[zaloguj się]

HYMN (66) sb m i f

hymn m (50), hymna f (10), hymn a. hymna (6); hymn OpecŻyw, LubPs (3), LatHar (42), WujNT (3), SzarzRyt; hymna RejKup, Leop (3), BielKron (2), SkarŻyw (4). [Za alternatywne uznano tylko formy wątpliwe z tekstów, w których nie ma zaświadczonej pewnej odmianki].

Fleksja
sg pl
N hymn hymny
G hymnu hymn(o)w
A hymn, hymnę hymny
I hymnami
L hymnie hymni(e)ch, hymnach

sg N hymn (37).G hymnu (1).A hymn (7), hymnę (5).L hymnie (3) [w tym m (1), m a. f (2)].pl N hymny (2).G hymn(o)w (1).A hymny (5).I hymnami (3).L hymni(e)ch (1) LubPs, hymnach (1) WerGośc.

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

1. Pieśń uwielbienia lub dziękczynienia o charakterze religijnym [hymnus, Latine laus, cantiochwała, dziękowanie Mącz 160d; – piosnka wysławiająca niekogo Calep; wiersz poetycki, rzecz jaka wierszami opisana; pieśń, piosnkahymnus Cn] (65): [mówi Gardian] Spiewaiczie hymne oiczowie Za ſwich dobrodzieiow żdrowie. Laus Deo ſancto franciſco RejKup c8; A ták ſpiewaymy wdzyęcżny himn pánu wſzechmocnemu LubPs hh4; WujJud 186v; SkarŻyw 546; CzechEp 69; GrabowSet S3; Hymn o piętnaſtu boleśćiách B. Pánny Máryey. LatHar 496, +6, 86, 334, 357, 403 (11); A hymn odpráwiwſzy [hymno dicto] wyſzli ná gorę oliwną. Y rzekł im Ieſus WujNT Mar 14/26, Matth 26/30, 111 marg.

W połączeniu z pierwszymi słowami tekstu pieśni (28): Drugá pieſń/ Veni creator. Hymn. OpecŻyw 177; áſz gdy ſię przeżegnał/ á onę himnę zacżął: O glorioſa Dominá: vćiekał Dyabeł SkarŻyw 544; O świętym imieniu IEZVS, cżęść Hymnu S. Bernárdá. Ieſu dulcis memoria. LatHar 63, 35, 45, 65, 223, 305 (26).

W połączeniu szeregowym (3): Ten [papież Galeazyjusz] vſtáwił w kościele ſpiewáć himny/ prozy/ grádały/ trákty/ Alleluia/ y ine ſpiewánie/ według ſwiętego Ambrożego. BielKron 161v; ReszHoz 116; LatHar +7v.

Wyrażenia: »hymn adwentowy« (1): iáko w Hymnie Adwentowym od ś. Ambrożego złożonym Kośćioł powſzechny śpiewa LatHar 12.

»hymn anjelski« = hymn pochwalny Gloria we Mszy św. (4): y Hymn Anyelſki: Chwałá ná wyſokośći. LatHar 347, 86, 402, 575.

»hymn kościelny« (9): Albo zmow Hymn Kośćielny/ Veni creator, z rozdźiału pierwſzego. LatHar 634, 35, 62, 86, 304, 361 (9).

»hymn wielkonocny« (1): Hymn Wielkonocny Kośćielny. Aurora lucis. LatHar 361.

Szeregi: »hymna abo chwała« (1): Himnę ábo chwale [hymno dicte]/ Bogu vcżyniwſſy/ wyſli ná gorę oliwną. Leop Matth 26/30.

»hymn i pienie« (1): y Pánná ſámá w ſwym Hymnie y pieniu nie zámilcżáłá v Lukaſzá S. cap: 1. LatHar 493.

»hymn, (abo, i) piosnka (a. piosneczka)« = cum hymnis et canticis Vulg [szyk 3 : 1] (4): ZNámienity to ieſt Himn ábo piosnká/ ktory w ſobie zámyka vpominánie ku dzyękowániu Pánu Bogu LubPs Z5v, X2; Leop 1.Mach 13/51; WerGośc 268.

»hymn, (i) psalm« [szyk 3 : 2] (5): Y Auguſtyn ś. dowodźi/ że ten obycżay śpiewánia hymnow y Pſálmow ma po ſobie Páná Chriſtuſowe y Apoſtolſkie náuki WujJud 186v; SkarŻyw 52, 532; WerGośc 268.

»hymna (albo) śpiewanie« = hymnus Vulg (2): Leop 2.Esdr 12/8; A gdy rzekł Ambroży Te deum laudamus/ Auguſtyn odpowiedzyał/ te dominum confitemur/ tákże do końcá tę himnę álbo to ſpiewánie ſłożyli. BielKron 160v.

2. Pieśń pochwalna o charakterze świeckim (1): PIESN VII. STEPHANOWI BATOREMV [...] KRolowi Hymn możnemu śpiewaymy Kámaeny SzarzRyt C2v.

Synonimy: 1. chwała, pienie, pieśń, piosnka, śpiewanie.

KN