[zaloguj się]

CZĘSTY (427) ai

-ę- (418), -e- (2), -ę- a. -e- (8); -ę- : -e- FalZioł (43:1), BudBib (4:1).

comp i sup (7 + 4) (nå)częstszy.

Fleksja
sg
mNczęsty fNczęstå, nåczęstsz nNczęsté, nåczęstszé
Gczęst(e)go Gczęst(e)j Gczęstégo, częstszégo
Dczęst(e)mu D Dczęstemu
Aczęsty Aczęstą Aczęsté, częstszé
Iczęstym, częst(e)m Iczęstą Iczęstym, częstém
Lczęstym Lczęst(e)j Lczęstym, częst(e)m
pl
N m pers części
subst częsté, częstszé
G częstych
D częstym
A m pers częst(e)
subst częsté
I m częstymi, częst(e)mi
f częstémi, częstymi
n częstymi, częst(e)mi
L częstych
inne formy
pl N a. A subst - częst(e); pl I m a. n - częstymi

sg m N częsty (16).G częst(e)go (3).D częst(e)mu (1).A częsty (3).I częstym (4), częst(e)m (1) RejKup.L częstym (1).f N częstå, nåczęstszå (18).G częst(e)j (13).A częstą (11).I częstą (6).L częst(e)j (5).n N częsté, nåczęstszé (66); -é (4), -(e) (62).G częstégo, częstszégo (38); -égo (3), -(e)go (35).D częstemu (6); -emu (1), -(e)mu (5).A częsté, częstszé (24); -é (3), -(e) (21).I częstym (27), częstém (5); -ém TarDuch, GlabGad, DiarDop, Strum; -ym : -ém ModrzBaz (1:1); ~ -ém (1), -(e)m (4).L częstym (8), częst(e)m (1) FalZioł.pl N m pers części (1). subst częsté, częstszé (53); -é (6), -(e) (47).G częstych (13).D częstym (3).A m pers częst(e) (9). subst częsté (52); -é (10), -(e) (42).N a. A subst częst(e) (1).I m częstymi (4), częst(e)mi (1) Diar. f częstémi (14) Diar (2), GliczKsiąż, BielKron (2), RejPosWstaw, OrzJan (2), SarnStat (6), częstymi (7) StryjKron (4), LatHar, WujNT, CzahTr; ~ -émi (8), -(e)mi (6). n częstymi StryjKron (2), częst(e)mi (1) LibLeg. m a. n częstymi (1).L częstych (8).

stp, Cn notuje, Linde XVII w.

Bywający, zdarzający się, powtarzający się w krótkich odstępach wiele razy, niejednokrotny, wielokrotny; creber Mącz, Calep, Cn; quotuplus Mącz; plurimus Calep; frequens, frequentarius, multus Cn (427): Takież kto ma wgoleniach bolenie/ táki niema zdrowią [!] ále częſte cirpienie. March1 A4; Częśći vrzędnicy/ ſzkodzą wſzyſcy. BierEz O; On mu rzekł/ nigdy ia nie ſam/ Záwżdy cżęſtą bieśiádę mam BierEz P4; On cżęſte prośby powtarzał/ Kiedy bárzo od głodu mdlał. BierEz R2, Ov, Q, Rv; botz nitz nieieſt bogu milému tak przyiemnégo/ cżlowiekowi na zbawienié vżytecżno/ iako cżęſté obiéranie w niewinné męce námileyſſego ſyna bożégo. OpecŻyw 160; OpecŻywPrzedm C3, C4; A on znaiątz pańſką łaſkę/ pocżnie na nijm cżęſteé wyproſy cżynićz ForCnR Cv, D2v; bo ſtego przyymouanya panna marya wzyąla cząſthſche wſpamyątanye mąky yego PatKaz III 137; KlerPow 2; Iezu ktorys cżęſtem kazaniem lud nawraczaiącz przez wſzitekes dźień trwał ſmi. ſie nad nami. TarDuch B7, D5; Theż cżęſte iadanie cżoſnku/ cżyni bolenie głowy FalZioł I 5d; Cżęſte pożywanie białego korzenia paluchowego, pobudza krew FalZioł I 63b; Ale záſię ludziom cieliſtym zbytnie á thłuftym niedobry ieſt pokarm cżeſty [ciężki SienHerb 220b] ku iedzeniu FalZioł III 25b; NAprzod vrina mała, to ieſt potroſſze odchodzącza [...] Znamionuie iż ſtholcze cżęſte albo poczenie: miewa. FalZioł V 14; Przeto tę przicżinę brzemienne, maią ſie cżęſtey łaznie warowac. FalZioł V 30v; Takieſz trzeba ſie mamcze od parobka wſtrzymawać/ bo cżęſte gamracztwo: wyſuſza, á mleko nieſmacżne y dziecięciu brzydkie: cżyni FalZioł V 37, I 28b, 29d, 52b, 57d, 77d (29); Bo wielkie truchłoſci z godowania cżęſtego przychodzą. BielŻyw 103, 171; Przeto też białym głowam nie tak cżęſto cieka krew z noſa y nie miewaią cżęſtich bolącżek pod pachą, albo gdzie indzie. GlabGad B, C3, L, N5v; Thakież Bulgary Illiriki cżęſtim naieżdzanim zwalczył MiechGlab 66, 2; LibLeg 9/50, 11/40v, 185; RejKup k4v; MurzNT 33v; DiarDop 99; Iáko s pilnoſcią o zmiłowánie częſtym powtarzániem ku Pánu wołáć mamy. LubPs O2v marg; Ocży moye ku wyernym záwżdy ſye oglądáły/ By w cżęſtym towárzyſtwye ſpołecżnye záſyadáły LubPs X3, F4 marg, K, V6 marg, gg4v; A poki ſye práwuieſz/ ieſli nie będźie widźiał częſtey poczty/ podárzenia/ częſtowánia/ bárzo zlęnieie w twey ſpráwie y zgłupieie/ ieſli w nim nie będźie dobywał rozumu częſtymi złotymi/ talermi/ kleynoty GroicPorz dd3, A3v; RejWiz 16, 78v, 88; RejZwierz 140v; Nie miey thowárzyſtwá częſtego z śpiewaczką/ byś ſnadź nie był poiman chytrośćiámi iey. BibRadz Eccli 9/4 [idem BudBib]; Ale Marta odrywáłá ſię około cżęſtey poſługi/ á ták przyſzedſzy rzekłá BibRadz Luc 10/40, Os 4/2, 12/10, Eccli 23 arg, 1.Mach 14/28; Myczie częſte nie ieſt zdrowe. Goski A16v [idem SienLek 43v]; Sáládyn s Krześćiány cżęſte walki wiodł. BielKron 179; proſił Ferdynánd wſzytkich Kſiążąt [...] áby cżuli o nieprzyiacielu wielkim Turku/ o ktorym mi cżęſte wieści przynoſzą poſłowie/ yż ná ten rok z wielkośćią ludu ma do Węgier przyćiągnąć BielKron 221; bo káżda rzecż trudna ſie y niepodobna zda/ ktorey cżłowiek zwycżáiá cżęſtego niema BielKron 244; Thym czaſem gdy ſie Krol gothował/ liſthy cżęſte przychodzą/ że ſie iuż ku Biáłogrodowi Turek przybliża BielKron 305v, 129v, 136, 143v, 209, 210 (20); KwiatKsiąż Lv; Famiger et Famigerator [...] Ktory częſte nowiny nośi. Mącz 117c; Frequentatio, Vczęściánie/ Częſte náwiedzánie. Mącz 136d; Vadosus amnis, Rzeká máyąca częſte miáłkie mieyscá które może przebrádzáć. Mącz 472c; Devinctam consuetudine domum habere, Poziskáć ſobie záchowánie w którym domu/ vprzeymym towárziſtwem álbo częſtym bywániem. Mącz 497b, 67c [2 r.], 121a, 130c, 180b, 243b, 441d; Prot A3v; Nád to tego ſye trzebá bać: [...] gdy ſye częſte ſadzele czynią SienLek 18v; łaźniey ſye częſtey ſtrzedz SienLek 48; MIerné á częſté iedzenié ſáłaty kreẃ dobrą mnoży SienLek 144v; Ryma częſta y ſápká co zńámienuie SienLek T, 4v, 16 [2 r.], 19v [3 r.], 20 [2 r.], 22 (25); Przydą częſte dáni/ y ćięſzkie łupieſtwá/ ktorymi pánowie ſwoie poddáne częſto obćiążáć Będą LeovPrzep E2, A3v, C3v; GórnDworz Ii2v; bo iáko na częſtą niemoc potrzebá częſtégo lekárſtwá: tak też ná ty częſté nie ſnaſki około Wiáry/ potrzebá ty ſpráwy częſto przypomináć BiałKat 116; ſam Luter na perſwázyą dyabłá złego ludźiem ſwéy Bábiloniéy tę ofiárę zhydźił/ sſpáczył/ czyniąc miſtrzá ſwégo dyabłá woléy doſyć: z którym częſté obcowánié miał BiałKat 341, a2v; HistLan D3v; Tákże też przywodzone być máią Oycow S. wyroki/ ktore vżywánie cżęſte Sákrámentu tego bárzo zálecáią. KuczbKat 185; A iż tá wnętrzna Pokutá [...] ku cnoćie należy/ iáſnie to nam ony cżęſte przykazánia/ ktore o Pokućie ſą podáne/ pokázuią. KuczbKat 195; Máią śie też ćwicżyć w modlitwách y w cżęſtey chwale Bożey KuczbKat 300, 140, 285 [2 r.], 325, 340; Szkody też miewáią [Wałaszy] cżęſte od Tátar [...] pánom Twym nie wierni/ ná ktorego ſie zwaśnią wnet go chcą o gárdło przypráwić/ ſtądże cżęſte Pány miewáią/ dla ſwey nieuſtáwicznośći BielSpr 69v, 5, 6v, 8v, 10, 25v, 62; WujJudConf 222v; RejPosRozpr c2; RejPosWstaw [412]; BudBib c3, Eccli 9/4; MycPrz I B2; Strum A2v, I; Iákie od Bogá znáki wieżdzby rozmáite Były we wſzech kráinách pokazáne tzęſte WierKróc A2v; BiałKaz K4v; Bo ten nawięcey piſmá nowego przymierza fałſzował/ y to iego nacżęſtſze było słowo Mnimány/ y domnimánie BudNT Ii3v; ięzykiem ſwym wedle właſnośći iego/ y zwycżáiu poſpolitego mowił/ cżęſtą odmiánę w licżbie cżyniąc. CzechRozm 16v; Puſte polá Podolſkie dziś po nim wzdycháią/ Iże cżęſte s pogánow tám goſcie miewáią. PaprPan V2, V4v; A kto z nas nieznał onego Konſtántiná Iwánowego ſyná/ sławnego Hetmáná/ á dla rycerſkich ſpraw y cżęſtego zwyćięſtwá bárzo zacnego? ModrzBaz 42; Tákiemi igrámi żołnierze y od ſproſnego zbytku będą odwiedźieni [...] y tákowym cżęſtym ćwicżeniem dużość ćiáłá záchowáią ModrzBaz 118, 5v, 35v, 110; Wtora przycżyná/ kácerſtwá cżęſte y iadowite/ ktore ſię w Grecyey á zwłaſzcża w Cárogrodzie [...] rodziłj. SkarJedn 168, 226, 242, 255, 309, 373; rok przeſtępny bywa ná świećie do wſzyſtkich práwie rzeczy niezręczny: iż pod tym rokiem [...] choroby częſtſzé y ſzkodliwſzé Oczko 29v; A iż naczęſtſza thym ludźiam drógá bywa do Cieplic/ którzy po wierzchu/ kroſty iákié máią Oczko 38, 10v, 29; Ieſli w ſtarym cżęſte były świętá/ poſty/ trudzenia/ ofiáry/ ſpiewánia kośćielne/ modlitwy/ y inne obrzędow kośćielnych święte zábáwy: dáleko w Nowym Teſtámenćie/ więtſze być máią SkarŻyw 3; bo towárzyſzy iego/ widząc iſz nań Pan łáſkaw/ wielkie mu krziwdy/ obmowy/ vrągánia cżynili/ y policżki cżęſte dawáli. SkarŻyw 98; W domu tedy ich mieſzkáiąc/ cżęſte namowy miáłá od nich. SkarŻyw 125; Młode á buyne ćiáłá/ cżęſtym y powtorzonym poſtem mdliłá. SkarŻyw 142; Ten święty ná tę Plebánią iákie prowenty miáł? dochodziły go cżęſte kámienie y kije SkarŻyw 238; cżęſtymi poſły y liſty vpominał Ceſarzá SkarŻyw 318; Przynośiłá do nas tákie grzechy/ ktorycheſmy ſobie niewáżyli/ á ná iey ſpowiedzi cżęſtey/ iáko leniwi teſknili. SkarŻyw 580, 36 [2 r.], 86, 118, 142, 202 (16); NIe bez cżęſtego á práwie oſmoletnego s krwáwym potem zątrwożenia [!] [...] do záłożenia fundamentu tey przedſięwziętey Hiſtoriey náſzey Litewſkiey [...] przyſtępuię StryjKron A; Liuius tákże y Florus o częſtych á mężnych dzielnościach rycerſkich Celtiberow bárzo częſto wſpomina. StryjKron 16; Dla tego ſtámtych kráin niepłodnych częſte narody wychodziły przed głodem do Włoch StryjKron 72; s ktorey [twierdzy] Liflantow częſtymi wyćiećzkámi trapił/ y bił StryjKron 355; Bo Mázurowie onych czáſſow częſte przes ſpolne Małżeńſtwá powinowáctwá z Litwą potwierdzáli StryjKron 365; O częſtich wtarczkach/ y ſpolnych Woynach Litewskich y Zmodźkich z Krzyżakámi Pruſkimi Roku 1289. StryjKron 370, 16 [2 r.], 122, 135, 195, 330 (27); CzechEpPOrz *4v; Po śmieréi Konſtántynuſá Ceſárzá/ ſtárał ſię/ oto vprzeymie Konſtáncyus/ ſyn iego/ áby ty rożnice vśmierzyć mogł/ zwoływáiąc cżęſte ſynody NiemObr 129, 40, 57; Bo tám częſta odmiáná/ to gniéw/ to przymiérzé. KochFr 81; KlonŻal A3, C2; Bo tám niedoſtátek gęſty/ Y fráſunek bárzo cżęſty. KochMRot A3v; ReszList 187; WerGośc 215; Nie pomogły kule częſté/ Zręby mocné/ báſzty gęſté: Puściły żelázné bróny. KochPieś 46, 26, 31; W poćie y w płácżu cżęſtym prácuiąc/ owiecżki ſtráconey ſzukáiąc/ ktorą gdy ználazł ná ſwoich ią rámionách niosł ArtKanc C17, S20v; A nie iedno Conſtitucią ſtarą nazad by wroćić trżebá/ ále y kárność żołnierſką/ y częſte woiowanie. GórnRozm M; Seymy bywáły tylko dla popráwy práwá/ ieſli w czym było potrżebá/ dla vchwaleniá poboru/ ábo woyny/ á Seymy bywáły częſte/ bo nie iedno częſtych Seymow trżebá/ ále dobrżeby ſię sſtáło z tą Rzecząpoſpol: gdyby był Seym vſtawiczny. GórnRozm M3; Za Augusta y Podatki częste ybona Regalia obligata ActReg 22, 125, 157; Insomniosus – Ten ktori częſte ſni miewa. Calep 544a; Vadosus ‒ Czeſte brodi maiąci. Calep 1099b, 152b; GostGosp 1, 22; Ten miedzy Bogi bárzo cżęſty w kole/ Y w lutnią grawa przy ich hoynym ſtole GrochKal 18; Widzę y pocżty ze wſzyſtkich ſtron gęſte/ Ogromne trąby/ y ſtrzelby ták cżęſte GrochKal 18; Phil C, N3; GrabowSet Lv; pomni/ że zá Włádyſłáwá częſté woyſká iego w Wołoſzéch od was poráżoné polégáły OrzJan 6, 19, 25, 87, 94, 128; rácż nákoniec P. Iezu Chryſte [...] koroną chwały y nieśmiertelnośći ozdobić ſługę twego/ zá pomocą twoią/ cżęſte tryumphy y zwyćięſtwá z nieprzyiaćioł ſwoich odnoſzącego. LatHar 242; Tám obacżyſz krewkośc ludzką w Apoſtolech [...] y potwarz cżęſtą w Biſkupiech LatHar 262; cżęſtą modlitwą iey byliſmy przed Boſkim máieſtatem twoim porátowáni. LatHar 405; Nákoniec gdyby ſię to nabożeńſtwo Pánu Bogu y Kościołowi iego nie podobáło: nigdyby ſię cudy cżęſtymi nie wſławiło było. LatHar 513; gdźie cżłowiek rozlicżnemi grzechámi bywa oſzpecony [...] cżęſtą boiáźnią przeráżony LatHar 601; przez cáły dźień to ieſt rozmyślánie moie. y z łáſki twey/ niechay będźie nacżęſtſze kochánie moie. LatHar 608; Może go chory prośić o te pięć rzecży/ álbo o ktorekolwiek ztych piąći. [...] o cżęſtą poćiechę/ o lepſze zdrowie LatHar 649, 11, 50 marg, 126 [2 r.], 130, 132 (42); Acż nie dawam beż prace/ lecż komu pot z cżołá Cżęſty płynął w me cżáſy/ błoga mu ſtodołá RybGęśli B4; Kościoł ś. powſzechny [...] y Kátholicy tegoż kośćiołá ſynowie/ częſtymi nawáłnościámi y przećiwieńſtwy bywáią probowáni. WujNT 35; A ći przećiw poſtom/ długim modlitwom y częſtemu w kościele przebywániu vſtáwicznie mowią y wołaią WujNT 201, 64, 463, 2.Cor 11/27, 1.Tim 5/23; WysKaz 39; Ale gdźie częſté grády przechodzą/ rdzá gęſta pádnie/ zwłaſczá ná nowinie/ kto tám nie ſzwánkuie? JanNKar A3v; Ták iż też on Hiſzpan [...] iáko z nieporządków náſzych, ták y z tego częſté żárty ſtroił, żeſmy żadnych pewnych opiſánych gránic w ſwym ięzyku niemieli JanNKar D2, Cv; CZęſtémi wſzyſtkiéy Szláchty y Poſłów od niéy poſłánych kroleſtwá náſzégo ſkárgámi poruſzeni/ vſtáwiamy SarnStat 297; A Iż częſté gwałty poddánym náſzym z ſąśiedzkich pańſtw przez niektóré gwałtowniki ſie dźieią [...] włożymy ſie w to SarnStat 304 [idem 1218]; ZA cżęſtym ſwarem między poddánymi náſzymi około gránic między dźiedźictwy ich/ ktore czynioné bydź máią/ trudné y ćiężkié niekiedy wſczynáią ſie pytánia SarnStat 466; któré [osoby] ku obronie potrzebnéy Kośćiołów w Króleſtwie náſzym/ zwłaſczá dla ludźi ſwowolnych y częſtych wypraw woiennych/ máło/ álbo nic mogą bydź pomocni Kośćiołom SarnStat 922 [idem 178]; y o pożytki ich ſtáráiąc ſie mieliſmy o tym pieczą/ iákobyſmy zá cżęſtym ſtárániém ſtan y záwołánié ich vczynili zacnieyſzy SarnStat 986, 178, 386, 504, 928, 961, 1218; Niech też Krolowa kwitnie iák Lilia, W łáſce v Bogá, która częſte zwiia Cnot świętych kwiatki, ná vbogie ludzie KlonKr F4, D4; Nuż Iármárki/ tárgi/ háńdle/ y poſpolite vgody ábo ſpráwy/ á kiedy cżęſtſze iáko w świętá? PowodPr 52, 20, 31, 65; SkarKaz 608a; Vżalmy ſię też wżdy kiedy ſrogiey niewoley bráciey náſzey miłey [...] y cżęſtego á żáłoſnego roźlewánia krwie ich VotSzl B3; Przecż we mnie ſerce táie duſzá ledwie żywa/ Y oko ſię me łzámi częſtymi zálewa. CzahTr C2; Brák pokármów/ cnienié á gęſté/ V pań choroby częſté. GosłCast 22; SkarKazSej 666b; Przetoż/ ieſli go nie nákarze ſzkodá/ Niebeśpiecżeńſtwo y cżęſta przygodá/ Ia go też niecham w przedſięwźięciu iego Sżyprá Polſkiego. KlonFlis D4v, B4; KlonWor 33; Ze BOG cżęſtym wzruſzon ich wzdychániem/ Fortunnym ie vćieſzył Páńſkim przyiáchániem. RybWit B3v; ZbylPrzyg B2v.

W przeciwstawieniu: »częsty... rzadki« (1): Smutne ſerce/ gniew cżęſty/ á rzadkie weſele PaxLiz B3.

N sg f w funkcji orzecznika (4): DO ćiebie Iehowo wołam (marg) wł. wołáć będę (álbo zawołam) ále to cżęſta w ięzyku świętjm (iż rzecż przjſzłą wypiſuie przez przeſzlą/ á przeſzłe przez przyſzle. (‒) BudBib Ps 27/1, I [212]b marg, 331c marg; á tho więc naczętſza/ że ducie zśiedzeniem w wánnie zlączáią Oczko 18v.

W charakterystycznych połączeniach: częsty barzo (4); częsty(-a, -e) biedzenie, biesiada (2), bojaźń, bolączka, bolenie, boleść, brod, bywanie, chodzenie, choroba (3), chwała, cieczenie, cierpnienie, cirpienie, cło, cud, czytanie, ćwiczenie (6), dań (2), deszcz (3), droga (2), drżenie (2), dyscyplina, dzielność, frasunek, gamractwo, gardłowanie, gniew (2), godowanie, gorzenie, gość (3), grad, grzech, gwałt (2), jadanie (3), jedzenie (5), jęk, kacerstwo, kamień, kapanie, kaszel, kazanie (2), kichanie (4), kłamanie, kochanie, kołat, kommunikowanie, kula, kwiatek, lament, lekarstwo, list (5), łaźnia (2), łupiestwo, łyskanie, łza, mężobojstwo, miejsce, mliwo, modlitwa (6), morderstwo, mycie (3), myślenie, nagrawanie, najazd (4), najeżdżanie (2), namowa (2), narod, naparzanie, napominanie (3), nawałność, nawiedzanie (2), niedostatek, niejedzenie, niemoc, nieprzyjaciel, niesnaska, nowina, obcowanie (2), obelżenie, obieranie (2), obracanie, ochłodzenie, odmawianie, odmiana (5), odpoczywanie, odpor, okazowanie, omdlewanie, omyłka, pan (2), parzenie, pielgrzym, pielgrzymowanie, pilność (3), pisanie, plwanie, płacz (2), płakanie, pobor (3), pobudka, pobudzenie, pociecha (2), pocieszanie, poczta, podarek, podatek, podwoda (2), pojęcie, pokarm, pokusa (2), pokuta, policzek, połyskanie, pomykanie, porażkα, porozumienie, poselstwo (5), poseł (5), posługa, post (2), pot, potwarz, powinowactwo, powodź, powtarzanie (5), poziewanie, pożoga, pożywanie (7), praca, pragnienie (2), prośba (3), prowadzenie, przebywanie, przechadzka, przejeżdżanie, przemienność, przenoszenie, przerażenie, przygoda (3), przyjmowanie, przykazanie, przylewanie, przypadek, przypatrowanie, przypominanie (2), przysięganie, puk, purgacyja, puszczanie (3), pytanie, robota, rozmowa (2), rozmyślanie (5), roźlewanie, ruchanie, ruszanie, ryma (2), rzyganie, sadzel, sapka, schadzka, sen, siodło, sejm (4), skarb, skarga (13), sklanka, słowo, spowiadanie, spowiedź (6), sprawa, staranie (3), stołec, strzał, strzelanie, strzelba, swar, synod (2), szczkanie, szkoda (3), szturmowanie (2), święto, tarcie, towarzystwo (3), trapienie, trawienie, trwoga (2), tryumf (2), tuczenie, ucieszenie, uczta, umywanie, upadanie, upominanie (2), urzędnik (2), uskarżanie, ustyrk, uważanie, używanie (16), walka (5), wesele (2), wglądanie, wiatr, widzenie (2), wieść, wieżdzba, wojna (5), wojowanie, wojsko, wracanie (2), wspamiętanie, wspominanie (2), wstawanie, wtarczka (utarczka, wytarczka) (6), wycieczka (2), wyprawa (2), wypros, wzbieranie, (w)zdryganie (2), wzdychanie (3), wzmi(a)nka (4), zachwycenie, zaćmienie, zamieszanie, zatrwożenie, zatwierdzenie, zawracanie, złączenie, złoty, zwycięstwo (10), zwyciężca, zwyczaj (2), żart.

Wyrażenia: »częste (jest) doświadczenie« [szyk 5:1] (6): Takieſz też cżęſtego doſwiadcżenia ieſt to lekarzſtwo. FalZioł V 84v; Też ſok wyciſniony z omanu/ z winem dany ku piciu/ cżęſte ieſt doſwiadcżenie v proſtych ludzi/ á zwłaſzcża v bab na pomorzenie chrobakow. FalZioł V 85v, V 58v, 79v, 83, 83v.

»tak częsty« (19): FalZioł V 19c; LibLeg 11/139; i od niego tak częſté i tak ſerdeczné napominaniá słychámy MurzHist R2; Diar 46, 75; DiarDop 104, 105; Mącz 438c; RejPos 238v; żebymci ſie nie vprzykrzył/ ták cżęſtym do ćiebie chodzenim CzechRozm 205; ModrzBaz 81; Wczym ták częſta omyłká/ że ten to ſąd Boży/ Nieiednému ſumnienié/ y ſerce zátrwoży. KochFr 132; OrzJan 9; A wiedz też to pewnie/ ſługo Boży/ że ieſli po ták cżęſtym kommunikowániu/ ná duchowne vboſtwo nárzekaſz: znácżnieyćiby ieſzcże ná cnotách ſchodziło/ gdyby ſię to nabożeńſtwo święte opuściło. LatHar 250, 235, 513, 601; mogliby być/ vtrapieni bráćia náſzy/ ná Podolu w lepſzym pokoiu/ á my bez ták cżęſtey trwogi y ſzkody. VotSzl F; SkarKazSej 704a marg.

Szeregi: »długi a (i) częsty« (3): pytają nas o to, czemu za tak długim a częstem czasu trawieniem na sejmiech nie znają żadnej odmiany k lepszemu DiarDop 106; StryjKron 245; ReszList 148.

»częsty, (a, i) gęsty« [szyk 5:2] (7): á rozgłośiło ſie imię iego/ áż do gránic Egiptſkich/ prze zwyćięſtwá iego/ cżęſte á gęſte [propter crebras victorias]. Leop 2.Par 26/8; Quotuplus, Yáko gęſti/ częſty Mącz 344c; SkarJedn 344; Calep 267b, 679a; gdy ſkoro iedno z początku pánowánia náſzégo/ áż do tego czáſu miéwáliſmy częſté á gęſté prośby od poddánych náſzych SarnStat 971, 971.

»częsty a (albo) gwałtowny« [szyk 1:1] (2): FalZioł V 41; Potym ſię wżruſzą gwałtowne á cżęſte dżdże [nimbi copiosi Vulg] od południá y od pułnocy BibRadz 4.Esdr 15/37.

»częsty a obfity« (1): Cyáło nápełnia máła praca [...] iedzenie częſte á obfite/ co iedno możeſz ſtrawic. SienLek 4v.

»częsty a pełny« (1): Foecundi calices quem non fecere disertum, Po częſtey á pełney sklance nie żadnemu nie zeidzie ná mowie. Mącz 132d.

»pilny a (i) częsty« [szyk 3:2] (5): GliczKsiąż C3; A ty to pożytki/ któremći z ſpowiedźi pewné wyliczył/ mogą ćię wzruſzyć/ ku częſtemu á pilnemu ſpowiádaniu BiałKat 378v; KuczbKat 105; CzechEpPOrz **2; WujNT 369.

»prędki i częsty« (3): atu trzeba dawac Rodowitom chetnym aby tez ratowali Rzeczptą ku tak pretkiemu y częstemu nieprzyiacielowi. ActReg 131; potężny/ prędki/ y cżęſty odpor daway. LatHar [+10], 601.

»częsty raz po raz« (1): O ſrogich á częſtych raz po raz wnętrznych woynách/ y roſterkách ſzkodliwych Xiążąt Ruſkich. StryjKron 195.

»usilny i częsty« (1): Ktorych ſłow vśilne y cżęſte przypominánie tę moc miec będźie/ áby Chrześćijáni ku chowániu Zakonu chutliwſzymi śie sſtáli KuczbKat 270.

»wiele a (i) częsty« (2): FalZioł III 23c; Iż na wielu/ y ná cęſtych [!] náſzych Synodziech/ wiele tych bywáło/ ktorzy ſie więc ná ſie ſámych/ y ná podłą pámięć ſwą [...] vſkárzáli CzechRozm A4v.

»wielki a (i) częsty« [szyk 12:4] (16): Abowiem z wielkiey á cżęſtey pracze [...] przychodzi poruſzenie wielkie w ciele FalZioł V 29v; LibLeg 7/68v; GroicPorz A4; wielkie przemiennośći á cżęſte w tych tám kroleſtwách w Azyey bywáli BielKron 268; Magnis portoriis mercatores illo ire consueverant, Cżęſte á wielkie cłá niżli tam doyadą krámárze muſzą dáć. Mącz 313c; KuczbKat 430; WujJud 8v; WerGośc 238; LatHar 601, 676; WujNT 72; którzy byli áż do tego czáſu vćiążeni y vtrapieni/ á práwie zniſczeni wielkiémi á częſtemi podwodámi vſtáwicznemi SarnStat 971, 1037, 1056, 1186; Więc y pobory tak wielkie y cżęſte w tym vkrzywdzeniu duchownych/ coż zá pożytek vcżyniły Rzecźypoſp. y ſámym Aduerſarzom? PowodPr 24.

»częsty a (i) zbytni« [szyk 4:1] (5): y paraliżową niemocz, Y też S. Walantego: zbytnie á cżęſte krwie puſzcżanie: przynoſi. FalZioł V 57, I 20a, 29d, V 57; Ale żołądek podobien ieſt garnczowi iako wyſſzey namieniono, przeto ſzkodzi iemu cżęſte y zbytnie przylewanie. GlabGad G5v.

Cf CZĘSTOBIT, NIECZĘSTY

HG