[zaloguj się]

KRAMNICA (13) sb f

-a- (12), -ą- (1).

Pierwsze a pochylone, końcowe jasne.

Fleksja
sg pl
N kråmnica kråmnice
A kråmnicę kråmnice
L kråmnicy kråmnicach

sg N kråmnica (7).A kråmnicę (1).L kråmnicy (1).pl N kråmnice (1).A kråmnice (1).L kråmnicach (2).

stp, Cn notuje, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Kram, stragan, budka przekupnia; taberna Mącz, Calep, Cn; apotheca BartBydg, Calep; institoria domus, officina Mącz; ergasterium Calep; catasta, tabernula Cn (13): BartBydg 12b; Cupedinarium et forum cupedinis, Kramnice w których łákoćy przedáyą. Mącz 72c; Plumbaria officina, Ołowná kramnicá álbo wárſtát. Mącz 306c; Taberna, Kramnicá/ taſz/ wſzeláka zwłaſzcżá yátá álbo namiot z ſtárćic[!] z deſzczk á z dilów vczyniona w którey co przedáyą miáſto kárczmy á gośćinengo [!] domu bywa brána. Mącz 437c, 171c, 437d, 438a; Ale owy cżapnicżki/ fortel też ſwoy wiedzą/ Według loſu porządkiem/ w ſwych kramnicách ſiedzą. Konew Piwá z Imbierem pod ſobą piáſtuiąc BielSat C2 [idem] BielRozm 18; Apotheca ‒ Komora, kramnica, piwnica, albo miaſce nieiakie do chowanią rzeczi. Quaelibet cella dicitur, in qua aliquid reponitur, taberna, ubi vinum et conservatur et venditur, ut cella vinaria. Calep 82b; Ergasterium ‒ Warſtat, krąmnica. Officinae fabrorum atque opificum, itemque tabernae in quibus merces venduntur. Calep 37Ią, 1043a; Gdy po iármárku bywa/ gdy kramnice znoſzą: Vmiáta pod budámi KlonWor 36.

Synonimy: buda, jatka, tasz.

Cf KRAM, KRAMARNIA

MB