[zaloguj się]

1. DOJŚĆ (487) vb pf

dojść (124), dojć (110), dość (33), dojść a. dość (14), dojść a. dojć a. dość (206); dojść KromRozm II, Leop (13), GórnDworz (21), BielSpr (3), BudNT (5), SkarŻyw (17), NiemObr, GórnRozm (10), ReszPrz (3), KochCzJan (2), OrzJan (10), KołakSzczęśl, CiekPotr (7), PaxLiz (5); dojć PatKaz I (2), BielŻyw (4), KłosAlg, GliczKsiąż (5), LubPs, GroicPorz (17), RejZwierz (3), BibRadz (16), BielKron (15), Prot, SienLek (13), GrzepGeom (2), RejPos (18), BiałKat (1), BudBib (8); dość LibLeg (12), MurzNT, SkarJedn (3), Oczko (8), ReszList (2), PaprUp (3); dojść; dojć : dość Diar (7 : – : 1), Mącz (13 : – : 1), WujNT (2 : – : 1), SarnStat (3 : 3 : 2).

W formach inf i fut o pochylone, w pozostałych formach o jasne. W temacie praet m sg oraz part praet e jasne.

Fleksja
inf dójść, dójć, dóść
praet
sg pl
1 m doszedłem, -m doszedł, -ech doszedł m pers doszlismy, -esmy, -smy doszli, -chmy doszli, -my doszli
f doszłam, -m doszł(a) m an
2 m doszedłeś, -eś, -ś doszedł m pers
f doszłaś m an
3 m doszedł, doszedł jest m pers doszli
f doszła m an
n doszło subst doszły
plusq
sg pl
3 m doszedł był, był doszedł m pers byli doszli
f była doszła m an
n subst były doszły
conditionalis
sg pl
1 m -bych doszedł, bym doszedł m pers doszlibysmy, bysmy doszli, bychmy doszli
f bych doszła m an
2 m m pers byście doszli
3 m by doszedł, doszedłby m pers by doszli
f by doszła m an
n by doszło, doszłoby subst by doszły
con praet
sg
2 m byś był doszedł
3 m by był doszedł
f by doszła była
impersonalis
doszto
participia
part praet act doszedszy, doszedwszy

inf dójść (46), dójć (37), dóść (12); dójść KromRozm II, Leop, GórnDworz (7), BielSpr, BudNT, SkarŻyw (3), NiemObr, GórnRozm (3), ReszPrz, KochCzJan, OrzJan (2), KołakSzczęśl, CiekPotr (3), PaxLiz; dójć PatKaz I, BielŻyw, KłosAlg, GliczKsiąż, LubPs, GroicPorz (10), RejZwierz, BibRadz (5), BielKron, Prot, SienLek (4), GrzepGeom, RejPos (4), BiałKat, BudBib; dóść LibLeg, MurzNT, SkarJedn, Oczko, ReszList, PaprUp; dójść : dójć : dóść Diar (1 : ‒ : 1), Mącz (13 : ‒ : 1), WujNT (2 : ‒ : 1); SarnStat (3 : 3 : 2).fut 1 sg dójdę (7).2 sg dójdziesz (17).3 sg dójdzie (74).1 pl dójdziemy (5), dójdziem (3); -emy OrzQuin (2), CzechEp, OrzJan, -em BielKron, WisznTr, -emy : -em ArtKanc (1:1); ~ -em(y) (3), -(e)m(y) (5).2 pl dójdziecie (2).3 pl dójdą (16).du 1 dójdziewa (2); -ewa WyprPl A4; -(e)wa PaxLiz E3v.praet 1 sg m doszedłem, -m doszedł (12), -ech doszedł (1) PaxLiz. f doszłam, -m doszł(a) (2).2 sg m doszedłeś, -eś, -ś doszedł (4). f doszłaś (2).3 sg m doszedł (52), doszedł jest (1) BartBydg. f doszła (23). n doszło (26).1 pl doszlismy, -esmy, -smy doszli (6), -chmy doszli (2) BibRadz, -my doszli (1) LibLeg. 3 pl m pers doszli (15). subst doszły (13).plusq 3 sg m doszedł był (1) RejAp, był doszedł (1) Leop. f była doszła (1).3 pl m pers byli doszli (2). subst były doszły (1).con 1 sg m -bych doszedł (4), bym doszedł (1). f bych doszła (1).3 sg m by doszedł, doszedłby (24). f by doszła (12). n by doszło, doszłoby (14).1 pl doszlibysmy, bysmy doszli (4), bychmy doszli (3) RejWiz, RejPos (2).2 pl byście doszli (1).3 pl m pers by doszli (2). subst by doszły (20).con praet 2 sg byś był doszedł (1).3 sg m by był doszedł (1). f by doszła była (1).part praet act doszedszy (9), doszedwszy SkarŻyw (2).impers doszto (2) ModrzBaz 141v, KochWr 33.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
1. Zbliżyć się, dotrzeć, dosięgnąć, trafić do miejsca lub punktu w przestrzeni; convenire, devenire, pervenire Mącz, Cn; iter continuare Mącz; prodere Cn; appropriare, venire Vulg (152): FalZioł V 102; Gdy cżás ku zawodu przyſzedł/ wſzytcy ſobie konie pochromili y nie doſzli/ iedno on ſam ku ſłupu napierwey przyiechał/ á ſtąd krolem wybran. BielKron 341v; wley to w gárnek polewány/ [...] záſzpuntuy dobrze áby tám wodá niemogłá doydź SienLek 56, 179; GrzepGeom O2; HistRzym 129; RejPos 214; RejZwierc 251; ReszList 173; á iedno tęn kray [im] vſzedł/ gdźie Rzymianin prżed wielkiem gorącem/ ábo zbytniem/ źimnem doyść nie mogł. GórnRozm L4v; ActReg 132; Sprawmy tu co możemy/ potym tám dóydźiewá. WyprPl A4; A my/ pierwey niżli doydźie [appropiet]/ gotowiſmy go zábić. WujNT Act 23/15; A nimby woyſko doſzło, tymby ſie ſámo znędźiło, y ónby kray znędźiło ćiągnąc SarnStat 135; PaxLiz E3; PudłDydo B4.

dojść czego (14), kogo (4): LibLeg 10/62; Doſſedl potym pán Iezus palátzu onego kſiążęcia/ a panna iuż byla vmarla OpecŻyw 45; Vrina ma być zachowana aby iey wiatr niedoſzedł FalZioł V 1c; około oſmey godziny ná dzień doſzli iednego zamku kthori był w poſrod oney rzeki zbudowan HistAl H5; Kiedy iuż [mgły] wzgorę doydą powietrza źimnego/ To ſie iuż tám odmienia záwżdy nacż dziwnego. RejWiz 150v; Leop *B2; BibRadz Luc 8/19; BielKron 204; SienLek 159; RejPos 36v; BudBib 1.Mach 15/4; á niechay ſię [nikt] tego niedopuſzcża/ áby gdy dom bliźnego iákoby gorzeć pocżyna/ on w proznowániu leniał: by záś ieſliby ſie wielki ogień záwźiął domu twego ogień niedoſzedł [ignis perveniat]. ModrzBaz 67; PaxLiz C4v; KlonFlis C3v. Cf Zwroty.

dojść do kogo (7): RejRozpr D4v; Będźieſz tedy wolen od poprzyſiężenia mego/ ieſliż doydźieſz do rodźiny moiey BibRadz Gen 24/41; Mącz 481d; ieſzcże niżli doſzli do kápłanow/ zá wiárą ſwoią/ iuż byli ocżyſcieni. RejPos 216, 214v; ModrzBaz 141v; Ieſliby to nie było pożyteczniey, ábym Ia doſzedł do Pángráczá, y roſpowiedział mu Iáko ſię rzecz ma. CiekPotr 58.

dojść do czego [w tym: do czego czemu (1)] (18): w puſć [!] tego ſoku w nos á na wznak ſię położ yż doydzie tam daleko do żiłek ktore pochodzą od mozgu FalZioł I 13d; RejKup r3; BibRadz Num 34/4; BielKron 436v; Devenire domum, Doyść do domu. Mącz 482b, 473a, 482b [2 r.]; RejAp 87; Ieſli puśćiſz [zapaloną bawełnę] ku gorze/ przećiw wiátru poydzie. Zápali tym na dáchu/ gdzie do miáſtá doydźie. BielSat N3 [idem BielSjem 39]; BielSpr 38v; Strum K2v; SkarŻyw 311, 454, 589; BielSjem 39, Cf Zwrot.

dojść czemu (2): [ranę konia] ſmołą álbo roſtopioną śiárką záléy/ áby mu wodá doydź niemogłá SienLek 178; BielSpr 38v.

dojść czym (3): Aby cżopek w tę kulę/ áż do prochu wetknął/ [...] Bo tą dźiurą wyiąwſzy cżopek ogień doydzie BielSat N2v [idem BielSjem 38]; BielSpr 73v; BielSjem 38.

dojść czym [= jak] (1): Stollę záſypác dobrze źiemią zá ſobą przetknąwſzy ią dęthemi drzewcy álbo rurámi długiemi/ przes ktore tám Ogień ma doyść roſpaloną kulką BielSpr 65.

Ze zdaniem okolicznikowym miejsca [w tym: z zapowiednikiem tam (2); gdzie (5)] (5): Ieſtliżeć zimnicę przemogę, doydęć tam gdziem vmyſlił BielŻyw 77; Sine me pervenire quo volo, Dopuść mi dóść gdzie chcę Mącz 483b; GórnRozm K3v; WujNT Ioann 7/34, 36.

W charakterystycznych połączeniach: dojść tam (9), wszędzie; do domu (4), (do) miasta (3).

Zwroty: peryfr. »dojść białej głowy« (1): Convenire de re Venerea, Doyść białej głowy Mącz 48lc.

»dojść lica [ = rzeczowego dowodu winy]« (2): KlonFlis F3v; Lecż gdy doydą licá/ Pewnie iuż tam w roboćie bywa ſzubienicá. KlonWor 19.

»do rąk, ręku dojść« [szyk zmienny] (2 : 1): nierad bych by ten list miał gdzie zabłędzic mniemam iednak ze doszedł do rąk wm ActReg 100; KochCzJan A5; SarnStat 417.

»piechotą dojść« (1): Pedestri transitu iter malim continuare, Wolałbych yuſz piechotą doiść. Mącz 294a.

W przen (12):

dojść czego (3), kogo (1): yeſly brzegu zbauyenya uyecznego doycz chczemy bozey matky maryey ſthworzenye a począczye chwalmy PatKaz I 3; Niech twéy pomocy/ pánie/ Swiátło prawdźiwé wſtánie/ Zá którémi ia póydę/ y twych wyſokich dóydę Páłaców: gdźie mieſzkánié/ Gdźie ty maſz przebywánié. KochPs 64; GrabowSet B4v; Atoć to ieſt oná gwiazdá/ ktorej ziemſkich grzechow wilgotnośći nigdy nie doſzły. LatHar 477.

dojść do czego (5), do kogo (2) [w tym: do kogo czym (1)]: WróbŻołtGlab Av; RejWiz 118v; Zemdleie od głodu moc iego/ á łaknienie doydzie do kośći iego [inedia invadet costas ittius]. Leop Iob 18/12; [sprzeciwniki nasze] ſie ná ſádzili [!] ná nas tu ná they drodze/ áby nas z niey mogli zwieść/ iżbychmy nie doſzli do Páná ſwoiego tym gośćińcem á tą drogą/ nam vkazáną od niego. RejPos 178, 2v; A rob nigdy nieprzeſtáiąc/ áby ſię budowánie zbáwienia twego záwżdy podnośiło/ á do niebá doſzło. SkarŻyw 32; SkarKaz 162b.

dojść czym (2): á przeto niemogąc wyćirpieć they odwłoki/ gdzie ciáłem niemogłá/ tám duſzą doyść chciáłá GórnDworz Y8v; RejPos 178.

Ze zdaniem okolicznikowym miejsca [tam; gdzie] (1): GórnDworz Y8v. Cf dojść czym.

Szereg: »dojść i dosięgnąć« (1): Więc niecżyſtość moiá/ iák bez zmázy/ ćiebie Doydźie z chwałą ſwoią/ y dośięże w niebie? GrabowSet B4v.
Przen: Dopaść [kogo, czego] (10): ZapWar 1584 nr 2668; RejKup g5v, cc5v; Iać iſćie ná tę gorę wnidź nie mogę/ żeby mię zginienie to doydź nie miáło/ ábych nie vmárł. BibRadz Gen 19/19; Doydzieć nas y on Anyoł czo pobił woyſko Sennácherybá ſrogiego. RejZwierc 206v; Wyſpy Morſkie nie vſzły tákże mocy iego/ A ten nieſzczeſny pożar doſzedł nie iednego. Srogi bicż Boży Wſzem práwie groźi. MycPrz I B; GOściu/ ſiądź pod mym liſćiem/ á odpoczni ſobie/ Niedóydźie ćię tu słońce/ przyrzékam ia tobie KochFr 43; Wſzyſcy ludźie przedeń poydą/ wiele ich tám ſtráchow doydą/ k Sądu ſię groźnemu gotuiąc/ ſumnienie ſwe przypráwuiąc. ArtKanc T; KochWr 39; VotSzl B3.
a. O wiadomościach, pogłoskach, relacjach; stać się wiadomym, usłyszanym; perferre, pervenire Cn (49):

dojść kogo (29): Tedy takowa nowina doſzła poſpolſtwa BielŻyw 1; Doydzie thá rzecż krolá [Auditurus est rex verba haec]: á ták przyidź/ á poradzwá ſie ſpołecżnie. Leop 2.Esdr 6/7; BibRadz 1.Reg 2/28; BielKron 212v; Dopirkoż iął tym więcey trząść onemi worki/ Chcąc áby tákoná [!] wieść rychley doſzłá corki. HistLan C2v; BudBib 1.Mach 10/88; SkarJedn 245; A owo doſzedł go głos niewiaſty Mágdáleny SkarŻyw 599, 167; StryjKron 687; CzechEp 6; ActReg 56; iáko iuż nas przy koncludowániu Séymu tego wiádomość doſzłá SarnStat 1051, 45; SkarKaz 550a; CiekPotr 12. Cf Fraza.

dojść do kogo (5): Bo wáſze poſłuſzeńſtwo rozſłáwiło ſię po wſzytkich mieyſcách (marg) do wſzyſtkich doſzło. G.S. [= w księgach greckich i syryjskich w PolAnt] (‒) WujNT Rom 16/19. Cf Fraza.

dojść dokąd (2): Sławá iego kazánia doſzłá do Rzymu SkarŻyw 212. Cf Fraza.

W charakterystycznych połączeniach: doszedł (-ła, -ły) głos (4), wieść (5), rzecz (3), nowina (2), wiadomość (2), sława, słowa.

Fraza: »(to) doszło [(do) kogo]« [w tym: że (4), (1), co (3)] (20) = pervenit ad me Cn: Alye tho czo bil V.C.M. kv Czarzowy Przekopskiemv roſzkazal, powyeſz ysz Crol yego m.pan moy vanthpy aby do nyego doſlo. LibLeg 7/32v, 7/32v, 98v [4 r.]; GroicPorz v v; BibRadz 2.Esdr 6/7, Matth 28/14; RejPos 36; Doſzło to do świętego Concilium/ że w niektorych Mieśćiech Dyakoni/ Kápłanom Sákráment podawáią. WujJud 158; BudBib 2.Esdr 6/7; ModrzBaz 140v; ModrzBazBud ¶6; SkarŻyw 270; PaprUp C3v; ActReg 121, 127; doſzło mię/ iż niektorzy świetcy/ duchowieńſtwo do ſpolney obrony przećiwko temu nieprzyiaćielowi wyćięgáć myślą. PowodPr 59; CiekPotr 10.
Zwroty: »dojśc do uszu« [szyk zmienny] (6): żadna przekázá/ żadna omyłká/ nie będzye mogłá do vſzu twoich doydź/ áni do ocżu RejPos 207, 265v, 285, 288v; Abowiem oto iáko doſzedł głos pozdrowienia twego do vſzu moich [facta est vox salutationis tuae in auribus meis] WujNT Luc 1/44; A gdy tá rzecż do vſzu Senatorſkich doſzłá/ Zle Pleminiuſowi oná cauſa poſzłá. KlonWor 10.

»dojść do wiadomości« = stać się znanym; accipere in fama Cn [szyk zmienny] (2): Tedy ſię to po wſzytkim świećie ogłośiło/ y doſzło to do wiádomośći wſzytkich ludzi/ iſz táki á táki cżłek/ buduie ná gorze korab SkarŻyw 270; SarnStat 287.

W przen (4):

dojść do czego (3): Boć iuż grzechy iego/ doſſly [pervenerunt] áż do niebá/ y wſpomniał Pan ná niecnoty iego. Leop Apoc 18/5; Czo oboie być nie może/ ieſliże pirwey przez ſłyſzenie nie doydzye do ſercá człowieká omylnego.RejPos 206; Boby trzebá dobrze wołáć/ niżby głos twoy do niebá doſzedł CzechRozm 192v.

dojść pod co (1): Cżłowiek Bogoboyny będzie przyięt z dobrą wolą/ á modlitwá iego doydzie [attinget] áſz pod obłoki. BudBib Eccli 35/17 [20].

b. O prawach, przywilejach, urzędach; przypaść komu w udziale; nie ominąć, dotyczyć [kogo] (11): Skaże mu Sędźia/ iż go tho [prawo do apelowania] doydź ma. [...] iż táką Appellácyą odpráwić ma/ ná pierwſzą ſeſſyą Comiſfarzow ſzeſći Miaſt. GroicPorz cc, nv, ſ2v, v, bb3, cc (9); Thegoż cżáſu Andrzey Kośćielecki vmárł [...] cżęśćią od żáłośći ſyná ktory vmárł/ cżęśćią theż iż go nie doſły vrzędy po Kámienieckim/ ktore dano Szydłowieckiemu. BielKron 415; Y dla tego to tu ſobie przypominamy [...] ábychmy [...] vcżyli ſie też tákich ſtałośći od thych zwolennikow Páńſkich/ áby nas też doſzły ty przywileie y ty nieomylne obietnice od tego Páná náſzego RejPos 319.
2. Osiągnąć określoną granicę, stopień, kres; attingere Mącz; pervenire Vulg (62).

dojść czego (13): Gdy pochlebcow ſłucháć będzieſz/ Dobrego końcá nie doydzieſz. BierEz S4; potrzeba nam wybor vcżinić miedzi naſzymi przodki ktorych mamy naſladować, abyſmy doſzli dobrego dokonania. BielŻyw nlb 15; BibRadz Philipp 3/13; To żeglowánie [...] nie doſzło ſwego końcá dla niefortuny ktora ſie mu przygodźiłá ná morzu Atlántyńſkim BielKron 448; GórnDworz Ee8, Ii8v, Kk4, Kk5; [w naturę] ſye záś/ [człowiek] kiedy kreſu ſwégo dóydźie/ rozſypáć muśi. Oczko 3v, 5; StryjKron 567; ReszList 165; [Achillesa] Ręką Troia zwątlona/ doſzłá kóńcá złego. GórnTroas 18.

W charakterystycznych połączeniach: dojść dokonania, końca (2), kresu (8).

a. O stosunkach czasowych (34):
α. Minąć, upłynąć (7):
Frazy: »(nie) doszedł (-ły) rok, tysiąc lat« = anno exacto Modrz [szyk zmienny] (2 : 1): ieſzcże były práwie nie doſzły tyſiąc lath po w niebo wſtąpieniu Páńſkim RejAp 166v; ModrzBaz 43; Niedoſzedł rok po iego męcżeńſtwie gdy od Papieżá [...] w Peruzu kánonizowány ieſt. SkarŻyw 37.

»(nie) doszło roku, lat, dnia« [w tym: z liczebnikiem głównym (2)] [szyk zmienny] (2 : 1 : 1): nie doſzło roku ſłudzy iego właſni zábili go/ mſzcżąc ſie krwie niewinney Zácháryaſzowey BielKron 87, 415; dayże ij pic chorému z źimną wodą poki niedóydźie dźiewiąci dni SienLek 152v, 105.

β. Dożyć, doczekać, dotrwać (27):
Zwroty:»lat, roku, wieku dojść« [w tym: z liczebnikiem (7); dojść lat swych (5), lat ostatnich (2)] [szyk zmienny] (12 : 1 : 1): w rodzye Eliſowym żaden ſie nye doſtárzał/ ále práwye nye doſſedſſy lat ſwych/ káżdy zmyerał. GliczKsiąż F7; Z przyrodzenia Sędźiem niebywa/ [...] ktoryby niedoſzedł dwudźieſtego y iednego Roku. GroicPorz b2v, 114v; BibRadz Is 65/20; BielKron 165, 272v; HistLan A4v; RejPosWstaw [412]; BudNT Luc 20/35; SkarŻyw [237], 371; wieku ſwego ledwe dwudzieſtu lat doſzedł StryjKron 607; OrzJan 92; KochFrag 52.

»(do) lat dojść« = dorosnąć (2): A gdy to dzieczko Lat doſło Tu me wſzyſtko zle vroſło. RejKup d7; GroicPorz eev.

»dojść (do) starości, zgrzybiałości« [w tym: z przyimkiem (2)] = attingere senectutem Mącz [szyk zmienny] (2 : 1): Mącz 439d; GórnDworz K4v; Do pochyłey nigdy nie doydziem ſtárośći WisznTr 34.

W przen (4):
Zwroty: »dojść (do) lat, wieku« (1 : 1): dni piegrzymowánia żywotá mego [...] niedoſły do lat [non pervenerunt usque ad dies] oycow moich Leop Gen 47/9; Odmięni ſię y Ielen we Lwá okrutnego/ Niźli ſławá twa doydźie wieku śmiertelnego. SapEpit D2v.

»dojść portu« = zestarzeć się (2): OBłudny świećie/ iákoć ſię tu widźi/ Doſzedłem portu KochFr 34 [idem] KochFrag 39.

αα. Przetrwać; zachować się (4): SkarŻyw 119; te Graeckie kśięgi częśćią do nas doſzły/ á częśćią nie doſzły. WujNT przedm 12, przedm 10.
b. O liczbie, mierze (4):

dojść do czego [= do ilu] (2): ConPiotr 31; podał mu dwádzieśćiá y trzydzieśći złotych/ aſz do piąćidzieśiąt złotych doſzedł. SkarŻyw 102.

Zwrot: »dojść liczby, miary« (1 : 1): nie mogł doidź wſzytek dom ich liczby ſynow Iudá. BibRadz 1.Par 4/27; GórnDworz V4v.
c. O stopniu osiągnięcia jakiejś cechy lub właściwości [przeważnie przy porównywaniu dwóch obiektów]; pervenire Vulg (11):

dojść czego (6): GórnDworz Mm5; O Marto. Marto. Niedoſłáś wiáry Setniká Cáphárnáyſkiego BiałKat C3v; zyſkierky máłey iey wiáry. naywyſzego ſtopniá chrześćyiáńſkiey wiáry doſłá BiałKaz C4; Zaden/ o królu/ Zaden twéy vrody Nie dóydźie miedzy ludzkimi narody. KochPs 67; [Jan Tarnowski] pochwały y ſławy wſzyſtkich wielkich Hetmánów onych przed nim dawnych łácno bárzo doſzedł OrzJan 65; CiekPotr 56. [Niektóre przykłady tej struktury można zinterpretować też jako należące do znaczenia 3. A. b.].

dojść kogo = dorównać komu pod jakim względem (5): Leop 1.Par 11/21, 24; był ſławnieyſzem miedzy temi trzemidźieſiąth/ á wſzákoż niedoſzedł onych trzech [bohaterów] BibRadz 2.Reg 23/23; [pośrzodek] to ieſt ludzie ći/ kthorzy/ pirwſzych onych fortunnych nie doſzli/ á przed thymi záſię nikcżemnymi śiłá máią GórnDworz D2v; KlonKr F2v.

3. Uzyskać, osiągnąć; pervenire Mącz, Cn, Vulg; attingere Mącz, Cn; consequi Mącz, Vulg; potiri BartBydg; adsequi, obtinere Vulg (86):
A. Z dopełnieniem o treści sprecyzowanej (57):
a. O konkretach; zdobyć, znaleźć (4):

dojść czego (2): [Symeon] ſchoual kſyągy opathrznye aby ych nykth nyedoſzetl PatKaz II 61; damći náukę iż doydzyeſz złotego runá bez ſzkody ſwey y towárzyſzow ſwych. BielKron 54v.

dojść czym (1): Leop 1.Mach 11/1 cf Szereg.

Szereg: »dojść a otrzymać« (1): okolo thego chodził iákoby doſſedł á otrzymał Kroleſtwo Alexándrowe zdrádą [querebat obtinere regnum Alexandri dolo]/ á przyłącżył ie ku kroleſthwu ſwemu Leop 1.Mach 11/1.
W przen [czego] (1): Myedzy duchowne nye nápądź tákyego/ áż by ſye w Rzymye odrodził/ ábowiem yeſliby go tám nye przecżynyono/ chlebaby duchownego doſtáć niemogł/ áliż ſye odrodzi toż go doydzye GliczKsiąż B5.
b. O abstraktach; osiągnąć pewien stan lub cechę; stać się kim, jakim; być przedmiotem czyich uczuć, działań [czego] (53): Blogoſlawienij miloſiernij/ bo onij miloſiedzá [!] dóydą [misericordiam consequentur Vulg Matth 5/7]. OpecŻyw 42; Nielży lgarzu niebluſn boga Nie po pieniądzachcy droga. Donieba/ y ku Laſcze bozey Vbogy iey [łaski] doidzie ſporzey. RejKup 18v; MurzNT 3v; Iádam wiedzyał od Páná/ iż nád wolą iego Ieſliże co vcżyni/ doydzye wſzego złego. RejWiz 133v; Y dał Bog Dánielowi że (doſzedł) łáſki y miłośierdzia przed podkomorzem. BudBib Dan 1/9; BudNT 1.Tim 1/13; ArtKanc I11; WujNT Rom 9/31; JanNKar B.
Zwrot: »dojść rządu« = porozumieć się [szyk zmienny] (2): Oczko 22; Wróć mi ſám Bábę, cżekay/ áż ia poydę/ Bo pewnie s tobą tak rządu nie doydę. KochSz B2.
Szeregi: »dojć a doczekać« (1): rozumem ogárnąć mamy/ [...] iáko ſie ku thym miłośćiwym á pożądliwym obietnicam przypráwowáć mamy/ ábychmy ich doydź á docżekáć mogli. RejPos 141v.

»dojć a (i) dostąpić« (2): Ocyec opusći [młodzieńca]/ bliźni opusći/ ſkądże ma wzyąć/ s cżegoż ma tego sláchetnego dáru á dobrá wyelkyego náuki doydź á doſtąpić. GliczKsiąż M7v; RejPos 330.

α. W połączeniach które można zastąpić czasownikiem utworzonym od tematu dopełnienia bliższego [czego] (10): RejPos 347; Gdy iego liſty wykładał/ prośił Páná Bogá pilnie/ áby mu dał doyść tego rozumienia/ ktore Páweł S. miał/ á od iego ſię myſli nie oddalał. SkarŻyw 87; dufayćieſz, bo we mnie zwyćiężyćie/ miłośći, rádośći doydźiećie. ArtKanc G13v; Niechby [grzesznicy] też k poznániu przyſzli/ wiáry w Iezu Kryſtá doſzli ArtKanc M16v, C18v, O4, S4; PaprUp G; Potrzebá wiele vćierpieć nim wierzchu weſołego y odpoczynienia wiecznego doydźieſz. SkarKaz 123b.

dojść czego przez co (1): LESCZEK chytry/ przez zawod/ zdrádnie páńſtwá doſzedł. KlonKr A2v.

W charakterystycznych połączeniach: dojść mniemania [= mniemać], dojść odpoczynienia [= odpocząć], dojść państwa [= panować], dojść radośći [= radować się] (5), dojść rozumienia [= zrozumieć], dojść wiary [= wierzyć].

β. W połączeniach które można zastąpić słowem posiłkowym (być, stać się, zostać) + imiesłów lub przymiotnik utworzony od tematu dopełnienia bliższego [czego] (29): takyey czczy marya panna vyſoko podnyeſyona przeſz ſwego ſyna doſzla PatKaz I 13v; A ktemu [...] zoſtáwił tenże pan Kryſtus [...] pewny ſpoſob y náukę/ y k temu porządek/ [...] ábyſmy tym ſnádnyey wſſyſtcy doſkonáłoſći ſwey doſzli/ á z bogyem ſye zyednoćili KromRozm III B2v; Leop 1.Mach 2/57, 2.Tim 3/10; RejZwierz 29v; Dzieći ktorym śiedm lat minęły/ nie do miáſtá ale ná wieś do roley dáwáć kazał/ áby [...] ná mieyſcá oycowſkie nie wſtępowáli w mieśćie áż męſtwá doſzedſzy. BielKron 272v; RejAp 165v; iednák ia chczę/ [...] iżby [dworna pani] máiąc wſzytki oſobne cnoty w ſobie/ doſzłá onego błogoſłáwieńſtwá GórnDworz X4v, G6; BudBib Sap 8/21; BudNT 1.Tim 4/6; Bo ſkoro rozumv doſzedł/ niebyło nádeń ktory by ſię więcey bał P. B. y lepiey á pobożniey żył na świećie SkarŻyw 269; MWilkHist B4; Ktorzy będą obfitowáć/ w prawdźie áż do końcá trwáć/ doydą poćieſzenia wielkiego/ przy ſkonániu żywothá ſwego. ArtKanc A 13v, F19v, S4; WyprPl B4; káżdy obrawſzy ſtan żyćia ſwoiego/ W zakonie Páńſkim ma żyć y doyść ſzcżęśćia tego Tu ná świećie KołakSzczęśl A4v; WujNT 689, 1.Tim 4/6; SkarKaz ) (4. Cf dojść czego przez kogo, przez co; czego czym.

dojść czego przez kogo, przez co (3): przes łaſką Pana ſwego Doydzies zbawienia wiecznego. RejKup m8; StryjWjaz Av; ArtKanc M5v.

dojść czego czym (5): A żadnym obycżáiem błogoſłáwieńſthwá wiecżnego doydź nye możemy LubPs H3; Ktoby chćiał inſzą Wiárą doydź ſzczęsćia wiecznego/ Może smiele koſztowáć nie bronię mu tego. Prot C2; GórnDworz L13v; Kto chce dochodzić ſławy s poććiwoſcią/ Miey ſpráwiedliwość doydzieſz iey bliſkoſcią. RejZwierc 226v; CzechEp [412].

W charakterystycznych połączeniach: dojść błogosławieństwa [= zostać błogosławionym] (3), dostać czci [= zostać czczonym], dostać doskonałości [= stać się doskonałym] (3), dojść godności [= stać się godnym], dojść mąk [= być męczonym], dojść męstwa [= stać się mężnym], dojść miłości [= być miłowanym] (2), dojść nauki [= zostać nauczonym] (3), dojść pocieszenia [= zostać pocieszonym], dojść rozumu [= stać się rozumnym] (2), dojść szczęścia [= stać się szczęśliwym], dojść sławy [= zostać sławionym] (2), dojść zbawienia [= zostać zbawionym] (2). [Cf znacz. α. ArtKanc G13v].

B. Bez dopełnienia lub z dopełnieniem będącym wyrazem bliżej niesprecyzowanym (co, ten; rzecz, sprawa), niekiedy nawiązującym do zdania poprzedniego (29): Potitus est, doszedl iest BartBydg 120b.

dojść czego (26): Philozopb rzekł/ lecż Krolu tákiey twoiey ſławy/ Siłá gárdłem przypłácą/ niż doydzieſz tey ſpráwy. RejZwierz 11; Bo ácżkolwiekechmy w thym vprzeymey wiernośći y wielkiey pilnośći przykłádáli/ ſtaráiąc ſię iákobychmy namniey od ſzcżyrośći prawdy nie odſtąpili/ iákoż tę nádźieię mamy żechmy thego zá łaſką Bożą doſzli BibRadz I*5, I*5; dworzánin/ ſtáráiąc ſie wſzytką śiłą/ o rzecży doſkonáłe/ niechay ná tym przeſtáie/ cżego doſzedł GórnDworz N3v, Llv, Mm4v; Oczko 30; Calep 393a; Do tego [prowadzę] ábyśćie W.M. obaczyli/ czego ſie zátym ważył/ [...] co cżynił/ czego doſzedł/ ták iż żaden przed nim Céſarz Turecki więcéy OrzJan 7; SarnStat 304, 1219; GosłCast 5. Cf dojść czego czym, Ze zdaniem dopełnieniowym, Zwrot.

dojść czego czym (6): PatKaz III 153; náyduią ſie tácy łotrowie drudzy/ iż cżego dobrocią doiść nie mogą/ złoſcią dowieść chcą. GórnDworz Bb4v; RejPos 262v; Názáiutrz záśię wołano/ iż nie tylko wolno káżdému z Królową iecháć/ ále ieſcze nád to Król będźie vtráty nágradzał tym co znią poiádą: z kądże ták prędka odmiáná? ábo którym tego fortélem doſzto? Trudno to wiedźieć KochWr 33; OrzJan 74 [2 r.].

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikiem: tego (8); aby (2), co (2), czego (2), inne wskaźniki (3)] (9): á gdyż tego inacey niemogł doyć aby to wziął czo chciał, chciał przez ſąd rozeznan być BielŻyw 60; GliczKsiąż I4v, L4; Tákowa tedy miłość/ ieſt nainiefortunnieiſza/ bo ten káżdy/ ktory w niey ieſt/ ábo nie doidzye tego cżego pożądał/ ábo ieſli doidzie/ tedi wſzytko złe/ s thym mu przydzie GórnDworz Llv; Bo iednák nie doſzli tego/ áby to ták/ dobrze vdáć byli mieli/ iáko zacność nieogárnionego máieſtatu Páńſkiego potrzebowáłá CzechEp 227; ArtKanc O15; záprawdę trzebá ſie obawiáć/ by záś drzewiéy/ niżeliby tego doſzli co chcą/ Niemiecka źiemiá nie zginęłá OrzJan 132, 74, 137.

Zwrot: »dojść żądliwości swej« (1): Pervehi ad exitus optatos, Doyść żądliwości ſwey. Mącz 477d.
Szereg: »dojść a dostąpić« (1): kozdą laſką kozdą cznotą [Maryja] [...] zuyelką robothą y praczą nabyla [...] uelkym czyala mego udrączenym/ tegom doſzla a doſtąpyla PatKaz III 153.
W przen (1) :

Ze zdaniem dopełnieniowym [tego; czego] (1): A by mu byłá Párká wieku nie ſkroćiłá/ Iuſzby roſtropność iego doſzłá tego byłá. Cżego Kxiążęca iego godność pożądáłá KołakCath B3.

4. praw. Uzyskać co na drodze sądowej; rozstrzygnąć prawnie; adire Modrz; assequi JanStat [czego] (20): POwołánego imienie ieſliby ná Krolá było wźięte/ Dźiedźicy powołánego ták go doydź mogą/ gdy [...] przyſyęgą v Krolá/ iże oni Oycowſkiego vczynku áni rádą áni żadną pomocą nieſą winni. GroicPorz o3; RejWiz 172v; ModrzBaz 96v; dźieći gdy do lat prziydą/ dźiedźictwá ſwégo od tego/ który ié dźierży/ mogą záſię dóydź y ono zyſkáć SarnStat 583, 475, 632.
Zwroty: »długu [na czym] dojść« (2): Areſtator Sądy oſtrzegáć ma: Iákiego záſye długu iákim porządkiem ná dobrách zmárłego dłużniká doydźie/ choćiaby dźieći onego zmárłego lath niemiáły/ á iákiego nie doydźie áż dźieći do roſtropnych lat doydą. GroicPorz eev.

»prawa dojść« (1): Copia caussae, Práwá doyść. Mącz 64c.

»[czego] prawem dojść« (2): Naymyą Jacuba ze Lwowa a pyotra ſpynſka pothwyerdzone, dlia korziſzczy kthorą ym ſpyenyedzi omyenyonich yeſlibi ych prawem doſchedl obyeczowall LibMal 1548/143v; BiałKat 56.

»dojść sprawiedliwości« [szyk zmienny] (5): KochPs 124; Ow nieborak vkrżywdzony pozwawſzy/ od rokow do rokow ćiągnąć ſię/ procuratorom ſypáć muśi/ á wie Bog kiedy doydźie ſpráwiedliwośći. GórnRozm 62, 62; Ten tak teraz rzeczy przywiodł ze nie kłosząc się zanastołkami dodwulat doidzie kazdy sprawiedliwosci swey. ActReg 22; SarnStat 432.

»dojść swego« (4): GroicPorz A4; BielKron 243v; A nędzny nieboracżek niżli doydzye ſwego/ Muśi wſzytko vtráćić y czo miał właſnego. RejZwierc 244v; nie máſz v wás Polakow ſromoty/ piſáć tákich pozwow/ y ſą ći ktorży powiedálą [!] /iżby ináczey doyść ſwego nie mogli iedno tą drogą. GórnRozm F2v.

5. Dociec, poznać, zrozumieć, przekonać się; rozstrzygnąć; assequi Mącz, Modrz, JanStat; comprehendere PolAnt, JanStat; investigare Mącz; consequi, deprehendere, probare JanStat (85): śćigam doświádczáiąc ieſlibych też doſzedł [si comprehendam]/ dla czego theż ieſthem od Kryſtuſá przyięt. BibRadz Philipp 3/12; á ieſtli to Aſpháltum/ álbo czarna á gruba náphtá/ iam ieſzcze nie doſzedł Oczko 17v.

dojść czego [w tym: czego przez co (1)] (78): BielŻyw 165; Diar 37; Leop Iudic 14/14; z dawná ná tym mieyſcu/ zacni ludzye byli. A ſnadź y po potomkoch/ więcey niż po murze/ Ták tego doydź możemy RejZwierz 80v; Mącz 162b, 385a, b; OrzQuin T; tedy wżdy ſą właſnośći przyrodzenia ich [namienionych rzeczy] w thym máłym świećie [...] czego łátwiéy ſmyſł człowieczy á niżeli vczućié doydźie. SienLek Ttt 4, 194, Ttt 4 [2 r.]; GórnDworz N3; BudNT przedm d3; CzechRozm A3v; ModrzBaz 69 [2 r.], 129v; áby [doktorzy] ich [wód] właſnośći doſzedſzy/ chorobam przyſtoſowáć mogli Oczko 10; KochTr 22; CzechEp 220; ReszPrz 30; ábowiem ieſtem mędrſzy nád te/ kthorzy Piſiſtráteſowego przedſięwzięcia y przewrotnego vmyſłu nie doſzli/ iáko ieſth wolnoſciom náſzym ſzkodliwy Phil N3; KochCzJan A2v; OrzJan 103; ktoby Chćiał doyść przezwiſká twego. CiekPotr 68; PaxLiz Cv, E2v, E3v; Aż ſam zacny Hercules máiąc drogę tędy/ Doſzedł tego ſzálbierſtwá; vſkromił te błędy. KlonWor 22, 54. Cf dojść czego czym; czego z czego, Ze zdaniem dopełnieniowym, Fraza, Zwroty.

dojść czego czym (16): ZapWar 1551 nr 2684; RejWiz 40v; Mącz 490b; OrzQuin O4v; á iż byś temu tym łatwiéy wierzył/ iż ty wſzytki rzeczy ciáłom ſłużą/ doydźieſz tego właſnym vczućim/ ábowiem háłun y ſół w pocie poczuieſz wonią SienLek Vvv 4, Ttt 4; GórnDworz V4; NiemObr 69; ReszPrz 30; GórnRozm G marg; My ſámi pewnym doświádczeniém tegoſmy doſzli [certa experientia probavimus JanStat 720] SarnStat 901, 904. Cf »rozumem dojść«.

dojść czego z czego (7): WujJud 7; BudNT Ff6; Oczko 9v; StryjKron 552; CzechEp 360; á o źiemſkim świętym w źiemi Hus/ ná ten cżás nie ſłycháć było/ iáko doſyć iáwnie tego doydźieſz z Iobá S. hiſtoryey LatHar 327; SarnStat 469.

dojść przez co (2): Ná kóniec/ áby to/ czego przez przyczynę pewną dóydźiemy/ nie mogło być inák/ iedno ták iáko ieſt. OrzQuin T; GrzepGeom Bv.

Ze zdaniem dopełnieniowym [w tym z zapowiednikami: tego (19), k temu (1); że (9), (5), inne wskaźniki (7)] (22): kthori gdi tham bil yawnye thego doſſedl y okyem ſſwem wydzyal yſz kozaczi ſpanyſtwa wyelkyego kxyaſthwa Lithewſkyego na ſlyak Prothwyczow [...] chodza LibLeg 11/134, 11/158v; Diar 37; kthoremu gdym ſie tym pilniey przypátrzáłá w iáſny dźień/ doſſlám thego że nie ieſt on moy [deprehendi non esse meum] ktoregom porodziłá. Leop 3.Reg 3/21, 4.Reg 17/4; BibRadz I*5v; Mącz 385a, 439d, 490b; GórnDworz I4; GrzepGeom Bv; Eráſmus takież piſze/ iż doſzedł tego z iego piſmá właſnego: że był náder złośliwym á przewrotnym cżłowiekiem. WujJud 7; BudNT Ff6; ModrzBaz 74v, 141v; Oczko 9v; ReszPrz 47; GórnRozm G4; PaprUp F4v; ActReg 172; OrzJan 87; czyieby któréy dźiećię było bárzo mądrze tego [Salomon] doſzedł, że wolał ono dźiećię przyſądzić miłośiernéy mátce SarnStat 1262.

W charakterystycznych połączeniach: dojść doskonale, dostatecznie, jawnie (2), łacno (2), łatwie (2), prawie (4).

Fraza: »doszto tego« = animadversum est Modrz (1): Doſzto tego/ iż niektorzi mieli ten obycżay/ że wyſtępnego bráli pod ſwą obronę ModrzBaz 141v.
Zwroty: »prawdy dojść« [szyk zmienny] (7): káżdy nye omylnye yáko po ſſnurze prawdy doiść może. KromRozm II a2v; RejWiz 40v; BibRadz I*4v; CzechRozm 222v; Dániel pytániem doſzedł prawdy. GórnRozm G marg, G4v; StryjKron 552.

»rozumem, rozsądkiem dojść« [czego] (3:1): RejWiz 152v; SkarJedn 17; ſámych Cieplic ieſzcze ták Philozophowie rozumem dóść niemogli Oczko 10; WujNT 398.

»rzeczy dojść« [szyk zmienny] (6): Gdy tedy chczeſz doydz niewiadomych rrzecży [!]/ mnoż ie przez zapłathę wiadomych rzecży KłosAlg E3; ModrzBaz 1; Bo iednák wedle methodum, iáko po ſznurku/ káżdéy rzeczy można dóśdź/ którey ieno kto potrzebuie SarnStat 4, 469, 834; CiekPotr 58.

»na umyśle dojść« (1): Quo eam, nequeo cum animo certo investigare, Gdzie ſie mam podzieć/ nie mogę ná vmyślie mym doyść. Mącz 490b.

praw. »dojść kogo być [w czym] występnym« = przekonać się o czyjej winie (1): którychkolwiek znaydźiećie y dóydźiećie [quoscunque offenderitis vel deprehenderitis JanStat 1050] w naſzániu y przedawániu tych rzeczy przerzeczonych bydź wyſtępné przećiw temu zábronieniu náſzému: tedy ich té kupié do ſkárbu náſzégo bierzćie SarnStat 275.

Szeregi: »(nie)dojść ani dosiąc« (1): Bo ieſliby oná [wiara] namniey zwątlona y niepewna byłá/ trudno rzecży tych/ ktorych ſmyſłámi ćieleſnymi doyść/ áni dośiąć/ nie możemy/ okázáć ma. NiemObr 69.

»dojść i (a) doznać« (2): ale i WM i wszyćki iny ludzie dojdzie i dozna tego po nas snadnie, że nam nie o własne to lekkie opatrzenie idzie, jeno o dobre RP Diar 37; Mącz 439d.

»dojść, odkryć« (1): Sławne ieſt ono ſprzyśiężenie Kátyliny w Rzymie/ ktorego ſprzyśiężenia/ on cżłowiek z Akádemiey/ będąc Konſulem Rzymſkim/ doſzedł/ odkrył [investigavit, patefecit]/ y zátłumił ModrzBaz 129v.

»osięgnąć a dojść« (1): Investigare et consequi aliquam rem, Oſięgnąć á doyść którey rzeczy. Mącz 385b.

»dojść i poznać« (1): Nie miánuię inſzych ná ten czás/ którzy przez tę Náukę doſzli/ j poználi/ iáko wielka ieſt źiemiá/ iáko wielki Mieśiąc GrzepGeom Bv.

»dojść a rozwiązać (1): A niemogli przez trzy dni gadki tey doiść á rozwiązáć [propositionem solvere]. Leop Iudic 14/14.

6. Stać się odbyć się, nastąpić, zdarzyć się, spełnić się; celebrari JanStat, Cn; fieri, exerceri, numerari Cn (82): Anyeboſczik Pyotr Voyewoda. zawſzdi nalyaſl prziczine yſch syem nyedoſchedl. LibLeg 11/182, 11/140; ConPiotr 33, 35; RejJóz K; Diar 68; Co zá moc Piſarz ma ná ſądzye/ gdy Poroczki nie doydą/ álbo gdy ſędzyego niemáſz. UstPraw Cv, K2; Drugi raz ſiedli oycowie w Trydenćie ná Koncilium/ áby iuż zupełne poſtánowienie vcżynili w kośćiele/ ále to nie doſzło BielKron 229, 198v; OrzQuin P2v; Krotko powiedáiąc/ doſzło to tám niezſcżęſne małżeńſtwo s ktorego wſzytcy ludzie wobecz żáłoſni byli GórnDworz Aa5; RejZwierc 103v, 248v; Tedy támże tegoſz cżaſu ruſzyło Alkimá powietrze/ á nie doſzły ſpráwy iego [impedita sunt opera illius] BudBib 1.Mach 9/55, Prov 13/19; Nim ten ſąd doſzedł/ przyſzły do Biſkupow liſty Ceſarſkie SkarŻyw 389; ActReg 114, 169; między wáſzą kró: M. á Turkiem dóyść pokóy nie może. OrzJan 87; A gdźieby ná popráwę zgodá niedoſzłá/ tedy ten ſpoſób Tribunału ma zoſtáć SarnStat 854, *4v, 58, 97, 142, 389 (18); KlonKr F4v; CiekPotr 55.

Z okolicznikiem czasu lub miejsca (14 : 9): Ayſch do thego czaſſzv syem doſcz nyemogl LibLeg 11/182; ConPiotr 33; Diar 25; wſpomináło ſye też y tho ná przeſzłych Seymiech v nas/ owo dali Bog ná tym Seymie tá ſpráwá doydźie OrzRozm V3v; OrzQuin F2, V3v; á z Bogiem ieſzcże niewiem doydźieli przed gody iednánie. RejZwierc 114; To dla tego Fricż piſze/ że ieſzcże z iednocżenia [!] Kśięſtwá Litewſkiego z Koroną nie było: ktore áż roku 1569 doſzło. ModrzBaz 125v marg; GórnRozm A4v; im to rychlei doidzie, tymlepiey bedzie. ActReg 136; A Iż w Podláſkim Woiewództwie Rewizia doſtáteczna dóbr náſzych Królewſkich [...] ieſcze dotąd niedoſzłá SarnStat 1197; gdyby nie doſzły ná czáſy ſwe roki/ vchwalamy wedle Conſtituciiéy Anni 1569. SarnStat 1198, 127, 148, 721, 742, 853 (12); PowodPr 32.

Ze zdaniem okolicznikowym przyczyny lub z okolicznikiem przyczyny [w tym: z przeczeniem (19)] (21): ComCrac 15v; Wſchakze tha Collacia nyedoſchla bo ono proſzyą za przimvſchenym od pana lyenartha mvſſyal wroczicz LibMal 1547/133; Diar 22, 27 [2 r.], 28, 85; Nie doydzye ſyem podobno/ bo nam krol choruie. RejWiz 104; UstPraw Cv; iedno iż cieleſnie rozumieli o kroleſtwie Páná Kriſtuſowym/ nádzyewáiąc ſie iż przezeń miáłá iuż ſkutecżnie doydź thá napráwá RejPos 312; dziad dziśieyſzego Kśiążęćiá Wielkiego do Papieżá poſły wypráwował/ chcąc ſię z kośćiołem ziednocżyć [...] ále [...] to dla grzechow náſzych nie doſzło. SkarJedn 378; StryjKron 707; to rozgrániczenié zá nieziechániém ſie ná czás pewny Komiſsarzów/ nie doſzło SarnStat 1184, * 4v, 443, 721, 853, 867 (9).

W charakterystycznych połączeniach: doszła (-edł, -ło, -ły) elekcyja (3), egzekucyja (4), jednanie, koncylijum, korektura (3), koronacyja, małżeństwo, pokoj, (po)ro(cz)ki (9), sądy (3), sejm (9), unia, wieca (6), zgoda (2), związek.

Fraza: »dojdzie [kogo] koleja, koleją« [szyk zmienny] (1 : 1): ázażby tho był [...] iáki vſzcżypek práwá poſpolitego/ [...] áby iedná zyemiá [...] záwſze gotowa byłá ná rátunk onym ludziom/ gdyby potrzebá przypádłá/ wići nie cżekáiąc. A w piąćinaſcie lat ledweby drugiego koleia doſzłá. RejZwierc 188; Szláchćicowi vbogiemu/ [...] rżadko ſie doſtánie mowić/ á doydźieli go koleią/ że mu wotowáć każą/ tedy nie idą w po ſłuch [!] iego ſłowá. GórnRozm A.
Zwrot: »skutku, skutecznie dojść« (1 : 1): RejPos 312; Electia dla trzech przednieyſzych przyczyn ſkutku rychłego doſzłá StryjKron 707.
Szereg: »dojść i stać [się]« (1): áby [carogrodzka siolica] miáłá być pierwſzą po Rzymſkiey: co bez przyzwolenia Papieſkiego doyść y ſtać niemogło/ iáko ſię wyżſzey námieniło. SkarŻyw 321.
a. Zaistnieć, mieć miejsce obok czegoś już istniejącego (1):

dojdzie czego (1): ktho iey [skórki z sosnki] wiele weźmie/ y wierzchem nieſtrzyma: á doydźieli w tym wiátru/ trudno y duſzy oſtáć SienLek 104.

Synonimy: 1. dotrzeć, trafić; a. donieść się; b. przypaść; 2.c. przyrownać się; 3. dostać, dostąpić, doznać, osiągnąć, zdobyć, znaleźć, zyskać; 5. poznać, zrozumieć; 6. odbyć się, spełnić się, stać się, zdarzyć się, ziścić się.

Formacje pochodne cf IŚĆ.

Cf DOSZŁY, DOŚCIE

TK