſt przećiwko mnie wewnątrz CzechEp *2v.

Szeregi: »okazować i oświadczać« (1): A iáko záſię ten Pan Kryſtus w nas mieſzkáiąc/ to ſwoie mieſzkánie okázuie y oſwiadcża w nas/ ták nowoſcią żywotá náſzego/ ták też przez to/ iż nas weſpołek [...] ſpoić y złącżyć racżył RejPosWiecz2 94v.

»potwirdzać i okazować« (1): racżył ie (dla ich wiary/ ktorą vcżynkami dobremi/ potwirdzali/ y okazowali) przyiąć w łaſkę ſwoię SeklWyzn g2v.

»okazować a ukazać« (1): chciał Pan/ ábychmy ſkutkiem y iáwnemi ſpráwámi ſwemi okázowáli to/ á vkázáli to niewiernikom iego/ iżechmy ſą rozni od nich RejPos 87v.

W przen (1): A iákoż nośić á okázowáć maſz to ſwięte imię w ſobie tego Páná ſwego? RejPos 285v.
Przen [co] (2):

okazować jako kogo (1): Gdzye y Słońce y Mieſiąc zaćmić ſie muſiáło/ [...] okázuiąc ono ſwięthe á práwe Boſtwo iego/ iáko Bogá práwego á ſtworzycielá ſwoiego. RejPos [105].

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): RejPos A2 cf Zwrot.

Zwrot: »znacznie okazować« (1): Bo ten ptak [orzeł] nád ine ptaki/ Swey zacnośći dziwne znáki/ Nád przyrodzenie ſpráwuie/ A znácżnie to okázuie/ Ze ieſt s Krolmi krolem. RejPos A2.
α. Za pomocą dowodów rzeczowych lub argumentów (36):

okazować czego z czego (1): Gdyby to kto [...] tymi Dánielá ś. proroká ſłowy Antychriſtá dowodźił/ y z nich onego pokázował: nigdyby mi tákiego ſercá y tákiey vfnośći nie dodał: żebym ſię ia też ważyć śmiał okázowáć z nich tego/ iż Papież Rzymſki ieſt tym Antychiriſtem CzechEp 364.

okazować co (24): cżyniłbym to/ vkázuiąc im ony piſmá ktore ná ſámym ſłowie y roſkazániu Bożym przeſtáwáć każą [...]. Y inſzymi tym podobnymi dowody to im okázuiąc. CzechRozm 69v; CzechEp 201, 268. Cf okazować co na kogo; cum A cum inf, Ze zdaniem, »jaśnie okazować«, »okazować niewinność«, »prawo okazować«.

okazować co na kogo (1): Dicaeologia, Schema est, cum aequitatem caussae quam maxime brevi sententia complectimur, Gdy krótkiemi słowy ſpráwiedliwość ná ſię okázuyemy. Mącz 85b.

okazować z czego (4): BibRadz 2.Par 13 arg; dowodząc przyſzłego wćielenia ſyná Bożego/ od ludźi wymyślonego/ okázuie ie też między inſzymi/ fol 393. ze trzech miárek mąki: z ktorych ono Sará/ [...] chlebá nápiekłá. O ktorych ták mowi: Iż to doſyć ſkłádnie [...] wyráźiło oſobę páná Kryſtuſowę/ z boſtwá/ z duſze y ćiáłá ſpoioną CzechEp 201; WujNT Act 18/28. Cf okazować czego z czego.

okazować komu (4): GroicPorz t; iákoż nie bárzo dawnych cżáſow/ Ioachimus Abbas [...] okázował to Papieżnikom/ iż nie troycę ále cżworcę wyznawáią NiemObr 141. Cf »prawo okazować«, »okazować wywody«.

okazować czym [w tym: krotkiemi słowy (1)] (10): DiarDop 106; Mącz 85b; tedyby iuż nigdy ten árgument Apoſtolſki ſtáć nie mogł: Ktorym [ksiądz Powodowski] okázuie tę zacność nowego przymierza CzechEp 268, 76. Cf »okazować świadectwy«, »okazować wywody«.

okazować przed kim (1): Nurſkiéy źiemi Piſárzá oſobnégo dáiemy [...]. Ponieważ iednák y to przed námi okazowáli/ iż go iuż y przedtym ich przodkowie miéwáli. SarnStat 1152.

okazować w czym [= w tekście] (1): tedy to zá Bożą pomocą okázowáć tu będę/ w tych pierwſzych kśiążkách: że ten żaden nie może być prawdźiwym Chriſtyáninem/ ktoryby nie tylko mordował ábo prześladował/ ále też y ten coby iedno z drugimi ná to zezwalał CzechEp 16.

okazować skąd [= z czego] (1): [Sokrates] bożą mądrośc w dźiw przywodźi/ i ſtąt okazuie iakié ieſt iego [Boga] o człowieku ſtaranié MurzNT 103v.

cum A cum infbyćjakim (1): Náſzy Kátholicy/ ten fundáment [...] okázowáli być fałſzywym [...] z wiela przycżyn/ ále nawięcey z tey/ iż go [...] w piśmie ś. iáwnie wyráżonego nie máſz. CzechEp 108.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (9);że, (e) (20), jakoże’ (1), zaimek pytajny (1)] (22): LibLeg 11/137v [2 r.], 159; MurzNT 103v; KromRozm II d2v, g; GroicPorz t; BibRadz II 133b marg; GórnDworz L5; WujJud 78v; WujJudConf 15; wiele bárzo rozmáitych wywodow przywodzili/ okázuiąc to iż ieſzcże Meſyaſz nie przyſzedł. CzechRozm 68; álem to mowił/ mowię y okázuię piſmy ś. iż ich wiele ieſt co ſię krześćiány zową: á tego iedynego ſyná Bożego Potomká Dawidowego opuśćiwſzy/ inſzego ſobie [...] zmyśláią. CzechEp 76, 16, 242 [2 r.], 354, 364; NiemObr 141; WujNT Act 18/28; A ieſliby z przygódy w téyże chorobie trwał/ tedy y trzeći Rok może zwléc: okázuiąc iż [...] do tego czáſu nie ozdrowiał. SarnStat 769, 1152.

Zwroty: »[co] jaśnie okazować« (1): Ktorego błąd Hieronim/ iáśnie y rozmáićie okázuie CzechEp 412.

»okazować niewinność swą« [szyk zmienny] (6): LibLeg 11/152v; A tak my, NMK, acz się zdobywamy na wymowki, ktoremi byśmy niewinność swą okazowali, ale to nic nie pomoże DiarDop 106; BibRadz 2.Par 13 arg; BielKron 228; Ponere se extra culpam, Wyprawić ſie z yákiego wyſtępu/ okázowáć niewinność ſwą. Mącz 309c; CzechEp 8.

»prawo okazować« [w tym: komu (1)] (2): Ktoby imienie dzyerzał máiąc ſobie ie zá właſną oyczyznę/ táki ná thákie imienie nie winien nikomu zgołá práwá okázowáć UstPraw H2v, H2v.

»okazować świadectwy« [szyk zmienny] (1): Stroni zaſzye Borzoboathego. okazowano tho ſzwyadeczthwi y viwodi yſch thi woli zidzy Zwoloch wignaly LibLeg 11/159, 11/137v; BibRadz II 133b marg.

»okazować wywody (a. dowody) (1)« [w tym: komu (1)] [szyk zmienny] (4): okazowal tho Borzoboathi doſtatecznimy wiwodi yſz zidzy v pana Woyewodi thi woli kvpyly. LibLeg 11/137v, 11/152v, 159; CzechRozm 69v.

Szereg: »okazować i dowodzić« (1): Druga [ekscepcyja] ieſt ktora gáśi y niſzczy ſpráwę/ iáko gdy ná ćię żałuie o pewny dług/ á ty mi okázuieſz y dowodźiſz iżeś mi ſye vſpráwiedliwił GroicPorz t.
c. Ujawniać to, co poprzednio było niewiadome [kogo, co] (3): Aczkolwiek Bog cierpi do czáſu obłudne w kościele wſzákże ie czáſu ſwego okázuie. BibRadz II 14d marg.

okazować w czym (1): ponieważ wſpomnieliśćie niepráwość wáſzę gdy odkrywáią przeſtępſtwá wáſze okázuiąc grzechy wáſze we wſzech ſpráwach wáſzych/ przeto wſpomionęliśćie że ręką poimáni będziećie. BudBib Ez 21/29[24].

Przen: Oskarżać [przed kim] (1):
Szereg: »wyświadszać albo okazować« (1): Coż wy theż nędznicy rozumiecie o ſpráwach wáſzych złych/ iáko was też wyſwiadſzáć będą álbo okázowáć was/ á ieſzcże kthemu przed kim RejAp 124.
d. Dawać poznać swoje cechy; ostendere Mącz, Vulg; ferre prae se Mącz, Cn; insinuare, operari Vulg; educere PolAnt; praesentare a. repraesentare se Mącz; testari, vendere Modrz; erumpere, gerere prae se, ferre a. habere a. promittere a. significare a. prodere vultu, habitu praeferre a. promittere, habitum induere, profiteri, significationem dare, significare Cn (134):
α. W celowym działaniu: prezentować, wykazywać się czymś, pokazywać, co się umie; popisywać się czymś [w tym: co (98)] (102): pan tego miłośćiwie przebacżáiąc okázuye dobroć ſwoię. LubPs R6 marg; kiedy ná ſwiecie złośćiwi pánuią/ Tedy ſrogość á pychę márną okázuią. RejWiz 140, 7v; Leop Prov 21/24; kthorzy [licemiernicy] iedno áby byli widziani á dla pychy okázowáli nabożeńſtwá ſwoie. RejPos 144, 81 marg; BudBib Ps 106/8; NiemObr 64 [2 r.]; ArtKanc Q5v; WujNT Rom 2/15.

okazować komu (12): MurzNT 43v; Biádá temu ktory opaia bliźniego ſwego okázuiąc mu popędliwość BibRadz Hab 2/15; RejPosWstaw 44; zwykli więc bowiem iactationem dignitatum fuarum ludziom okázowáć/ ſámi ſie s ſpraw ſwoich chełpiąc y wynoſząc Phil M3. Cf »jawnie okazować«, »możność okazować«, »przykłady okazować«, »wdzięczność okazować«.

okazować przez co (3): KrowObr 40v; Przez ſen drudzy ſwoie mocy ludzyem okázowáli/ iáko Iupiter vkazał ſie Tyberiowi Accynowi/ roſkazuiąc mu áby ſzedł do Senatu BielKron 25; BudNT przedm a2v.

okazawać czym (12): Stymi nietrzymam/ ktorzy zwierzchnią poſtawą/ y odzienim/ okazvią cżyſtoſć ale na vmyſle y na vcżynkach/ nad nierozvmne beſtije ſą pſotliwſzy SeklWyzn f3v; LubPs X; RejPos 29v; HistLan C2; HistHel B; Niektorzi zacność ſwą okázuią bogáctwy/ y doſtátkiem wſzytkiego ModrzBaz 56; NiemObr 145. Cf »przykłady okazować«, »rzeczą okazować«.

okazować przed kim, przed czym [= przed kim] (6): vczcie śię chriſtuſa ſmiele wyznawać/ ieſli kiedy przyidźie na was ta potrżeba/ abyście wiarę waſzę przed krolmi i kśiążęty okazowali MurzHist M; RejAp 109v, 111 v; RejPos 69; iáko Pan dziwnie oko ſwe záwżdy miał nád ludźmi tákich wiekow/ ktorzy ſzedziwość ſwą ſtátecżnie poſthánowioną záwżdy okáżoli [!] przed ſwiętym máyeſtatem iego. RejZwierc 125v. Cf »jaśnie okazować«, »przed światem okazować«.

okazować na kim [= na przykładzie kogo] (3): RejPos 51, 139; y to śmiáłá iego nie wymyta gębá powiedźieć/ iż im kto ieſt więtſzym grzeſznikiem/ ten ieſt BOgu milſzym/ dla tego iż ma wielką máteryą ná tákim grzeſzniku okázowáć miłoſierdźie ſwoie. ReszPrz 36.

okazować w czym [= czym] (10): GliczKsiąż A2; KrowObr 24, 27v; Bo ktoć co w krotochwilach/ vmie okázowáć/ Gdyby przyſzło o płatné/ tám trudno figlowáć. RejZwierz 74; BibRadz *6, I 10b marg; Ewangelią y prawdę Bożą ku potwierdzeniu nieprawdy/ y hániebnych bluźnierſtw y błędow ſwoich opákuią/ ſzpocą y wywracáią/ á w tym rozumy ſwe y dowćipy okázuią. WujJud A6; ModrzBaz 50v; KochMarsz 154. Cf »okazować sztukę w rzemieśle«.

okazować co, ze zdaniem przydawkowym wyjaśniającym (1): iáko to vcżynił przez Iudyt/ przez Heſter/ y przez ine/ okázuiąc moc dziwną Boſtwá ſwego/ iż on wſzythko może vcżynić iáko iedno raeży. RejZwierc 206v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (2); że, (3), zaimek pytajny (1)] (4): MurzNT 43v; KrowObr 27v; Fiduciam igitur prae se ferat orator, Ma to okázowáć y dáwáć znáć ſprawcá rzeczi cziyey/ że ma wielkie dufánie w ſpráwiedliwośći rzeczy tey którey bróni. Mącz 316c; RejPos 255v.

W charakterystycznych połączeniach: okazować bostwo (2), czystość, dobroć, dowcip, ludzkość, mądrość, męstwo, miłosierdzie, nabożeństwo (2), nadętość, naukę, niecnotę, popędliwość (2), pychę (4), srogość (2), szczyrość, wiarę (3), władzą, złość (2).

Zwroty: »jawnie, jaśnie okazować« [w tym: jawnie, jaśnie (1); komu (1), przed kim (1)] [szyk zmienny] (3:2): [Chrystus rozkazuje] aby chrześcijanie okazowali jaśnie przed ludźmi swe dobre sprawy DiarDop 100; Sepraesentare improbitatem suam, Swą niecnotę yáwnie okázowáć chełpić sie z niey. Mącz 431b; gdy ſie zyáwił Pan náſz ná ſwiát/ [...] iuż iáwniey/ iáſniey Duch s. możnośći ſwe okázowáć racżył RejPos 142, 324.

»możność, moc, wielmożność okazować« [w tym: nad kim, nad czym (8), komu (5), przeciwko) komu (3), miedzy kim (1), w kim (1); o Bogu (34); moc i możność (1)] = operari Vulg; facere virtutem PolAnt [szyk zmienny] (21:17:3): Bo ieſli nam żywem niebędzieſz okázował wielmożnoſći ſwoiey wćiemnoſćiach nigdy znáczna niebędzie RejPs 130, 115, 173v, 202v; RejJóz O8, P3; Rozmyſlałem [...] Możność rąk twych ktorąś ſławnie nam tu okázował LubPs ee4v, F4, H4v, Iv, L4, P6 (9); gdyśćie byli vmárłemi/ w wyſthępkach y w grzechach wáſſych/ w kthorycheśćie niekiedy chodzili/ [...] według Kxiążęćiá mocy powietrznei duchá tego/ ktory teraz moc ſwą okázuie w ſynach niedowiárſtwá Leop Eph 2/2; RejZwierz 107v; BibRadz Ps 75 arg, Iudith 13/13; BielKron 25; RejAp 109v, 111v; tho ſie wſzytko działo nád tymi/ chociay byli w łáſce iego/ áby był okázował możność Boſtwá ſwego RejPos 50; iż będzye záwżdy okázowáć możność Máyeſtatu ſwoiego w ſrogośći ſwoiey, ták iż záwżdy vpádáć muſzą pod nogi iego wſzyſcy ſprzećiwnicy RejPos 232, 5, 26v, 50v, 51, 139, 142, 312; HistLan C2; RejZwierc 174, 206v; boć ieſt Bog z námi/ Bog on náſz ktory ieſzcże moc ſwą okázuie nád Ieruzálem/ y możność ſwą przećiw nieprzyiaćielom BudBib Iudith 13/13; HistHel B; CzechRozm 15v; KarnNap B; ktorykolwiek ná tey ſtolicy vśiędźie/ Piotrá wyráża/ tę moc y zwierzchność máiąc/ ktorą/ pierwſzy tey ſtolice fundator Piotr/ miał y okázował. NiemObr 29; ArtKanc A13.

»[komu] przykłady (I) okazować« (1): byſmy nawrocęnia ku panu naſzego nieodkładali/ [...] aniby potrzeba było/ aby nám pán ſrogość ſwoię przećiwko grzéchum naſzym/ nowemi co rás przykłady okazowáł. MurzHist Bv.

»rozum(y) okazować« [szyk zmienny] (3): Do napocżćiwſzey rzecży wynáyduie winę. Ieden przeto/ áby ſwoy rozum okázował/ Drugi záſię áby gdzye trzebá pochlebował. RejWiz 174, 5; WujJud A6.

»rzeczą, skutkiem, uczynkiem okazować« [w tym: uczynkiem a rzeczą (1)] = re ipsa testari Modrz (2:2:1)): nye tylko ſlowy/ ále y ſkutkyem tę władzą okázował. KromRozm III H5v; Spem superare Wiecey vczynkiem á rzeczą okázowáć niżli ſie nádziewano. Mącz 407d; RejPos 87v marg; A więc ći by śię niegodźiło wdźięcżnośći ſercem y rzecżą ſamą okázowáć/ wyznawáiąc Prawdę á broniąc iey ModrzBaz 29.

»sam siebie [jakim] okazować« (1): MIedzy inſzym vććiwym á potrzebnym pracy á ſpráwy iákiey zábáwieniem/ ktorym poſpolicie ludzie dobrzy zwykli [...] na pożytek rzecży poſpolitey robić/ y ſámi ſiebie wtym vżytecżnemi á potrzebnemi pokłádáć y okázowáć: niemáſz záiſte potrzebnieyſzego á dołożnieyſzego zábáwienia [...]/ iáko bácżne/ vżythecżne/ á dołożne piſania GliczKsiąż A2.

»w sobie, po sobie, z siebie okazować« [szyk zmienny] (3:1:1): Iż nyektorzy obyecuyąc álbo okázuyąc po sobye rzekomo náukę/ od wyáry odpádli. KromRozm II p; Imaginem sceleris repraesentare, Nic z ſiebie ynſzego nie okázowáć yedno wirudną złość. Mącz 431b; ábychmy ſtatecżną wiárę w ſobie ku Pánu ſwemu záwżdy okázowáli RejPos 45, 87v marg, 324.

»okazować sztukę rzemiosła (a. w rzemieśle)« = zdać egzamin czeladniczy; facere tirocinium Mącz [szyk zmienny] (3): Mącz 113c; kupiłem pośćie wielką ſzczukę/ Gdym ſwoiego Rzemioſłá okázował ſztukę. BielSat Cv [idem] BielRozm 17.

»przed światem okazować« (1): Spraẃże też to w nas o Pánie Boże náſz/ żebyſmy tę wdzyęcżność náſzę przed ſwiátem okázowáli RejPosWstaw 22v.

»wdzięczność okazować« [w tym: komu (1)] = gratitudinem testari Modrz [szyk zmienny] (8): LubPs G2v, X; ty oto prace náſze Pánu Bogu wſzechmogącemu naprzod oddawamy/ okázuiąc w tym wdźięcżność ſerca vprzeymego BibRadz *6; RejPos 87v marg; RejPosWstaw 21v, 22v; Bo ieſli to onym/ ktore teraz przypomniałem/ wolno cżynić/ że przez tákie nádpiſowánie [= dedykowanie] wdźięcżność ſwą ku dobrodzieiom ſwym okázuią/ tedy to mnie dáleko wolniey być ma BudNT przedm a2v; ModrzBaz 29.

»okazować znacznie« (1): Ale Bóg/ iáko wſzytko poſtánowił bácznie/ Ták y w tym ſwoię mądrość okázuie znácznie: Ze w ludzkie głowy wlepił rózné obyczáie KochMarsz 154.

»okazować znak [czego]« [w tym: nad kim (1)] [szyk zmienny] (4): Wywyodł ye yáko przez puſſcżą przez ty głębokośći/ Okázuyąc tu nád nimi znák ſwoyey możnośći LubPs Y2v; BibRadz I 406a marg; RejPos 5, 9.

W przen (3): A ſtego ſie też mnoży rozliczny głos ſławy [...] iż można práwa ręká iego okázuie możnoſć ſwoię RejPs 173v; iákie ſerce będzyeſz okázował przed oblicżnoſcią Páná ſwego. RejPos 69; iáko wiáry/ z ludzkich wymyſłow vcżyć ſię niechcemy/ ták y o piecżęćiách [tj. sakramentach] ktorymi wiárę okázuiemy/ y pozwierzchnie piecżetuiemy/ nic nád iáſne ſłowo boże [...] ważyć ſię niechcemy. NiemObr 145.
Przen (2):

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): iáko źiemiá/ y iemu/ y wſzyſtkim inſzym rzeczam doſtátecznie złożonym á żywiącym/ máterialnym początkiem ieſt/ ták przy oſtátniéy ſkáźie/ iſtnośći káżdéy ſwą w śię część biorąc/ okázuie to/ iż ieſt podporá/ początek/ á iákoby ſundáment wſzyſtkiégo Oczko 3v.

Zwrot: »[w kim] okazować moc« (1): A tákże w nas okázuie [operatur] śmierć moc ſwoię/ á żywot w was. BibRadz 2.Por 4/12.
β. Uzewnętrzniać, przejawiać w zachowaniu lub sposobie postępowania swoje cechy, uczucia, myśli [w tym: co (27)] (32): yák węgle roſpalił ty wſſytki niſkośći/ Okázuyąc okrutny gnyew ſwey popędliwośći. LubPs E; święći twoi niech ná wſzem okázuią wielką rádość LubPs dd2v; w obec wſſyſtcy pokorę zobopolnie okázuyćie [humilitatem insinuate] Leop 1.Petr 5/5; BibRadz II 34c marg; BielKron 193; Mącz 209a; RejPos 20v; RejZwierc 154v; PaprPan [Hh5]; ktorzy dla rzecży máło vcżćiwych kogo ſłáwią/ [...] okázuią głupſtwo ſwe y przewrotność vmyſłu. Phil K3; o ſpráwách ich ták głucho piſzą/ że w téy rzeczy niewiádomość tylko ſwoię/ á beſpieczność piſánia ſámę okázuią. KochCz A4v.

okazować komu (1): Tákież wianki pierścionki tu im podawáią/ Okázuiąc im żáłość że ſie rosſtawáią. RejWiz 27.

okazować czym (6): przypodobnił ſie tu Dawid ſwięty niemey Gołebicy/ ktora tylko hukániem ſwym żal ſwoy okázuie. LubPs Ov; A nie tylko áby iedno tą rádoſcią tho [miłość do ludzi] okázowáli/ ále y życżliwoſciámi ſwemi y ſłużbámi ſwemi RejPos 20v; RejPosWiecz2 93v; NiemObr 84, 156; ZawJeft 20.

okazować w czym (1): niewiem ieſli zbytecżnicy/ złodźieie/ gwałtownicy ludźi/ ták dálece ſzkodzą dobrym obycżáiom/ iáko łgarze/ ktorzi y w żyćiu y w mowie płochość okázuią ModrzBaz 60.

cum inf (1): Tanti eius apud se gratiam esse ostendit, uti et Reipub. iniuriam, Ták go ſobie wyſoko ważyć okazuye/ etć. Mącz 428c.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (1); zaimek pytajny (3), (2)] (5): káżdy z tych vfáiąc rękam ſwoim w roboćie ſwey/ okázuie ile ma mądrości. BibRadz Eccli 38/33; RejPosWiecz2 93v; NiemObr 84, 156; czemu ſwoié/ Oycze/ oczy odwracaſz odemnie vczćiwé/ Okázuiąc weyźrzeniem/ iż ſą żáłobliwé? ZawJeft 20.

W porównaniu (1): przyſzedł do Ieruzálemá nie przynoſząc zſobą nic godnego ku nawyſzſſemu ofiárownictwu ále myſl ſrogą á okrutną/ iáko zwierz ſrogi gniew po sobie okázuiąc. BudBib 2.Mach 4/25.

W charakterystycznych połączeniach: okazować dzielność, frasunek, głupstwo, gniew, łakomstwo, [jaką] myśl, nabożeństwo, niewiadomość, obrzydłości, okrutność, płochość, pokorę, posłuszeństwo, przewrotność, radość (2), roztropność, wesele, żal (żałość) (2).

Zwroty: »jawnie okazować« (1): kthorey rádośći wſzytko niebo/ wſzytká zyemiá byłá nápełnioná. Co tho ná ten cżás iáwnie okázowáli oni dworzánie á ono rycerſtwo dworu niebieſkiego RejPos 18.

»nadzieję po sobie okazować« = pozwalać przypuszczać coś o sobie (1): VCieſzna moiá śpiéwaczko/ [...] Ná którą [...] lutnia dźiedźicznym práwem ſpáść miáłá: Tęś nádźieię iuż po ſobie okázowáłá KochTr 7.

»po sobie, w sobie, z siebie okazować« [szyk zmienny] (4:2:1): Szczęſliwyż [...] then ktory w ſobie okázuie roſtropnoſć [qui eduxerit in lucern intelligentiam]. BibRadz Prov 3/13; pychá ieſt początkiem grzechu/ á kto ią w ſobie ma/ okázuie z śiebie wielkie obrzydłośći [iniurabit abominationem] BibRadz Eccli 10/13; BielKron 90v; RejPosWiecz2 93v; BudBib 2.Mach 4/25; StryjKron 667. Cf »nadzieję po sobie okazować«.

»wdzięczność okazować« (2): SeklWyzn b4; Orzeł biały [...] Kłániáiąc ſie głogotał/ ſzcżęſliwie winſzuiąc/ Weſcia tego/ Sármácką wdzięcżność okázuiąc. StryjWjaz C.

Przen (2): zyemiá okázuiąc rádość thę rozmáite kwiatki wydáłá RejPos 109v.
Zwrot: »na sobie okazować« (1): ALe iż przyrodzenie náſze rozne á dziwno záwikłáne ieſt/ też rozne przypadki ná ſobie okázowáć muśi. RejZwierc 60.
3. Czynić, dokonywać; praestare PolAnt, Mącz, Vulg; dare, facere PolAnt; augere, conferre, ornare, prosequi, respondere, sustentare Mącz; operari, ostendere Vulg [w tym: co (239)] (240): KromRozm III G4v, M5; Fáłſzyrze pod przykritym pokoiem zdrádę okázuią LubPs G3v marg; Dzień iáko wy zowiećie trzech Krolow/ nie mnieiſze teſz bluznierſtwo okázuiećie/ kiedy Złoto/ Mirrhę y kádzidło tzáruiećie KrowObr 96; RejWiz 150; Cżeremiſowie z Arkabuzy/ wiele poſług dobrych okázowáli cżyniąc s Tátáry BielSpr 71; PaprPan Hh2; NiemObr 12; KochFr 16.

okazować komu (7): Kthory raz ofiárowawſzy ſie wdzięcżną ofiárą ná ołtarzu krzyżá ſwiętego Bogu Oyczu ſwoiemu/ thę ofiárę záwżdy zá námi vpádłym ſtworzeniem ſwoim vſtáwicżnie okázuiąc Bogu oycu ſwemu. RejPos 133 Cf »cud(a) okazować«, »znak okazować«.

okazować prze kogo [= dla kogo] (1): Praesto, Dáyę/ pełnię to com obiecał/ okázuyę czynie co prze kogo Mącz 419a.

okazować przez kogo [= za czyimś pośrednictwem] (2): LubPs Y; wielkie dziwy á wielkie znáki Boſtwá ſwego/ wiodącz ie z Egiptu/ przez Moiżeſzá okázowáć racżył RejPos 5.

okazować czym (1): A batzyſz tu ſtych ſlow? iż Apoſtołowie/ ludzi niemocne mázáli oleiem/ [...] y cudá thym mázánim ſwoim przed ludzmi okázowáli KrowObr 82.

okazować miedzy kim (2): Ale iż ſam przez ſię ieſzcże był w dziećińſtwie ſwoim żadnego dziwu Boſtwá ſwego okazáć nie racżył/ [...] niechciał tego miedzy dziećmi iáko dziecię okázowáć RejPos 38v. Cf »cud(a) okazować«.

okazować przed kim (2), przed czym [= przed kim] (1): RejPos 349v; Czynią thę pámiątkę/ okázuią tę ofiárę [mszą] przed ozorniki [= wrogami] Chriſtá P: BiałKat 341. Cf »cud(a) okazować«.

okazować w kim (2): RejWiz 114; Slyſząc Ietro świekier Moiżeſzow rzecży ktore Pan Bog w ludu Izráelſkim okázowáć racżył/ wyſzedł ná puſzcżą przećiw Moiżeſzowi BielKron 31v.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): ktorym iſcie wierzyć mamy y o to ſtać abyſmy to w żywocie naſzim okazowali czo oni w piſmie po ſobie zoſtawili. BielŻywGlab nlb 10.

W charakterystycznych połączeniach: okazować bluźnierstwo, figle, niecnoty, ofiarę (2), posługi, sztuki, zdradę.

Zwroty: »cud(a), dziwy, znaki okazować« [w tym: komu (5), nad kim (5), miedzy kim (1), przed kim (1); dziwy i cuda itp. (3)] = dare signum vel portentum PolAnt [szyk zmienny] (19:7:2):[Wirgilius] cżarnokxiężnik był, á wiele dziwow okazował BielŻyw 123; RejPs 203; tu naprzod przypomina Prorok ony cudá ktore Pan okázował nád wiernym ludem ſwym LubPs M, R4, R5 marg, R6, X5 marg [2 r.], Y (12); KrowObr 82; IEſliby ſie miedzy wámi nálaſłiáki [!] prorok [...] ktore [!] by wam y iákie znáki ábo cudá okázował BibRadz Deut 13/1, I 313c marg, Esth 16/9, II 34d marg; Bo tám [w Kapernaum] nawiętſze dziwy okázowáć racżył możnośći ſwoiey RejPos 234, 5, 41; RejZwierc 184; KochPs 117, 131.

»własnym fizerunkiem okazować« = naśladować (1): my inſzych ofiar nie czynimy: ále ónę trwáiącą ofiárę krzyżową ná pámiątkę wieczną właſnym fizerunkiem okázuiemy/ [...] pod oſobámi chlebá y winá BiałKat 360v.

»jaśnie okazować« (1): trudnoby nam powiedáć/ iż Pan Bog przeſtał dziwow cżynić/ vſtáwicżnie ie cżyni/ á iáſnie ie okázuye tuż przed ocżymá náſzymi RejZwierc 184.

»z siebie okazować« [szyk zmienny] (2): áby s ſiebie wdzyęcżne owoce cnothliwych ſpraw záwżdy ku ćći á ku chwale Páńſkiey okázowáli LubPs aa4 marg; RejPos 172.

»skutki okazować« (2): RejWiz 114; ktore [słowo boże] też przyiąwſzy żywą wiárą: ſkutki żywe y pobożne okázowáli. NiemObr 89.

»znak okazować [komu]« = dawać znak (1): Coż zá znák okázuieſz [signum ostendis] nam iż to czyniſz? WujNT Ioann 2/18.

Szeregi: »okazować, (a) czynić« [szyk 1:1] (2): Mącz 419a; iáko był pothym ſrodze wypełnił pomſty ſwoie nád tym przebranym mieyſcem ſwoim [...]. Iáko też to y dziś przed ocżymá náſzemi vſtáwicżnie cżynić á záwżdy okázowáć racży. RejPos 349v.

»sprawować a okazować« (2): LubPs R6; s tymi ieſzcże więcey miłoſierdzya ſwego cżynić racży/ chociay to niewidomie ſpráwowáć á okázowáć racży RejPos 284v.

W przen (2): LubPs aa4 marg; ſam Pan ná tháką márną á ſproſną gałąś dekret vcżynić racżył/ [...] kthora nie przynośi á nie okázuie pięknych owocow s ſiebie. RejPos 172.
Przen [w kim] (1):
Zwrot: »okazować skutek« (1): A tákże w nas okázuie śmierć ſkutek [mors in nobis operatur] ſwoy/ á żywot w was. WujNT 2.Cor 4/12.
a. Dokonywać czegoś, co jest skierowane bezpośrednio na kogoś; traktować w określony sposób, wyświadczać (180): zwielkiey ſrogoſći gniewu boſkiego ángieli ſą możni tákie okrućieńſtwá ná ziemi okázowáć. RejPs 116v; GliczKsiąż G5; LubPs O4; RejWiz 18v; BielKron 443; RejPos 42v; Iáko wielé dóbr/ pánie/ które ty gotuieſz Wiernym ſwoim/ y któré tu iuż okázuieſz. KochPs 43; Ná mię bądź łáſkaw/ iákoś záwżdy okázował KochFr 20; ActReg 141; GrabowSet I2.

okazować w pośrzodku kogo (1): wniebytnoſci twoiey przed ſie okazuieſz dobrotliwoſći ſwoie wpośrzodku ludu ſwego. RejPs 166.

okazować komu, czemu (85): LibLeg 7/37; GliczKsiąż Cv; tu ieſt dzyękowánie zá wierne á miłośćiwe opieki/ ktore Pan Bog okázuie kościołowi ſwemu LubPs cc4, V v, ff3v; Mącz 179d; RejAp 11; RejPos 27 [2 r.], 200; RejZwierc 24v, 92, 255; Aby nie docżekáli do drugiego roku: Kiedy tákową ſrogość świátu okázuią BielSen 8. Cf Zwroty.

okazować przeciw(ko) komu, czemu [czasem zależne od rzeczownika] (14): Sara [...] námawyáłá Abrááma/ áby Izmáelá wypędził prze poprzecżne záchowanye/ ktore okázowáłá mátká yego przećiwko oney ſámey GliczKsiąż B3, G2; NApominay ie/ áby [...] nie zwádliwymi byli/ ále vkłádnymi: wſzelką łágodność okázuiąc przećiwko wſzem ludźiom. WujNT Tit 3/2. Cf »dobrą wolą okazować«, »łaskę okazować«, »miłość okazować«, »niełaskę okazować«, »okazować niewdzięczność«, »okazować wdzięczność«.

okażować czym (5): LeszczRzecz A5v; tákiemu mnimániu ludzkiemu zabiegáiąc: tą ſwoią przedmową ku W.M. Pánu ſwemv Miłośćiwemu/ okázuiąc miłość y vprzeymość [...] y tom też okazáć chćiał/ iáko ſię oni ná tym mylą CzechEpPOrz **v; PaprUp D; KlonKrGum Av. Cf »okazować skutki«.

okazować nad kim, nad czym [czasem zależne od rzeczownika] (43): RejPs 158v, 193v; I dopierko obaczycie dzywne Boskie ſprawy Czo nad wiernym okażuie iako więcz pan prawy RejJóz O7v; iá nic dobrego nieobiecuię ani prorokuię przeſpieczeńſtwa od pomſty bożyi/ acz ieſzcze Bóg gniewu ſwego nadniemi nieokazuié MurzHist H2; ieſli to cżynił nád onym złym a niewdzyęcżnym ludem tákowe łáſki/ coż? izaſz dáleko więcey nád tymi/ ktorzy ſtrzegą woley á roſkazánia iego/ tego okázowáć nie ma. LubPs Y2, N4 marg, R5, Y3v marg; ieſzcze tho ſobie poczytáiąc zá chwałę/ gdy tyráńſtwo nád człowiekiem [...] okázuią GroicPorz hv; RejWiz 184; BielKron 3; RejPos 27 [2 r.], 74, 142, 183, 200; WujJudConf 15v; wielkie okrućieńſtwá Litwá pogáni nád Kośćiołámi [...] okázowáłá StryjKron 406. Cf »dobrodziejstwo okazować«, »litość okazować«, »łaskę okazować«, »okazować miłosierdzie«, »miłość okazować«, »znaki okazować«.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): przyiacielom á powinowátym vmiey to okázowáć coś powinien. RejZwierc 24v.

W charakterystycznych połączeniach: okazować błogosławieństwo (2), chwałę, dobre sąsiedztwo, dobrotliwości, folgę, gniew, hojność, karanie (2), kochanie, łagodność, okrucieństwo (5), opiekę, pogrożki, powolność, srogość (7), tyraństwo, uprzejmość.

Zwroty: »chęć (a. chuć), ochotność okazować« [w tym: komu (5)] [szyk zmienny] (5:1): FalZioł IV 27d; Mącz 308c, 320c; O pánie/ co ieſt człowiek/ [...] Ze mu ták wielką chęć okázuieſz? KochPs 209; PaprUp G3; Ile mogę/ poſługą tą iey [ojczyźnie] okázuię Chęć ſwoie KlonKrGum Av.

»dobrą wolą (a dobrowoleństwo) okazować« [w tym: komu (3), przeciw komu (1)] [szyk zmienny] (4): LubPs Z5; BielKron 216v; Mącz 308c; ZA twoię dobrą wolą/ którąś w domu ſwoim Záwżdy okázowáłá/ Anno/ gosćiom twoim/ [...] Godnábyś przetrwáć byłá trzyſtoletné dźiády KochFr 83.

»dobrodziejstwo okazować« [w tym: komu, czemu (9), nad kim (5), na czym (1)] = augere a. conferre a. prosequi beneficium, ornare Mącz; benefacere, facere eleemosynam PolAnt [szyk zmienny] (19): RejPs 150, 168v; LubPs Mv marg, Y2, Z6, cc3; BibRadz Ps 134 arg; Augere magno cumulo beneficium, Co dáley to więcey dobrodzieyſtwá komu okázowáć/ á przidawáć. Mącz 20b, 122c, 269b, 386a; RejAp AA4v, 30; RejPos 56, 142v, 215; kto dobrodzieyſtwo okázuie/ cżyni ofiárę chwały. BudBib Eccli 35/2; Nie máią litośći nád wdową/ áni okázuią dobrodzieyſtwá ſierotce. BudBib Bar 5/37; Niektórych dobrodźieyſtwá Oycá iéy wzruſzáły Do żáłośći/ ktore ón ſam przez czás niemały Oyczyźnie okázówał ZawJeft 47.

»litość (a. lutość) okazować« [w tym: komu (3), ku komu (1), nad kim (1)] = compati Vulg (5): ktorzi ſercem okrutnym przeſláduią go/ żadney litośći iemu nie okázuyąc. LubPs bb2 marg, I3; Bośćie y ku więźniom litość okázowáli Leop Hebr 10/34, Iob 30/25; Mącz 224c.

»ludzkość okazować« [w tym: komu (4)] = praestare humanitatem PolAnt, Vulg [szyk zmienny] (5): BibRadz Act 28/2; KwiatKsiąż Pv; Philoxenus, Latine hospitalis, Gośćinny/ któri rad obce ludzie do ſiebie przyimuie/ czeſtuye y ludzkość okázuye. Mącz 298a; ModrzBaz 127; WujNT Act 28/1.

»łaskę (a. łaskawość), łaski (G) okazować« [w tym: komu (18), nad kim (7), przeciw komu (2)] [szyk zmienny] (33:1): Moy pan Crol yego m yſz sdawna przyaczielem yeſth C. Ianowy yeſcze gdi sobye byl syoſtrą yego za malzonką pyerwſzą poyanl, y pothym kyedy V.C. M. yemv laſki swoyey okazoval LibLeg 7/34v; RejPs 44, 195v, 215v; racżyłes to też nam panie obieczować Gdy ſie ſluſznie ſprawiemy łaskę okażować RejJóz O, D3, E7v, P4, Q2v, Q3v; Tak niełza jedno ſkazowaċz Gdziem miał łaſke okazowaċz RejKup y3, p4v; HistAlHUng A3v; GliczKsiąż M6v; LubPs P6 marg, Y4v marg, Z5; LeszczRzecz A5v; BielKron 36, 53, 62, 435; Mącz 308c; RejPos 10, 24, 42v, 56; ieſli máły wyſtępek/ niech będźie od Hetmáná wzgárdzon á niech mu żadney łáſki nie okázuie [nullaque benevolentiae significatione comprehenditur]. ModrzBaz 113v; ſkarawſzy tych ktorzi byli przycżyńcámi przećiw tobie woyny/ drugim wſzeláką łáſkę y ludzkość okazuy [humanitas omnis excerdenda est]. ModrzBaz 127; KochPs 85, 113; ZawJeft 6; ActReg SiebRozmyśl [A3]v.

»okazować miłosierdzie« [w tym: nad kim (8), komu (5)] [szyk zmienny] (14): RejPs 22v, 45v; SeklWyzn b4; RejJóz A5v; Ieſly będzym miłować páná Boga y miłoſierdzie nad bliznym okażować/ tedy też pan Bog nas miłuie SeklKat L4v, L4; HistAlHUng A3v; LubPs E4, Z5v; Mącz 224c; RejPos 6v, 56v; bo nie vſtáły litośći iego. (marg) To ieſt/ nowe miłoſierdzia co dzień okázuie Bog. (–) BudBib Thren 3/22; SkarŻyw 25.

»miłość okazować« [w tym: komu (9), przeciwko) komu (3), ku komu (2), nad kim (2), miedzy sobą (1)] [szyk zmienny] (18): a yeſliſzmi pierwey [...] myloſcz przecziwko wam okazowali. tedi teraz tim wyeczey czynycz. i przyyaſni okazowacz chczemi. MetrKor 46/175v; SeklKat I2; LubPs A5; LeszczRzecz A5v; Amore vel in amore alicui respondere, Rowną á yednáką miłość komu okázowáć. Mącz 410b; bo wielkiey pániey á co by po tym było/ okázowáć miłość nie ſwoiey rowni/ kiedyby go z duſze miłowáć niemiáłá? GórnDworz Cc2; HistRzym 7v; RejPos 44v; HistLan Dv; Miáſto pothym widząc onę łáſkę iego/ [...] wielką mu miłość y ſtałość ſwą ná wſzem okázowáło. RejZwierc 45v, 92v; CzechRozm 173v; SkarJedn 77; CzechEpPOrz **v; okázuię miłość ſwą/ nád tyśiącmi mnie miłuiących ArtKanc M6, P3; PaprUp G3; SiebRozmyśl [A3].

»niełaskę, niechuć, nieprzyjaźń okazować« [w tym: komu (2), ku komu (1), przeciwko komu (1)] (2:1:1): raczil był obeſlacz Czarza Przekopſkiego poddanego swego, aby on przecziwko yego Crole Miloſczi y panysthwam yego Cro M. nyeprzyaſſny nyeokazowal LibLeg 7/32; RejPos 5v; KochPs 134; BielSjem 30.

»okazować niewdzięczność« [w tym: przeciw komu (3), komu (2)] [szyk zmienny] (5): LubPs A5; ſplugáwili imię ſtworzyćielá ſwego okázuiąc niewdźięcżność [ingrati fuerunt Vulg] przećiw temu ktory im żywot ſpráwił. BibRadz 4.Esdr 8/59; RejPos 146v; HistLan ktv; BudBib 4.Esdr 8/59.

»pomoc [komu] okazować« (1): przypominał im pomocy/ ktore przedtym Bog okázował [faeta auxilia] przodkom ich BibRadz 2.Mach 8/19.

»okazować [komu] powinność« [szyk zmienny] (2): RejWiz 52; tho ieſt nawdzyęcżnieyſzy obchod v niego ſwiętá iego/ gdy ieden drugiemu okázuie Krześćiáńſką powinność ſwoię RejPos 227.

»przyjaźń (a. przyjacielstwo) okazować« [w tym: komu (5)] (7): MetrKor 46/47v, 175v [2 r.]; dlya naſſzey przyazny y braczkiey myloſczy by wyethſſzu yeſcze theraſ przyaſn yemv okazowaczy raczyl LibLeg 8/26, 10/96v; BielKron 216v; Mącz 320c.

»okazować sąd, sprawiedliwość« [w tym: komu (2)] = sądzić [szyk zmienny] (2:1): MurzHist Bv; ia Pan [...] wyćiągnąwſzy rámię ſwe wyzwolę was/ okázuiąc wielkie ſądy ſwoie [et redimam vos in brachio extenso, et in iudiciis]. BibRadz Ex 6/6; RejPos 135v.

»okazować skutki (I)« (1): Ták Krol miłość ſwą ku corce okázował/ nie tylko ſlowy/ ále y niezlicżonemi ſkutki HistRzym 7v.

»w sobie okazować« (1): nie chcieymy w ſobie okázowáć tego nie cżłowiecżeńſkiego okrucieńſtwá/ á nie krześćiáńſkiey niewdzyęcżnośći á nielitośći przeciw kościołowi Bożemu. LubPs A5.

»okazować wdzięczność« [w tym: komu (3), przeciwko komu (1), przed kim (1)] = facere misericordiam PolAnt [szyk zmienny] (6): LibLeg 11/172; my vſprawiedliwieni/ mamy okaſować wdzięcżnoſć naſzę przed panem bogiem SeklWyzn b3v; LubPs V5; RejPos 106v; BudBib Tob 14/8; PaprUp D.

»znaki [czego] okazować« [w tym: komu (1), nad kim (1)] (2): roſpomni ſobie thy wſzytki cżáſy iuż od lat niemáłych/ nie znácżnieli Pan iuż znáki ſwoie okázuie nád námi gniewu ſwoiego? RejZwierc 194; SzarzRyt B.

»okazować [komu] życzliwość« (1): WIerz mi że do wſzytkiego ći pánowie dobrzy/ Do rády y do zwády bá ze wſzytkim ſzcżodrzy/ Więc tego vżywáią oni ták pomiernie/ Okázuiąc życżliwość á káżdemu wiernie PaprPan N2v.

Szeregi: »sprawować a okazować« (1): Co á iáko on záwżdy iáko dobrotliwy Pan á Ociec náſz ſpráwowáć á okázowáć racży nád wſzytkimi wiernemi ſwoiemi. RejPos 183.

»stroić i okazować« (1): A gdy ſie záſię vználi á vpokorzyli iemu/ tedj záſię wielkie łáſki a dobrodzieyſtwá nád nimi ſtroił á okázowáć racżył. RejPos 56.

»wzjawiać a okazować« (1): Wſpomniawſzy ſobie ná błogoſłáwieńſtwá one/ co nád tákiemi Krolmi á Przełożonemi Pan záwżdy wziáwiáć á okázowáć racżył/ ktorzy zoſtawáli przy świętey prawdźie iego WujJudConf 15v.

W przen (2): luthość okázowáłá duſſá moiá vbogiemu [compatiebatur anima mea pauperi]. Leop Iob 30/25; Vmieyże mu też tákie przyſmáki okázowáć/ nie tylko ábyś go miał cżym obruſzić/ ále ábyś go iáko możeſz y cżym możeſz nawięcey powinowáćił ſobie. RejZwierc 92.
Przen (5):

okazować na kim (1): Wierze że niebo/ y ziemia Práwie ſyę już przeciw mnie má Gdyż jnem łudziam ffolgują Namnie ſzrogoſcż okazują RejKup p2v.

Zwroty: »łaskę [komu] okazować« (1): ſwiát rozlicżnie wſzytkimi kugluie/ Iednym ſrogość/ á drugim łáſkę okázuie. RejWiz 127.

»okazować [komu] miłość« (1): A ktho iedno dla tego pocżćiwie cżyni/ áby był widzian/ ten ſie s cnotą fáłſzywie obchodzi/ okázuiąc iey prawdziwą miłość/ gdyż ku cżemu inemu/ á nie k niey/ ſkłonne ieſt iego ſerce. GórnDworz D6.

»niechuć [czemu] okazować« (1): Táki káżdy przyrodzeniu ſwemu iáwną niechuć okázuie KochPij Cv.

»niewdzięczność [komu] okazować« (1): Tobiem [furto] ia złego ſłowá nie rzékł iáko żywo/ Co drugi rad vczyni/ gdy mu mieyſce krzywo/ Zebyś mi tę niewdźięcżność okázowáć miáłá/ A mnie cáłą noc płákáć pod niebem niecháłá. KochPieś 29.

α. Obdarzać, dawać (4):

okazować komu (2): O pánie/ ty ſzczérość ſerdeczną miłuieſz/ Y ſkarb ſwéy mądrośći tákim okázuieſz. KochPs 76. Cf »dary okazować«.

Zwroty: »dary okazować« [w tym: komu (1), nad kim (1)] (3): On ſám dáry wſzelkimi ſzáfuie/ Ktore ſwoim ludzyom okázuie BielKom G6v; RejPos 273v; RejZwierc 119.

»[w kim, w czym] jaśnie okazować« (1): dáry Bożemi ktore Pan z łáſki ſwey w oſobie y w ſtanie W.W. iáſnie okázowáć racży/ tedyś W.W. ſnadź ze wſzytkiemi ſtany iuż wiekow doſkonáłych nie thylko porownał/ ále ſnadź y dáleko przerownał RejZwierc 119.

b. Powodować [z podmiotem nieosobowym] (11): iż iuż prawdá Ewányeliey ſwiętey wymyſły ludzkyemi będąc zátłumiona/ nie może w ludzyoch pokázáć tákowey popráwy iáko ná on cżás okázowáłá zá Apoſtołow s. RejPos 8.

okazować komu (1): gdy Amurat przyciągnął z ſynem Machomethem/ wielki ſtrách okazowali wſzythkiey Albániey BielKron 249v.

okazować nad kim (1): A tu iuż poydą porządkiem ſtráchy á niebeſpiecżeńſtwá á kácerſtwá/ kthore Pan będzye nád nie wiernemi okázował áż do ſkońcżenia ſwiátá. RejAp 73.

okazować w kim (4): áby też thákież w nim y wiárę iego/ y pocżćiwe záchowánie ſpraw żywotá iego/ rozmnażáć á rozſzyrzáć racżył/ iáko to w inych ſwiętych ſwoich okázowáć á rozſzyrzáć racżył RejPos 273v, 273v, 304v. Cf okazować w kim przez co.

okazować w kim przez co (1): iż on [...] chodził/ dziwuiąc ſie á przypátruiąc ſie miedzy zwolenniki Páńſkiemi onym dziwnym ſpráwam Páná ſwoiego/ ktore w nich Duch s. okázowáć racżył/ przez rozmáite cudá RejPos 289v.

Zwrot: »skutek okazować« (4): RejWiz 118; Aczkolwiekći ono wielkie złączenie Plánetow zwierſchnich poczęło ſie Roku od Národzenia Páńſkiego 1563. [...] á wſzákoż doſkonálſzy ſkutek ſwoy okázowáć pocznie Roku ninieyſzego/ tho ieſt 1564. LeovPrzep B3v; kthore záćmienie ſkuthki ſwoie okázowáć będźie przez dwie lećie v ludźi ná Zachodźie Słońcá mieſzkáiących. LeovPrzep Ev; Ewánielium Páná Chriſtuſowe w náſzey Polſzcże záświtnęło/ ſkutki ſwoie okázuiąc NiemObr 16.
Szereg: »sprawować a okazować« (1): iż ſobie przypominamy ty dziwne ſpráwy á ty táiemnice Páná ſwoiego/ ktore w tey pánnie ſpráwowáć á okázowáć racżył RejPos 304v.
W przen (1): iżby imię ſwoie ſwięte tákież w nas nędznikoch ſwoich ſwięćić/ okázowáć/ á obiaśniáć racżył. RejPos 273v.
4. Być wyrazem, przejawem, dowodem czegoś, świadczyć o czymś; ostendere Vulg, PolAnt; annuntiare, demonstrare PolAnt; clamitare, indicare, loqui, repraesentare Mącz (53):

okazować kogo (2), co (34): panowanie okázuie męſkoſć męża BielŻyw 12; RejJóz B8v; RejKup g7; KrowObr 133; RejWiz 108, 170v, 185; Leop Eccli 27/7; RejZwierz 91v, 135; thy dáry twoie okázowáły wdźięcżność twoię przećiwko ſynom BibRadz Sap 16/21, I 23d marg; Mącz 197b; RejPos 5; vkłon ćieleſny ieſt péwnym poſłem ſercá/ á okázuie zwierzchność ſpraw/ co w ſercu ieſt BiałKat 36; WujJud 10, 13 marg, 139v, L17; Ktore páńſkie Piotrowi owiec zlecenie/ [...] okazuie/ zupełną iego władzą [.,.] we zborze páńſkim. NiemObr 28; JanNKar E; SkarKazSej 690a. Cf okazować co komu; co czym; co w czym; cum A cum inf; kogo, ze zdaniem przydawkowym; Ze zdaniem dopełnieniowym, Zwroty.

okazować co komu (1): Izaſz [...] ſpráwá rąk iego nie okázuie nam mocy wielkiey? KrowObr 116v.

okazować co czym (2): ty roſkazuieſz wiátrom y wſſem rozlycznem goram/ ktore wyſokoſćiami ſwemi okázuią dziwne możnoſći twoie. RejPs 131v, 219v.

okazować co w czym (1): Thy pieśni y ty thańce bywáły oprocż wſzetecżeńſtwá ćieleſnego w cżyſtośći ſercá/ okázuiąc wtym weſele/ ktore miáły z wybáwienia Izráelſkiego przez Saulá y Dawidá BibRadz I 161a marg.

cum A cum infbyćjakiego (2): KrowObr 189v; Supercilia illa clamitare caliditatem videntur, Brwi á wzrok okázuye cie być chytrego. Mącz 55b.

okazować kogo, ze zdaniem przydawkowym wyjaśniającym (1): Gotyny okázuie mowá iż nieſą Niemcy BielKron 337v.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: to (4); (e) (8), zaimek pytajny (6), jakoże’ (2)] (16): KromRozm I C2v; GliczKsiąż Cv; RejWiz 85, 112 [2 r.]; Co y dziś tych ktorzy ſą/ cnoty okázuią/ Iáko záwżdy pocżćiwie/ ſwe ſtany ſpráwuią. RejZwierz 91v; BibRadz I 1d marg, 1.Mach 4/20; Imago animi vultus est, Iudices oculi, Co w kim leży/ to twarz oſobá y oczy okázuyą. Mącz 165c; RejPos 237; BudBib Eccli 19/27; Ty ich ſubtylne rozdźiały/ okázuią iże niewiedzą co mowią NiemObr 103, 80, 86; KochFrag 22; OrzJan 23.

W porównaniu (1): Iáko pracą wokopániu drzewá vkázuie owoc iego/ thák ſlowo okázuie myſl ſercá cżłowiecżego. Leop Eccli 27/7.

Frazy: »jako [co] okazuje« (2): MurzOrt B2v; Ale ſię ziezdżáli ná to/ áby prawdę Bożą y drogę zbáwienną potłumili [...]: Iáko to iáwnie okázuią ich Conciliábulá KrowObr 133.

»przykłady okazują« (1): iednoże śię nie tak iaſnie wymáwiá oboie iako ii/ a ktęmu może być zarás zdrugiem wokáliſzem wymówiono/ czego ii niemoże/ iako przykłady okazuią. MurzOrt B2v.

»skutki okazują« (1): Wſzák to ſkutki doſyć okázuią. WujJud 139v.

Zwroty: »jawnie, jaśnie okazować« [szyk zmienny] (6:3): RejPs 219v; KromRozm I C2v; KrowObr 133; Bo y twarz y poſtáwá iáwnie okázuie/ Iż cie ten ſtrách nie ruſza RejWiz 85, 112 [2 r.]; Gdy k temu w nim pocżćiwa/ żonká mieſzka z námi/ Y z onymi máłemi/ ſwymi błazenkámi. Co ſkacżą by Koźlętá/ á záwżdy kugluią/ Dobrą myſl z łáſką Páńſką/ iaſnie okázuią. RejZwierz 135, 77v; OrzJan 23.

»okazować pamiątkę [czego]« = upamiętniać (1): Ipsum templum repraesentabat memoriam consulatus mei, Kośćiół okázował pámiątkę burmiſtrtwá mego. Mącz 431b.

»[co] na sobie okazować« (1): gdy ſię krolow nápárli tákich/ [...] ktorzyby byli [...] ozdobę wſzytkiey źiemie ná ſobie/ y doſtátek/ y ſławę nośili y okázowáli SkarKazSej 690a.

»znacznie okazować« (1): Słowo to człowiek doſyć znacznie okázuie/ iż thu nie tylko/ o Duſzy mowi/ gdyſz cáły człowiek w ſwey doſkonáłoſci Boską zacnosć noſił ná ſobie. BibRadz I 1d marg.

»okazować znaki [czego]« (2): Krok/ pochod/ kſtałt/ poſtáwá/ y ine przyſmáki/ Okázuią zacnośći iednák iákie znáki. RejWiz 4, 177.

a. Symbolizować, być zapowiedzią [w tym: co (2)] (4):

okazować komu (2): trzy wianki trzy cnoty/ pirwſze známionuią/ Mądrość/ Stałość/ á Cnotá/ to wſzem okázuią. RejZwierz 113v. Cf »jawnie okazować«.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): Wźiął thedy wſzytko to [jałowicę, kozę, skopu i synogarlicę] y rośćiął ná poły (marg) Ten znák okázuie iż pothomkowie iego w thákie trápienie przyść mieli/ iż práwie po członku mieli być rozbieráni [...] (–) BibRadz Gen 15/10.

Zwroty: »jawnie [komu] okazować« (1): RejPos 2v cf Szereg.

»[czego] wizerunk okazować« (1): Tego wſzyſtkiego iáwny wizerunk rozgá oná Moizeſzowá okázowáłá/ ktorą gdy vderzył w opokę/ známienity ſtrumień wody z niey wypłynął. WysKaz 8.

Szereg: »figurować a okazować« (1): iż y Moiżeſz/ y Dawid/ y ini wſzyſcy krolowie y wodzowie/ ktorzy z niewoley wywodzili á wybawiáli/ zá przeźrzeniem Páńſkim przodki náſze/ iáwnie nam figurowáli á okázowáli/ zyáwienie á przyſcie tego Krolá RejPos 2v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (5): speculum imaginat, Okázuye obras. Mącz 165d, 151c, 231c, 316c.
Zwrot: »jaśnie okazować« (1): Piano, Równam/ Głádzę. Et Meta[phorice] Wykłádam/ Iáſniey okázuyę. Mącz 303a.

Synonimy: 2.a. dokładać, mowić, opisować, opowiadać, powiadać, przekładać, wywodzić; b. dowodzić, oświadczać, potwierdzać; 3. czynić, sprawować, stroić; a. wzjawiać; 4.a. figurować.

Formacje współrdzenne cf KAZAĆ.

Cf OKAZOWANIE, OKAZOWANY, OKAZUJĄCY

MM